Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Demokratikleşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Etkileşim

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 17, 119 - 130, 30.06.2020

Öz

Demokrasi ile ekonomik büyümenin karşılıklı etkileşim boyutunun belirlenmesi, demokratikleşme süreci içinde bulunan ülkeler açısından oldukça önemli bir konudur. Büyüme ve kalkınmanın hızlanmasında demokrasinin etkili bir rolü olduğu gibi, demokratikleşme sürecinin hız kazanmasında ekonomik gelişme ve kalkınmanın ayrı bir önemi söz konusudur. Demokratik rejimlerin otokratik rejimlere göre, politik istikrarsızlığı önlemede, toplumda oluşan her türlü çatışmaları yönetmede ve ülkede oluşacak toplumsal yıkımların önüne geçmede daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca demokrasiler, ülkedeki beşerî sermaye stokunu arttırmakta ve daha adil bir gelir dağılımı imkânı sunarak ekonomik gelişmeye hız kazandırmaktadır. Bu noktadan hareketle, bu makalede demokrasi ve ekonomik gelişme ilişkisinin belirginleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bu iki değişken arasındaki ilişkiler üzerine teorik araştırmalar yapılmıştır. Bu makalede, öncelikle kavramsal olarak tanımlar yapılmış, ardından literatürdeki çalışmalardan bahsedilmiş; demokrasi ile ekonomik büyüme üzerine literatürdeki üç temel yaklaşımdan bahsedilmiştir. Sonraki bölümlerde ise ekonomik büyümenin demokrasi üzerine etkisi üzerinde durulmuş, ardından demokrasinin büyümeyi etkilediği kanallardan söz edilmiştir.   

Kaynakça

 • Acaravcı, A., Bozkurt, C., & Erdoğan, S. (2015). MENA Ülkelerinde Demokrasi-Ekonomik Büyüme İlişkisi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 3 (4), 119-129.
 • Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. A., & Yared, P. (2008). Income and Democracy. American Economic Review , 93 (3), 808-842.
 • Adejumobi, S. (2000). Between Democracy and Development In Afrıca: What Are The Mıssıng Lınks?. (Accessed on 21.11.2019), http://documents.worldbank.org/curated/en/143061468741593788/Between-democracy-and-development-in-Africa-what-are-the-missing-links
 • Aktan, C. C. ( 1999). 21. Yüzyıl ve Anayasal Demokrasi. Yeni Türkiye Dergisi (29), 600-606.
 • Bardhan, P. (2004). Democracy and Development: A Complex Relationship. (Accessed on 16.11.2019), https://eml.berkeley.edu/~webfac/bardhan/papers/BardhanDemoc.pdf
 • Barış, S., & Erdoğmuş, M. (2018). 21. Yüzyılda Demokrasi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Literatür İncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9 (20), 83-102.
 • Barro, R. J. (1996). Democracy and Growth. Journal of Economic Growth , 1-27.
 • Beşkaya, A., & Manan, Ö. (2009). Ekonomik Özgürlükler ve Demokrasi ile Ekonomik Performans Arasındaki İlişkinin Zaman Serileri ile Analizi: Türkiye Örneği. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 47-76.
 • Bhagwati, J. N. (2002). Democracy and Development: Cruel Dilemma orSymbiotic Relationship? Review of Development Economics, 6 (2), 151-162.
 • Cevizli, İ. (2013). Demokrasi ve Ekonomik Gelişme İlişkisi. (Yayınlanmış Yüksek Lisanas Tezi) . Aydın.
 • Cirhinlioğlu, Z. (1999). Azgelişmişliğin Toplumsal Boyutu. Ankara: Imge Ki tabevi Yayınları.
 • Çukurçayır, S., & Tezcan, K. (2011). Demokratikleşme ve Ekonomik Kalkınma: Etkileşim Analizi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 6 (2), 48-76.
 • Doğan, A. (2005). Demokrasi ve Ekonomik Gelişme. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (25), 1-19.
