Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Matematik Öğreniminde Sosyal Değişkenler

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1, 147 - 175, 28.02.2018
https://doi.org/10.14686/buefad.351661

Öz

Bu araştırma, öğrencilerin matematik öğrenimini etkileyen sosyal değişkenlerin neler olduğunu öğrenci ve öğretmen görüşleri bağlamında değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma modeliyle gerçekleştirilen çalışmada olgubilim yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş’ta görev yapan matematik öğretmenleri ve ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından iki aşamada hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır.  Verilerin analizinde hem betimsel analiz hem de içerik analizi kullanılmış olup elde edilen bulgular öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşleri şeklinde ayrı ayrı tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Öğrenciler matematik öğrenimini etkileyen sosyal değişkenlerin, sıklık sırasına göre, arkadaş çevresi, aile, diğer alan öğretmenleri olduğunu belirtirken, öğretmenlere ise matematik öğrenimini etkileyen sosyal değişkenlerin, sıklık sırasına göre aile,  diğer alan öğretmenleri ve arkadaş çevresi olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmada matematik öğrenimi sürecinde ailenin; moral/motivasyon desteği sağlama, çalışmaya yardımcı olma, maddi ihtiyaçları karşılama, ilgi gösterme ve takip etme gibi bir çok açıdan olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine matematik öğreniminde arkadaş çevresinin; motive etme, yardımlaşma, öğrenmeyi kolaylaştırma, rekabet ortamı oluşturma gibi olumlu katkılarının yanı sıra çalışmaya engel olma, derse karşı ilgisizlik ve önyargı oluşturma gibi olumsuz etkilerinin de olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulgularından hareketle sonuçlar tartılmış ve önerilerde bulunulmuştur

