ISSN: 2587-2702
e-ISSN: 2602-4896
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Psikoterapi Enstitüsü
Kapak Resmi
       

2005 yılında "Psikoterapi Enstitüsü Limited Şirketi" nin ve bağlı kurumların amacı; Türkiye'de psikoterapi eğitimlerinin yaygınlaştırılması, ruh sağlığı profesyonellerinin lisans sonrası gerek duydukları ileri düzey psikoterapi eğitimlerinin organize edilmesi, sürekli eğitim düşüncesi ile dünyadaki güncel bilimsel gelişmeleri aktarması, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, paneller, sempozyumlar, kongreler düzenlenmesi, Türkiyedeki ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim malzemesinin (Dergi, kitap, film vb.) temin edilmesi, tercüme edilmesi ve üretilmesini sağlamaktır. Bu amaçlarını gerçekleştirmek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlarında psikoterapi eğitimleri organize etmesi, üniversiteler ile işbirliği yapması, genç ruh sağlığı profesyonellerine bilimsel destek verilmesi, kendi bünyesinde bulunan eğitim ve kongre merkezlerinde ücretli ve ücretli eğitimler vererek uygulamalar yapmaktadır. Psikoterapi Enstitüsü'nün temel misyonlarından bir tanesi de; yerel ve kültürel vurguya ağırlık vererek ülkemize ve her insana öznel psikoterapi programlarının geçerliliğinin ve güvenilirliğinin araştırılması ve test edilmesidir.

Bu amaçlarına ulaşmak ayrıca  için sivil toplum örgütleri ile işbirliği için de; savunuculuk faaliyetleri ve iletişim ağı oluşturmaya çalışmaktadır.

