Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

12-16 YAŞ ARALIĞINDAKİ KIZ ATLETLERİN VÜCUT KOMPOZİSYONU İLE ÇEVİKLİK TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt: 16 Sayı: 3, 269 - 277, 19.12.2022

Öz

Bu araştırmada, 505 ve T çeviklik test protokolleri uygulanarak vücut kompozisyon değerleri ve çeviklik testleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, lisanslı olan ve aktif olarak yarışmalara katılan kız atletlerin Biyoelektrik empedans analiz (BIA-TANİTA) cihazı yardımıyla vücut kompozisyonları ölçülerek; boy, kilo, vücut yağ oranı ve vücut kompozisyonu bilgileri elde edilmiştir. Test öncesinde sporcuların karşılaşacakları sakatlık ve benzeri riskleri önlemek amacı ile standart bir ısınma rutini uygulanmıştır. Çalışmaya katılan atletlerin ölçümleri birbirini takip eden günlerde gerçekleştirilerek performans düşüklüğü ve testin sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek muhtemel faktörler en aza indirilmeye çalışılmıştır. Veriler, SPSS 23.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere Pearson Korelasyon Katsayısı Yöntemi kullanılmıştır. Uygulanan çeviklik testleri ile fiziksel özellikler birlikte değerlendirildiğinde, sporcuların vücut yağ oranı ile 505 test değerleri arasında pozitif anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Boy, kilo, Beden Kitle İndeksi (BKI) ile 505 test sonuçları arasında bir ilişki saptanamamıştır. T çeviklik testi ile fiziksel özellik değerleri karşılaştırıldığında, sporcuların BKI değerleri ve vücut yağ oranı ile test değerleri arasında pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Diğer fiziksel özellikler olan boy ve kilo ile T test sonuçları arasında bir ilişki saptanamamıştır.

Kaynakça

 • Akdoğan E. ve Güven B. (2021). Genç Kadın Voleybol Oyuncularında Vücut Kompozisyonu, Çeviklik ve Dikey Sıçrama Performası Arasındaki İlişki. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi 2021- Cilt 13
 • Asci Alper (2013) Çocuklarda çeviklik antrenmani HÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu (internet erişimi).
 • Blazevich, T. (1997). Resistance training for sprinters (part 1): Theoretical considerations. Strength and Conditioning Coach, 4(3), 9-12.
 • Blazevich, T. (1997). Resistance training for sprinters (part 2): Exercise suggestions. Strength and Conditioning Coach, 5(1), 5-10.
 • Chelladurai, P. (1976). Manifestations of Agility. Journal of the Canadian Association of Health, Physical Education and Recreation, 42 (3): 36-41.
 • Cureton, T. Physical Fitness of Champions. Urbana: University of Illinois Press, 1951.
 • Delecluse, C. (1997). Influence of strength training on sprint running performance. Sports medicine, 24(3), 147-156.
 • Docherty D (1996) Measurement in Pediatric Exercise Science, Human Kinetics,USA.
 • Doğru, Z., Balçık, D., Yiğit, B. & Aydın, Y. (2020). Farklı Çeviklik Testleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Global Sport and Education Research,3(2),1-14.
 • Donati, A. 1996. The association between the development of strength and speed. New Studies in Athletics, 2(3): 51–58.
 • Draper J. A. and Lancaster M. G. (1985). The 505 Test: A test for agility in the horizontal plane. Australian Journal of Science and Medicine in Sports, 17 (1): 15-18.
 • Francis, C. 1997. Training for speed, Canberra, ACT: Faccioni.
 • Gelder VL, Bartz, SD (2011) The effect of acute stretching on agility performance. Journal of strength and Conditioning ResearchVolume:25 Issue:11 Pages:3014-3021 DOI:10.1519/JSC.0b013e318212e42.
 • Görgülü (2015). Vücut Kompozsiyonu ile Çeviklik Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Hastad, D.N. and Lacy, A.C. Measurement and evaluation in physical education and exercise science. Scottsdale: Gorsuch Scarisbrick, 1994.
 • Hazır, T., Mahir, Ö. F. Ve Açıkada, C. (2010). Genç futbolcularda çeviklik ile vücut kompozisyonu ve anaerobik güç arasındaki ilişki. Hacettepe J. of Sport Sciences. 21 (4), 146–153.
 • Kainoa P., Kent M., Garhammer J., Rozenek R. (2000) Reliability and Validity of the T-Test as a Measure of Agility, Leg Power, and Leg Speed in College-Aged Men and Women. The Journal of Strength & Conditioning Research. 14. 10.1519/00124278-200011000-00012.
 • Karacabey, K. (2013). Sporda performans ve çeviklik testleri. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1693-1704.
 • Kızılet A., Atılan O,Erdemir I (2010) The effect of the different strength training on Quickness and jumping abilities of basketball Players between 12 and 14 age group. Atabesbd 2010; 12 (2): 44-57
 • Knicker, A. J. 1997. “Neuromechanics of sprint-specific training skills”. In Paper presented at the 18th Symposium on Biomechanics in Sport Denton, TX
 • Luchtenbern, B. 1990. Training for running. Sports, 10(3): 1–6.
 • Mann, R. V. 1981. A kinetic analysis of sprinting. Medicine and Science in Sports and Exercise, 13: 325–328.
 • Pauole K., Madole K., Garhammer J., Lacourse M. and Rozenek R. (2000) Reliability and validity of the T-test as a measure of agility, leg power, and leg speed in college-aged men and women. J of Strength and Conditioning Research, 14 (4): 443-450
 • Raya, M. A., Gailey, R. S., Gaunaurd, I. A., Jayne, D. M., Campbell, S. M., Gagne, E., Tucker, C. (2013). Comparison of three agility tests with male servicemembers: dgren Side Step Test, T-Test, and Illinois Agility Test. J Rehabil Res Dev, 50(7), 951-960.
 • Semenick, D. (1990) Tests and measurements: The T-test. Strength Conditioning Jorunal of Science 1990 12: 36-37
 • Shaw W. (2021). https://sportscienceinsider.com/the-505-agility-test/ Erişim Tarihi: 30.06.2022
 • Sheppard, J. 2003. Strength and conditioning exercise selection in speed development. Strength and Conditioning Journal, 25(4): 26–30.
 • Sheppard, J. 2004. Improving the sprint start with strength and conditioning exercise. Modern Athlete and Coach, 42(4): 9–13.
 • Sheppard, J. M., & Young, W. B. (2006). Agility literature review: Classifications, training and testing. Journal of sports sciences, 24(9), 919-932.
 • Stewart, P. F., Turner, A. N., & Miller, S. C. (2014). Reliability, factorial validity, and interrelationships of five commonly used change of direction speed tests. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 24(3), 500-506
 • Tabachnick, B. G. And Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston, Pearson
 • Yazıcı, A., Yapar, A., Güven, Ş., Taşçıoğlu, R. & Ulutaş, İ. (2021). Comparison of Emotional Intelligence and Mental Toughness of Youth Soccer Players in Terms of Position and Soccer Experience Variables. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26 (3), 407-418.
 • Young, W. B. 1995. Laboratory strength assessment of athletes. New Studies in Athletics, 10(1): 86–96.
 • Young, W. B., Benton, D., Duthie, G. and Pryor, J. 2001. Resistance training for short sprints and maximum-speed sprints. Strength and Conditioning Journal, 23(2): 7–13.
 • Young, W. B., James, R., & Montgomery, I. (2002). Is muscle power related to running speed with changes of direction? Journal of sports medicine and physical fitness, 42(3), 282-288.

