Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 20 - 35 2019-08-02

MUHASEBE, FİNANS VE PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLANAN KREDİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2009 - 2015 DÖNEMİ ANALİZİ)

Cevdet Kızıl [1] , Vedat Akman [2] , Pelin Kale [3]


Bireylerin, işletmelerin veya kurumların gereksinimlerini gideren ve bu devinim sürecinde bankalara getiri sunarak karı sağlayan kaynaklara kredi denilmektedir. Krediler, bankalara kar sağladığından önemli bir getiri unsurudur. Dolayısıyla, bankalar için kredi pazarlama faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada da kredi pazarlama ve kredilerde verimlilik ele alınmaktadır. Çalışmada bankacılığın kavramsal çerçevesi ve tarihi gibi bilgiler verildikten sonra, kredi pazarlamaya ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporlarında yer alan veriler kullanılarak 2009-2015 dönemi için Türk bankacılık sektöründe pazarlanan kredilerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Veriler, Microsoft Excel ve Microsoft Word programları kullanılarak şekiller (grafikler) üzerinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 2009 yılında oldukça düşük olan banka kredilerinin genel dağılımı 2015 yılının sonunda çok büyük bir yükseliş arz etmiştir. Dolayısıyla, Türkiye’deki bankalar bir kriz halinde sadece ticari kredi portföyüne bağlı olarak değil, bunun yanında bireysel kredi portföyüne bağlı olarak da zararla karşı karşıya gelebilirler. Diğer krediler gibi (devlet ve ticari krediler), bireysel konut kredilerinin de bankalarca sigortalanması doğru olacaktır. Türk bankacılık sektöründe kredi ürünlerine talep de giderek yükselmiştir. Bireysel krediler her yıl önemli bir artış göstermiş, 2015 yılında KOBİ kredileri ile hemen hemen aynı seviyeye ulaşmıştır. Bankalarda kredilerin toplam aktiflere oranı da gittikçe artmaktadır. En fazla kredi kullandıran bankalar, özel bankalardır.

