Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmenlik Mesleğinin Gündemine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Bartın İli Örneği)

Yıl 2012, Cilt 1, Sayı 1, 22 - 40, 08.06.2013

Öz

Öğretmenlik mesleği en çok tartışılan konular arasındadır. Özellikle öğretmen yetiştirmedeki istikrarsızlık öğretmenlik mesleğini tartışılır hale getirmiş ve gündemden düşürmemiştir. Bu araştırmanın amacı, Bartın il merkezindeki bütün eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin gündemine dair görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Bartın okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemi ise ulaşılabilen 554 öğretmenin görüşleridir. Araştırma bulguları sonucunda, öğretmenlerin çoğunluğu (% 46.6) bu meslekte mutsuz oldukları konusunda hemfikirdirler. Öğretmenlerin okumadığı görüşüne öğretmenlerden yarıdan fazlası (% 57.2) katılmaktadır. Öğretmenlerin çoğunluğu (% 40.3) ders dışı eğitim-öğretim etkinlikleri için 6-10 saat arası zaman harcadıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin sadece % 8’i mevcut maaşını yeterli görmektedir. Büyük çoğunluğu oluşturan % 67.5’lik kesim maaşlarının iki katına çıkarılması gerektiğini belirtmektedir. Öğretmenlik mesleğine dair metaforlara bakıldığında (% 43.7) bahçıvan dediği görülmektedir. Eğitim sistemimizde yapılan zorunlu eğitimin kademeli olarak 12 yıla çıkarılmasına dair belirtilen görüşlerin yarıdan fazlası (% 50.9) kararın doğru olduğunu belirtmektedir. Öğretmenlerin branş dışı verilen eğitimin nasıl yapıldığına dair ciddi şüpheleri bulunmaktadır (% 73.4). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması boyutunda ise beklentinin büyük kısmı (% 52.3) ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin eğitim fakültelerinde, lise öğretmenlerinin ise fen ve edebiyat fakültelerinde yetiştirilmesi yönündedir. Öğretmenlerimizin mesleklerini algılama boyutuna bakıldığında ise, büyük çoğunluğunun (% 73.0) mesleklerinden memnun olduğu görülmektedir