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY COMPOSITION AND AGILITY TESTS OF YOUNG FEMALE ATHLETES AGED 12-16

Yıl 2022, Cilt: 16 Sayı: 3, 269 - 277, 19.12.2022

Öz

In this research, it was aimed to determine the existence of the relationship between body composition values and agility tests by applying 505 and T agility test protocols. By measuring the body composition of young female athletes, who are licensed and actively participate in competitions, with the help of a Bioelectrical Impedance Analysis (BIA-TANITA) device; height, weight, body fat ratio and body composition information were obtained. Before the test, a standard warm-up routine was applied in order to prevent injuries and similar risks that the athletes would encounter. The measurements of the athletes participating in the study were carried out on consecutive days in order to prevent poor performance and the results of the test. The data were analyzed with the Pearson Correlation Coefficient Method to determine the relationship between the variables using the SPSS 23.0 package program. When the applied agility tests and physical characteristics were evaluated together, a positive and significant relationship was obtained between the body fat ratio of the athletes and the 505 test values. No correlation was found between height, weight, Body Mass Index (BMI) and 505 test results. When the T agility test and physical property values were compared, a positive and significant relationship was found between the BMI values and body fat ratio of the athletes and the test values. There was no relationship between height and weight, which are other physical characteristics, and T test results.

