BibTex RIS Kaynak Göster

ÜNİVERSİTE BAYAN FUTSAL TAKIMI SPORCULARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2010, Cilt: 4 Sayı: 1, 37 - 47, 01.04.2010

Öz

Bu araştırmanın amacı; futsal oynayan bayan öğrencilerin epistemolojik inanç düzeylerini belirlemek; epistemolojik inançlarının bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır. Araştırma, genel tarama modeline dayalı olarak yürütülmüş ve 1-4 Nisan 2008 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi’nde düzenlenen “Üniversitelerarası Salon Futbolu Bayanlar Grup Birinciliği’ne katılan 10 üniversitenin 109 sporcusu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada gereksinim duyulan veriler; Schommer 1990 tarafından geliştirilen, Deryakulu ve Büyüköztürk 2002, 2005 tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Epistemolojik İnanç Ölçeği EİÖ ” ve kişisel bilgi formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiş ve analizde ikili küme karşılaştırmaları için t testi; üç veya daha fazla küme karşılaştırmaları için Tek Yönlü Varyans Analizi Anova kullanılmış, anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; bayan futsal oyuncularının epistemolojik inanç boyutlarından “öğrenmenin çabaya bağlı olduğu inanç”larının ve “öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna inanç”larının, “tek bir doğrunun var olduğuna inanç”larına göre daha gelişmiş düzeyde olduğu; epistemolojik inançların her üç boyutunun da bölüm, yaş ve sınıf düzeyine bağlı olarak gelişim göstermediği; “eğitimde spor aktivitelerinin önemli olup olmadığını” düşünme düzeylerine göre ise “öğrenmenin çabaya bağlı olduğu inanç” ve “tek bir doğrunun var olduğuna inanç” boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Hartley K and Bendixen L. D., “Educational Research in the Internet Age: Examining the Role of Individual
 • Characteristics”. Educational Researcher. December
 • http://www.aera.net/uploadedFiles/Journals_and_Publications/Journals/Educational_Researcher/3009/AERA3
 • _RNC_Hartley.pdf, adresinden 01 Şubat 2010 tarihinde alınmıştır. 22-26. 2001.
 • Kuzgun Y., Eğitimde Bireysel Farklılıklar. İçinde Eğitimde Bireysel Farklılıklar ve Eğitime Yansımaları. (Ed.)
 • Kuzgun Y ve Deryakulu D. Nobel Yayınevi, s.1-12, Ankara, 2004.
 • Deryakulu D ve Büyüköztürk Ş., “Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Eğitim
 • Araştırmaları Dergisi. 2 (8), 111-125, 2002.
 • Deryakulu D., Eğitimde Bireysel Farklılıklar. İçinde Epistemolojik İnançlar. (Ed.) Kuzgun Y ve Deryakulu D. Nobel Yayınevi, s.259-288, Ankara, 2004.
 • Eroğlu S. E., Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Konya, 2004.
 • Sander P., “Researching Our Students For More Effective University Teaching”. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. 3 (1), 113-130, 2005.
 • Howard B. C., McGee S., Schwartz N and Purcell S., “The Experince of Constructivism: Transforming Teacher Epistemology”. Journal of Research on Computing in Education. 32 (4), 455-465, 2000.
 • Schommer M., “Effects of Beliefs About the Nature of Knowledge on Comprehension”. Journal of Educational Psychology. 82 (3), 498-504, 1990.
 • Schommer M., “Comparisons of Beliefs About the Nature of Knowledge and Learning Among Postsecondary Students”. Research in Higher Education. 34 (3), 355-370, 1993a.
 • Schommer M., “Epistemological Development and Academic Performance Among Secondary Students”. Journal of Educational Psychology. 85 (3), 406-411, 1993b.
 • Schommer M., “The Influence of Age and Education on Epistemological Beliefs”. British Journal of Educational Psychology. 68 (4), 551-562, 1998.
 • Schommer M and Walker K., “Are Epistemological Beliefs Similar Across Domains?”. Journal of Educational Psychology, 87 (3), 424-432, 1995.
 • Schommer M and Walker K., “Epistemological Beliefs and Valuing School: Considerations For College Admissions and Retention”. Research in Higher Education. 38 (2), 173-186, 1997.
 • http://www.tff.org.tr/default.aspx?pageID=455, adresinden 01 Şubat 2010 tarihinde alınmıştır.
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Futsal, adresinden 01 Şubat 2010 tarihinde alınmıştır.
 • http://www.istanbul.edu.tr/iletim/?page=template-news/detail&int_Id=563, adresinden 01 Şubat 2010 tarihinde alınmıştır.
