BibTex RIS Kaynak Göster

SPOR TATMİNİNİN SPORCULARIN STRES VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2010, Cilt: 4 Sayı: 1, 63 - 76, 01.04.2010

Öz

Spor tatmini ile ilgili çalışmalar Ülkemizde araştırılmalara konu olmaya başlamıştır. Bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. Birincisi sporcuların spor tatminleri, stresleri ve saldırganlıkları arasındaki ilişkilerdir. İkinci amaç ise spor tatmininin stres ve saldırganlık üzerindeki ayrı ayrı etkisini belirlemektir. Antalya ilinde bu amaçlara ulaşabilmek için çeşitli branşlardaki 420 sporcu ile bir araştırma yapılmıştır. Geliştirilen bir soru formu aracılığı ile veriler toplanmış ve SPSS 15.0 paket programında analizler yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre spor tatmini ile stres ve saldırganlık arasında negatif yönlü ilişkiler bulunmuştur. Yani sporcuların yaptıkları spordan tatmin düzeyleri arttıkça saldırganlıkları ve stresleri azalmaktadır. Çalışmada stres ile saldırganlık arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Sporcuların stresleri arttıkça saldırganlık düzeyleri de artmaktadır. Araştırmadan elde edilen son bulgu ise neden sonuç analizlerine dayalı olarak spor tatmininin hem stresi hem de saldırganlığı açıklayan anlamlı bir değişken olduğu belirlenmiştir. Yani spor tatmini sporcuların stres ve saldırganlıklarını açıklayan anlamlı bir tutumdur.

Kaynakça

 • Allen, R. (1983). “Human Stres: It’s Nature And Control” New York, MacMillan Publishing Company.
 • Altungül, O. (2006). “Futbol Aktivitelerine Katılanların Kişilik Özellikleri Işığında Stres Düzeylerinin Belirlenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Aumand, E. A. (2005). “For The Love Of The Game: Factors Influencing Athlete Enjoyment In Sport” Thesis Submitted To The Scholl Of Physical Education At West Virginia Universty In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Master Of Science In Sport And Exercise Psychology, Morgantown.
 • Başer, E. (1998). “Uygulamalı Spor Psikolojisi” Bağırgan Yayınevi, Ankara.
 • Budak, S. (2000). “Psikoloji Sözlüğü” Bilim Ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Ceylan, M. (2005). “Stresle Başa Çıkmada Bilişsel Stratejilerin Kullanılmasında Cinsiyet ve Kişilik Değişkeninin Etkisi” Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sporda Psiko Sosyal Alanlar, İzmir.
 • Çelik, H. (2006). “Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Tepkileri Bağlanma Tarzları Ve Kişler Arası Şemalarının İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Çoknaz, H. (1998). “Takım Ve Bireysel Spor Antrenörlerinin İş Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması” Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Yönetimi Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Dervent, F. (2007). “Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri Ve Sportif Aktivitelere Katılımla İlişkisi” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeliği Anabilim Dalı.
 • Erden, N. K. (2007). “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretmenlik Bölümleri Birinci Öğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Türleri” Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • Eroğlu, F. (2004). “Davranış Bilimleri” Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. , İstanbul.
 • Filiz, K. (2002). “Sporun Tanımlanması ve Kapsamının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma” Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara. 22(2).
 • Göçet, E. (2006). “Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişki” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Granito, V. J. ve Carlton, E. B. (1993) “Relationship Between Locus of Control and Satisfaction with İntercollegiate Volleyball Teams at Different Levels of Competition” Journal of Sport Behavior (JSB), 16(4), 221 - 228.
 • Güner, B. Ç. (2006). “Takım Sporları Ve Bireysel Sporlar Yapan Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı.
 • İnce, P. (2006). “Antrenör Davranışları Ve Sporcu Doyumu: Ölçek Geliştirme Ve Uyarlama Çalışması” Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • Karayılmaz, A. (2006). “Amatör Küme Futbolcularını Saldırganlığa İten Psiko Sosyal Nedenler” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • Kurtiç, N. (2006). “Futbol Seyircisini Saldırganlığa İten Psiko Sosyal Nedenler” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • Kurtyılmaz, Y. (2005). “Öğretmen Adaylarının Saldırganlık Düzeyleri İle Akademik Başarıları

