BibTex RIS Kaynak Göster

SPORUN YÖNETSEL YAPISINDA ÖRGÜTSEL ADALET KURAMINA BAKIŞ

Yıl 2010, Cilt: 4 Sayı: 1, 48 - 62, 01.04.2010

Öz

Bu araştırma, spor örgüt çalışanlarının tutum ve davranışlarına etki eden örgütsel adalet algılamalarının, örgütsel ve bireysel başarılarının sağlanmasında, spor yöneticilerinin hassasiyet göstermeleri gereken bir durum olduğunu vurgulamak amacı ile yapılmıştır. Toplumsal, siyasal, ekonomi ve yönetim alanlarında, verim ve üretkenliğin sağlanmasında insan unsurunun ön plana çıkması, kişilerin performanslarını olumsuz etkileyen faktörlerin göz önüne alınıp, ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeyi önemli kılmaktadır. Bu anlamda kuramsal bir çerçeve oluşturularak hazırlanan çalışma, ilgili literatür kaynaklar ışığı altında, örgütsel adalet değişkenleri olarak kabul edilen dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet türlerinin sporsal boyuttaki algılanış biçimleri ele alınarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak günümüz sporu, ekonomik anlamda büyük bir sektör ve endüstri haline gelmiştir. Spor yönetiminin genel yönetim anlayışından ayrı tutulmasının mümkün olmadığı düşünüldüğünde, sporun sevk ve idaresini elinde bulunduran spor yöneticilerinin, sporun her boyutunda ulusal ve uluslararası rekabete ayak uydurabilmesi, her türlü inovasyonel gelişmelerin yanı sıra, örgüt çalışanlarına adaletli yaklaşım sergilemeleri kurumsal ve bireysel başarı için önemli görülmektedir.

