Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 112 - 129, 31.12.2018

Öz

Kaynakça

  • Referans1 Akdoğan, N. (1982). Pazarlama Maliyetleri ve Muhasebesi. Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi. Referans2 Akdoğan, N. (1998 ). Maliyet Muhasebesi Uygulamaları. Ankara: Cem Ofset. Referans3 BEKÇİ, D., & ÖZAL, H. (2010). Stratejik Maliyet Yönetiminin Sağlık Sektöründe Uygulanabilirliğine yönelik Bir Araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi(3), 78-97. Referans4 BHİMANİ, A., & BRMWİCH, M. (2009). Management Accounting: Retrospect and Prospect. LONDON NEW YORK: CIMA Publishing. Referans5 ÇAKICI, L. (1975). Sanayi İşletmelerinde Kâra Geçiş Analizleri. Ankara: Ekonomik ve Sosyal Yayınlar A.Ş. Referans6 CERAN, Y. (2002). Stratejik Maliyet Yönetimi Enstrümanı Olarak Pazara Dayalı Hedef Maliyet Yönetimi-PDHMY. Selçuk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 91-119 Referans7 Ceran, Y. v. (2004.). Maliyet Bilgileri Temeline Dayalı Pazarlama Kararları İçin Pazarlama Muhasebesi. Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.63-83. Referans8 Ceran, Y. v. (2011). Pazarlama Bilgi Sistemi-Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisine Stratejik Bir Yaklaşım: Stratejik Pazarlama Muhasebesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s.26,, ss.103-115. Referans9 CİVAN, M. v. (2003). İşletme yönetiminde muhasebe bilgi sisteminin yeri ve önemi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (20).(20), 111-117. Referans10 Demir, V. (2008, Ekim 2008 26). Yönetim Muhasebesindeki Değişim ve Değişimi Etkileyen Faktörler. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi (8), 51-70. Referans11 Dinçer , B., & Dinçer, C. (2005, Haziran). Otel Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Kararlar. Review of Social, Economic & Business Studies(Vol.5/6), 353 – 365. Referans12 EDWARD, B., & MİCHAEL, W. (1984). Cost Accounting. Homewood, Illinois: Richard D.Irwin Inc. Referans13 Gegez, A. (2007). Pazarlama Araştırmaları (2 b.). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Referans14 HOQUE, Z. (tarih yok). Strategic management accounting. USA: Sapiro Press . Referans15 İSLAMOĞLU, A. (2006). Pazarlama Yönetim. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Referans16 KAYA, İ. (1984). Pazarlama Bilgi Sistemleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3226, İşletme Fakültesi İşletme Fakültesi Yayın No:153, Güryay Matbaacılık. Referans17 KORKMAZ, S., ESER, Z., ÖZTÜRK, S., & IŞIN, F. (2009). Pazarlama. Ankara: Siyasal Kitabevi. Referans18 KÖROĞLU, Ç., & BEKÇİOĞLU , S. (tarih yok). UMS-21, TMS-21 Kur Değişim Etkileri Standardına Göre Finansal Tabloların Çevrimi ve Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi. Referans19 Kress, G. (1988). Marketing Research (3rd Revised edition b.). Prentice - Hall Inc. Referans20 ŞAKLAK, Ö., & BURAN, Y. (2010, Temmuz 21-22). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Muhasebe Bilgi Sisteminin Önem. MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumunda sunulan bildiri, 2. Referans21 SHIM, J. K. (1999). Theory and problems of financial accounting (2.Theory and problems of financial accounting (2.b.). NewYork: McGraw-Hill Companies, Inc. NewYork: McGraw-Hill Companies, Inc.: McGraw-Hill Companies, Inc. Referans22 Sürmeli, F. v. (2001). Muhasebe bilgi sistemi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açık öğretim Fakültesi Yayınları. Referans23 TANIŞ, V. (1997). Theoretical background of some research methods applicable in cost and management accounting. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 12(2), s. 184-196. Referans24 TEK, N., & DALKILIÇ, A. (2011, Ocak). Pazarlama-Satış Ve Muhasebe İşlevlerinin Etkileşiminde Muhasebe Eğitiminden Beklentiler. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2-13 Referans25 ÜSTÜN, R. (1982). Muhasebe bilgilerinin finansal kontrol amacıyla bölüm yöneticilerine iletilmesi ve bir anket uygulaması. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları( 242/162. ). Referans26 WICKRAMASIN, D., & ALAWATTAGE, C. (2007). Management Accounting Change: Approaches and Perspectives. London; New York: Routledge. Referans27 WİLSON, R., & CHUA, W. (1993). Managerial Accounting: Method and meaning. (E. b. Wilson, Dü.) London: Chapman & Hall. Referans28 XU, H. (2003). Critical success factors for accounting information systems data quality. Faculty of Business Queensland Division University of Southern Queensland, Referans29 YÜZBAŞIOĞLU , N. (2004 Sayı 12). İşletmelerde Stratejik Yönetim ve Planlama Açısından Stratejik Maliyet Yönetimi ve Enstrümanları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 388-406.

