Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE ENFLASYON HEDEFLEMESİ

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 85 - 98, 31.12.2018

Öz

Küresel ekonomik kriz sonrasında merkez bankacılığında dünya genelinde zorunlu bir dönüşüm söz konusu olmuştur. Merkez bankaları esas görevleri olan fiyat istikrarını gerçekleştirmenin yanında finansal ve ekonomik istikrarı da sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu çerçevede Dünyada ilk defa Yeni Zelanda tarafından uygulanan enflasyon hedeflemesi rejimini alternatif bir para politikası stratejisi olarak uygulamaktadırlar. Bu rejimle birlikte, ekonominin genel değişkenleri ve verileri dikkate alınmakta, belirli bir dönem için uygun bir enflasyon oranı tespit edilmekte, bu oran kamuoyu ile paylaşılmakta ve para politikaları tespit edilen orana ulaşacak biçimde yürütülmektedir. Şeffaflık ve bağımsızlık enflasyon hedeflemesinin başarılı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardır. Merkez bankası para politikası araçlarını bağımsızca kullanabilmeli bu anlamda hiçbir otoriteye bağımlı olmamalıdır. Bu çalışmada amaç, enflasyon hedeflemesi rejiminin 2002-2017 döneminde Türkiye’de başarılı olup olmadığını değerlendirmektir.

Kaynakça

  • AİRAUDO, M. (2004). Can Turkey Move to Explicit Inflation Targeting? Some Lessons from a Simple Model of Policy Design with Imperfect Credibility. Lab on European Economics, Rome.AKYAZI, H. (2004). Enflasyon Hedeflemesi Ülke Deneyimleri ve Türkiye’de Uygulanabilirliği. (1.Baskı). Seçkin Kitabevi. Ankara.BATİNİ, N. ve LAXTON, D. (2006). Under What Conditions Can Inflation Targeting Be Adopted? The Experience of Emerging Markets. Central Bank of Chile Working Papers No. 406. BERNANKE, B. S., LAUBACH, T., MİSHKİN, F. S. ve POSEN, A. S. (1999). Inflation Targeting: Lessons from the International Experience. Princeton, N. J., Princeton University Press.BLANCHARD, O. (2003). Comment on Inflation Targeting in Transition Economies: Experience and Prospects by Jiri Jonas and Frederic Mishkin. NBER Conference on Inflation Targeting, Florida. BOZKURT, C. (2010). Enflasyonun Ekonomik ve Sosyal Maliyetleri. Bütçe Dünyası Dergisi, 34(2), 168-183.Central Bank Inflation Targeting Report (2012). Central Bank News Website. http://www.centralbanknews.info/2012/01/central-bank-inflation targetingreport.htmlDEMİRHAN, E. (2002). Para Politikasının Değişen Yüzü: Enflasyon Hedeflemesi. İstanbul: TBB Yayınları. DOĞAN, Ç. (2005). Fiyat İstikrarı Sorunsalı, Merkez Bankası Eksenli Çözüm Stratejileri (1. Baskı). Nobel Yayınevi, Ankara.EĞİLMEZ, M. (2015). Kendime Yazılar. Erişim Adresi http://www.mahfiegilmez.com/2015/ ERMİŞOĞLU, E. (2011). Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Türkiye’deki Başarısının Değerlendirilmesi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara.ERMİŞOĞLU, E. (2013). Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Bir Başarı Hikayesi mi? BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi,7(1), 32.GREENSPAN, A. (1996). Opening Remarks To the 1996 Jackson Hole Symposium: Achieving Price Stability. Federal Reserve Bank of Kansas City.GÜL, E. ve GÜRBÜZ, A. ( 2015 ). Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 3.MİSHKİN, F. (2000). Inflation Targeting in Emerging Market Countries. The American Economic Review, http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/fmishkin/research.html OECD (2017). Küresel Ekonomik Görünüm Raporu, Haziran.ORHAN, A. (2007). Para Politikası Stratejisi Olarak Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye Uygulaması. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.ÖZTÜRK, S. (2003). Enflasyon Hedeflemesi. Derin Yayınları, İstanbul.PEKER, H. (2011). Türkiye’de Enflasyon ve Enflasyon Hedeflemesi Uygulamasının Değerlendirilmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi,11(22), 495-496.SCHAECHTER, A., STONE, M. R. ve ZELMER, M. (2000). Adopting Inflation Targeting: Practical Issues for Emerging Market Countries. IMF Occasional Paper, No. 202.SHERWİN, M. (2000). Institutional Frameworks for Inflation Targeting. http://www.rbnz.govt.nz/speeches/0097459.html ŞANLI, B. (2006). Enflasyon Hedeflemesi Uygulamaları ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 38-56.TCMB (2001). Yıllık Rapor 2001, http://www.tcmb.gov.tr.TCMB (2002). Fiyat İstikrarı, http://www.tcmb.gov.tr.TCMB (2008). Enflasyon Hedeflemesi Rejimi.TCMB (2009). Yıllık Rapor 2009, http://www.tcmb.gov.tr.TCMB (2010). Yıllık Rapor 2010, http://www.tcmb.gov.tr.TCMB (2013). Yıllık Rapor 2013, http://www.tcmb.gov.tr.TCMB (2014). Yıllık Rapor 2014, http://www.tcmb.gov.tr.TCMB (2017). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Erişim Adresi http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html TÜİK (2017). Türkiye İstatistik Kurumu, www.tüik.gov.tr TBB (2000). Enflasyon Hedeflemesi, Aralık, Bankacılık ve Araştırma Grubu.UĞURLU, E. ve SARAÇOĞLU, B. (2010). Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi ve Enflasyonun Öngörüsü. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (2), 57-72.ÜNSAL, E. M. (2007). Makro İktisat. İmaj Yayınevi, Genişletilmiş 7. Baskı. Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Emek Aslı CİNEL>
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Cinel, E. A. (2018). TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE ENFLASYON HEDEFLEMESİ . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (2) , 85-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/busad/issue/42499/479729