Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

Committe on Publication Ethics (COPE)’un bilimsel yayınlar için hazırlamış olduğu etik ilkeler ve APA’nın kurallarından hareketle Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nin etik ilkeleri şöyle belirtilebilir:
Bilimsel Araştırma Etiği
Verilerin elde edilmesinde, analizinde, yorumlanmasında ve sonuçlara ulaşılmasında bilimsel yöntemlerle hareket edilir. Bilimsel olmayan sonuçlar araştırma sonucu olarak gösterilemez.
Araştırma sürdürülürken ulusal ve uluslararası anlaşmalara bağlı kalınması ve yetkili makamlardan izin alınması gerekmektedir.
Çalışmalarda elde edilen verilerin, yetkililerin izin verdiği ölçüde ve biçimde kullanılması gerekmektedir. Sunulmaması gereken verilerin gizli kalması esas olmalıdır.
Araştırmacılar, araştırma sonucunda oluşabilecek olumsuz durumları ilgili kişilere ve kurumlara bildirmekle yükümlüdürler. Her araştırmacı, oluşabilecek bu olumsuz durumlar sebebiyle araştırmaya katılmama hakkına sahiptir.

Yayın Etiği

Bilimsel araştırma ve yazım aşamasında çalışmaya herhangi bir katkısı olmayan kişiler, yazar olarak gösterilmemelidir.
Yayınlanmamış veya sunulmamış çalışmalar kaynak olarak gösterilmemelidir.
Herhangi bir çalışmanın tümü veya bir bölümü, izin alınmadan veya kaynak gösterilmeden (intihal) yayımlanamaz.
Yazarlar, etik sayılmayan davranışlar olarak belirtilen sorumsuz yazarlık, korsanlık, uydurmacılık, çoklu yayın, bölerek yayınlama, taraflı kaynak, taraflı yayın, insan-hayvan etiğine aykırılık gibi durumlardan kaçınmalıdır.
Yazarlar, aday makalenin yazım aşamasında, dergide belirtilen atıf sistemine uygun hareket etmelidir.
Yazarlar, çalışmalarında insan örneklemiyle oluşturulmuş nitel, nicel ve karma yöntemle yapılmış çalışmaları için Etik Kurul Onayı almak zorundadır.
Yazarlar, metinde yazarların katkı oranını ve çıkar çatışması bulunmadığını beyan etmekle yükümlüdür.
Yazarlar, -varsa- çalışmanın finansal kaynaklarını ve destekleri belirtmelidir.

Hakem Etiği

Hakemler, mutlaka aday makalenin hitap ettiği alanlarda uzman kimseler olmalıdır.
Hakemler, eleştirilerini objektif ve açık bir biçimde yapmakla yükümlüdür. Kendi kişisel çıkarları/görüşleri doğrultusunda hareket etmemeli, gerekirse hakemlik yapmayı kabul etmemelidir.
Hakemler, hakemlik sürecinde metinlerin kişiye özel olduğu göz önünde bulundurulup üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır.
Hakemler, hakemlik sürecindeki aday makaleden kendi çalışmaları için bilgi aktarımı yapmamalı, herhangi bir akademik/kişisel çıkar gözetmemelidir.
Hakemler, ret verecekleri aday makaleler için açık ve ayrıntılı gerekçeler bildirmelidir.
Hakemler, derginin bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarını da göz önünde bulundurmalıdır.
Editör Etiği
Editörler, aday makalenin konusuna uygun en az iki hakem atamakla yükümlüdür.
Editörler, kör hakemlik sürecini dikkate alarak hakem(ler) ve sorumlu yazar arasındaki iletişimi sağlamalıdır.
Editörler, hiçbir yazar ve hakem arasında ayrımcılık yapmadan ilişkilerini şeffaf ve objektif bir biçimde sürdürmelidir.
Editörler, bulundukları konumu kendi bireysel ve akademik çıkarları doğrultusunda kullanmamalıdır.
Editörler, ret verecekleri aday makaleler için açık ve ayrıntılı gerekçeler bildirmelidir.
Editörler, bilimsel araştırma, yayın ve hakem etiklerini de göz önünde bulundurmalıdır.
Yayın Politikası ve İlkeleri
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, gönderilen aday makalelerin değerlendirmesi, dizgisi ve yayımlanması için hiçbir şekilde ücret talep etmemektedir. Yayımlanan makaleler için yazarlara bir telif ödenmemektedir. Yayımlanan makalelerin telif hakkı Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’ne aittir.
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi açık veri ve açık bilim politikasını benimseyen ücretsiz Basılı ve elektronik bir dergidir.
Yayın ilkeleri
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında düzenli olarak yayımlanmaktadır.
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’ne gönderilen dergiler derginin belirttiği konu kapsamı dahilinde olmalıdır.
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nde sadece araştırma makalelerine, olgu çalışmalarına, derleme çalışmalara, kitap kritiklerine, bildirilerden, lisansüstü çalışmalardan ve projelerden üretilen çalışmalara yer verilmektedir.
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nde yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nde yer alan yazılardaki görüş ve düşünceler yazarlarının kişisel görüşleri olup derginin ve bağlı olduğu kurumların görüşlerini yansıtmaz.
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’ne gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda başka bir platformda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nde yayımlanacak insan örneklemiyle oluşturulmuş nitel, nicel ve karma yöntemle yapılmış çalışmalar için Etik Kurul Onayı almak zorunludur.