Otel Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sistemi Ve Pazarlama Bilgi Sisteminden Yararlanılarak Stratejik Pazarlama Kararlarının Alınması; X Otel İşletmesinde Uygulama

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 112 - 129, 31.12.2018

Öz

Muhasebe bilgi sisteminin gelişmesi Otellerde alınan  pazarlama kararlarının kalitesini gelişmesi için fırsatlar sunar. Günümüzde  teknoloji, daha önce mümkün olmayan bilgileri üretebiliyor. Otel yöneticilerinin kullanabileceği kaynakları en üst düzeye çıkaran bilginin geliştirilmesi gerekiyor. Bu çalışmada, öncelikle pazarlama muhasebesi kavramı , işletme bilgi sisteminin alt sistemleri olan muhasebe bilgi sistemi ve pazarlama bilgi sistemi,  stratejik maliyet yönetimi, pazarlama bilgi sistemi ile muhasebe bilgi sistemi arasındaki ilişkinin stratejik pazarlama muhasebesi açısından yerli yabacı literatür kapsamında  inceleme konusu yapılmıştır. Uygulama bölümünde ise  2017 yılında elde ettiği kâr tutarı ve maliyet kalemleri incelenmiş ve 2018 yılı için hedeflenen kâr tutarına ulaşmak için stratejik bir fiyat belirlenmiştir.