 • http://www.efespilsenfutsalligi.com/Futsal.aspx?bolum=turkiye, adresinden 01 Şubat 2010 tarihinde alınmıştır.
 • Deryakulu D ve Büyüköztürk Ş., “Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik İnançların Karşılaştırılması”. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 1 (18), 57-70, 2005.
 • Schommer-Aikins M., Duell O. K. and Barker S., “Epistemological Beliefs Across Domains Using Biglan’s Classification of Academic Disciplines”. Research in Higher Education. 44 (3), 347-366, 2003.
 • Chan Kwok-wai., “Hong Kong Teacher Education Students' Epistemological Beliefs and Approaches to Learning”. Research in Education. May, 69, 36-50, 2003.
 • Perry W. G., Patterns of Development in Thought and Values of Students in a Liberal Arts College A Validation of a Scheme. Healt Education. Harvard University, Cambridge, 1968.
 • Öngen, D. (2003). “Epistemolojik İnançlar İle Problem Çözme Stratejileri Arasındaki İlişkiler: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Çalışma”. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 3 (13), 155-163, 2003.
 • Yılmaz A., Hemşirelik Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları İle Denetim Odağı Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı, İstanbul. 2007.
 • Lee, B., Differences in the Epistemological Beliefs of Korean and American Graduate Students and Their Influence on the Academic Writing Task Written in Korean and English. Ph.D. Dissertation. University of Texas at Austin, 1995.
 • Strobel J., Cernusca D and Jonassen D. H., “Different Majors-Different Epistemological Beliefs?”. Academic Exchange Quarterly. 12, 208-211, 2004.
 • Braten I and Stromso H. I., “Epistemological Beliefs, Interest, and Gender as Predictors of Internet-Based Learning Activities”. Computers in Human Behavior. 22, 1027-1042, 2006.
 • Eroğlu S. E. ve Güven K., “Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16, 295-312, 2006.
 • Karhan İ., İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Epistemolojik İnançlarının Demografik Özelliklerine ve Bilgi Teknolojilerini Kullanma Durumlarına Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. İstanbul, 2007.
 • Aypay A., “Öğretmen Adayı Öğrencilerin Öğrenme ve Öğretme Hakkındaki Epistemolojik İnançları”. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Sözel Bildiri, 21-23 Mayıs. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2009.
 • Eren A., Üniversite Öğrencilerinin Genel ve Alan-Odaklı Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı. Bolu, 2006.
 • Rakıcıoğlu A. Ş., The Relationship Between Epistemological Beliefs and Teacher-Efficacy Beliefs of English Language Teaching Trainees. Master Thesis, Abant Izzet Baysal University, Institute of Social Sciences, Foreign Languages Education, Bolu, 2005.
 • Paulsen, M. B. and Wells, C. T., “Domain Differences in the Epistemological Beliefs of College Students”. Research in Higher Education. 39 (4), 365-384, 1998.
 • Jehng J. J., Johnson, S. D. and Anderson, R. C., (1993). Schooling and Students’ Epistemological Beliefs about Learning. Contemporary Educational Psychology, 18 (1), 23-35, 1993.
 • Green D. W. and Parker R. M., “Vocational and Academic Attributes of Students With Different Learning Styles”. Journal of College Student Deve1opment. 30 (5), 395-400, 1989.
 • Reading-Brown M. S. and Hayden R. R., “Learning Styles: Liberal Arts and Technical Training: What’s the Difference?”. Psychological Reports. 64, 507- 518, 1989.
 • Schommer M., Calvert C., Gariglietti G and Bajaj A., “The Development of Epistemological Beliefs Among Secondary Students: A Longitudinal Study”. Journal of Educational Psychology. 89 (1), 37-40, 1997.
 • Marrs, H. (2005). Culture, Epistemology and Academic Studying. Ph.D. Dissertation. Kansas State University, Kansas, 2005.
 • Erdem M., Yılmaz A ve Akkoyunlu B., ‘‘Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Özyeterlik İnançları ve Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Çalışma’’. International Educational Technology Conference (IECT). Sözlü Bildiri, 6-8 Mayıs. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2008. ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/133.doc, adresinden 01 Şubat 2010 tarihinde alınmıştır.
 • Tamer K ve Pulur A., Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri. Kozan Ofset, s.55, Ankara, 2001.

