Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 3, Sayfalar 283 - 291 2020-12-31

Retrospective Evaluation of Healthcare-Associated Acinetobacter Baumanii Bacteremia in Intensive Care Patients
Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Sağlık Hizmeti İle İlişkili Acinetobacter Baumanii Bakteriyemilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Emel YILDIZ [1] , Murat TOKUR [2] , Emel YILDIZ [3] , Özlem ARIK [4] , Sevil ALKAN ÇEVİKER [5]


Aim: In this study, it was aimed to examine the clinical features of Acinetobacter baumannii bacteremias associated with health care (SHI) developing in patients in the intensive care unit and to determine the risk factors affecting survival in patients with this infection. Methods: Adult patients hospitalized in intensive care units (ICU) and diagnosed with SHI bacteremia due to A. baumannii were included in the study. The data of patients with A. baumannii growth in at least one set of blood cultures and diagnosed with SHI bacteremia by the relevant physician / infectious physician were retrieved retrospectively from the patient files and the hospital automation system. Risk factors such as age, gender, history of antibiotic use, hospitalization diagnosis, underlying diseases, invasive procedures applied, Simplified Acute Physiology Score (SAPS) II values and mortality status of the patients were evaluated. Results: 6 cases were included in the study. The mean age of the cases was (67.3611 (± 18) min: 20, max: 98) and 55.5% (n: 20) male. The most common comorbidities were hypertension (22%) and the most common diagnosis of intensive care admission was trauma (30%). The mean SAPS II score of the patients who were hospitalized in intensive care was 54.05 +/- 16.21 (min: 20 / max 79). When demographic characteristics of patients, invasive procedures and antibiotic treatments were compared in terms of mortality; age, SAPS II score were found to be significantly higher in the mortality group. Conclusion: Prolonged hospital stay, presence of steroid and antibiotic exposure may lead to an increased risk of mortality in A. baumannii bacteremia patients with limited therapeutic options. Avoi- ding unnecessary antibiotic therapy and eliminating controllable risk factors, such as strict infection control measures, can reduce bacteremia and related deaths caused by A. baumannii.
Amaç: Çalışmada YBÜ’nde yatan hastalarda gelişen sağlık hizmeti ile ilişkili (SHİ) A. baumannii bakteriyemilerinin klinik özelliklerinin irdelenmesi ve bu enfeksiyon gelişen hastalarda sağkalımı etkileyen risk faktörlerinin saptanması amaçlandı. Yöntem: Yoğun bakım ünitelerinde yatan ve A. baumannii’ye bağlı SHİ bakteriyemi tanısı konulan, erişkin hastalar çalışmaya dahil edildi. Kan kültürlerinde A. baumannii üremesi saptanan ve ilgili hekim/enfeksiyon hekimi tarafından SHİ bakteriyemi tanısı konulan hastalara ait verilere retrospektif olarak hasta dosyaları ve hastane otomasyon sisteminden ulaşıldı. Yaş, cinsiyet, antibiyotik kullanım öyküleri, yatış tanısı, altta yatan hastalıklar, uygulanan invazif girişimler gibi risk faktörleri, SAPS II değerleri ve hastaların mortalite durumları değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 36 vaka dahil edildi. Vakaların ortalama yaşı (67,3611 (±18) min:20, max:98) ve %55,5 (n:20) erkek idi. En sık ek hastalık hipertansiyon (%22) ve en sık yoğun bakıma yatış tanısı travma (%30) idi. Hastaların yoğun bakıma yatış ortalama SAPS II skoru 54,05+/-16,21 (min:20/max 79) idi. Hastaların demografik özellikleri, uygulanan invaziv işlemler ve antibiyotik tedavileri, mortalite açısından karşılaştırıldığında; yaş, hastanede kalış süresi, SAPS II puanı mortalite gelişen grupta anlamlı olarak yüksek bulundu. Vakalar mortalite gelişen ile mortalite gelişmeyen olarak iki gruba ayrıldı. Mortalite gelişen gruptaki hastaların yaş ortalamasının, ortalama hastanede kalış süresi, SAPS II skoru, SAPS II yüzde değerlerinin daha yüksek olduğu saptandı. Sonuç: Gereksiz antibiyotik tedavisinden kaçınmak ve sıkı enfeksiyon kontrol önlemleri gibi kontrol edilebilir risk faktörlerinin ortadan kaldırılması, A. baumannii kaynaklı bakteriyemileri ve buna bağlı ölümleri azaltabilir. Hastanede uzun süreli kalış, steroid ve antibiyotik maruziyeti varlığı, sınırlı terapötik seçenekleri olan A.baumanii bakteriyemili hastalarda artmış mortalite riskine neden olabilir.