Kaynakça

 • Akdoğan E. ve Güven B. (2021). Genç Kadın Voleybol Oyuncularında Vücut Kompozisyonu, Çeviklik ve Dikey Sıçrama Performası Arasındaki İlişki. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi 2021- Cilt 13
 • Asci Alper (2013) Çocuklarda çeviklik antrenmani HÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu (internet erişimi).
 • Blazevich, T. (1997). Resistance training for sprinters (part 1): Theoretical considerations. Strength and Conditioning Coach, 4(3), 9-12.
 • Blazevich, T. (1997). Resistance training for sprinters (part 2): Exercise suggestions. Strength and Conditioning Coach, 5(1), 5-10.
 • Chelladurai, P. (1976). Manifestations of Agility. Journal of the Canadian Association of Health, Physical Education and Recreation, 42 (3): 36-41.
 • Cureton, T. Physical Fitness of Champions. Urbana: University of Illinois Press, 1951.
 • Delecluse, C. (1997). Influence of strength training on sprint running performance. Sports medicine, 24(3), 147-156.
 • Docherty D (1996) Measurement in Pediatric Exercise Science, Human Kinetics,USA.
 • Doğru, Z., Balçık, D., Yiğit, B. & Aydın, Y. (2020). Farklı Çeviklik Testleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Global Sport and Education Research,3(2),1-14.
 • Donati, A. 1996. The association between the development of strength and speed. New Studies in Athletics, 2(3): 51–58.
 • Draper J. A. and Lancaster M. G. (1985). The 505 Test: A test for agility in the horizontal plane. Australian Journal of Science and Medicine in Sports, 17 (1): 15-18.
 • Francis, C. 1997. Training for speed, Canberra, ACT: Faccioni.
 • Gelder VL, Bartz, SD (2011) The effect of acute stretching on agility performance. Journal of strength and Conditioning ResearchVolume:25 Issue:11 Pages:3014-3021 DOI:10.1519/JSC.0b013e318212e42.
 • Görgülü (2015). Vücut Kompozsiyonu ile Çeviklik Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Hastad, D.N. and Lacy, A.C. Measurement and evaluation in physical education and exercise science. Scottsdale: Gorsuch Scarisbrick, 1994.
 • Hazır, T., Mahir, Ö. F. Ve Açıkada, C. (2010). Genç futbolcularda çeviklik ile vücut kompozisyonu ve anaerobik güç arasındaki ilişki. Hacettepe J. of Sport Sciences. 21 (4), 146–153.
 • Kainoa P., Kent M., Garhammer J., Rozenek R. (2000) Reliability and Validity of the T-Test as a Measure of Agility, Leg Power, and Leg Speed in College-Aged Men and Women. The Journal of Strength & Conditioning Research. 14. 10.1519/00124278-200011000-00012.
 • Karacabey, K. (2013). Sporda performans ve çeviklik testleri. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1693-1704.
 • Kızılet A., Atılan O,Erdemir I (2010) The effect of the different strength training on Quickness and jumping abilities of basketball Players between 12 and 14 age group. Atabesbd 2010; 12 (2): 44-57
 • Knicker, A. J. 1997. “Neuromechanics of sprint-specific training skills”. In Paper presented at the 18th Symposium on Biomechanics in Sport Denton, TX
 • Luchtenbern, B. 1990. Training for running. Sports, 10(3): 1–6.
 • Mann, R. V. 1981. A kinetic analysis of sprinting. Medicine and Science in Sports and Exercise, 13: 325–328.
 • Pauole K., Madole K., Garhammer J., Lacourse M. and Rozenek R. (2000) Reliability and validity of the T-test as a measure of agility, leg power, and leg speed in college-aged men and women. J of Strength and Conditioning Research, 14 (4): 443-450
 • Raya, M. A., Gailey, R. S., Gaunaurd, I. A., Jayne, D. M., Campbell, S. M., Gagne, E., Tucker, C. (2013). Comparison of three agility tests with male servicemembers: dgren Side Step Test, T-Test, and Illinois Agility Test. J Rehabil Res Dev, 50(7), 951-960.
 • Semenick, D. (1990) Tests and measurements: The T-test. Strength Conditioning Jorunal of Science 1990 12: 36-37
 • Shaw W. (2021). https://sportscienceinsider.com/the-505-agility-test/ Erişim Tarihi: 30.06.2022
 • Sheppard, J. 2003. Strength and conditioning exercise selection in speed development. Strength and Conditioning Journal, 25(4): 26–30.
 • Sheppard, J. 2004. Improving the sprint start with strength and conditioning exercise. Modern Athlete and Coach, 42(4): 9–13.
 • Sheppard, J. M., & Young, W. B. (2006). Agility literature review: Classifications, training and testing. Journal of sports sciences, 24(9), 919-932.
 • Stewart, P. F., Turner, A. N., & Miller, S. C. (2014). Reliability, factorial validity, and interrelationships of five commonly used change of direction speed tests. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 24(3), 500-506
 • Tabachnick, B. G. And Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston, Pearson
 • Yazıcı, A., Yapar, A., Güven, Ş., Taşçıoğlu, R. & Ulutaş, İ. (2021). Comparison of Emotional Intelligence and Mental Toughness of Youth Soccer Players in Terms of Position and Soccer Experience Variables. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26 (3), 407-418.
 • Young, W. B. 1995. Laboratory strength assessment of athletes. New Studies in Athletics, 10(1): 86–96.
 • Young, W. B., Benton, D., Duthie, G. and Pryor, J. 2001. Resistance training for short sprints and maximum-speed sprints. Strength and Conditioning Journal, 23(2): 7–13.
 • Young, W. B., James, R., & Montgomery, I. (2002). Is muscle power related to running speed with changes of direction? Journal of sports medicine and physical fitness, 42(3), 282-288.
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Merve Bektaş 0000-0003-4239-7790

Okan Demir 0000-0002-8296-6188

Recep Sürhat Müniroğlu 0000-0003-1250-5420

Yayımlanma Tarihi 19 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 12 Ağustos 2022
Kabul Tarihi 22 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 16 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Bektaş, M., Demir, O., & Müniroğlu, R. S. (2022). 12-16 YAŞ ARALIĞINDAKİ KIZ ATLETLERİN VÜCUT KOMPOZİSYONU İLE ÇEVİKLİK TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(3), 269-277.

16227

16228

16229

16230