Kaynakça

 • Arseven, A. (1989). Öğretmenlik Mesleğinin Sosyal Prestiji. Çağdaş Eğitim Dergisi. 14 (145).
 • Arslan, M. M. ve Kılıç, Ç. (2000). Bazı Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de Zorunlu Eğitimde Yönlendirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 148.
 • Baloğlu , N., Karadağ, E., Çalışkan, N. ve Korkmaz, T. (2006). İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Benlik Saygısı ve İş Doyumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 7 (2), 345-358.
 • Bozgeyikli, H. ve Işıklar, A. (2011). Öğrencilerin Mesleki Eğitim Merkezlerine Yönlendirilmeleri Önündeki Engel: Olumsuz Veli Görüşleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25.
 • Çelikten, M. ve Can, N. (2003). Yönetici, Öğretmen ve Veli Gözüyle İdeal Öğretmen. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 253-267.
 • Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2 (19), 207-237.
 • Çepni, S., Cerrah, L., & Bacanak, A. (2002). Sınıf Öğretmenliği Yapan Fen Öğretmenlerinin Branş Öğretmenliğine Dönüş Nedenleri ve Döndüklerinde Karşılaştıkları Sorunlar. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Çiçek, F. F. (1995). Öğretim Yükünün Analizi. http://earged.meb.gov.tr/arasayfa.php?g=62 (Erişim Tarihi: 2012, 15 Kasım).
 • Çubukçu, Z., Özenbaş, E., Çetintaş, N., Satı, D. ve Şeker, Ü. (2012). Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Gözünde Öğretmenin Sahip Olması Gereken Değerler. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2 (1), 25-37.
 • Dilaver, H. (1994). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Şartları. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Gömleksiz, M. N. (2004). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_I/mehmet_nuri.doc (Erişim Tarihi: 2012, 15 Kasım). Elektronik Dergisi. 1 (1),
 • Gömleksiz, M. N. (2004). Öğretmenlik Mesleğinin Nitelikleri. Mehmet Taşpınar (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (s. 152). Elazığ: Üniversite Kitabevi.
 • Helvacı, A. M. (2007). Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü. Nevin Saylan (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (s. 293-297). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Helvacı, A. M. (2007). Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri. Nevin Saylan (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (s. 315-321). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karamustafaoğlu, O. ve Özmen, H. (2004). Toplumumuzda ve Öğretmen Adayları Arasında Öğretmenlik Mesleğine Verilen Değer Üzerine Bir Araştırma. Değer Eğitimi Dergisi. 2 (6), 35-49.
 • Kartal, S. (2009). Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 223-239. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2012). http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyuruayrinti.asp?ID=8351 (Erişim Tarihi: 2012, 19 Kasım). Hoş Geldin Öğretmenim.
 • Memurlar.net. (2012). Bu Meslekler Mutsuz Ediyor. www.memurlar.net/haber/270350/ (Erişim Tarihi: 2012, 12 Ağustos).
 • Milli Eğitim Temel Kanunu. (1973). T.C. Resmi Gazete. 1739, 24 Haziran 1973. Nogay, S. (2007).
 • Türkiye’de Meslek Eğitimi Sorunu ve Çözüm Önerisi.
 • http://www.meted.org.tr/d_w_l/turkiyedemeslekegitimi.pdf (Erişim Tarihi: 2012, 25 Kasım).
 • Ocak, G., Gündüz, M., Özdemir, M. ve Kaya, Ü. (2005). Öğretmenlerin Sosyal Statü Sorunları. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Denizli.
 • Okçabol, R. ve Gök, F. (1998). Türkiye/de Öğretmen Yetiştirme Profili ve Öğretmen Yetiştirmede Yeni Arayışlar..VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 9-11 Eylül 1998, Konya. Selçuk Üniversitesi.
 • Özbek, R., Kahyaoğlu, M. ve Özgen, N. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9 (2).
 • Özben, Ş. ve Argun, Y. (2003). İlköğretim Öğretmenlerinin Umutsuzluk ve Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Eğitim Dergisi. 3, 36-48.
 • Özdemir, S. ve Yalın, H. İ. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özer, B. (2011). Öğretmenlik Mesleği. Fatih Töremen (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (s. 278). İstanbul: İdeal Yayıncılık.
 • Özmen, F. (2004). Eğitimde Okul ve Sınıf. Mehmet Taşpınar (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş. Elazığ: Üniversite Kitabevi.
 • Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Sorunları, Seta Analiz, 17, 26 http://arsiv.setav.org/ups/dosya/20275.pdf (Erişim Tarihi: 2012, 25 Kasım). Saban, A. “Öğretmen” Eğitim Bilimleri Dergisi. 2 (2), 131-155. İlişkin Öğretmeni Adaylarının Kavramına İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk
 • Semerci, Ç. (2004). Öğretmen Yetiştirmede Yeniden Yapılanma: Sorunlar ve Yönelimler. Mehmet Taşpınar (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (s. 261). Elazığ: Üniversite Kitabevi.
 • Semerci, N., Demiralp, D., Koç, S. ve Kerimgil, S. (2009). Geçmişte (1942) ve Günümüzde (2003) Göreve Başlamış Sınıf Öğretmenlerine Göre Öğretmenlik. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 33 (1), 37-60.
 • Şahiner, Y. (2005). İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Okuma Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörler (Elmadağ İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Şanal, M. ve Güçlü, M. (2005). Yenileşme Dönemi Eğitimcilerinin Öğretmenlik Mesleğine Bakışları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18 (1), 137-154.
 • Şentürk, C. (2009). Öğretmenlik Mesleğinde Etik. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. 10 (111).
 • Şimşek, S. (2007). Eğitim ile İlgili Temel Kavramlar, Nevin Saylan (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (s. 14-20). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2001). Öğretmenliğe Giriş. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Şişman, M. ve Acat, B. M. (2003). Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 13 (1), 235-250.
 • Tekışık, H. H. (2004). Cumhuriyetimizin 80. Yılında Milli Eğitimimizin Durumu. Çağdaş Eğitim Dergisi. 29 (306), 1.
 • Tok, T. N. (1997). Öğretmenlik Mesleğinin Öğretmenlerin Gereksinimlerini Karşılama Düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 3 (2), 251-267.
 • Torun, İ., Öztürk, S. ve Gelibolu, L. (2009). Yöre Halkının Üniversiteye Bakışı ve Beklentileri: Kars Kafkas Üniversitesi Örneği. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 21, 169- 189.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2012). Güncel Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Ünal, I. L. (2011). Öğretmenliğe ve Öğretmen Yetiştirmeye İlişkin Ekonomi Politik Bir Çözümleme, Songül Aynalı Kilimci (Ed.), Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme içinde (s. 16). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ünal, S. ve Ada, S. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayın.
 • Yazar, S. (1993). Öğretmen Örnek Olmalıdır. Çağdaş Eğitim Dergisi. 18 (191), 36.
 • Yeşilyaprak, B. (2003). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yüksel, S. (2010). Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Düşünceleri (Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Örneği). 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Balıkesir Üniversitesi, 13-15 Mayıs 2010, Balıkesir.

