Yıl 2016, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 443 - 458 2016-06-18

Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Önder ŞANLI [1] , İmam Bakır ARABACI [2]


Bu araştırmada, lise öğretmenlerinin örgütsel kimlik algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama modelinde olan bu araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim – öğretim yılında Malatya il merkezinde ve ilçelerinde görev yapan 2321 lise öğretmeni oluşturmaktadır. Malatya il merkezi ve 6 ilçesindeki liselere uygulanan 521 ölçek veri analize uygun görülmüştür. Öğretmenlerin cinsiyet, okul türü, görev yeri, mesleki kıdem ve branş türü değişkenleri ile örgütsel kimlik algılarına etkileri bakımından analizler yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet değişkeni ile örgütsel kimlik algıları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Ancak, öğretmenlerin örgütsel kimlik algı düzeylerinin okul türü, görev yeri, meslek kıdemi ve branş değişkenlerine göre gruplar arası fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır.
ortaöğretim kurumları, örgütsel kimlik, öğretmen algıları
 • Ak, M. (1998). Kurumsal Kimlik ve İmaj, Işıl Ofset Ltd.
 • Akgül, S. (2012). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algıları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü.
 • Argon,T. ve Ertürk R.( 2013). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İçsel Motivasyonları ve
 • Örgütsel Kimliğe Yönelik Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(2),159-179.
 • Bayram N. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları, Ezgi Kitabevi, Bursa
 • Biber, A. (2003). Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar. Nobel Yayınları, Ankara
 • Çırpan, H. (1999). Örgütsel Öğrenme İklimi Ve Örgüte Bağlılık İlişkisi: Bir Alan Araştırması. İstanbul, İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010), Sosyal Bilimler Için Çok Değişkenli Istatistik. Ankara, Pegem Akademi.
 • Downey, S. M. (1986-1987). The Relationship Between Corporate Culture and Corporate Identity. PublicRelations Quarterly, Volume 31, No: 4
 • Empson, L. (2004). Organizational identity change: managerial regulation and member identification in an accounting acquisition. Accounting, Organizations and Society, 29, s. 759-781.
 • Ertürk, A. (2003). Örgütsel Iletişim Ve Adalet Algılarının Örgütsel Kimlik Algısı Üzerindeki Etkileri. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3, 2, 147-170.
 • Fombrun, C. J., Cees B.M. Van Riel. (2003). Fame & Fortune: How Successful Companies Build Winning Reputations. Financial Times Prentice Hall Books, Upple Saddle River, NJ.
 • Güleç, C. (2005). Evrensel Bir Kimlik Mümkün Mü?, Türkiye Günlüğü, Sayı: 83, Ankara, Ss. 72-76.
 • Gülsünler, M. E. (2007). Kurum Kimliği Süreci Ve İşleyişi Üzerine Teorik Ve Uygulamalı Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:17, S.281-294. Konya.
 • Hatch, M. J.; Schultz, M. (1997). Relations Between Organizational Culture, Identity And Image. European Journal of Marketing, 3ı, 5/6, s. 356-365.
 • Hündür, Bilgen, A. (2006), “Örgütsel Imaj Ve Üye Bütünleşmesi Iı”,Http://Www.Ikademi.Com/ Orgutsel-Davranis/1120-Orgutsel-Imaj-Ve-Uye-Butunlesmesi.Html,Erişim Tarihi:06.09.2008).
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Korkmaz, M. (2007). Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 49, 57-91.
 • Marwick, N., C. Fill, (1997). Towards a framework for managing corporate identity. European Journal of Marketing, Vol:31, No:5, s:396-409.
 • Okay, A. (2000). Örgüt Kimliği, Ankara, MediaCat Yayınevi, İstanbul.
 • Olins, W. (1990). Guide To Corporate Identity. Black Bear Press, s. 108, London.
 • Solmaz, F. (2008). Belediyelerde Yönetime Katılım Açısından Bilgi Edinme Hakkı Uygulaması Ve Istanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar Ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Tiryaki, T. (2005). Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalı, Kütahya.
 • Tüzün. İ. (2006). Örgütsel güven, Örgütsel Kimlik ve Örgütsel Özdeşleşme iİişkisi; Uygulamalı Bir Çalışma. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Van Tonder, C. L. (2004). Below-the Surface and Powerful: The Emerging Notion of Organization Identity. Organization Development Journal, 22, 2, s. 68-78.
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Yazar: Önder ŞANLI

Yazar: İmam Bakır ARABACI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Haziran 2016

Bibtex @ { buefad258098, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {443 - 458}, doi = {10.14686/buefad.v5i2.5000145839}, title = {Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ŞANLI, Önder and ARABACI, İmam Bakır} }
APA ŞANLI, Ö , ARABACI, İ . (2016). Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education , 5 (2) , 443-458 . DOI: 10.14686/buefad.v5i2.5000145839
MLA ŞANLI, Ö , ARABACI, İ . "Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016 ): 443-458 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/24349/258098>
Chicago ŞANLI, Ö , ARABACI, İ . "Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016 ): 443-458
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Önder ŞANLI , İmam Bakır ARABACI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000145839 DO - 10.14686/buefad.v5i2.5000145839 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 443 EP - 458 VL - 5 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000145839 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000145839 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Önder ŞANLI , İmam Bakır ARABACI %T Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000145839 %U 10.14686/buefad.v5i2.5000145839
ISNAD ŞANLI, Önder , ARABACI, İmam Bakır . "Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 2 (Haziran 2016): 443-458 . https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000145839
AMA ŞANLI Ö , ARABACI İ . Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 443-458.
Vancouver ŞANLI Ö , ARABACI İ . Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 458-443.