THE INVESTIGATION OF EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF FEMALE UNIVERSITY FUTSAL TEAM PLAYERS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Yıl 2010, Cilt: 4 Sayı: 1, 37 - 47, 01.04.2010

Öz

The aim of this study was to determine the epistemological beliefs levels of the female students playing futsal and to investigate differentiation of their epistemological beliefs according to some variables The research was conducted based on the general survey methods and performed on 10 university team’s 109 players participating in group matches of University Futsal Championship organized in Selcuk University on the date of 1-4 April 2008. Epistemological Beliefs Questionnaire which was developed by Schommer 1990 and adapted to Turkish by Deryakulu and Büyüköztürk 2002, 2005 and personal data form were used in the study. It was determined that the datas show normal distribution. T-test was used for the comparison of binary clusters and One way Analysis of Variance ANOVA was used for the comparison of three or more clusters. Significance level was 0,05 for the statistical analysis. As a result of this research, that was determined that “the belief of learning depends on effort” and “the belief of learning depends on ability” of epistemological belief dimensions of female futsal players are advanced level more than their beliefs that there is only one unchanging truth and each of three dimensions of epistemological beliefs did not show improvement according to section, age and grade level. The significant differences was found on the dimensions of “the belief of learning depends on effort” and “the belief that there is only one unchanging truth“ according to thinking levels of whether the sport activities are important in education.