Muhasebe, Finans, Pazarlama, Bankacılık, Kredi
  • Akgüç, Ö. (1975). “Cumhuriyet Döneminde Bankacılık Alanında Gelişmeler”. Türkiye Bankalar Birliği Yayınları. Ankara.Akgüç, Ö. (2000). “Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi”, Arayış Yayıncılık. 6. Baskı. İstanbul.Akgüç, Ö. (2007). “Banka Yönetimi ve Performans Analizi”. Arayış Yayıncılık. İstanbul.Aloğlu, Z. (2005). “Bankacılık Sektörünün Karşılaştığı Riskler ve Bankacılık Krizler Üzerindeki Etkileri”, Uzman Yeterlilik Tezi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, s.23.Alpay, L. (2000). “Bireysel Bankacılıkta Pazarlama ve Satış”. TBB. İstanbul.Artun, T. (2000). “Türkiye'de Bankacılık”. Gerçek Yayınevi. İstanbul.Aydemir, N. (2002). “Dünden Bugüne Bankacılık”. Yüksek Denetim Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, ss.7-29.Bakdur, A. (2003). “Bankacılık Sektörünü Düzenleyen Kurumların Yapıları: Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneri”, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Uzmanlık Tezi. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT).Beycan, M. (2007). “Bankalarda Performans Değerleme ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.7.Canbaş, S. ve Doğukanlı, H. (2007). “Finansal Pazarlar”. Karahan Kitabevi. Adana.Canbaş, S. ve Vural, G. (2010). “Finansal Yönetim”. Karahan Kitabevi. Adana.Eyüpgiller, S. (1999). “Banka İşletmeciliği Bilgisi”. Sözkesen Matbaacılık. Ankara.Interbank Uluslararası Eğitim Merkezi. (2001). “Kredi Süreci”. Interbank Uluslararası Eğitim Merkezi Yayınları. İstanbul.Karabulut, M. (1990). “Profesyonel Satışçılık”. İstanbul.Karacaoğlan, Ç. (2011). “Yabancı Sermayeli Bankaların Türk Bankacılık Sektörüne Girişi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE).Karahan, K. (2001). “Hizmet Pazarlamasında Müşteri Tatmin Düzeyini Etkileyen Bir Faktör Olarak Duygusal Zekanın Rolü”. Pazarlama Dünyası. Yıl: 15, Sayı: 2001/3, Mayıs-Haziran, ss. 19-24.Karluk, S. (2005). “Cumhuriyetin İlanında Günümüze Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm”. Beta Yayınları. 10. Baskı. İstanbul.Kızıl, A., Kızıl C. (2007). “Accounting: Financial, Cost, Managerial”. Bahar Yayınevi. İstanbul.Kızıl, C., Akman, V., Zorkalkan, T., Türkmen, R. (2015). "Muhasebenin Tarihine Küresel Kapsamda ve Türkiye Kapsamında Vergisel Bir Bakış", Leges Sosyal Bilimler Dergisi, 15 Eylül 2014-15 Ocak 2015, Yıl: 5, Sayı: 3, ss.70-87. http://www.legeshukuk.com/dergi/detay.php?dergi=&dergino=22&sayi=3&syft=312Kızıl, C., Kocur, D. K. (2017). "Antik Çağlarda Muhasebe ve Dinlerin Muhsebeye Bakış Açısı", Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), Yıl: 3, Sayı: 10, ss. 327-339, http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1263 , ISSN: 2149-9225,http://www.kesitakademi.com/ Makaleler/2002099859_1263%20CEVDET% 20KIZIL.pdfKoç, K. (2010). “Bireysel Bankacılık Sektöründe İhtiyaç Kredisi ve Banka Müşterilerinin İhtiyaç Kredisi Kullanma Davranışları Üzerine Ankara Ölçeğinde Bir Araştırma”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE).Korukçu, Ü. (1998). “Bankacılığın Tarihsel Gelişimi”. Bankalar Birliği Yayınları. Ankara.Kotler, P. (2007). “Günümüzde Pazarlamanın Temelleri”. (Çevirmen: Ümit Şensoy). Optimist Yayınları. İstanbul.Kurtuluş, K. (1993). “Acımasız Rekabet ve Gerektirdikleri”. Pazarlama Dünyası, Cilt: 7, Sayı: 38, ss.1-18.Marsh, J. (1992). “Managing Financial Services Marketing”. UK.Parasız, İ. (2007). “Modern Bankacılık: Teori ve Uygulama”. Ezgi Kitabevi. Bursa.Parasız, İ. (2009). “Para Bana ve Finansal Piyasalar”. Ezgi Kitabevi. Bursa.Seval, B. (1990). “Kredilendirme Süreci ve Kredi Yönetimi”. Muhasebe Enstitüsü. İstanbul.Shah, S. (2010). “Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kredilerinin Kullandırılmasında Teminat Belirleme Yöntemleri”. Marmara Ünivesitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, s.22.Şahinöz, A. (2001). “Türkiye Ekonomisi Sektörel Analizi”. İmaj Yayınevi. Ankara.Şakar, H. (2001). “Genel Bankacılık Bilgileri”. Strata Yayıncılık. İstanbul.Takan, M. (2001). “Bankacılık Teori, Uygulama ve Yönetim”, Nobel Yayın Dağıtım. 1. Baskı. Ankara.TBB. (2016). “Türkiye Bankalar Birliği Finans ve Bankacılık Eğitim Platformu”, https://egitimportali.tbb.org.tr/ (Erişim Tarihi: 29.11.2017).TCMB. (2016). “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası”. http://www.tcmb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 29.11.2017).Terzioğlu, N. (2012). “2000-2008 Yılları Arasında Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Pazarlamasının Değerlendirilmesi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Torlak, Ö. (2003).” Pazarlama Ahlakı Sosyal Sorumluluk Ekseninde Pazarlama Kararları ve Tüketici Davranışlarının Analizi”. Beta Yayınları. 3. Baskı. İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cevdet Kızıl (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Vedat Akman
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Pelin Kale
Kurum: Türkiye Finans Katılım Bankası
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bujss543575, journal = {Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1307-5063}, eissn = {2667-4955}, address = {}, publisher = {Beykent Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {20 - 35}, doi = {10.18221/bujss.543575}, title = {MUHASEBE, FİNANS VE PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLANAN KREDİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2009 - 2015 DÖNEMİ ANALİZİ)}, key = {cite}, author = {Kızıl, Cevdet and Akman, Vedat and Kale, Pelin} }
APA Kızıl, C , Akman, V , Kale, P . (2019). MUHASEBE, FİNANS VE PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLANAN KREDİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2009 - 2015 DÖNEMİ ANALİZİ) . Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (1) , 20-35 . DOI: 10.18221/bujss.543575
MLA Kızıl, C , Akman, V , Kale, P . "MUHASEBE, FİNANS VE PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLANAN KREDİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2009 - 2015 DÖNEMİ ANALİZİ)" . Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 20-35 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujss/issue/46305/543575>
Chicago Kızıl, C , Akman, V , Kale, P . "MUHASEBE, FİNANS VE PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLANAN KREDİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2009 - 2015 DÖNEMİ ANALİZİ)". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 20-35
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE, FİNANS VE PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLANAN KREDİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2009 - 2015 DÖNEMİ ANALİZİ) AU - Cevdet Kızıl , Vedat Akman , Pelin Kale Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18221/bujss.543575 DO - 10.18221/bujss.543575 T2 - Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 35 VL - 12 IS - 1 SN - 1307-5063-2667-4955 M3 - doi: 10.18221/bujss.543575 UR - https://doi.org/10.18221/bujss.543575 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi MUHASEBE, FİNANS VE PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLANAN KREDİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2009 - 2015 DÖNEMİ ANALİZİ) %A Cevdet Kızıl , Vedat Akman , Pelin Kale %T MUHASEBE, FİNANS VE PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLANAN KREDİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2009 - 2015 DÖNEMİ ANALİZİ) %D 2019 %J Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1307-5063-2667-4955 %V 12 %N 1 %R doi: 10.18221/bujss.543575 %U 10.18221/bujss.543575
ISNAD Kızıl, Cevdet , Akman, Vedat , Kale, Pelin . "MUHASEBE, FİNANS VE PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLANAN KREDİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2009 - 2015 DÖNEMİ ANALİZİ)". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 1 (Ağustos 2019): 20-35 . https://doi.org/10.18221/bujss.543575
AMA Kızıl C , Akman V , Kale P . MUHASEBE, FİNANS VE PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLANAN KREDİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2009 - 2015 DÖNEMİ ANALİZİ). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(1): 20-35.
Vancouver Kızıl C , Akman V , Kale P . MUHASEBE, FİNANS VE PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLANAN KREDİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2009 - 2015 DÖNEMİ ANALİZİ). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(1): 20-35.