2022 - Cilt: 5 Sayı: 10

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 10. Sayı

Editörden Okuyucuya...
Değerli Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi okuyucuları, beşinci yılın ikinci sayısını ilginize
sunuyoruz. Ruh sağlığı profesyonellerine yönelik, ruh sağlığı profesyonellerinin mesleki bilgi ve
deneyimleri kapsamında hazırladıkları makalelerden oluşan, okuyucuda yeni ufuklar açan bir
sayı ile karşınızdayız. Psikoterapi Enstitüsü dünyada gelişmekte olan çağdaş psikoterapi
kuramlarını Türkiye’ye tanıtacak eğitimler düzenleyerek alanlarında yetkin psikoterapistler
yetiştirmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de önemli bir ihtiyacı karşılamaya çalışmaktadır. Bu
bilgi birikimini ayrıca yayınlarla Türkiye’ye taşımaktadır. Bu yayınların bir kısmı kitap, bir kısmı
ise dergi olarak yayımlamaktadır.
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Enstitüsü Dergisi, ruh sağlığı alanındaki uzmanların ve
eğitimcilerin bilgi, beceri ve deneyimlerini sundukları, bu bilgilerin yayılmasına olanak tanıyan
bir platform oluşturmayı amaçlamıştır. Bu çerçevede 10. sayısına ulaşmış bulunmaktadır.
10. sayı zengin ve keyifli bir içerik sunmaktadır. Bu sayıda beş araştırma makalesi
sunulmaktadır. Bunlardan birincisi Nurşen ŞİRİN tarafından kaleme alınan “Problem
Çözümüne Beş Boyutla Odaklanma” isimli bir model önerisi çalışmasıdır. Çalışma terapi
sürecinde ilişki temelli öğrenme ve duygu düzenlemenin nasıl yapılacağına dair yöntem ve
teknikleri içeren, bir model sunmaktadır. İkinci makale Hüseyin Yaslı, Bayram Ali GÖK ve Elif
Okyanus YÜCE ta- rafından yapılan “Flört İstismarı Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması”
isimli çalışmadır. Araştırma flört istismarı ölçeğinin Türk toplumunda geçerlik ve güvenirliliğine
yöneliktir. Sayıda, üçüncü ve dördüncü çalışmalar olgu sunumu makaleleridir. Bu makaleler
farklı kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde vaka örneklerini yorumlayarak deneyime dayalı bir
perspektif sunmaktadır. Sayının üçüncü makalesi Cüneyt OKÇU tarafından kaleme alınan
“Sanat Psikoterapisi ve Kuramsal Temelleri Bir Vaka Örneği” isimli çalışmadır. OKÇU
çalışmasında sanat psikoterapisi ile ilgili önemli noktaları bir vaka örneği üzerinden
aktarmaktadır. Dördüncü makale ise Selman YETKİN tarafından kaleme alınan “Dört Dünya
Üzerinden Varoluşçu Vaka Formülasyonu: Bir Olgu Sunumu” isimli çalışmadır. Çalışmada
varoluşçu kuram çerçeve- sinde değerlendirilen bir vakanın sunumu yer almaktadır. Sayının
beşinci araştırma makalesi ise F. Zehra ERCAN ve Havvanur TORAMAN tarafından kaleme
alınan “İmgeyi Gerçekliğe Tercih Etmek: Şizoid Dilemma Örneği Olarak “Sevmek Zamanı” Adlı
Film” başlıklı bir film analizidir. Çalışmada Sevmek Zamanı filminin baş rol oyuncusunun
kendilik yapısı, filmin olay örgüsü ve James Masterson’un Kendilik bozuklukları yaklaşımı
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu sayıda literatürdeki bazı spesifik konulara ilişkin derin ve
ufuk açan analizler içeren dört derleme makale bulunmaktadır. Bu derlemelerden birincisi
Tahir ÖZAKKAŞ’ın kaleme aldığı “Terapi Süreçlerinde Geleneksel Modernite Salınımında Çekim
Merkezleri ve Kaos Kuramı” başlıklı makaledir. Bu çalışmada ÖZAKKAŞ değişen paradigmaların
toplumsal yapılara ve beşerî bilimlere, spesifik olarak psikolojiye etkilerini sistem teorisi, kaos
teorisi, alan kuramı çerçevesin- de analiz etmektedir. Bu sayının ikinci derleme makalesi Ümit
AKÇAKAYA’nın kaleme aldığı “Kuantum Mekaniğinin Bugünkü Geldiği Noktada Psikoterapideki
Öznelerarasılık Kuramı ve Carl Gustav Jung’un “Eşzamanlılık” Olgusunun Değerlendirilmesi”
isimli çalışmasıdır. Bu çalışmada AKÇAKAYA bilimin spesifik olarak Fiziğin bugün ulaştığı
noktada kuantum mekaniğinin temel ilkeleri ve Jung’un Analitik Psikoloji Kuramını
karşılaştırmıştır. Daha sonra bu iki yaklaşımın öznelerarası kuram ile ilişkilerini yorumlamıştır.
Bu sayının üçüncü derleme makalesi ise Yener ÖZEN ve Atakan YİĞİT tarafından kaleme alınan
“Akıl Arıza Yaptığında ve Normalliğin Sınırları” başlıklı bir meta-analiz çalışmasıdır. Bu
çalışmada alan yazın taranarak akıl sağlığı ve normallik standartlarının toplumsal ve bireysel
boyutları anlaşılmaya çalışılmıştır. Son olarak Mehmet Erdem MEMETOĞLU “Gözler Beynin
Aynasıdır: Pupilometri ve Psikolojideki Uygu- lamaları” isimli çalışmasıyla beden ve duyguların
ilişkisine dair bir perspektif sunmaktadır. MEMETOĞLU, makalede, pupil ve göz
fonksiyonlarının, zihin ve duygularla ilişkisi nörobiyolojik yönden güncel araştırmalar
çerçevesinde sun- muştur.
Son olarak süreçte büyük bir özveri ile derginin yayımlanma sürecini yürüten beni de bu sürece
dahil eden Tahir ÖZAKKAŞ hocama teşekkür ederim.
Keyifli okumalar dilerim...
F. Zehra ERCAN
10 Ağustos 2022
Selçuklu / KONYA

5. yılımızı da tamamladık...