Yazım Kuralları

GENEL BİÇİM

Makale yazım kuralları ve şablonu buradan indirebilirsiniz
Yazı Tipi : Türkçe ve İngilizce özetler hariç bütün metinde 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Türkçe ve İngilizce özetlerde 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır.
Sayfa Yapısı : A4 boyutlarındaki kâğıda; üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç), iki yana dayalı olacak biçimde düzenlenmelidir. Çalışmalar tek sütun olarak hazırlanmalıdır.
Paragraf Yapısı: Paragraf başlarında girinti konmamalıdır. Satır aralığı 1,5 satır olmalıdır.
Sayfa Sınırı : Yukarıdaki şablona göre hazırlanmış bir çalışma kaynakça, şekiller, görseller ve ekler hariç olmak üzere 25 sayfayı geçmemelidir.
Dipnot : Sayfanın alt tarafında 9 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
BÖLÜMLER
Başlık : Makale başlığı kalın ve sayfaya ortalı olmalıdır. Makaledeki sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük harf olmalıdır
Özet : 150-250 kelime arasında olmalıdır. Özette atıf kullanılmamalıdır.
Anahtar Kelimeler : 3-5 kelime arasında olmalıdır.
Ana Metin : “Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Öneriler” bölümlerini içermelidir. Yöntem kısmında, eğer özgün bir model kullanılmışsa, model alt bölümü ile mutlaka Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve İşlem alt bölümleri bulunmalıdır.
Kaynakça : Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin hazırladığı APA 6 kitapçığına şuradan http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf. ulaşabilirsiniz.
Tablo ve Şekiller : Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir. Tablo ve şekiller ortalanmalı, satır aralığı tek olmalıdır.
Ekler : Her bir ek, kaynakçadan sonra ayrı sayfalarda verilmelidir.
Yazar Bilgileri: Gönderdiğiniz makalelerde yazarlara ilişkin herhangi bir bilgi yer almamalıdır. Makaleler kör hakemlik sürecinden geçtiği için hakemlerin yazarı bilmemesi gerekmektedir.
Yazarlara ilişkin bilgiler kapak sayfası olarak ayrıca gönderilmelidir. Kapak sayfasında yazarların ORCID numaraları, kurum/eğitim bilgileri ve e-postaları açık bir biçimde yer almalıdır.
BAŞLIK SİSTEMİ
Başlık Oluşturma : Başlıklar kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılır.
1. Düzey Başlık: Merkezde, Kalın, Her Sözcük Büyük Harfle Başlar, Küçük Harfle Sürer
2. Düzey Başlık: Sola Yaslı, Kalın, Her Sözcük Büyük Harfle Başlar, Küçük Harfle Sürer
3. Düzey Başlık: Sola yaslı, kalın, sadece başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar, diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter
4. Düzey Başlık: Sola yaslı, kalın, italik, sadece başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar, diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter
5. Düzey Başlık: Sola yaslı, italik, sadece başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar, diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter
Temel Başlıklar : Temel başlıklar (Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Öneriler) baş harfleri büyük olacak biçimde, ortalı ve bold yazılır (Giriş bölümünde Giriş başlığı kullanılır). Başlıklarda 12 Punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır.
Tablo ve Şekil Başlıkları: Tablo ve şekil başlıklarını oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük ve tek satır aralıklı olarak yazılır. Tablo ve Şekil Numarası kalın, Tablo başlığı normal olarak yazılır. Aşağıdaki Tablo ve Şekil Örneklerini inceleyiniz. Tablo ve şekillerden önce üstte tablo numarası ve ismi yazılır.
DİĞER HUSUSLAR
Vurgu : Metin içi vurgular italik ile yapılmalıdır. Vurgu için kalın yazı tipi stili kullanılmamalıdır.
Tablo : Tablo için gerekli görülen durumlarda yazı puntosu 9 veya 8 puntoya kadar düşürülebilir.

                                                                                                                                                 ATIF GÖSTERİMİ BİÇİMLERİ     

Atıf Türü

Metin İçi İlk Atıf

Metin İçi Sonraki Atıflar

Parantez İçi İlk Atıf

Parantez İçi Sonraki Atıflar

Tek Yazarlı

Özakkaş(2016)

Özakkaş(2016)

(Özakkaş, 2016)

(Özakkaş, 2016)

İki Yazarlı

Özakkaş ve Çorak (2010)

Özakkaş ve Çorak (2010)

(Özakkaş ve Çorak, 2010)

(Özakkaş ve Çorak, 2010)

Üç Yazarlı

Özakkaş, Çorak ve Sezgin (2014)

Özakkaş ve arkadaşları (2014)

