Yıl 2018, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 51 - 68 2018-12-28

KARİYER YÖNETİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARIN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Hediye Bahar Kahraman [1] , Mine M. Afacan Fındıklı [2]


Bu çalışmanın temel amacı kariyer yönetimi kapsamında uygulanan eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin çalışan memnuniyeti üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmanın ikincil amacı ise demografik değişkenler açısından  eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerin çalışan memnuniyetinde farklılık yaratıp yaratmadığının araştırılmasıdır. Ayrıca, kariyer yönetimi kapsamında eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin işletmeler açısından stratejik önemi bilinirken, günümüzde yerli işletmelerin ne kadarının bu faaliyetleri  planladıkları da  sorgulanmaktadır. Araştırma, hizmet, sanayi, ticaret ve inşaat sektörü çalışanları (440 kişi) ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde, ankete katılım sağlayan işletmelerin %29,5’inde (130 kişi)  kariyer yönetimi kapsamında eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin bulunmadığının tespit edilmiştir. Bu işletmelerde verilen eğitimlerin yalnızca oryantasyon ve bazı iş başı eğitimlerinden ibaret olduğu anlaşılmıştır. Kariyer yönetimi kapsamında eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin olduğu belirten diğer katılımcıların (310 kişi) bulguları ise, kariyer yönetimi kapsamında eğitim geliştirme faaliyetlerinin çalışan memnuniyetini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.

Kariyer Yönetimi, Eğitim ve Geliştirme, Çalışan Memnuniyeti
 • Akıncı, Z. (2011). Konaklama İşletmelerinde Kriz Sürecinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü ve Önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi, 3(4), 132-152.
 • Armağan, T.T. (2015). Avrupa Mükemmellik Modelinin Öz Değerlendirme Aracı Olarak Eğitimde Uygulanmasının Çalışan Memnuniyeti İle Tatmini Üzerine Etkileri ve Eğitim Kurumlarında Karşılaştırmalı Değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Arslan, G. (2012). İnsan Kaynakları Yönetiminde İşe Alma ve Eğitimin Kariyer Yönetimi ile İlişkisi, Bir Şirketin Kariyer Yönetimi Üzerine İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Ayan, F. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi, İzmir: İlya Yayınevi.
 • Aydın, B.E. (2007). Örgütlerde Kariyer Yönetimi, Kariyer Planlaması, Kariyer Geliştirmesi ve Bir Kariyer Geliştirme Programı Olarak Koçluk Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Barlı, Ö. (2005). Türk Yöneticisinin Yararlandığı Motivasyonel Araçlar, İstanbul: Atlas Yayın Dağıtım.
 • Bingöl, D. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Çalık, T. ve F. Ereş. (2006). Kariyer Yönetimi Tanımlar Kavramlar İlkeler, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Dündar, G. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi. Kariyer Geliştirme içinde. İ.Ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, Yenilenmiş 7. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Elbeyi, P. ve Y. Öztürk. (2010). Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 43-72.
 • Eryiğit, S. (2000). Kariyer Yönetimi. Kamu-İş; C: 6 S:1/2000. (Erişim tarihi: 29 Mayıs 2017).
 • Great Place to Work Araştırması. (2013). (http://www.greatplacetowork.com.tr/storage/documents/Kaiyer_10.Kat_18_Kasm_2013__HD_.pdf (Erişim tarihi: 17 Şubat 2018).
 • Gürüz, D. ve G. Ö. Yaylacı. (2004). İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Media Cat.
 • İbicioğlu, H. (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi (Geleneksel ve Stratejik Perspektif), Ankara: Alter Yayıncılık.
 • Jaiswal, P. ve A. Chandra (2014). “Employee Satısfaction Towards Training And Development Practices In Bharat Pumps And Compressor Limited Naini Allahabad”, Ms Pooja Jaiswal Research Scholar. Sam Higginbottom Institute Of Agriculture Technology And Sciences (Shıats) Allahabad. Irjmst, 5(10), 25-39.
 • Kaptangil, K. (2012). İşletmelerde İnsan Kaynakları Eğitiminin Çalışanların Performansları Üzerine Olan Etkileri, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 25-44.
 • Kaya, İ. (2007). Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Geliştirilen Bir İş Tatmin Ölçeği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2: 355-372.
 • Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Basım Yayın, 13. Baskı.
 • Mercin L. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Eğitim Kurumları Açısından Gerekliliği Ve Geliştirme Etkinliği, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 128-144.
 • Muradova, T. ( 2009). İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirmenin Önemi. Journal of Azerbaijani Studies,75-84.
 • Nagaraju, B. ve M. Archana. (Apr. 2015). Job Satisfaction Through Training and Development Programmes- A Case Study at J.K. Tyre Ltd, Mysore, Commerce University of Mysore Manasagangotri, IOSR Journal of Business and Management 17 (4), 05-13.
 • Özçelik, A. O. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi. Eğitim ve Geliştirme içinde. İ.Ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, Yenilenmiş 7. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Özgen, H. ve A.Yalçın. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, Adana: Nobel Kitabevi.
 • Quizon, Z. S. (2014). Employees’ Satisfaction On Training & Development Of Atlantic, Gulf, & Pacific Company Of Manila, Inc.,.Lyceum Of The Philippines University. Asia Pacific Journal Of Multidisciplinary Research, 2(3), 45-53.
 • Paksoy, M. H. (2007). Üniversitelerde Akademik Personelin İş Memnuniyeti: Harran Üniversitesi Örneği, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 12, 9 Haziran 2007, 138-151.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2005). Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi İstanbul: Alfa Aktüel Basım.
 • Şimşek, Ş. ve M. S. Öge (2007). Stratejik ve Uluslararası Boyutları ile İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Gazi Kitabevi.
 • Telman, N. ve P. Ünsal. (2004). Çalışan Memnuniyeti, 1. baskı, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.Tunçer, P. (2012). Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışında Kariyer Yönetimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31(1), 203-233.
 • TUİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, (2015).http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21528 (Erişim tarihi: 24 Şubat 2017).
 • TÜIK.Yaşam Memnuniyeti Araştırması, (2016). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24641(Erişim Tarihi: 22 Mayıs 2017).
 • Türk, S. (2007). Örgüt Kültürü ve İş Tatmini. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Wenchen, G. T. Li, N.Wu. (2015). Empirical Study on the Effects of Leader’s Verbal Communication Style on Employee’s Job Satisfaction. Faculty of Management and Economics, Dalian University of Technology, Dalian, China, Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 3, 211-227.
 • Vardarlıer, P. (2016). Strategic Approach To Human Resources Management During Crisis, Procedia - Social and Behavioral Sciences 235, 463 – 472. Yılmazer, A. (2010). Meslek Yüksekokulları için İnsan Kaynakları Yönetimi, genişletilmiş ve güncelleştirilmiş 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hediye Bahar Kahraman