 • Fayad, G., Bates, R. H., & Hoeffler, A. (2011). Income and Democracy: Lipset’s Law Inverted. (Accessed on 30.11.2019), https://scholar.harvard.edu/files/rbates/files/fayad_bates_hoeffler.pdf
 • Freedom House. (2018a). Freedom in the World 2018 Methodology. (Accessed on 16.11.2019), https://freedomhouse.org/report/methodology-freedom-world-2018
 • Freedoom House. (2018b). Freedom İn The World 2018 Table Of Country Scores. (Accessed on 16.11.2019), https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
 • Ghali, B. (2003). The Interaction Between Democracy and Development, UNESCO. (Accessed on 21.11.2019), https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128283?posInSet=1&queryId=N-EXPLORE-d8b1c072-22c0-40ba-9c51-632778bb30d7
 • Gözler, K. (2004). Demokrasi. İçinde: Anayasa Hukukuna Giriş (s. 112-126). Bursa Ekin Kitabevi.
 • Hayaloğlu, P. (2015). MINT Ülkelerinde Demokrasi Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir? Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi , 1 (1), 17-29.
 • HDI. (2018). Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update. UNDP.
 • Helliwell, J. F. (1994). Empirical Linkages Between Democracy and Economic Growth. British Journal of Political Science , 24 (2), 225-248.
 • Karakayalı, H., & Yanıkkaya, H. (2005). Kurumsal Faktörlerin Ekonomik Büyümeye Etkileri. C. C. Editör: Aktan içinde, Kurumsal İktisat –Kurallar, Kurumlar ve Ekonomik Gelişme (s. 115-138). SPK.
 • Koçak, E., & Uzay, N. (2017). Türkiye’de Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ampirik Bir Araştırma*. Yönetim Ve Ekonomi Dergisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., 24(3), 705-723.
 • Kurzman, C., Werum, R., & Burkhart, R. E. (2002). Democracy’s Effect on Economic Growth: A Pooled: Time-Series Analysis, 1951-1980. Studies in Comparative International Development, 37 (1), 3-33.
 • Lipset, S. M. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. The American Political Science Review, 53 (1), 69-105.
 • Manan, Ö. (2009). Kurumsal Yapı Olarak Demokrasi ve Ekonomik Özgürlüklerin Ekonomik Performansa Etkisi: Türkiye Örneği. Zonguldak: (Yayınlamış Yüksek Lisanas Tezi ).
 • Muller, E. N. (1995). Economic Determinants of Democracy. American Sociological Review, 60 (6), 966-982.
 • Olk, S. (2003). The Relationship Between Economic Development And Democracy In Africa: A Quantitative And Qualitive Perspective. (Accessed on 27.11.2019), https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb3/POL/Studium/Ausgewaehlte_Abschlussarbeiten/olk.pdf
 • Persson, T. (2005). Forms of Democracy, Policy and Economic Development. (Accessed on 21.11.2019), https://www.nber.org/papers/w11171.pdf adresinden alındı
 • Rivera-Batiz, F. L. (2002). Democracy, Governance, and Economic Growth:Theory and Evidence. Review of Development Economics , 6 (2), 225–247.
 • Schmidt, M. G. (2001). Demokrasi Kuramlarına Giriş. (M. E. Köktaş, Çev.) Ankara: Vadi Yayınları.
 • Şanlısoy, S. (2010). Politik İstikrarsızlık-Ekonomik Süreç Politikaları Etkileşimi. Sosyoekonomi Dergisi , 191-214.
 • Tavares, J., & Wacziarg, R. (2001). How Democracy Affects Growth. European Economic Review, 1341-1378.
 • Tunç, H. (2008). Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , XII (1-2), 1117.
 • UNDP. (2002). Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World. New York: Oxford University Press.
 • Yay, G. G. (2002). İktisadi Gelişme ve Demokrasi İlişkisi Üzerine Bir Sınama. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 52 (1), 27-54.