  • Protic D, Pejovic A, Andjelkovic D, Djukanovic N, Savic D, et al. Nosocomial Infections Caused by Acinetobacter baumannii: Are We Losing the Battle? Surg Infect (Larchmt). 2016;17(2):236-242. doi:10.1089/sur.2015.128
  • Uçar M, Kutlu M, Kaleli İ. Acinetobacter Türlerine Bağlı Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında Risk Faktörleri: İleriye Dönük Bir Olgu-Kontrol Çalışması. Klimik Derg. 2015; 28: 103-107. doi: 10.5152/kd.2015.21
  • Ballouz T, Aridi J, Afif C, Irani J, Lakis C, Nasreddine R, et al. Risk Factors, Clinical Presentation, and Outcome of Acinetobacter baumannii Bacteremia. Front Cell Infect Microbiol. 2017;7:156. doi: 10.3389/fcimb.2017.00156
  • Baran G, Erbay A, Bodur H, Öngürü P, Akıncı E, Balaban N, et al. Risk factors for nosocomial imipenem-resistant Acinetobacter baumannii infections Int J Infect Dis. 2008;12(1):16-21. doi: 10.1016/j.ijid.2007.03.005
  • Dizbay M, Tunccan OG, Sezer BE, Hizel K. Nosocomial imipenem-resistant Acinetobacter baumannii infections: epidemiology and risk factors. Scand J Infect Dis. 2010;42(10):741-746. doi:10.3109/00365548.2010.489568
Birincil Dil tr
Konular Tıp, Enfeksiyon Hastalıkları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4493-2099
Yazar: Emel YILDIZ
Kurum: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon AD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3957-4971
Yazar: Murat TOKUR
Kurum: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon AD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3318-8455
Yazar: Emel YILDIZ
Kurum: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon AD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9427-3733
Yazar: Özlem ARIK
Kurum: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Biyoistatistik
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1944-2477
Yazar: Sevil ALKAN ÇEVİKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum bulunmamaktadır
Proje Numarası bulunmamaktadır
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { bshr814451, journal = {Journal of Biotechnology and Strategic Health Research}, issn = {}, eissn = {2587-1641}, address = {}, publisher = {Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {283 - 291}, doi = {10.34084/bshr.814451}, title = {Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Sağlık Hizmeti İle İlişkili Acinetobacter Baumanii Bakteriyemilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yıldız, Emel and Tokur, Murat and Yıldız, Emel and Arık, Özlem and Alkan Çeviker, Sevil} }
APA Yıldız, E , Tokur, M , Yıldız, E , Arık, Ö , Alkan Çeviker, S . (2020). Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Sağlık Hizmeti İle İlişkili Acinetobacter Baumanii Bakteriyemilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi . Journal of Biotechnology and Strategic Health Research , 4 (3) , 283-291 . DOI: 10.34084/bshr.814451
MLA Yıldız, E , Tokur, M , Yıldız, E , Arık, Ö , Alkan Çeviker, S . "Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Sağlık Hizmeti İle İlişkili Acinetobacter Baumanii Bakteriyemilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi" . Journal of Biotechnology and Strategic Health Research 4 (2020 ): 283-291 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bshr/issue/59382/814451>
Chicago Yıldız, E , Tokur, M , Yıldız, E , Arık, Ö , Alkan Çeviker, S . "Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Sağlık Hizmeti İle İlişkili Acinetobacter Baumanii Bakteriyemilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi". Journal of Biotechnology and Strategic Health Research 4 (2020 ): 283-291
RIS TY - JOUR T1 - Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Sağlık Hizmeti İle İlişkili Acinetobacter Baumanii Bakteriyemilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi AU - Emel Yıldız , Murat Tokur , Emel Yıldız , Özlem Arık , Sevil Alkan Çeviker Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.34084/bshr.814451 DO - 10.34084/bshr.814451 T2 - Journal of Biotechnology and Strategic Health Research JF - Journal JO - JOR SP - 283 EP - 291 VL - 4 IS - 3 SN - -2587-1641 M3 - doi: 10.34084/bshr.814451 UR - https://doi.org/10.34084/bshr.814451 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Biotechnology and Strategic Health Research Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Sağlık Hizmeti İle İlişkili Acinetobacter Baumanii Bakteriyemilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi %A Emel Yıldız , Murat Tokur , Emel Yıldız , Özlem Arık , Sevil Alkan Çeviker %T Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Sağlık Hizmeti İle İlişkili Acinetobacter Baumanii Bakteriyemilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi %D 2020 %J Journal of Biotechnology and Strategic Health Research %P -2587-1641 %V 4 %N 3 %R doi: 10.34084/bshr.814451 %U 10.34084/bshr.814451
ISNAD Yıldız, Emel , Tokur, Murat , Yıldız, Emel , Arık, Özlem , Alkan Çeviker, Sevil . "Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Sağlık Hizmeti İle İlişkili Acinetobacter Baumanii Bakteriyemilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi". Journal of Biotechnology and Strategic Health Research 4 / 3 (Aralık 2020): 283-291 . https://doi.org/10.34084/bshr.814451
AMA Yıldız E , Tokur M , Yıldız E , Arık Ö , Alkan Çeviker S . Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Sağlık Hizmeti İle İlişkili Acinetobacter Baumanii Bakteriyemilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. J Biotechinol & Strategic Health Res. 2020; 4(3): 283-291.
Vancouver Yıldız E , Tokur M , Yıldız E , Arık Ö , Alkan Çeviker S . Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Sağlık Hizmeti İle İlişkili Acinetobacter Baumanii Bakteriyemilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research. 2020; 4(3): 283-291.
IEEE E. Yıldız , M. Tokur , E. Yıldız , Ö. Arık ve S. Alkan Çeviker , "Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Sağlık Hizmeti İle İlişkili Acinetobacter Baumanii Bakteriyemilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi", Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, c. 4, sayı. 3, ss. 283-291, Ara. 2021, doi:10.34084/bshr.814451