Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 14 2020-06-30

Tam Öğrenme Modeline Dayalı Hazırlanan “ Bilinçli Tüketici Aritmetiği” Ders Planlarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Şeyda ÇAVUŞ [1] , Çetin SEMERCI [2]


Araştırmanın amacı tam öğrenme modeline göre hazırlanan “Bilinçli Tüketici Aritmetiği” ders planlarının öğrencilerin akademik başarısına etkisinin belirlenmesidir. Araştırmada deneysel yöntemin ‘‘öntest-sontest kontrol gruplu model’’i kullanılmıştır. Öntest-sontest kontrol gruplu modelde yansız atama ile iki grup oluşturulmuştur. Gruplardan biri deney grubu diğeri kontrol grubudur. Grupların ikisinde de deney öncesinde ve sonrasında ölçmeler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre deney grubu öğrencilerinin akademik başarı son test puan ortalamaları ile kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı son test puan ortalamaları değerlendirildiğinde, deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur.

Matematik öğretimi, Tam öğrenme modeli, Bilinçli tüketici aritmetiği
 • Altun, M. (2011). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel.
 • Altun, M. (2008). Matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Altun, M. (2006). Matematik öğretiminde gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 223-238.
 • Aydın, A. (2008). Eğitim psikolojisi (9 bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2)14, 183-190.
 • Başar, T., Aşkın, İ. & Gelbal, S. (2016). Tam öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(2), 355-371.
 • Baykul, Y. (2011). İlköğretimde matematik öğretimi (1-5. sınıflar). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bowen, D. E. (2006). Implementation of mastery learning in online undergraduate math courses: a comparative analysis of student satisfaction, retention rates, and academic achievement. (Unpublished doctoral dissertation), Fielding Graduate University, Ann Arbor: United States of America.
 • Büyükkaragöz, S. & Çivi C. (1995). Genel öğretim metodları (5. bs.). Konya: Atlas Kitabevi.
 • Can, A. (2013). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (1. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö. (1978). Yabancı dil öğretimi ve tam öğrenme. Eğitim ve Bilim, 3(14). http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5631/1772 adresinden erişildi.
 • Deniz, S. (2015). Matematik öğretiminde tam öğrenme modelindeki öğretim ilkelerinin second life İle desteklenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Doğan, T. (2003). Öğretmen ve Eğitim Yöneticilerine Rehber. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Erdemci, H. (2015). Mobil portfolyo (M-portfolyo) destekli tam öğrenme modelinin öğrenci başarısı ve internet kullanımına yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Erdik, C. & Kaya, İ. (2015). Öğretim ilke ve yöntemleri. Çanakkale: Paradigma Akademi.
 • Hasançebi, B., Terzi, Y., & Küçük, Z. Madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik indeksine dayalı çeldirici analizi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1), 224-240.
 • Hill-Miller, P. L. (2011). Different approach, different results: a study of mastery learning instruction in a developmental reading class at an urban community college. (Unpublished doctoral dissertation), The University of North Carolina at Charlotte, Ann Arbor.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (27. bs.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kırkıç, K.A. (2001). Tam öğrenme metodunun kimya öğrencilerinin başarı ve hatırlama düzeylerine etkisi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kulik, C.-LC, Kulik, JA ve Bangert-Drowns, RL (1990). Ustalık öğrenme programlarının etkinliği: Bir beta-analiz. Eğitim Araştırmalarının Gözden Geçirilmesi , 60 (2), 265-299.
 • Lamidi, T, B. Oyelekan, S,O. & Olorundare, S. A. (2015). Effects of mastery learning ınstructional strategy on senior school students achievement in the mole concept. Electronic Journal of Science Education, 19/5, 1-20.
 • MEB, (2018). Orta öğretim matematik dersi öğretim programı. Ankara: [http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201821102727101-OGM%20MATEMAT%C4%B0K%20PRG%2020.01.2018.pdf].
 • Pesen, C. (2008). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için yapılandırmacı öğrenme yaklaşımlarına göre matematik öğretimi (4 b.). Ankara: Sempati Yayınevi.
 • Scrima, A. E. (2009). Implementing a mastery model through self quizzing in an online learning environment. (3364685 Ph.D.), Western Michigan University, Ann Arbor. ProQuest Dissertations & Theses Full Text database.
 • Selman, A. (2019). Tam öğrenme yöntemiyle yapılan öğretimin 6. sınıf matematik dersinde öğrencilerin akademik başarıları ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya (22 b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sezgin, M. (2007). Öğrencilerin matematik başarısına etki eden faktörler (10. sınıf örneği). Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Şahin, T. Y. & Yıldırım, S. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. İstanbul:Anı.
 • Tertemiz, N. (2011). Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları. Büyükalan Filiz, S.(Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Uzunsakal, E, Yıldız, D. (2018). Alan araştırmalarında güvenilirlik testlerinin karşılaştırılması ve tarımsal veriler üzerine bir uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (1) , 14-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuusbd/issue/38311/399621
 • Zengin, N. (2005). Tam öğrenme ilkeleri doğrultusunda farklı öğretim yöntemleri ile işlenen matematik dersinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarı düzeylerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniveristesi, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1737-5226
Yazar: Şeyda ÇAVUŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6337-5876
Yazar: Çetin SEMERCI
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

APA Çavuş, Ş , Semercı, Ç . (2020). Tam Öğrenme Modeline Dayalı Hazırlanan “ Bilinçli Tüketici Aritmetiği” Ders Planlarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi . Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujer/issue/55738/742807