Kaynakça

  • Referans1 Akdoğan, N. (1982). Pazarlama Maliyetleri ve Muhasebesi. Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi. Referans2 Akdoğan, N. (1998 ). Maliyet Muhasebesi Uygulamaları. Ankara: Cem Ofset. Referans3 BEKÇİ, D., & ÖZAL, H. (2010). Stratejik Maliyet Yönetiminin Sağlık Sektöründe Uygulanabilirliğine yönelik Bir Araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi(3), 78-97. Referans4 BHİMANİ, A., & BRMWİCH, M. (2009). Management Accounting: Retrospect and Prospect. LONDON NEW YORK: CIMA Publishing. Referans5 ÇAKICI, L. (1975). Sanayi İşletmelerinde Kâra Geçiş Analizleri. Ankara: Ekonomik ve Sosyal Yayınlar A.Ş. Referans6 CERAN, Y. (2002). Stratejik Maliyet Yönetimi Enstrümanı Olarak Pazara Dayalı Hedef Maliyet Yönetimi-PDHMY. Selçuk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 91-119 Referans7 Ceran, Y. v. (2004.). Maliyet Bilgileri Temeline Dayalı Pazarlama Kararları İçin Pazarlama Muhasebesi. Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.63-83. Referans8 Ceran, Y. v. (2011). Pazarlama Bilgi Sistemi-Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisine Stratejik Bir Yaklaşım: Stratejik Pazarlama Muhasebesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s.26,, ss.103-115. Referans9 CİVAN, M. v. (2003). İşletme yönetiminde muhasebe bilgi sisteminin yeri ve önemi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (20).(20), 111-117. Referans10 Demir, V. (2008, Ekim 2008 26). Yönetim Muhasebesindeki Değişim ve Değişimi Etkileyen Faktörler. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi (8), 51-70. Referans11 Dinçer , B., & Dinçer, C. (2005, Haziran). Otel Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Kararlar. Review of Social, Economic & Business Studies(Vol.5/6), 353 – 365. Referans12 EDWARD, B., & MİCHAEL, W. (1984). Cost Accounting. Homewood, Illinois: Richard D.Irwin Inc. Referans13 Gegez, A. (2007). Pazarlama Araştırmaları (2 b.). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Referans14 HOQUE, Z. (tarih yok). Strategic management accounting. USA: Sapiro Press . Referans15 İSLAMOĞLU, A. (2006). Pazarlama Yönetim. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Referans16 KAYA, İ. (1984). Pazarlama Bilgi Sistemleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3226, İşletme Fakültesi İşletme Fakültesi Yayın No:153, Güryay Matbaacılık. Referans17 KORKMAZ, S., ESER, Z., ÖZTÜRK, S., & IŞIN, F. (2009). Pazarlama. Ankara: Siyasal Kitabevi. Referans18 KÖROĞLU, Ç., & BEKÇİOĞLU , S. (tarih yok). UMS-21, TMS-21 Kur Değişim Etkileri Standardına Göre Finansal Tabloların Çevrimi ve Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi. Referans19 Kress, G. (1988). Marketing Research (3rd Revised edition b.). Prentice - Hall Inc. Referans20 ŞAKLAK, Ö., & BURAN, Y. (2010, Temmuz 21-22). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Muhasebe Bilgi Sisteminin Önem. MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumunda sunulan bildiri, 2. Referans21 SHIM, J. K. (1999). Theory and problems of financial accounting (2.Theory and problems of financial accounting (2.b.). NewYork: McGraw-Hill Companies, Inc. NewYork: McGraw-Hill Companies, Inc.: McGraw-Hill Companies, Inc. Referans22 Sürmeli, F. v. (2001). Muhasebe bilgi sistemi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açık öğretim Fakültesi Yayınları. Referans23 TANIŞ, V. (1997). Theoretical background of some research methods applicable in cost and management accounting. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 12(2), s. 184-196. Referans24 TEK, N., & DALKILIÇ, A. (2011, Ocak). Pazarlama-Satış Ve Muhasebe İşlevlerinin Etkileşiminde Muhasebe Eğitiminden Beklentiler. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2-13 Referans25 ÜSTÜN, R. (1982). Muhasebe bilgilerinin finansal kontrol amacıyla bölüm yöneticilerine iletilmesi ve bir anket uygulaması. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları( 242/162. ). Referans26 WICKRAMASIN, D., & ALAWATTAGE, C. (2007). Management Accounting Change: Approaches and Perspectives. London; New York: Routledge. Referans27 WİLSON, R., & CHUA, W. (1993). Managerial Accounting: Method and meaning. (E. b. Wilson, Dü.) London: Chapman & Hall. Referans28 XU, H. (2003). Critical success factors for accounting information systems data quality. Faculty of Business Queensland Division University of Southern Queensland, Referans29 YÜZBAŞIOĞLU , N. (2004 Sayı 12). İşletmelerde Stratejik Yönetim ve Planlama Açısından Stratejik Maliyet Yönetimi ve Enstrümanları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 388-406.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Yunus CERAN> (Sorumlu Yazar)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Türkiye


Abdullah YILDIZ>
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ceran, Y. & Yıldız, A. (2018). Otel Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sistemi Ve Pazarlama Bilgi Sisteminden Yararlanılarak Stratejik Pazarlama Kararlarının Alınması; X Otel İşletmesinde Uygulama . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (2) , 112-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/busad/issue/42499/500765