Teachers' Views on Teaching Profession Agenda (Bartin Province Case)

Yıl 2012, Cilt 1, Sayı 1, 22 - 40, 08.06.2013

Öz

 The teaching profession is among the most discussed topics. Making it questionable, especially teacher training and continuing instability in the teaching profession has been on the agenda. The purpose of this study, all educational levels in the city center of Bartin teachers to determine their views on the agenda of the teaching profession. The research population are teachers working in schools in Bartin. The sample of 554 teachers' opinions can be reached. As a result of the research findings, the majority of teachers (46.6%) agreed that teaching is a profession that unhappy. More than half of the teachers has not read the opinion of the teachers (57.2%) agreed. The majority of teachers (40.3%) between 6-10 hours for extracurricular educational activities indicated that the time spent. Only 8% of the current salary of the teachers are adequate. Most of the teachers (% 67.5) would like to be two times their salary. From metaphors of the teaching profession (43.7%) said the gardener be seen. The gradual removal of compulsory education to 12 years in the educational system of the opinions expressed in more than half (50.9%) states that the decision is correct. Teachers have serious doubts about how the extracurricular education provided (73.4%). If the size of the restructuring of educational expectations, the majority of schools (52.3%) primary and secondary school teachers, faculties of education, high school teachers is to train the faculties of science and literature. Looking at the size of their professions detection teachers, the vast majority (73.0%) appears to be satisfied with their profession.