Kaynakça

 • Ambrose, M. L., & Schminke, M., “Organization structure as a moderator of the relationship between procedural justice, Interactional justice, Perceived organizational support, and supervisory trust” Journal of Applied Psychology, 88, 295–305, 2003.
 • Anderson, D. M., Shınew, K. J., “Gender Equity In The Context Of Organizational Justice: A Closer Look At A Reoccuring Issue In The Field”, Journal Of Leisure Research, Vol. 35, No. 2, s. 229, 2003.
 • Aykut, S., “Örgütsel Adalet, Birey -Örgüt Uyumu İle Çalışanların İşle İlgili Tutumları (Pendik İlçesi Örneği)”. (yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul. Yeditepe üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü. 2007.
 • Barling, J., & Phillips, M., “Interactional, formal, and distributive justice in the workplace: An exploratory study” Journal of Psychology, 127 (6), 649-656, 1993.
 • Ben-Ari, R., Tsur, Y., and Har-Even, D., “Procedural justice, stress appraisal, and athletes' attitudes” International Journal of Stress Management. Vol 13(1), 23–44, 2006.
 • Beugre, C. D., “Managing Fairness in Organizations”, Westport: Greenwood Publishing Group, s.84, 1998.
 • Beugre, C. D., Baron R. A.,” Perceptions of Systemic Justice: The Effects of Distburitive, Procedural and Interactional Justice”, Journal of Applied Psychology, Vol.31, No: II, s. 326, 2001.
 • Bies, R. J., Interactional (in)justice: The sacred and the profane. In J. Greenberg & R. Cropanzano (Eds.), Advances in organizational justice (pp. 89-118). Stanford, CA: Stanford University Press, 2001.
 • Bies, R. J., Moag, J. S.,“Interactional justice, communication criteria for fairness”,In, M. H. Bazerman, R. Sheppard, & B. Sheppard (Eds.), Research in negotiations in organizations. 1: 43–55, 1986.
 • Cohen-Charash, Y., Spector, P.E., “The role of Justice in organizations: a metaanalysis”. Org Behav Human Decis Process; 86(2):278–321, 2001.
 • Colquitt, J. A., Scott, B. A., Judge, T. A., “Justice and Personality: Using Integrative Theories to Derive Moderators of Justice”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, s.2, 2005.
 • Cowherd, D. M., Levıne, D. I., “Product Quality and Pay Equity between Lower-Level Employees and Top Management: An Investigation Of Distributive Justice Theory”, Administrative Science Quarterly, Vol. 37, No. 2, s. 303-304, 1992.
 • Cropanzano, R. & Ambrose, M.L., “ Procedural and distributive justice are more similar than you think: A monistic Perspective and a research agenda. In J. Greenberg & R. Cropanzano (Eds.), Advances in Organizational Justice (pp. 119-151). Stanford, CA: Stanford University Press, 2001.
 • Cropanzano, R., & Rupp, D. E., “Some reflections on the morality of organizational Justice”. In S. Gilliland, D. Steiner, & D. Skarlicki (Eds.), Emerging perspectives on managing organizational Justice (pp. 225–278). Greenwich, CT: Informational Age Publishing, 2002.
 • Cropanzano, R., & Prehar, C., “Using social Exchange theory to distinguish procedural and Interactional justice”. Paper presented at the annual meeting of the Society for Industrial and Organizational Psychology. Atlanta, GA, 1999.
 • Cropanzano, R., Zinta, S., Byrne, D, Bobocel, R., “Moral Virtues, Fairness Heuristics, Social Entities, and Other Denizens of Organizational Justice”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 58, s.167–168, 2001.
 • Çakmak, K., Performans Değerlendirme Sistemlerinde Örgütsel Adalet Algısı ve Bir Örnek Olay Çalışması (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2005.
 • Dailey, R. C., Kirk, D. J., “Distributive and Procedural Justice As Antecedents of Job Dissatisfaction and Intent to Turnover”. Human Relations, 45:3, 305–317, 1992.
 • Dıxon,M. A., Turner, B. A., Pastore, D. L. And Mahony, D. F., “Rule Vıolatıons In Intercollegıate Athletıcs: A Qualıtatıve Investigation Utılızıng An Organizational Justice Framework”. Journal of Academic Ethics 1: 59–90, 2003.
 • Eskicioğlu, Y., Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bolu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, 2003.
 • Folger, R., “Distributive and Procedural Justice in the Workplace”, Social Justice Research, 1:143- 159, 1987.
 • Folger, R., Cropanzano, R., Organizational Justice and Human Resource management, London: Sage Publications, 1998.
 • Jordan, j. S. , Fink, j. S. And Pastore, D. L., “Determining the Dimensionality of the OJI in a Sport Setting”. Spor management / measurement / socioculturel aspects of physical activity posters, 2002.
 • Greenberg, J., “A Taxonomy of Organizational Justice Theories, Academy of Management Review”, 12:9-22, 1987.