Kaynakça

 • Aksu, H., H. (2010). Öğrenci seçme sınavına (ÖSS) girecek öğrencilerin matematik ilgisi üzerine bir çalışma. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 43-58.
 • Alkan, V. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilmesindeki engellerden biri: Kaygı ve nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 89-107.
 • Aslan, G. (2017). Öğrencilerin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınav başarılarının belirleyicileri: okul dışı değişkenlere ilişkin bir analiz. Eğitim ve Bilim, 42(190), 211-236.
 • Baloğlu, M. (2001). Matematik korkusunu yenmek. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 59-76.
 • Başar, M., Ünal, M., & Yalçın, M. (2002). İlköğretim kademesiyle başlayan matematik korkusunun nedenleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002. ODTÜ Kültür Ve Kongre Merkezi, Ankara.
 • Baştürk, S. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Başarı ya da Başarısızlığına Atfettikleri Nedenler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 105-118.
 • Baykul, Y. (2002). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Bekdemir, M.(2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin ve başarılarının değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (EÜFBED), 2(2) ,169-189. Boz, N. (2008). Matematik Neden Zor?. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 52-65.
 • Çetin, Ö,F.,& Bulut, H.(2013). Matematik öğretmenlerinin matematik başarı ya da başarısızlığının etkileri hakkındaki farkındalıkları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 226-250. Dane, A.,Kudu, M., & Balkı, N. (2009).Lise öğrencilerinin algılarına göre, matematik başarısını olumsuz yönde etkileyen faktörler. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (EÜFBED), 2(1) ,17-34.
 • Davarcıoğlu, P. (2008). Ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin matematik korkusu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Deniz, L.,&Üldaş, İ. (2008). Öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik matematik kaygı ölçeğinin geçerlilik güvenilirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 30, 49-62.
 • Doğan, N.,& Barış, F. (2010).Tutum, değer ve özyeterlik değişkenlerinin Tımss-1999 ve TIMMS-2007 sınavlarında öğrencilerin matematik başarılarını yordama düzeyleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi,1(1), 44-50.
 • Dursun,Ş.,&Bindak, R.(2011). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygılarının incelenmesi. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 18-21.
 • Dursun, Ş.,& Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler : Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Güner, N.,& Çomak, E.(2011). Mühendislik öğrencilerinin matematik 1 derslerindeki başarısının destek vektör makineleri kullanılarak tahmin edilmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17( 2), 87-96.
 • Haynes, A., Mullins, A., & Stein, B. (2004). Differential models for math anxiety ın male and female college students. Social Spectrum, 24(3), 295 - 318. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karadeniz, M.H.,& Kelleci, D. (2015).Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik dersine ilişkin tutumlarının başarıya etkisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Hüseyin Tekışık Özel Sayısı,21-38.
 • Katipoğlu, M., Öncü, B. (2015). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarına göre matematik dersinin neden zor algılandığına yönelik öğrenci görüşleri. International Journal of Social Sciencesand Education Research, 1 (4), 1357-1370.
 • Kaya, Y., Özdemir, S., & Utkun, E. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen faktörler: öğrenci görüşleri bakımından. EJOVOC: Electronic Journal of VocationalColleges, 3(3), 62-68.
 • Keklikçi, H.,&Yılmazer, Z.(2013). İlköğretim öğrencilerinin matematik korku düzeyleriyle matematik öğretmenlerine yönelik görüşleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,2(3),198-204.
 • Keçeci, T. (2011). Matematik kaygısı ve korkusu ile mücadele yolları. 2nd International Conference on New Trends in Educationand Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey.
 • Keklikçi, H. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik korkuları üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Koca, S.,& Şen, A. İ. (2002). 3. Uluslararası Matematik ve fen bilgisi çalışması-tekrar sonuçlarının Türkiye için değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23,145-154.
 • Lazarus, M. (1974). Mathophobia: Some Personal Speculations. National Elementary Principal, 53(2), 16-22.
 • Migray, K. (2003). The Relationships among math self –efficicay, academic self –concept and math achievement. (Yayınlanmamış doktora tezi). Arizona State University, Arizona.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2016a). PISA 2015 Ulusal Ön Raporu. Millî Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2016b). TIMSS 2015 Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Ön Raporu 4. Ve 8. Sınıflar. Millî Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Mumcu, H. Y., Mumcu, İ., & Aktaş, M. C. (2012). Meslek lisesi öğrencileri için matematik. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 180-195.
 • Nasibov, F.,& Kaçar, A. (2005). Matematik ve matematik eğitimi hakkında. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 339-346.
 • Patır, S.,& Yıldız, S. (2008). İktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme bölümü öğrencilerinin sayısal derslerdeki başarısızlık nedenleri ve çözüm önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 293-315.
 • Patton M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Peker, M.,& Şentürk, B.(2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 21-32.
 • Peker, M.,&Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 157-166.
 • Ruffell, M., Mason, J. & Barbara, A. (1998). Studying attitude to mathematics. Educational Studies in Mathematics, 35, 1-18. Reusser, K. (2000). Successandfailure in schoolmathematics: effects of instruction and school environment. European Child & Adolescent Psychitary, 9 (2), 18-25.
 • Savaş, E., Taş, S., & Duru, A. (2010).Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113–132. Saygı, M.(1989). Matematik kaygısı ve matematik kaygı ölçeği Mars A’nın Türkiye'ye uyarlama çalışmaları. Eğitim ve Bilim, 13,47-52.
 • Sezgin, F., Koşar, D., & Koşar, S.( 2016). Liselerde akademik başarısızlık: nedenleri ve önlenmesine ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 95-111. DOI: 10.17679/iuefd.17119535.
 • Şenol, A., Dündar, S., Kaya, İ., Gündüz, N.,& Temel, H.(2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik korkusuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi.Jounal of Theory&Practice in Education (JTPE),11 (2),653-672.
 • Turpçu, L. (2014). Lise öğrencilerinin matematik dersi başarısızlık nedenleri (Adana ili örneği).(Yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, İstanbul.
 • Umay, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(21), 145-149.
 • Usta, N. (2014).Bartın ili ortaokullar arası matematik yarışmasına katılan öğrencilere göre matematikte başarılı olmalarını sağlayan faktörler. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(2), 153-173.
 • Yıldırım,K., Akdağ, N.,& Oktay, E.(2014).Matematik kaygısı ve endişesinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü bakımından incelenmesi. Internatıonal Conference on Educatıon in Mathematıcs, Scıence & Technology, 16-18 March, 2014, Konya, Turkey.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yay.
 • Yenilmez, K.,& Duman, A. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-268.
 • Yenilmez, K. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik umutsuzluk düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 307-317.
 • Yenilmez, K.,Girginer, N., &Uzun, Ö.(2004). Osmangazi üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 147-162.
 • Yenilmez, K.,& Dereli, A.(2009). İlköğretim okullarında matematiğe karşı olumsuz önyargı oluşturan etkenler.e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4 (1), 25-33.
 • Yenilmez, K. & Özabacı, N. Ş.(2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 132-146.
 • URL1, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/YGS/SAYISAL28032017.pdf
 • URL2, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/YGS/2016_YGS_Sayisal_Bilgiler.pdf
 • URL3,http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/YGS/2015YGSSAYISALBILGILER19032015