Yazar: Mine M. Afacan Fındıklı (Sorumlu Yazar)
Kurum: Beykent Üniversitesi /İİBF/ İşletme Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { bujss397054, journal = {Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1307-5063}, eissn = {2667-4955}, address = {}, publisher = {Beykent Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {51 - 68}, doi = {10.18221/bujss.397054}, title = {KARİYER YÖNETİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARIN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Kahraman, Hediye Bahar and Afacan Fındıklı, Mine M.} }
APA Kahraman, H , Afacan Fındıklı, M . (2018). KARİYER YÖNETİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARIN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (2) , 51-68 . DOI: 10.18221/bujss.397054
MLA Kahraman, H , Afacan Fındıklı, M . "KARİYER YÖNETİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARIN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018 ): 51-68 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujss/issue/40552/397054>
Chicago Kahraman, H , Afacan Fındıklı, M . "KARİYER YÖNETİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARIN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018 ): 51-68
RIS TY - JOUR T1 - KARİYER YÖNETİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARIN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AU - Hediye Bahar Kahraman , Mine M. Afacan Fındıklı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18221/bujss.397054 DO - 10.18221/bujss.397054 T2 - Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 68 VL - 11 IS - 2 SN - 1307-5063-2667-4955 M3 - doi: 10.18221/bujss.397054 UR - https://doi.org/10.18221/bujss.397054 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KARİYER YÖNETİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARIN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %A Hediye Bahar Kahraman , Mine M. Afacan Fındıklı %T KARİYER YÖNETİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARIN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %D 2018 %J Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1307-5063-2667-4955 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18221/bujss.397054 %U 10.18221/bujss.397054
ISNAD Kahraman, Hediye Bahar , Afacan Fındıklı, Mine M. . "KARİYER YÖNETİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARIN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 / 2 (Aralık 2018): 51-68 . https://doi.org/10.18221/bujss.397054
AMA Kahraman H , Afacan Fındıklı M . KARİYER YÖNETİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARIN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 11(2): 51-68.
Vancouver Kahraman H , Afacan Fındıklı M . KARİYER YÖNETİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARIN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 11(2): 68-51.