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’ne (TBPD) yüklenen bir makale Editör tarafından incelenerek makaleyi TBPD’de özgünlük ve yayına uygunluk açısından da gözden geçirir. Editör, uygunsa, makaleyi ortalama üç hakem isteyecek olan bir Alan Editörüne atar. Hakemlerden TBPD’ye özgü hakemler için yönergeler'i göz önünde bulundurmaları istenir. İki hakemin onay vermesi durumunda editör makaleyi kabul edebilir. Makalelerin kabulü konusunda nihai kararı editör kurulu verir.
Makale Gönderimi: Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, sadece Dergipark (dergipark.org.tr) üzerinden kabul edilmektedir. Mail, sosyal medya veya çeşitli araçlarla gönderilen makaleler sürece dâhil edilmeyecektir.
Makaleleri Word Belgesi formatında (.doc veya .docx) Dergipark aracılığıyla elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir. Makalelerin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde kabul edilmeyecektir.
Her makale gönderimine bir kapak mektubu eşlik etmeli ve tüm yazarların adlarını, ORCID ID numaraları, kurum, unvan ve iletişim bilgilerini içermelidir. Finansman kaynakları ve olası çıkar çatışmaları da kapak mektubunda belirtilmelidir.
Dergi Makale Raporlama Standartları Gözden geçirme sürecinde tutarlılığı ve adaleti korumak ve sonraki çoğaltma veya meta-analitik çalışmaları kolaylaştırmak için, tüm niceliksel, nitel veya karma yöntemler araştırma makaleleri için geçerli Dergi Makale Raporlama Standartlarına (JARS) uygun olarak hazırlanmalıdır.
Kabul edilen makalelerin yazarları, test materyalleri (veya bunların bölümleri), fotoğraflar ve diğer grafik görüntüler (deneylerde uyaran olarak kullanılanlar dahil) dahil olmak üzere telif hakkıyla korunan herhangi bir çalışmayı basılı ve elektronik biçimde çoğaltmak için gerekli tüm izinleri nihai kabulde editöre göndermelidir.
APA politikası, bir yazarın aynı makaleyi iki veya daha fazla yayın tarafından eşzamanlı olarak değerlendirilmek üzere göndermesini yasaklar. Yazarlar, makalelerinin son kabul edilmiş, önceden biçimlendirilmiş versiyonunu- kabul edilen makaleyi- kişisel web sitelerinde ve yazar sosyal ağ sitelerinde yayınlayabilirler.
APA, yazarların araştırmanın yürütülmesi ve raporlanması ile ilgili olası herhangi bir çıkar çatışmasını (örneğin, bir test veya prosedürdeki finansal çıkarlar, ilaç araştırmaları için ilaç şirketleri tarafından finanse edilmesi) ortaya koymalarını gerektirir. Araştırma sürecinde herhangi bir kurumun sponsorluğu varsa belirtilmelidir.
Etik İlkeler "Orijinal veri olarak, daha önce yayınlanmış veriler" (Standart 8.13) yayınlamak APA Etik İlkeleri'nin ihlalidir. Buna ek olarak, APA Etik İlkeleri, "araştırma sonuçları yayınlandıktan sonra, psikologların, katılımcıların gizliliğinin korunabilmesi ve tescilli verilerle ilgili yasal haklar serbest bırakılmalarını engellemediği sürece, önemli iddiaları yeniden analiz yoluyla doğrulamaya çalışan ve bu verileri yalnızca bu amaçla kullanmayı amaçlayan diğer yetkili profesyonellerden sonuçlarının dayandığı verileri saklamadıklarını" belirtmektedir (Standart 8.14). APA, yazarların bu standartlara uymalarını bekler. Özellikle, APA, yazarların verilerinin editoryal inceleme süreci boyunca ve yayın tarihinden sonra en az 5 yıl boyunca muhafaza edilmesini talep eder. Yazarların, örneklemlerinin, insan veya hayvanların tedavisinde APA etik standartlarına uyduklarını yazılı olarak belirtmeleri veya tedavinin ayrıntılarını açıklamaları gerekmektedir.
• Makale yüklenirken eklenmesi gereken formlar: Makale, Kapak, Telif Hakları Devir Formu, Araştırma makaleleri için “Etik Kurul Onay Formu”.