Cilt: 4 - Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2021

BAYTEREK Dergisi farklı bilim alanlarında çalışan bilim insanlarının, alanlarına ait tarihi ve güncel problemlerini bilimsel bir üslupla ele aldıkları ve çözüm önerileri sunan çalışmalarını bir çatı altında toplamayı, yapılan çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeye taşımayı ve bilim âlemine duyurmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda bilimsel çalışmalarda ele alınan konuların anlaşılabilirliğini artırmayı ve gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.


Bilim insanları kendi alanları başta olmak üzere çeşitli konularda farklı model ve teoriler ortaya koyarak bilimin gelişmesine katkı sunmaktadırlar. Çünkü her bilim alanı için kendi konularını araştırmak ve değerlendirmek üzere tek ve kolay bir yol yoktur. Bilim insanlarının kendi alanlarında yapmış oldukları çalışmalar kendi içerisinde bir bütünlük arz ederek ileride yapılacak çalışmalara yol göstermekte, yeni bir akıl ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bilimde bu durum tarih boyunca böyle süregelmiştir. Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi’nin amacı farklı bilim alanlarında çalışan bilim insanlarının çalışmalarını bir çatı altında toplayarak kendi alanları özelinde ele aldıkları konuların anlaşılabilirliğini artırmak, gelişimine katkı sağlamak ve bilim âlemine duyurmaktır. Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Filoloji, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanları başta olmak üzere çeşitli bilim alanlarının araştırma, inceleme, derleme ve tanıtma içerikli bilimsel çalışmalarını elektronik ortamda açık erişimle okuyucuları ile paylaşmaktadır.

Makale Şablonu: buradan ulaşabilirsiniz.

Kitap İncelme Şablonu: buradan ulaşabilirsiniz.

 1. Dergiye gönderilen makalelerde yukarıdaki makale şablonu, kitap incelemelerinde ise kitap inceleme şablonu kullanılmalıdır. Çalışmaların aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlanmasına özen gösterilmelidir:

Eğer çalışmanız bir proje, tez ya da bir bildiriden üretilmiş ise ilgili açıklama Makale Başlığına (*) işareti eklenerek dipnotla belirtilmelidir.
APA 6 rehberi içi bu adresteki kaynaktan faydalanabilirsiniz. https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