(Özakkaş, Çorak ve Sezgin, 2014)

(Özakkaş ve ark., 2014)

Dört Yazarlı

Özakkaş, Çorak, Sezgin ve Kaya (2015)

Özakkaş ve arkadaşları (2015)

(Özakkaş, Çorak, Sezgin, Kaya, 2015)

(Özakkaş ve ark., 2015)

Beş Yazarlı

Özakkaş, Çorak, Sezgin, Kaya ve Mercan (2016)

Özakkaş ve arkadaşları (2016)

(Özakkaş, Çorak, Sezgin, Kaya ve Mercan, 2016)

(Özakkaş ve arkadaşları, 2016)

Altı Yazarlı

Özakkaş ve arkadaşları (2017)

Özakkaş ve arkadaşları (2017)

(Özakkaş ve ark., 2017)

(Özakkaş ve ark., 2017)

Kurum Kısaltmaları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2003)

MEB (2003)

(Milli Eğitim Bakanlığı, 2003)

MEB (2003)

    


KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ
Kaynakça: 12 Punto, Asılı 1cm, sonra 6nk, satır aralığı 1,5 olmalıdır.
Türkçe Kitap
Türkçapar, H. (2012). Bilişsel terapi. Ankara: HYB Yayıncılık.
Çok Yazarlı Türkçe Kitap
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. Ç., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Birden Çok Baskısı Olan Kitap
Özakkaş, T. (2004). Bütüncül psikoterapi (9. Baskı). İstanbul: Litera Yayıncılık.
Türkçeye Çevrilmiş Kitap
Yeomans, F. E., Clarkin, J. F. ve Kernberg, O. F. (2000). Borderline kişilik bozukluğu için aktarım odaklı psikoterapi (M. Kamer, çev.). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.
Editörlü Kitap
Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hil.
Editörlü Kitapta Bölüm
Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya çalışmalarında kamusal alan kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil.
İngilizce Kitap
Magnavita, J. J. (2005). Personality-guided relational psychotherapy. Washington: American Psychological Association.
Türkçe Kitap İçinde Bölüm
Usta, F. (2015). Okul bağlılığı. A. Akın, E. Çelik, Ü. Akın (Eds), Güncel Psikolojik Kavramlar 4: Eğitim- Öğretim kitabı içinde (s.17-32). İstanbul: Nobel Yayınları.
İngilizce Kitap İçinde Bölüm
Harter, S. (1998). The development of self-representation. In W. Damon & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology: Social, emotional and personality development (5th ed., pp. 553–617). New York, NY: Wiley.
Türkçe Makale
Doğan, T. (2010). Sosyal görünüş kaygısı ölçeği’nin (SGKÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 151-159.
İngilizce Makale
Wilson, K. G. ve Roberts, M. (2002). Core principles in acceptance and commitment therapy: An application to anorexia. Cognitive and Behavioral Practice, 9, 237-243.
Yediden Fazla Yazarlı Makale
Yavuz, K. F., Ulusoy, S., Işkın, M., Esen, F. B., Burhan, H. Ş., …Yavuz, N. (2016). Turkish Version of Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II): A Reliability and validity analysis in clinical and non-clinical samples. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 26, 397-408.
Türkçe Tez
Gençoğlu, C. (2012). Duygu odaklı terapiye dayalı duygusal farkındalık eğitiminin genç yetişkinlerin iyimserlik düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
İngilizce Tez
Ferenbach, C. (2011). The Process of psychological adjustment to multiple sclerosis: Comparing the roles of appraisals, acceptance, and cognitive fusion. Unpublished Doctoral Dissertation. The University of Edinburgh: Edinburgh.

TABLO ÖRNEĞİ

Tablo 1.  Deney ve Kontrol Gruplarının Psikolojik İyi Olma Ölçeği ve Bağlanma Stilleri Ölçeği Ön-Test Puanlarına İlişkin Bağımsız t-testi Analizi Sonuçları

Değişken

Grup

N

Ss

sd

t

p

PİOÖ

Deney

12

43.67

3.70

22

.59

.56

Kontrol

12

42.75

3.91

BSÖ

Deney

12

34.17

4.49

22

1.88

.07

Kontrol

12

30.50

5.04


Tablolar sadece yatay kenarlıklar kullanılmak suretiyle karakterler sayfaya sığacak şekilde 10, 9 veya 8 punto olarak ayarlanabilir. Geniş tablolar müstakil bir sayfada yatay olarak konumlandırılabilir. Tabloların başka bir sayfaya kayması engellenmelidir. Tablolar, bir sayfayı geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.

EKLER
Ekler EK-1, EK-2… olarak sıralanmak suretiyle kaynakçadan sonra yer almalıdır.