 • Greenberg, J., “Reactions to Procedural Injustice in Payment Distributions: Do the Means Justify the Ends?”, Journal of Applied Psychology, Vol. 72, No. 1, s. 55, 1987.
 • Greenberg, J., “Organizational Justice: Yesterday, Today, Tomorrow, Journal of Management”, 16: 399–432, 1990.
 • Greenberg, J., “The Seven Loose Can(n)ons of Organizational Justice”, Greenberg, J., Cropanzano, R. Advances in Organizational Justice, Stanford University Press, California, 2001, (in), pp. 246- 248, 2001.
 • Hubbell, A. P. & Chory-Assad, R. M., “Motivating Factors: Perceptions of Justice and their relationships with managerial and organizational trust”. Communication Studies, 56, 47-70, 2005.
 • Irak, D.U., “Örgütsel Adalet: Ortaya Çıkışı, Kuramsal Yaklaşımlar ve Bugünkü Durumu”, Türk Psikoloji Yazıları, 7, 13, s. 25, 2004.
 • Karaeminoğulları, A., “Öğretim Elemanlarının Örgütsel Adalet Algıları ile Sergiledikleri Üretkenliğe Aykırı Davranışlar Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2006.
 • Koçel, T., ”İşletme Yöneticiliği, Yönetici Geliştirme Organizasyon ve Davranış”, İşletme Fakültesi Yayın No:205, Yön Ajans, İstanbul, s. 321, 1989.
 • Lambert, E., “The Impact of Organizational Justice on Correctional Staff”. Journal of Criminal Justice, 31, USA, 155–168, 2003.
 • Masterson, S. S., Lewis, K., Goldman, B. M., & Taylor, M. S.,“Integrating Justice and social exchange, The differing effects of fair procedures and treatment on work relationships”. Academy of Management Journal, 43(4), 738–748, 2000.
 • Niehoff, B. P., & Moorman, R. H., “Justice As A mediator of the relationship between Methods of monitoring and organizational citizenship Behavior”. Academy of management Journal, 36, 527–556, 1993.
 • Özdevecioğlu, M., “Duygusal Olaylar Teorisi Çerçevesinde Pozitif ve Negatif Duygusallığın Algılanan Örgütsel Adalet Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 59, Sayı III, s.181-202, 2004.
 • Pillai, R., Schriesheim, C.B., Williams, E.S., “Fairness Perceptions and Trust as Mediators For Transformational and Transactional Leadership, A Two-Sample Study.” Journal of Management 25:897–933, 1999.
 • Rebore, R. W., The Ethics of Educational Leadership. Prentice-Hall Inc.,New Jersey, 2001.
 • Robinson, K. L., “The Impact of Individual Differences on the Relationship Between Employee Perceptions of Organizational Justice and Organizational Outcome Variables”. A Dissertation Presented to the Faculty of the California School of Organizational Studies, Alliant International University, San Diego, 1-156, 2004.
 • Ryan, J., Schmiesing, R., Dale, S., Joseph, A. G., “Factors Affecting O.S.U. Extansion Agents’Preceptions of Organizational Justice and Job Satisfaction”, Journal of International Agricultural and Extansion Education,Vol. 10, No: II, s. 28, 2003.
 • Schminke, M., Ambrose, M. L, Cropanzano, R. S., “The effect of organizational structure on Perceptions of procedural fairness”. Journal of Applied Psychology, 85, 294–304, 2000.
 • Simmons, P., “Player Perceptions of Justice in Football Referee Communication”. FIFA Joao Have Lange Research Scholar, School of Communication, Charles Sturt University, 2008.
 • Skarlicki, D.P., Folger, R., “Retaliation in the workplace: The roles of distributive, procedural and Interactional Justice”. Journal of Applied Psychology. 82(3), 434–443, 1997.
 • Söyük, S., “Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerine Etkisi ve İstanbul İlindeki Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelere Yönelik Bir Çalışma” (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2007.
 • Vecchıo, R. P., Organizational Behavior, The Dryden Press, Rinehart and Winston Inc., USA, 1991.
 • Whisenant, W., “Organizational justice and commitment in interscholastic sports”. Sport, Education and Society, Vol. 10, No. 3, pp. 343-/357, University of Miami, USA, 2005.
 • Whisenant, W., Jordan, J. S., “Fairness and Enjoyment in School Sponsored Youth Sports”. International Review for the Sociology of Sport, Vol. 43, No. 1, 91–100, 2008.
 • Yetim, A., Şenel, Ö., “Türkiye de spor yöneticisi yetiştirme faaliyetlerinin görünümü”. Milli eğitim dergisi, sayı:150, 2001.
 • Yılmaz, G., “İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Örgütsel Adalet Algısının Çalışanların Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi” (Yayınlanmış Doktora Tezi). İstanbul. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
 • Yürür, S., “Ödüllendirme Sistemleri İle Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkinin Analizi ve Bir Uygulama” (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, Bursa, 2005.

