Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 811 - 838 2019-10-15

English Teachers’ Expectations And Perceptions Of Support For English Teaching

Esmira Mehdiyev [1]


In view of the current importance of, and demand for, the English language nowadays, learning and teaching the language increases in significance. Determining teachers’ expectations of classroom processes may have beneficial consequences for the nature of education. This study aims to determine English teachers’ expectations and perceptions of support for English teaching. A qualitative research method was used, designed with descriptive modelling and a case study approach was adopted. In order to elicit English teachers’ expectations, a semi-structured interview form was prepared from a review of the literature and an examination of related studies in the field. The qualitative data obtained from the interview forms were subjected to content analysis, coded and categorised by the researchers. The categories were then classified according to the characteristics and themes extracted. In this study, the concepts of credibility and transferability were given preference over those of validity and reliability. Among the findings, language laboratories were the facilities most often featuring in English teachers’ expectations from administrations. From parents, teachers principally expected more positive attitudes towards English language learning and greater provision of materials to support study at home. It was also found that teachers’ expectations of cooperation and collaboration with colleagues were not met, nor were colleagues employing the variety of teaching methods expected.

Expectation; Perception of Support; Language; Teaching
  • Acat, B. ve Demirel, S. (2002). Türkiye’de yabancı dil öğreniminde motivasyonkaynakları ve sorunlar. Kuram ve Uygulamada EğitimYönetimi, 31, 311-329.Altunoğlu, B. D. and Atav, E. (2005). Teacher expectations for more efficient biology instruction. Hacettepe University Journal of Education, 28, 19-28.Arıbaş, S. ve Tok, H. (2004). İlköğretim birinci kademesinde yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi.XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.Aslan, F. (2013). Eğitimde başarı için veli desteği zorunlu. Türkler İçin Danışma Kurulu Maliebaan 13, 3581 CB Utrecht http://www.iot.nl, info@iot.nl.Bağçeci, B. ve Yaşar, M. (2007). Ortaöğretim kurumlarında ingilizce öğretimine ilişkin öğrenci görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), 9-16.Can, E. veIşık Can, C. (2014). Türkiye’de ikinci yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunlar.Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 43-63.Clark, A. and Trafford, J. (1996). Return to gender: Boys' and girls' attitudes and achievements, Language Learning Journal, 14, 40-49.Creswell, J. W. (2008). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. NJ: Pearson Education.Çalık, T. veSezgin, F. (2005). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 55-66.Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 285-307.Çetintaş, B. (2009). Avrupa Birliği çokdillilik sürecinde Türkiye’de yabancı dil öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 11-23.Darancık, Y. (2008). İkinci yabancı dil öğretiminde alternative yöntemlerin Almanca edebi metinlerle uygulanması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.Demirel, Ö. (1999). Yabancı dil öğrenemiyoruz, http://www.hurriyet.com.tr/yabanci-dili-ogrenemiyoruz-6607825 adresinden 07/04/2016 tarihinde edinilmiştir.Dellal, N.A. ve Günak, D.B. (2009). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Almanca öğrenen öğrencilerin öğrenme motivasyonları. DilDergisi, 143, 20-41.Dökmen, Ü. (2003). İletişim çatışmaları ve empati. (23. Baskı). İstanbul: SistemYayıncılık.Elo, S., and Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of AdvancedNursing, 62(1), 107-115.Gömleksiz, M.N. ve Elaldı, Ş. (2011). Yapılandırmacı yaklaşım bağlamında yabancı dil öğretimi. Turkish Studies- International Periodical forthe Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(2), 443-454.Günday, R. (2007). Yabancı dil öğretiminde başarısızlığa neden olan etmenler üzerine bir araştırma. MilliEğitim, 175, 210-228.Işık, A. (2008). Yabancı Dil Eğitimimizdeki Yanlışlar Nereden Kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15-26.Kırmızı, B. (2009). Anadolu liselerindeki Almanca dersinde yer Alan dilbilgisi konularının öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 42-53.Kudat, C. (2009). Eğitim Fakülteleri Yabancı Diller Eğitimi Bölümlerinde Okul Deneyimi ve Ögretmenlik Uygulaması: Uygulamalar, Sorunlar, Öneriler, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi konferansında sunuldu, Çanakkale 18 Mart üniversitesi, 1-3 Mayıs.Kuş, Z. ve Çelikkaya, T. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beklentileri. YüzüncüYıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 69-91.Miles, M. B., and Huberman, A. M. (2015). Nitel very analizi (Trans. Ed. S. Akbabave AA. Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.Neuendorf, K.A. (2002). The Content Analysis Guidebook. London: Sage Publ.Oğuz, A. (2002). Üniversitelerdeki öğretim elemanlarının yabancı dili geliştirme güçlükleri. EğitimveBilim, 27 (125), 17-27.Paker, (2006). Çalbölgesindeki okullarda İngilizce öğretimin sorunları ve çözümönerileri. Çalsempozyumu, 1-3 Eylül 2006, Denizli.Polat, T. (1994). Kültürlerarası bildirişimde etkin bir süreç: Yabancı dilde okuma-anlama, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, 7, 69-90.Roberts, P. and Priest, H. (2006). Reliability and validity in research. Nursing Standard, 20, 41-45.Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri: Gerçek dünya araştırması. (Şakir Çınkır ve Nihan Demirkasımoğlu, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.Soyer, F. ve Can, Y. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin sosyo-ekonomik beklentileri ile iş tatmini arasındaki ilişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 61-74.TEPAV. (2014). Türkiye’deki devlet okullarında İngilizce dilinin öğretimine ilişkin ulusal ihtiyaç analizi. Ankara: Yorum Basın YayınSanayi Ltd. Şti.Ünsal, G. (2013). Fransızca öğreniminde birinci yabancı dil ngilizce, öğrenme stratejileri ve motivasyonun rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 319-330.Yıldırım, A., &Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: SeçkinYayıncılık.Yılmaz, C. (2008). İlk ve orta öğretim okullarında kalabalık sınıflarda İngilizce öğretimi: Sorunlar v eöneriler. MilliEğitim, 178, 203-213.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1779-4682
Yazar: Esmira Mehdiyev (Sorumlu Yazar)
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { buefad515656, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {811 - 838}, doi = {10.14686/buefad.515656}, title = {English Teachers’ Expectations And Perceptions Of Support For English Teaching}, key = {cite}, author = {Mehdiyev, Esmira} }
APA Mehdiyev, E . (2019). English Teachers’ Expectations And Perceptions Of Support For English Teaching. Bartın University Journal of Faculty of Education , 8 (3) , 811-838 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/49482/515656
MLA Mehdiyev, E . "English Teachers’ Expectations And Perceptions Of Support For English Teaching". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 811-838 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/49482/515656>
Chicago Mehdiyev, E . "English Teachers’ Expectations And Perceptions Of Support For English Teaching". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 811-838
RIS TY - JOUR T1 - English Teachers’ Expectations And Perceptions Of Support For English Teaching AU - Esmira Mehdiyev Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 811 EP - 838 VL - 8 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi English Teachers’ Expectations And Perceptions Of Support For English Teaching %A Esmira Mehdiyev %T English Teachers’ Expectations And Perceptions Of Support For English Teaching %D 2019 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Mehdiyev, Esmira . "English Teachers’ Expectations And Perceptions Of Support For English Teaching". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 / 3 (Ekim 2019): 811-838 .
AMA Mehdiyev E . English Teachers’ Expectations And Perceptions Of Support For English Teaching. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(3): 811-838.
Vancouver Mehdiyev E . English Teachers’ Expectations And Perceptions Of Support For English Teaching. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(3): 838-811.