Interaction Between Democratization and Economic Growth

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 17, 119 - 130, 30.06.2020

Öz

Determining the extent of the interaction between democracy and economic growth is an important issue for the countries in the process of democratization. As democracy has an effective role in accelerating growth and development, economic development and development have a special importance in accelerating the democratization process. It has been observed that democratic regimes are more successful than autocratic regimes in preventing political instability, managing all kinds of conflicts in the society and preventing social destruction in the country. In addition, democracies increase the human capital stock in the country and accelerate economic growth by providing a more equitable income distribution. From this point of view, in this article, theoretical researches have been made on these two variables in order to contribute to the clarification of the relationship between democracy and economic development. In this article, firstly conceptual definitions are made and then the studies in the literature are mentioned; three basic approaches in the literature on democracy and economic growth are mentioned. Then, the effect of economic growth on democracy was discussed, and then the channels where democracy affects growth were mentioned.

Kaynakça

 • Acaravcı, A., Bozkurt, C., & Erdoğan, S. (2015). MENA Ülkelerinde Demokrasi-Ekonomik Büyüme İlişkisi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 3 (4), 119-129.
 • Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. A., & Yared, P. (2008). Income and Democracy. American Economic Review , 93 (3), 808-842.
 • Adejumobi, S. (2000). Between Democracy and Development In Afrıca: What Are The Mıssıng Lınks?. (Accessed on 21.11.2019), http://documents.worldbank.org/curated/en/143061468741593788/Between-democracy-and-development-in-Africa-what-are-the-missing-links
 • Aktan, C. C. ( 1999). 21. Yüzyıl ve Anayasal Demokrasi. Yeni Türkiye Dergisi (29), 600-606.
 • Bardhan, P. (2004). Democracy and Development: A Complex Relationship. (Accessed on 16.11.2019), https://eml.berkeley.edu/~webfac/bardhan/papers/BardhanDemoc.pdf
 • Barış, S., & Erdoğmuş, M. (2018). 21. Yüzyılda Demokrasi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Literatür İncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9 (20), 83-102.
 • Barro, R. J. (1996). Democracy and Growth. Journal of Economic Growth , 1-27.
 • Beşkaya, A., & Manan, Ö. (2009). Ekonomik Özgürlükler ve Demokrasi ile Ekonomik Performans Arasındaki İlişkinin Zaman Serileri ile Analizi: Türkiye Örneği. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 47-76.
 • Bhagwati, J. N. (2002). Democracy and Development: Cruel Dilemma orSymbiotic Relationship? Review of Development Economics, 6 (2), 151-162.
 • Cevizli, İ. (2013). Demokrasi ve Ekonomik Gelişme İlişkisi. (Yayınlanmış Yüksek Lisanas Tezi) . Aydın.
 • Cirhinlioğlu, Z. (1999). Azgelişmişliğin Toplumsal Boyutu. Ankara: Imge Ki tabevi Yayınları.
 • Çukurçayır, S., & Tezcan, K. (2011). Demokratikleşme ve Ekonomik Kalkınma: Etkileşim Analizi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 6 (2), 48-76.
 • Doğan, A. (2005). Demokrasi ve Ekonomik Gelişme. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (25), 1-19.
 • Fayad, G., Bates, R. H., & Hoeffler, A. (2011). Income and Democracy: Lipset’s Law Inverted. (Accessed on 30.11.2019), https://scholar.harvard.edu/files/rbates/files/fayad_bates_hoeffler.pdf
 • Freedom House. (2018a). Freedom in the World 2018 Methodology. (Accessed on 16.11.2019), https://freedomhouse.org/report/methodology-freedom-world-2018
 • Freedoom House. (2018b). Freedom İn The World 2018 Table Of Country Scores. (Accessed on 16.11.2019), https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
 • Ghali, B. (2003). The Interaction Between Democracy and Development, UNESCO. (Accessed on 21.11.2019), https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128283?posInSet=1&queryId=N-EXPLORE-d8b1c072-22c0-40ba-9c51-632778bb30d7
 • Gözler, K. (2004). Demokrasi. İçinde: Anayasa Hukukuna Giriş (s. 112-126). Bursa Ekin Kitabevi.
 • Hayaloğlu, P. (2015). MINT Ülkelerinde Demokrasi Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir? Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi , 1 (1), 17-29.
 • HDI. (2018). Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update. UNDP.
 • Helliwell, J. F. (1994). Empirical Linkages Between Democracy and Economic Growth. British Journal of Political Science , 24 (2), 225-248.
 • Karakayalı, H., & Yanıkkaya, H. (2005). Kurumsal Faktörlerin Ekonomik Büyümeye Etkileri. C. C. Editör: Aktan içinde, Kurumsal İktisat –Kurallar, Kurumlar ve Ekonomik Gelişme (s. 115-138). SPK.
 • Koçak, E., & Uzay, N. (2017). Türkiye’de Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ampirik Bir Araştırma*. Yönetim Ve Ekonomi Dergisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., 24(3), 705-723.
 • Kurzman, C., Werum, R., & Burkhart, R. E. (2002). Democracy’s Effect on Economic Growth: A Pooled: Time-Series Analysis, 1951-1980. Studies in Comparative International Development, 37 (1), 3-33.
 • Lipset, S. M. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. The American Political Science Review, 53 (1), 69-105.
 • Manan, Ö. (2009). Kurumsal Yapı Olarak Demokrasi ve Ekonomik Özgürlüklerin Ekonomik Performansa Etkisi: Türkiye Örneği. Zonguldak: (Yayınlamış Yüksek Lisanas Tezi ).
 • Muller, E. N. (1995). Economic Determinants of Democracy. American Sociological Review, 60 (6), 966-982.
 • Olk, S. (2003). The Relationship Between Economic Development And Democracy In Africa: A Quantitative And Qualitive Perspective. (Accessed on 27.11.2019), https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb3/POL/Studium/Ausgewaehlte_Abschlussarbeiten/olk.pdf
 • Persson, T. (2005). Forms of Democracy, Policy and Economic Development. (Accessed on 21.11.2019), https://www.nber.org/papers/w11171.pdf adresinden alındı
 • Rivera-Batiz, F. L. (2002). Democracy, Governance, and Economic Growth:Theory and Evidence. Review of Development Economics , 6 (2), 225–247.
 • Schmidt, M. G. (2001). Demokrasi Kuramlarına Giriş. (M. E. Köktaş, Çev.) Ankara: Vadi Yayınları.
 • Şanlısoy, S. (2010). Politik İstikrarsızlık-Ekonomik Süreç Politikaları Etkileşimi. Sosyoekonomi Dergisi , 191-214.
 • Tavares, J., & Wacziarg, R. (2001). How Democracy Affects Growth. European Economic Review, 1341-1378.
 • Tunç, H. (2008). Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , XII (1-2), 1117.
 • UNDP. (2002). Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World. New York: Oxford University Press.
 • Yay, G. G. (2002). İktisadi Gelişme ve Demokrasi İlişkisi Üzerine Bir Sınama. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 52 (1), 27-54.
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Veli Sırım 0000-0002-8130-6153

Mehmet Eraslan

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Kabul Tarihi 18 Şubat 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 17

Kaynak Göster

APA Sırım, V., & Eraslan, M. (2020). Demokratikleşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Etkileşim. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17), 119-130.