VIEW OF THE ORGANIZATIONAL JUSTICE THEORY IN SPORT MANAGEMENT CONSTITUTION

Yıl 2010, Cilt: 4 Sayı: 1, 48 - 62, 01.04.2010

Öz

This study was performed to show the sport manager to importance of the organizational justice which affects on the attitude and behavior of the sport organization workers, in order to obtain organizational and individual success. It is necessary to realize the factors which negative effects on people performance and accounting the human requirements and expectations because the human factor is really important in the area of social, political, economy and management in order to provide productivity. This study was prepared with theoretical frame and under the light of related literature. It was evaluated in sportive extent of perceptional styles of the distributional, procedural and Interactional justice types is accepted as organizational justice variables in perceptional As a result the sport of today became a sector as economical mean and industry. Management of sport cannot be thought separated from general management. For this reason in order to obtain success in national and international competition every aspect of the sport, the sport manager who has the power of directing and managing sport beware of the organizational and individual success depend on the justice approach to organization workers and as well as every innovation progress

Kaynakça

 • Ambrose, M. L., & Schminke, M., “Organization structure as a moderator of the relationship between procedural justice, Interactional justice, Perceived organizational support, and supervisory trust” Journal of Applied Psychology, 88, 295–305, 2003.
 • Anderson, D. M., Shınew, K. J., “Gender Equity In The Context Of Organizational Justice: A Closer Look At A Reoccuring Issue In The Field”, Journal Of Leisure Research, Vol. 35, No. 2, s. 229, 2003.
 • Aykut, S., “Örgütsel Adalet, Birey -Örgüt Uyumu İle Çalışanların İşle İlgili Tutumları (Pendik İlçesi Örneği)”. (yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul. Yeditepe üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü. 2007.
 • Barling, J., & Phillips, M., “Interactional, formal, and distributive justice in the workplace: An exploratory study” Journal of Psychology, 127 (6), 649-656, 1993.
 • Ben-Ari, R., Tsur, Y., and Har-Even, D., “Procedural justice, stress appraisal, and athletes' attitudes” International Journal of Stress Management. Vol 13(1), 23–44, 2006.
 • Beugre, C. D., “Managing Fairness in Organizations”, Westport: Greenwood Publishing Group, s.84, 1998.
 • Beugre, C. D., Baron R. A.,” Perceptions of Systemic Justice: The Effects of Distburitive, Procedural and Interactional Justice”, Journal of Applied Psychology, Vol.31, No: II, s. 326, 2001.
 • Bies, R. J., Interactional (in)justice: The sacred and the profane. In J. Greenberg & R. Cropanzano (Eds.), Advances in organizational justice (pp. 89-118). Stanford, CA: Stanford University Press, 2001.
 • Bies, R. J., Moag, J. S.,“Interactional justice, communication criteria for fairness”,In, M. H. Bazerman, R. Sheppard, & B. Sheppard (Eds.), Research in negotiations in organizations. 1: 43–55, 1986.
 • Cohen-Charash, Y., Spector, P.E., “The role of Justice in organizations: a metaanalysis”. Org Behav Human Decis Process; 86(2):278–321, 2001.
 • Colquitt, J. A., Scott, B. A., Judge, T. A., “Justice and Personality: Using Integrative Theories to Derive Moderators of Justice”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, s.2, 2005.
 • Cowherd, D. M., Levıne, D. I., “Product Quality and Pay Equity between Lower-Level Employees and Top Management: An Investigation Of Distributive Justice Theory”, Administrative Science Quarterly, Vol. 37, No. 2, s. 303-304, 1992.
 • Cropanzano, R. & Ambrose, M.L., “ Procedural and distributive justice are more similar than you think: A monistic Perspective and a research agenda. In J. Greenberg & R. Cropanzano (Eds.), Advances in Organizational Justice (pp. 119-151). Stanford, CA: Stanford University Press, 2001.
 • Cropanzano, R., & Rupp, D. E., “Some reflections on the morality of organizational Justice”. In S. Gilliland, D. Steiner, & D. Skarlicki (Eds.), Emerging perspectives on managing organizational Justice (pp. 225–278). Greenwich, CT: Informational Age Publishing, 2002.
 • Cropanzano, R., & Prehar, C., “Using social Exchange theory to distinguish procedural and Interactional justice”. Paper presented at the annual meeting of the Society for Industrial and Organizational Psychology. Atlanta, GA, 1999.
 • Cropanzano, R., Zinta, S., Byrne, D, Bobocel, R., “Moral Virtues, Fairness Heuristics, Social Entities, and Other Denizens of Organizational Justice”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 58, s.167–168, 2001.
 • Çakmak, K., Performans Değerlendirme Sistemlerinde Örgütsel Adalet Algısı ve Bir Örnek Olay Çalışması (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2005.
 • Dailey, R. C., Kirk, D. J., “Distributive and Procedural Justice As Antecedents of Job Dissatisfaction and Intent to Turnover”. Human Relations, 45:3, 305–317, 1992.
 • Dıxon,M. A., Turner, B. A., Pastore, D. L. And Mahony, D. F., “Rule Vıolatıons In Intercollegıate Athletıcs: A Qualıtatıve Investigation Utılızıng An Organizational Justice Framework”. Journal of Academic Ethics 1: 59–90, 2003.
 • Eskicioğlu, Y., Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bolu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, 2003.
