Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 25 2018-06-30

Üniversite Öğrencilerinin Risk Alma Tutumları ile Kimlik Statüleri ve Bazı Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Murat Özkan [1] , Kemal ÖZTEMEL [2]


Bu araştırmanın amacı üniversiteye devam eden genç yetişkinlerin risk alma tutumlarını ve kimlik statülerini cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre incelemek ve risk alma tutumları ile kimlik statüleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu araştırmada iki veya çok değişkenli korelasyonel ve karşılaştırma türlerine ayrılan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde okumakta olan toplam 1417 öğrenciden oluşmaktadır. Bu araştırmada veri toplamak için Öner’in (2009) uyarlamış olduğu Belirli Alanlara Özgü Risk Tutum Ölçeği (BARTÖ) ile Oskay’ın (1997) uyarlamış olduğu Genişletilmiş Ego Kimlik Statüleri Ölçeği (EOM-EIS-2) kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde üniversite öğrencilerinin risk alma tutumunun bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını bulmak için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ayrıca üniversite öğrencilerinin risk alma tutumu ile kimlik statüleri arasındaki ilişkinin incelenmesinde kanonik korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları üniversite öğrencilerinin risk alma tutumu alt boyutlarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur.  Üniversite öğrencilerinin risk alma tutumu boyutlarından gündelik yaşamda etik, yatırım, güvenlik ve sosyal risk alma tutumları ile moratoryum ve dağınık kimlik statüsüyle pozitif yönde ilişki, buna karşın başarılı ve ipotekli kimlik statüsüyle negatif yönde ilişki olduğu tespit edilmiş ve veri setleri arasında paylaşılan ortak varyansın % 25 olduğu saptanmıştır. 


Risk alma tutumu, ego kimlik statüleri, kanonik korelasyon analizi
  • Referans 1 Akman, Y. (2007). Identiy status of Turkish University students in relation to their evaluation of family problems. Social Behavior and Personality, 35(1), 79-88.
  • Referans 2 Albayrak, A.S. (2006).Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil.
  • Referans 3 Archer, S.L. (1989). The lover age boundaries of identity development. Child Development, 53(22), 1551-1556.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat Özkan (Sorumlu Yazar)
Kurum: Uludağ Üniversitesi, Doktora öğrencisi
Ülke: Turkey


Yazar: Kemal ÖZTEMEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

APA Özkan, M , Öztemel, K . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Risk Alma Tutumları ile Kimlik Statüleri ve Bazı Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi . Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 1-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujer/issue/37190/376688