THE EFFECT OF SPORTS SATISFACTION ON STRESS AND AGGRESSION LEVELS IN SPORTSMAN

Yıl 2010, Cilt: 4 Sayı: 1, 63 - 76, 01.04.2010

Öz

In Turkey, researches about sports satisfaction have become widespread. This study has two aims. First of them is relations among sportive’s sports satisfactions, stresses, and aggressions. And in this direction, the second aim is the separately effect of the sports satisfaction on stress and aggression. To reach these aims, 420 sportive were interviewed at city of Antalya, and various branches. Nonetheless, data was collected trough a developed question form, and analyses were realized with SPSS 15.0 package. According to realized analyses’ results, negative relations were found among sports satisfaction with stress and aggression. Namely, while sportive’ satisfaction which is related their sports branch increase, their aggression and stress were decreasing. In this study, with assistance of obtained results, positive r elation among stress and aggression had ascertained. While sportive’ stress increase, their aggression levels decrease. According as cause-consequence analysis, the last finding were acquired from the study is sport satisfaction had determined as a significant variable which explain both stress and aggression. That is to say, sport satisfaction is significant attitude which explain sportive’ stress and aggression

Kaynakça

 • Allen, R. (1983). “Human Stres: It’s Nature And Control” New York, MacMillan Publishing Company.
 • Altungül, O. (2006). “Futbol Aktivitelerine Katılanların Kişilik Özellikleri Işığında Stres Düzeylerinin Belirlenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Aumand, E. A. (2005). “For The Love Of The Game: Factors Influencing Athlete Enjoyment In Sport” Thesis Submitted To The Scholl Of Physical Education At West Virginia Universty In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Master Of Science In Sport And Exercise Psychology, Morgantown.
 • Başer, E. (1998). “Uygulamalı Spor Psikolojisi” Bağırgan Yayınevi, Ankara.
 • Budak, S. (2000). “Psikoloji Sözlüğü” Bilim Ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Ceylan, M. (2005). “Stresle Başa Çıkmada Bilişsel Stratejilerin Kullanılmasında Cinsiyet ve Kişilik Değişkeninin Etkisi” Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sporda Psiko Sosyal Alanlar, İzmir.
 • Çelik, H. (2006). “Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Tepkileri Bağlanma Tarzları Ve Kişler Arası Şemalarının İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Çoknaz, H. (1998). “Takım Ve Bireysel Spor Antrenörlerinin İş Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması” Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Yönetimi Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Dervent, F. (2007). “Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri Ve Sportif Aktivitelere Katılımla İlişkisi” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeliği Anabilim Dalı.
 • Erden, N. K. (2007). “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretmenlik Bölümleri Birinci Öğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Türleri” Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • Eroğlu, F. (2004). “Davranış Bilimleri” Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. , İstanbul.
 • Filiz, K. (2002). “Sporun Tanımlanması ve Kapsamının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma” Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara. 22(2).
 • Göçet, E. (2006). “Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişki” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Granito, V. J. ve Carlton, E. B. (1993) “Relationship Between Locus of Control and Satisfaction with İntercollegiate Volleyball Teams at Different Levels of Competition” Journal of Sport Behavior (JSB), 16(4), 221 - 228.
 • Güner, B. Ç. (2006). “Takım Sporları Ve Bireysel Sporlar Yapan Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı.
 • İnce, P. (2006). “Antrenör Davranışları Ve Sporcu Doyumu: Ölçek Geliştirme Ve Uyarlama Çalışması” Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • Karayılmaz, A. (2006). “Amatör Küme Futbolcularını Saldırganlığa İten Psiko Sosyal Nedenler” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • Kurtiç, N. (2006). “Futbol Seyircisini Saldırganlığa İten Psiko Sosyal Nedenler” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • Kurtyılmaz, Y. (2005). “Öğretmen Adaylarının Saldırganlık Düzeyleri İle Akademik Başarıları
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mahmut Özdevecioğlu Bu kişi benim

Yasemin Yalçın Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özdevecioğlu, M., & Yalçın, Y. (2010). SPOR TATMİNİNİN SPORCULARIN STRES VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 63-76.

16227

16228

16229

16230