Social Variables in Learning Mathematics

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1, 147 - 175, 28.02.2018
https://doi.org/10.14686/buefad.351661

Öz

This research aims to evaluate what social variables affect students' mathematics learning in the context of student and teacher perspectives. This research using qualitative research has been carried out with the phenomenological pattern model. The research was carried out in 2016-2017 educational year with mathematics teachers working in Kahramanmaras and students attending secondary education. The data were collected through a semi-structured interview form prepared by the researchers. Both descriptive analysis and content analysis were used in the analysis of the data and the findings were tabled and interpreted in the form of opinions of teachers and students. While the students stated that the social variables affecting mathematics education are the friends, family, and other branch teachers according to the order of frequency, while the social variables affecting mathematics education are the family, other branch teachers and friends for the teachers. In the process of learning mathematics in the research family; such as providing morale / motivation support, helping to study, requirement student material, showing interest and following up. Again in the mathematics learning friends; motivation, facilitation, facilitating learning, creating a competitive environment, as well as negative effects such as disruption of study, irrelevance of classes and prejudice. Based on the findings of the research, the results were weighed and some suggestions were made.

Kaynakça

 • Aksu, H., H. (2010). Öğrenci seçme sınavına (ÖSS) girecek öğrencilerin matematik ilgisi üzerine bir çalışma. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 43-58.
 • Alkan, V. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilmesindeki engellerden biri: Kaygı ve nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 89-107.
 • Aslan, G. (2017). Öğrencilerin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınav başarılarının belirleyicileri: okul dışı değişkenlere ilişkin bir analiz. Eğitim ve Bilim, 42(190), 211-236.
 • Baloğlu, M. (2001). Matematik korkusunu yenmek. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 59-76.
 • Başar, M., Ünal, M., & Yalçın, M. (2002). İlköğretim kademesiyle başlayan matematik korkusunun nedenleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002. ODTÜ Kültür Ve Kongre Merkezi, Ankara.
 • Baştürk, S. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Başarı ya da Başarısızlığına Atfettikleri Nedenler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 105-118.
 • Baykul, Y. (2002). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Bekdemir, M.(2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin ve başarılarının değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (EÜFBED), 2(2) ,169-189. Boz, N. (2008). Matematik Neden Zor?. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 52-65.
 • Çetin, Ö,F.,& Bulut, H.(2013). Matematik öğretmenlerinin matematik başarı ya da başarısızlığının etkileri hakkındaki farkındalıkları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 226-250. Dane, A.,Kudu, M., & Balkı, N. (2009).Lise öğrencilerinin algılarına göre, matematik başarısını olumsuz yönde etkileyen faktörler. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (EÜFBED), 2(1) ,17-34.
 • Davarcıoğlu, P. (2008). Ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin matematik korkusu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Deniz, L.,&Üldaş, İ. (2008). Öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik matematik kaygı ölçeğinin geçerlilik güvenilirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 30, 49-62.
 • Doğan, N.,& Barış, F. (2010).Tutum, değer ve özyeterlik değişkenlerinin Tımss-1999 ve TIMMS-2007 sınavlarında öğrencilerin matematik başarılarını yordama düzeyleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi,1(1), 44-50.
 • Dursun,Ş.,&Bindak, R.(2011). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygılarının incelenmesi. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 18-21.
 • Dursun, Ş.,& Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler : Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Güner, N.,& Çomak, E.(2011). Mühendislik öğrencilerinin matematik 1 derslerindeki başarısının destek vektör makineleri kullanılarak tahmin edilmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17( 2), 87-96.
 • Haynes, A., Mullins, A., & Stein, B. (2004). Differential models for math anxiety ın male and female college students. Social Spectrum, 24(3), 295 - 318. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karadeniz, M.H.,& Kelleci, D. (2015).Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik dersine ilişkin tutumlarının başarıya etkisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Hüseyin Tekışık Özel Sayısı,21-38.
 • Katipoğlu, M., Öncü, B. (2015). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarına göre matematik dersinin neden zor algılandığına yönelik öğrenci görüşleri. International Journal of Social Sciencesand Education Research, 1 (4), 1357-1370.