Kaynakça

 • Arseven, A. (1989). Öğretmenlik Mesleğinin Sosyal Prestiji. Çağdaş Eğitim Dergisi. 14 (145).
 • Arslan, M. M. ve Kılıç, Ç. (2000). Bazı Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de Zorunlu Eğitimde Yönlendirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 148.
 • Baloğlu , N., Karadağ, E., Çalışkan, N. ve Korkmaz, T. (2006). İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Benlik Saygısı ve İş Doyumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 7 (2), 345-358.
 • Bozgeyikli, H. ve Işıklar, A. (2011). Öğrencilerin Mesleki Eğitim Merkezlerine Yönlendirilmeleri Önündeki Engel: Olumsuz Veli Görüşleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25.
 • Çelikten, M. ve Can, N. (2003). Yönetici, Öğretmen ve Veli Gözüyle İdeal Öğretmen. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 253-267.
 • Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2 (19), 207-237.
 • Çepni, S., Cerrah, L., & Bacanak, A. (2002). Sınıf Öğretmenliği Yapan Fen Öğretmenlerinin Branş Öğretmenliğine Dönüş Nedenleri ve Döndüklerinde Karşılaştıkları Sorunlar. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Çiçek, F. F. (1995). Öğretim Yükünün Analizi. http://earged.meb.gov.tr/arasayfa.php?g=62 (Erişim Tarihi: 2012, 15 Kasım).
 • Çubukçu, Z., Özenbaş, E., Çetintaş, N., Satı, D. ve Şeker, Ü. (2012). Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Gözünde Öğretmenin Sahip Olması Gereken Değerler. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2 (1), 25-37.
 • Dilaver, H. (1994). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Şartları. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Gömleksiz, M. N. (2004). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_I/mehmet_nuri.doc (Erişim Tarihi: 2012, 15 Kasım). Elektronik Dergisi. 1 (1),
 • Gömleksiz, M. N. (2004). Öğretmenlik Mesleğinin Nitelikleri. Mehmet Taşpınar (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (s. 152). Elazığ: Üniversite Kitabevi.
 • Helvacı, A. M. (2007). Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü. Nevin Saylan (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (s. 293-297). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Helvacı, A. M. (2007). Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri. Nevin Saylan (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (s. 315-321). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karamustafaoğlu, O. ve Özmen, H. (2004). Toplumumuzda ve Öğretmen Adayları Arasında Öğretmenlik Mesleğine Verilen Değer Üzerine Bir Araştırma. Değer Eğitimi Dergisi. 2 (6), 35-49.
 • Kartal, S. (2009). Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 223-239. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2012). http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyuruayrinti.asp?ID=8351 (Erişim Tarihi: 2012, 19 Kasım). Hoş Geldin Öğretmenim.
 • Memurlar.net. (2012). Bu Meslekler Mutsuz Ediyor. www.memurlar.net/haber/270350/ (Erişim Tarihi: 2012, 12 Ağustos).
 • Milli Eğitim Temel Kanunu. (1973). T.C. Resmi Gazete. 1739, 24 Haziran 1973. Nogay, S. (2007).
 • Türkiye’de Meslek Eğitimi Sorunu ve Çözüm Önerisi.
 • http://www.meted.org.tr/d_w_l/turkiyedemeslekegitimi.pdf (Erişim Tarihi: 2012, 25 Kasım).
 • Ocak, G., Gündüz, M., Özdemir, M. ve Kaya, Ü. (2005). Öğretmenlerin Sosyal Statü Sorunları. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Denizli.
 • Okçabol, R. ve Gök, F. (1998). Türkiye/de Öğretmen Yetiştirme Profili ve Öğretmen Yetiştirmede Yeni Arayışlar..VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 9-11 Eylül 1998, Konya. Selçuk Üniversitesi.
 • Özbek, R., Kahyaoğlu, M. ve Özgen, N. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9 (2).
 • Özben, Ş. ve Argun, Y. (2003). İlköğretim Öğretmenlerinin Umutsuzluk ve Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Eğitim Dergisi. 3, 36-48.
 • Özdemir, S. ve Yalın, H. İ. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özer, B. (2011). Öğretmenlik Mesleği. Fatih Töremen (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (s. 278). İstanbul: İdeal Yayıncılık.
 • Özmen, F. (2004). Eğitimde Okul ve Sınıf. Mehmet Taşpınar (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş. Elazığ: Üniversite Kitabevi.
 • Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Sorunları, Seta Analiz, 17, 26 http://arsiv.setav.org/ups/dosya/20275.pdf (Erişim Tarihi: 2012, 25 Kasım). Saban, A. “Öğretmen” Eğitim Bilimleri Dergisi. 2 (2), 131-155. İlişkin Öğretmeni Adaylarının Kavramına İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk
 • Semerci, Ç. (2004). Öğretmen Yetiştirmede Yeniden Yapılanma: Sorunlar ve Yönelimler. Mehmet Taşpınar (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (s. 261). Elazığ: Üniversite Kitabevi.
 • Semerci, N., Demiralp, D., Koç, S. ve Kerimgil, S. (2009). Geçmişte (1942) ve Günümüzde (2003) Göreve Başlamış Sınıf Öğretmenlerine Göre Öğretmenlik. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 33 (1), 37-60.
 • Şahiner, Y. (2005). İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Okuma Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörler (Elmadağ İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Şanal, M. ve Güçlü, M. (2005). Yenileşme Dönemi Eğitimcilerinin Öğretmenlik Mesleğine Bakışları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18 (1), 137-154.
 • Şentürk, C. (2009). Öğretmenlik Mesleğinde Etik. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. 10 (111).
 • Şimşek, S. (2007). Eğitim ile İlgili Temel Kavramlar, Nevin Saylan (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde (s. 14-20). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2001). Öğretmenliğe Giriş. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Şişman, M. ve Acat, B. M. (2003). Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 13 (1), 235-250.
 • Tekışık, H. H. (2004). Cumhuriyetimizin 80. Yılında Milli Eğitimimizin Durumu. Çağdaş Eğitim Dergisi. 29 (306), 1.
 • Tok, T. N. (1997). Öğretmenlik Mesleğinin Öğretmenlerin Gereksinimlerini Karşılama Düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 3 (2), 251-267.
 • Torun, İ., Öztürk, S. ve Gelibolu, L. (2009). Yöre Halkının Üniversiteye Bakışı ve Beklentileri: Kars Kafkas Üniversitesi Örneği. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 21, 169- 189.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2012). Güncel Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Ünal, I. L. (2011). Öğretmenliğe ve Öğretmen Yetiştirmeye İlişkin Ekonomi Politik Bir Çözümleme, Songül Aynalı Kilimci (Ed.), Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme içinde (s. 16). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ünal, S. ve Ada, S. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayın.
 • Yazar, S. (1993). Öğretmen Örnek Olmalıdır. Çağdaş Eğitim Dergisi. 18 (191), 36.
 • Yeşilyaprak, B. (2003). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yüksel, S. (2010). Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Düşünceleri (Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Örneği). 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Balıkesir Üniversitesi, 13-15 Mayıs 2010, Balıkesir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Doç. Dr. Çetin SEMERCİ>


Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ>


Arş.gör. Ayşe ELİÜŞÜK Bu kişi benim


Arş.gör. Seçil Eda KARTAL>

Yayımlanma Tarihi 8 Haziran 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Semerci, D. D. Ç. , Semerci, D. D. N. , Eliüşük, A. A. & Kartal, A. S. E. (2013). Öğretmenlik Mesleğinin Gündemine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Bartın İli Örneği) . Bartın University Journal of Faculty of Education , 1 (1) , 22-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/3811/51086
All the articles published in the journal are open access and distributed under the conditions of CommonsAttribution-NonCommercial 4.0 International License
 88x31.png