  1. Başlık: On iki (12) kelimeyi geçmemeli, Times New Roman fontu ile on dört (14) puntoyla büyük harflerle ve kalın olarak yazılmalı, ikinci dildeki karşılığı başlığın altında parantez içinde sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yer verilmelidir ve on iki (12) puntoyla yazılmalıdır. Çalışma Türkçe yazılmışsa ikinci dil İngilizce; İngilizce yazılmışsa ikinci dil Türkçedir. Diğer dillerde yazılmışsa ikinci dil Türkçe veya İngilizcedir.
  2. Yazar Adı: Başlığın altında sağa dayalı olarak adının ilk harfi büyük, soyadının tamamı büyük harfle yazılmalı, soyadına ilintilenen bir dipnot rakamlı ile sırasıyla unvanı, üniversite (kurum) ve e-posta adresi ilk sayfanın altına dip not olarak verilmelidir. Diğer yazar isimleri aynı şekilde ilk ismin altında verilmelidir.
  3. Öz: Çalışmanın başında konuyu kısaca ifade eden en az 150 kelime en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe özet bulunmalıdır. Çalışma diğer dillerde ise yazıldığı dilde ve Türkçe veya İngilizce dillerinin birinde öz verilmelidir. Özün altında en az 3 en fazla 6 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimeler küçük harflerle, noktalı virgül ile ayrılmış olarak yazılmalıdır. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Öz içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına vb. yer verilmemelidir.
  4. Genişletilmiş Özet: Çalışma yayıma kabul edildikten sonra makalenin öz bölümünden sonra yapılandırılmış özet/structured abstractbaşlığı altında en az 750 en fazla 1000 kelimeden oluşan yapılandırılmış İngilizce özet eklenmelidir. Genişletilmiş özetin altına en az 3 en fazla 6 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimeler küçük harflerle, noktalı virgül ile ayrılmış olarak yazılmalıdır. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır.
  5. Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında, Times New Roman yazı karakteri ve normal yazı stili ile 12 punto, 1.5 satır aralığıyla; paragraf aralığı önce 6 nk, sonra 0 nk olacak şekilde yazılmalıdır. Dipnotlar ise 10 punto yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Çalışma öz ve yapılandırılmış özet dâhil, kaynakça hariç altı bin (6000) kelimeyi geçmemelidir. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalıdır. Metinde tırnak işareti eğik harfler gibi çifte vurgulamalara yer verilmemelidir. Çalışmada alıntı oranı % 30’dan fazla olmamalıdır.
  6. Bölüm Başlıkları: Çalışmada, sistemli bir bilgi akışı sağlamak için ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) büyük harflerle; ara ve alt başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük ve kalın karakterde yazılmalıdır. . Ana başlıklar (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) kelimelerin ilk harfleri büyük, küçük harf ile 12 pt ölçüsünde, kalın, ortalı ve sonrası 12 nk aralıklı olmalıdır.
  7. Tablolar ve Şekiller: Tablolarda tablonun üstünde tablo numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise sadece tablo içerisindeki alt başlıkları birbirinden ayırmak için kullanılmalıdır.
  8. Resimler: Yüksek çözünürlükte taranmış halde makaleye eklenmiş olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, tablolar ve şekillerdeki kurallara uyulmalıdır.
  9. Alıntı ve Göndermeler: Kullanılan çalışmaların biçimleri ve atıfları APA 6.0 stiline göre olmalıdır. Doğrudan yapılan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 3 satırdan az alıntılar satır arasında; 3 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1.5 satır aralığıyla 1 punto küçük yazılmalıdır. Dipnot yöntemi kullanılmamalı, yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yapılmalıdır. Metin içinde (Dilek, 2007: 33) yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse (Dilek, 2007a, Dilek, 2007b...) birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa (Yıldırım, 1996, Kaplan, 1974, Elçin 1988), çok yazarlı yayınlarda ilk yazar adı (Kayabaşı vd., 2016), görülemeyen bir yayın kaynak gösteriliyorsa (Raglan, 1973, Ekici 1988'den), sözlü kaynak kullanılıyorsa metin içerisinde K.K1,K.K.2 … olarak verilmeli, kaynak kişi bilgileriyse çalışma sonunda kaynak kişiler başlığı altında Adı, Soyadı, Mesleği, Öğrenim durumu, Görüşme Tarihi ve Yeri bilgilerini içerecek şekilde verilmelidir.
  10. Kaynaklar: Kullanılan çalışmaların kaynakçası APA 6.0 stiline göre olmalıdır. Kaynakçada yer alan kaynakların metni asılı  ve değeri 1 cm olmalıdır (Word'de: paragraf - girintiler ve aralıklar - özel -asılı).  Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.
 • Kitap ve dergi adları eğik yazılmalı; makale, kitap bölümü, ansiklopedi maddesi, tez vb. gibi kaynaklar tırnak içinde gösterilmelidir. Kitap künyesinde sayfa numarası bilgisi gerekmezken; dergi, ansiklopedi maddesi, kitap bölümü vb. gibi kısa yapıtlarda yararlanılan bölüme ait sayfa aralığı bilgisi mutlaka yer almalıdır.
 • Örnek: Dilek, İ. (2007). Altay Destanları 3. Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.
 • Demir, N. (2012). “Türkçede Evidensiyel”. bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 62: 97-117.
 • Kitabı çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editörlük yapan varsa ismine yazar ve eser bilgisinden sonra yer verilmelidir. Örnek: Reichl, K. (2002). Türk Boylarının Destanları: Gelenekler, Şekiller, Şiir Yapısı. Çev. Metin Ekici. Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.
 • Ansiklopedi maddelerinde madde yazarının biliniyorsa soyadı ve adından sonra, sırasıyla maddenin yazılış tarihi, tırnak içinde maddenin başlığı, ansiklopedinin tam adı, cilt numarası, yayın yeri, yayınevi ve sayfa arlığı belirtilmelidir.
 • Örnek: İpekten, H. (1991). “Azmî-zâde Mustafa Hâletî”. İslâm Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 348-349.
 • Yayımlanmamış tezler kaynak gösterilirken sırasıyla tez yazarının soyadı ve adından sonra, tezin yazıldığı tarih, italik karakterle ve tırnak içinde tezin tam başlığı, tez tipi, tezin hazırlandığı üniversitenin bulunduğu şehir ve üniversitenin adı yer almalıdır.
 • Örnek: Kayabaşı, O. A. (2013). “Taşeli Yöresi Geçiş Dönemleri”. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Yazmalar, Yazar. Eser Adı (italik). Kütüphane. Koleksiyon. Katalog numarası. Yaprağı. şeklinde kaynak gösterilmelidir.
 • Örnek: Âsım. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş‘âr. Millet Kütüphanesi. A. Emirî Efendi. No. 1326. vr. 45a.
 • İnternette yer alan bir çalışmaya atıfta bulunmak için Yazarın soyadı, Yazarın adı. “Mesajın başlığı”. İnternet adresi. (Erişim Tarihi) bilgilerini vermek yeterlidir. Örnek: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. ”Geçinme Endeksi (Ücretliler)” Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. http://evds.tcmb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 04.02.2009).

Genel İlkeler
Yayın hayatına 2018 yılında başlayan Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, özel sayılar hariç Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Yılda bir cilt oluşturulur.
Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanan yazılar derginin sitesinde okuyucularla ücretsiz olarak açık erişimle paylaşılır.
Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanacak çalışmalar Türkçe ve İngilizce dillerinden birisinde yayımlanır. Türkçe yayımlanacak çalışmalarda İngilizce geniş özet, İngilizce yayımlanacak çalışmalarda da Türkçe geniş özet şartı aranır. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilebilir.
Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen çalışmaların telif hakları Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi’ne aittir. Yazıların düşünsel ve bilimsel; çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir. İki ve daha fazla yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu birinci yazara aittir. Dergide yayımlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntılanabilir.
Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk yazar/yazarlara aittir.

Yazıların Gönderilmesi ve Yayın Süreci
Belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanan yazılar, dergipark üzerindeki web sayfamızdan online ortamda gönderilecektir. Herhangi bir sorun yaşanması durumunda bayterekdergisi@gmail.com adresi üzerinden iletişime geçilmelidir.
Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle editörlük birimi tarafından amaç, konu, içerik ve yazım kuralları açısından incelenir. Yayımlanmak için gönderilen çalışmaların değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite temel kritedir. Uygun bulunan çalışmalar yayın kurulu üyelerinin görüşü doğrultusunda, bilimsel yönden değerlendirilmek üzere alanlarında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş üç (3) hakeme çalışmanın yazar isimleri gizlenerek gönderilir ve yazarlara da hakem adı bilgisi verilmez.
Hakem raporlarından en az ikisi (2) olumlu olan çalışmalar yayımlanır. Yazarlar hakemlerin, editörün ve yayın kurulunun eleştiri, düzeltme ve önerilerini dikkate alırlar. Yazarlar hakemlerin, editörün ve yayın kurulunun görüşlerine katılmadıkları noktaları gerekçeleriyle birlikte rapor halinde yayın kuruluna sunabilirler.

Makale gönderim/süreç işletimi ücretsizdir.