Kaynakça

 • Hartley K and Bendixen L. D., “Educational Research in the Internet Age: Examining the Role of Individual
 • Characteristics”. Educational Researcher. December
 • http://www.aera.net/uploadedFiles/Journals_and_Publications/Journals/Educational_Researcher/3009/AERA3
 • _RNC_Hartley.pdf, adresinden 01 Şubat 2010 tarihinde alınmıştır. 22-26. 2001.
 • Kuzgun Y., Eğitimde Bireysel Farklılıklar. İçinde Eğitimde Bireysel Farklılıklar ve Eğitime Yansımaları. (Ed.)
 • Kuzgun Y ve Deryakulu D. Nobel Yayınevi, s.1-12, Ankara, 2004.
 • Deryakulu D ve Büyüköztürk Ş., “Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Eğitim
 • Araştırmaları Dergisi. 2 (8), 111-125, 2002.
 • Deryakulu D., Eğitimde Bireysel Farklılıklar. İçinde Epistemolojik İnançlar. (Ed.) Kuzgun Y ve Deryakulu D. Nobel Yayınevi, s.259-288, Ankara, 2004.
 • Eroğlu S. E., Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Konya, 2004.
 • Sander P., “Researching Our Students For More Effective University Teaching”. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. 3 (1), 113-130, 2005.
 • Howard B. C., McGee S., Schwartz N and Purcell S., “The Experince of Constructivism: Transforming Teacher Epistemology”. Journal of Research on Computing in Education. 32 (4), 455-465, 2000.
 • Schommer M., “Effects of Beliefs About the Nature of Knowledge on Comprehension”. Journal of Educational Psychology. 82 (3), 498-504, 1990.
 • Schommer M., “Comparisons of Beliefs About the Nature of Knowledge and Learning Among Postsecondary Students”. Research in Higher Education. 34 (3), 355-370, 1993a.
 • Schommer M., “Epistemological Development and Academic Performance Among Secondary Students”. Journal of Educational Psychology. 85 (3), 406-411, 1993b.
 • Schommer M., “The Influence of Age and Education on Epistemological Beliefs”. British Journal of Educational Psychology. 68 (4), 551-562, 1998.
 • Schommer M and Walker K., “Are Epistemological Beliefs Similar Across Domains?”. Journal of Educational Psychology, 87 (3), 424-432, 1995.
 • Schommer M and Walker K., “Epistemological Beliefs and Valuing School: Considerations For College Admissions and Retention”. Research in Higher Education. 38 (2), 173-186, 1997.
 • http://www.tff.org.tr/default.aspx?pageID=455, adresinden 01 Şubat 2010 tarihinde alınmıştır.
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Futsal, adresinden 01 Şubat 2010 tarihinde alınmıştır.
 • http://www.istanbul.edu.tr/iletim/?page=template-news/detail&int_Id=563, adresinden 01 Şubat 2010 tarihinde alınmıştır.
 • http://www.efespilsenfutsalligi.com/Futsal.aspx?bolum=turkiye, adresinden 01 Şubat 2010 tarihinde alınmıştır.
 • Deryakulu D ve Büyüköztürk Ş., “Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik İnançların Karşılaştırılması”. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 1 (18), 57-70, 2005.
 • Schommer-Aikins M., Duell O. K. and Barker S., “Epistemological Beliefs Across Domains Using Biglan’s Classification of Academic Disciplines”. Research in Higher Education. 44 (3), 347-366, 2003.
 • Chan Kwok-wai., “Hong Kong Teacher Education Students' Epistemological Beliefs and Approaches to Learning”. Research in Education. May, 69, 36-50, 2003.
 • Perry W. G., Patterns of Development in Thought and Values of Students in a Liberal Arts College A Validation of a Scheme. Healt Education. Harvard University, Cambridge, 1968.
 • Öngen, D. (2003). “Epistemolojik İnançlar İle Problem Çözme Stratejileri Arasındaki İlişkiler: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Çalışma”. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 3 (13), 155-163, 2003.
 • Yılmaz A., Hemşirelik Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları İle Denetim Odağı Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı, İstanbul. 2007.
 • Lee, B., Differences in the Epistemological Beliefs of Korean and American Graduate Students and Their Influence on the Academic Writing Task Written in Korean and English. Ph.D. Dissertation. University of Texas at Austin, 1995.
 • Strobel J., Cernusca D and Jonassen D. H., “Different Majors-Different Epistemological Beliefs?”. Academic Exchange Quarterly. 12, 208-211, 2004.
 • Braten I and Stromso H. I., “Epistemological Beliefs, Interest, and Gender as Predictors of Internet-Based Learning Activities”. Computers in Human Behavior. 22, 1027-1042, 2006.
 • Eroğlu S. E. ve Güven K., “Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16, 295-312, 2006.
 • Karhan İ., İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Epistemolojik İnançlarının Demografik Özelliklerine ve Bilgi Teknolojilerini Kullanma Durumlarına Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. İstanbul, 2007.
 • Aypay A., “Öğretmen Adayı Öğrencilerin Öğrenme ve Öğretme Hakkındaki Epistemolojik İnançları”. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Sözel Bildiri, 21-23 Mayıs. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2009.
 • Eren A., Üniversite Öğrencilerinin Genel ve Alan-Odaklı Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı. Bolu, 2006.
 • Rakıcıoğlu A. Ş., The Relationship Between Epistemological Beliefs and Teacher-Efficacy Beliefs of English Language Teaching Trainees. Master Thesis, Abant Izzet Baysal University, Institute of Social Sciences, Foreign Languages Education, Bolu, 2005.
 • Paulsen, M. B. and Wells, C. T., “Domain Differences in the Epistemological Beliefs of College Students”. Research in Higher Education. 39 (4), 365-384, 1998.
 • Jehng J. J., Johnson, S. D. and Anderson, R. C., (1993). Schooling and Students’ Epistemological Beliefs about Learning. Contemporary Educational Psychology, 18 (1), 23-35, 1993.
 • Green D. W. and Parker R. M., “Vocational and Academic Attributes of Students With Different Learning Styles”. Journal of College Student Deve1opment. 30 (5), 395-400, 1989.
 • Reading-Brown M. S. and Hayden R. R., “Learning Styles: Liberal Arts and Technical Training: What’s the Difference?”. Psychological Reports. 64, 507- 518, 1989.
 • Schommer M., Calvert C., Gariglietti G and Bajaj A., “The Development of Epistemological Beliefs Among Secondary Students: A Longitudinal Study”. Journal of Educational Psychology. 89 (1), 37-40, 1997.
 • Marrs, H. (2005). Culture, Epistemology and Academic Studying. Ph.D. Dissertation. Kansas State University, Kansas, 2005.
 • Erdem M., Yılmaz A ve Akkoyunlu B., ‘‘Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Özyeterlik İnançları ve Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Çalışma’’. International Educational Technology Conference (IECT). Sözlü Bildiri, 6-8 Mayıs. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2008. ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/133.doc, adresinden 01 Şubat 2010 tarihinde alınmıştır.
 • Tamer K ve Pulur A., Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri. Kozan Ofset, s.55, Ankara, 2001.
Toplam 44 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Hakan Salim Çağlayan Bu kişi benim

Bekir Mehtap Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çağlayan, H. S., & Mehtap, B. (2010). ÜNİVERSİTE BAYAN FUTSAL TAKIMI SPORCULARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 37-47.

16227

16228

16229

16230