 • Folger, R., “Distributive and Procedural Justice in the Workplace”, Social Justice Research, 1:143- 159, 1987.
 • Folger, R., Cropanzano, R., Organizational Justice and Human Resource management, London: Sage Publications, 1998.
 • Jordan, j. S. , Fink, j. S. And Pastore, D. L., “Determining the Dimensionality of the OJI in a Sport Setting”. Spor management / measurement / socioculturel aspects of physical activity posters, 2002.
 • Greenberg, J., “A Taxonomy of Organizational Justice Theories, Academy of Management Review”, 12:9-22, 1987.
 • Greenberg, J., “Reactions to Procedural Injustice in Payment Distributions: Do the Means Justify the Ends?”, Journal of Applied Psychology, Vol. 72, No. 1, s. 55, 1987.
 • Greenberg, J., “Organizational Justice: Yesterday, Today, Tomorrow, Journal of Management”, 16: 399–432, 1990.
 • Greenberg, J., “The Seven Loose Can(n)ons of Organizational Justice”, Greenberg, J., Cropanzano, R. Advances in Organizational Justice, Stanford University Press, California, 2001, (in), pp. 246- 248, 2001.
 • Hubbell, A. P. & Chory-Assad, R. M., “Motivating Factors: Perceptions of Justice and their relationships with managerial and organizational trust”. Communication Studies, 56, 47-70, 2005.
 • Irak, D.U., “Örgütsel Adalet: Ortaya Çıkışı, Kuramsal Yaklaşımlar ve Bugünkü Durumu”, Türk Psikoloji Yazıları, 7, 13, s. 25, 2004.
 • Karaeminoğulları, A., “Öğretim Elemanlarının Örgütsel Adalet Algıları ile Sergiledikleri Üretkenliğe Aykırı Davranışlar Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2006.
 • Koçel, T., ”İşletme Yöneticiliği, Yönetici Geliştirme Organizasyon ve Davranış”, İşletme Fakültesi Yayın No:205, Yön Ajans, İstanbul, s. 321, 1989.
 • Lambert, E., “The Impact of Organizational Justice on Correctional Staff”. Journal of Criminal Justice, 31, USA, 155–168, 2003.
 • Masterson, S. S., Lewis, K., Goldman, B. M., & Taylor, M. S.,“Integrating Justice and social exchange, The differing effects of fair procedures and treatment on work relationships”. Academy of Management Journal, 43(4), 738–748, 2000.
 • Niehoff, B. P., & Moorman, R. H., “Justice As A mediator of the relationship between Methods of monitoring and organizational citizenship Behavior”. Academy of management Journal, 36, 527–556, 1993.
 • Özdevecioğlu, M., “Duygusal Olaylar Teorisi Çerçevesinde Pozitif ve Negatif Duygusallığın Algılanan Örgütsel Adalet Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 59, Sayı III, s.181-202, 2004.
 • Pillai, R., Schriesheim, C.B., Williams, E.S., “Fairness Perceptions and Trust as Mediators For Transformational and Transactional Leadership, A Two-Sample Study.” Journal of Management 25:897–933, 1999.
 • Rebore, R. W., The Ethics of Educational Leadership. Prentice-Hall Inc.,New Jersey, 2001.
 • Robinson, K. L., “The Impact of Individual Differences on the Relationship Between Employee Perceptions of Organizational Justice and Organizational Outcome Variables”. A Dissertation Presented to the Faculty of the California School of Organizational Studies, Alliant International University, San Diego, 1-156, 2004.
 • Ryan, J., Schmiesing, R., Dale, S., Joseph, A. G., “Factors Affecting O.S.U. Extansion Agents’Preceptions of Organizational Justice and Job Satisfaction”, Journal of International Agricultural and Extansion Education,Vol. 10, No: II, s. 28, 2003.
 • Schminke, M., Ambrose, M. L, Cropanzano, R. S., “The effect of organizational structure on Perceptions of procedural fairness”. Journal of Applied Psychology, 85, 294–304, 2000.
 • Simmons, P., “Player Perceptions of Justice in Football Referee Communication”. FIFA Joao Have Lange Research Scholar, School of Communication, Charles Sturt University, 2008.
 • Skarlicki, D.P., Folger, R., “Retaliation in the workplace: The roles of distributive, procedural and Interactional Justice”. Journal of Applied Psychology. 82(3), 434–443, 1997.
 • Söyük, S., “Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerine Etkisi ve İstanbul İlindeki Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelere Yönelik Bir Çalışma” (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2007.
 • Vecchıo, R. P., Organizational Behavior, The Dryden Press, Rinehart and Winston Inc., USA, 1991.
 • Whisenant, W., “Organizational justice and commitment in interscholastic sports”. Sport, Education and Society, Vol. 10, No. 3, pp. 343-/357, University of Miami, USA, 2005.
 • Whisenant, W., Jordan, J. S., “Fairness and Enjoyment in School Sponsored Youth Sports”. International Review for the Sociology of Sport, Vol. 43, No. 1, 91–100, 2008.
 • Yetim, A., Şenel, Ö., “Türkiye de spor yöneticisi yetiştirme faaliyetlerinin görünümü”. Milli eğitim dergisi, sayı:150, 2001.
 • Yılmaz, G., “İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Örgütsel Adalet Algısının Çalışanların Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi” (Yayınlanmış Doktora Tezi). İstanbul. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
 • Yürür, S., “Ödüllendirme Sistemleri İle Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkinin Analizi ve Bir Uygulama” (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, Bursa, 2005.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Tamer KARADEMİR Bu kişi benim

Bilal ÇOBAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA KARADEMİR, T., & ÇOBAN, B. (2010). SPORUN YÖNETSEL YAPISINDA ÖRGÜTSEL ADALET KURAMINA BAKIŞ. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 48-62.

16227

16228

16229

16230