 • Kaya, Y., Özdemir, S., & Utkun, E. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen faktörler: öğrenci görüşleri bakımından. EJOVOC: Electronic Journal of VocationalColleges, 3(3), 62-68.
 • Keklikçi, H.,&Yılmazer, Z.(2013). İlköğretim öğrencilerinin matematik korku düzeyleriyle matematik öğretmenlerine yönelik görüşleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,2(3),198-204.
 • Keçeci, T. (2011). Matematik kaygısı ve korkusu ile mücadele yolları. 2nd International Conference on New Trends in Educationand Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey.
 • Keklikçi, H. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik korkuları üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Koca, S.,& Şen, A. İ. (2002). 3. Uluslararası Matematik ve fen bilgisi çalışması-tekrar sonuçlarının Türkiye için değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23,145-154.
 • Lazarus, M. (1974). Mathophobia: Some Personal Speculations. National Elementary Principal, 53(2), 16-22.
 • Migray, K. (2003). The Relationships among math self –efficicay, academic self –concept and math achievement. (Yayınlanmamış doktora tezi). Arizona State University, Arizona.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2016a). PISA 2015 Ulusal Ön Raporu. Millî Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2016b). TIMSS 2015 Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Ön Raporu 4. Ve 8. Sınıflar. Millî Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Mumcu, H. Y., Mumcu, İ., & Aktaş, M. C. (2012). Meslek lisesi öğrencileri için matematik. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 180-195.
 • Nasibov, F.,& Kaçar, A. (2005). Matematik ve matematik eğitimi hakkında. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 339-346.
 • Patır, S.,& Yıldız, S. (2008). İktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme bölümü öğrencilerinin sayısal derslerdeki başarısızlık nedenleri ve çözüm önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 293-315.
 • Patton M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Peker, M.,& Şentürk, B.(2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 21-32.
 • Peker, M.,&Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 157-166.
 • Ruffell, M., Mason, J. & Barbara, A. (1998). Studying attitude to mathematics. Educational Studies in Mathematics, 35, 1-18. Reusser, K. (2000). Successandfailure in schoolmathematics: effects of instruction and school environment. European Child & Adolescent Psychitary, 9 (2), 18-25.
 • Savaş, E., Taş, S., & Duru, A. (2010).Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113–132. Saygı, M.(1989). Matematik kaygısı ve matematik kaygı ölçeği Mars A’nın Türkiye'ye uyarlama çalışmaları. Eğitim ve Bilim, 13,47-52.
 • Sezgin, F., Koşar, D., & Koşar, S.( 2016). Liselerde akademik başarısızlık: nedenleri ve önlenmesine ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 95-111. DOI: 10.17679/iuefd.17119535.
 • Şenol, A., Dündar, S., Kaya, İ., Gündüz, N.,& Temel, H.(2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik korkusuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi.Jounal of Theory&Practice in Education (JTPE),11 (2),653-672.
 • Turpçu, L. (2014). Lise öğrencilerinin matematik dersi başarısızlık nedenleri (Adana ili örneği).(Yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, İstanbul.
 • Umay, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(21), 145-149.
 • Usta, N. (2014).Bartın ili ortaokullar arası matematik yarışmasına katılan öğrencilere göre matematikte başarılı olmalarını sağlayan faktörler. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(2), 153-173.
 • Yıldırım,K., Akdağ, N.,& Oktay, E.(2014).Matematik kaygısı ve endişesinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü bakımından incelenmesi. Internatıonal Conference on Educatıon in Mathematıcs, Scıence & Technology, 16-18 March, 2014, Konya, Turkey.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yay.
 • Yenilmez, K.,& Duman, A. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-268.
 • Yenilmez, K. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik umutsuzluk düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 307-317.
 • Yenilmez, K.,Girginer, N., &Uzun, Ö.(2004). Osmangazi üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 147-162.
 • Yenilmez, K.,& Dereli, A.(2009). İlköğretim okullarında matematiğe karşı olumsuz önyargı oluşturan etkenler.e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4 (1), 25-33.
 • Yenilmez, K. & Özabacı, N. Ş.(2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 132-146.
 • URL1, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/YGS/SAYISAL28032017.pdf
 • URL2, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/YGS/2016_YGS_Sayisal_Bilgiler.pdf
 • URL3,http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/YGS/2015YGSSAYISALBILGILER19032015

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Serkan Ünsal
Türkiye


Fahrettin Korkmaz


Mikail Aydemir Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ünsal, S. , Korkmaz, F. & Aydemir, M. (2018). Social Variables in Learning Mathematics . Bartın University Journal of Faculty of Education , 7 (1) , 147-175 . DOI: 10.14686/buefad.351661
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD)