Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The End of the Ottoman-Habsburg War in North Africa; 1574 Tunisia Campaign

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 26 - 34, 31.07.2019

Öz

Tunisia has occupied a remarkable place about the struggle for Mediterranean reign which has long kept it’s charm for the Habsburgs and Ottomans. These two states wanted to dominate Tunisia due to his position, so this place has changed hands many times between them. From time to time, this battle seemed to be a Crusader-Muslim war, but the main purpose was to protect the economic interests of both states. İn 1574, when the Ottoman fleet was on it’s way to Tunisia, it ended the struggle for this place. Thus, in both empires, turned their power in other directions. İn this study, the struggle between the Ottomans and the Habsburgs on Tunisia and the 1574 Tunisian expedition which ended this situation were examined.


Kaynakça

  • Aksun, Z. N. (1994), Osmanlı Devletinin Tahlili, Tenkidi, Siyasi Tarihi, C.I, Ankara, Ötüken YayıneviAli, M. (2000), Gelibolulu Mustafa Ali ve Künhü’l- Ahbar’ında II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet devirleri, KayseriBilgin, F. (2013), Tunus Üzerinde Osmanlı-İspanyol Hâkimiyet mücadelesi (XVI. Asır), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S.12Çelebi, K. (2007), Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan Tuhfetü’l-Kibâr Fî Esfâri’l-Bihâr, İstanbul, Kabalcı KitabeviDanişmend, İ.H. (2011), İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul, Doğu KütüphanesiFinkel, C. (2007), Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı, İstanbul, Timaş YayınlarıGürkan, E. S. (2011), Osmanlı-Habsburg Rekabeti Çerçevesinde Osmanlılar’ın XVI. Yüzyıl’daki Akdeniz Siyaseti, H. Çoruh, M. Y. Ertaş, M. Z. Köse içinde, Osmanlı Dönemi Akdeniz Dünyası ( S. 11-50), İstanbul, Yeditepe YayıneviHammer, J. (2008), Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, İstanbul, Kum Saati YayınlarıKavas, A. (2012), “Tunus”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı YayıneviKurtoğlu, F. (1935), Türk Deniz Tarihinden, İstanbul, Sebat MatbaasıTabakoğlu, H. S. (2016), Akdeniz’de Osmanlı-İspanya Rekabeti, 1560-1574: Teşkilat, Denizgücü ve Savaş, İstanbulUzunçarşılı, İ. H. (2011), Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih KurumuYiğit, İ. (2012), “Tunus”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

Kuzey Afrika'da Osmanlı-Habsburg Mücadelesinin Sonu; 1574 Tunus Seferi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 26 - 34, 31.07.2019

Öz

Habsburglar ve Osmanlılar için cazibesini uzun süre koruyan Akdeniz hâkimiyeti mücadelesinde Tunus önemli bir yer işgal etmiştir. Konumu itibariyle iki devlette Tunus’a hâkim olmak istemiş, bu sebeple burası birçok kez bu iki devlet arasında el değiştirmiştir. Zaman zaman bu çekişme Haçlı-Müslüman savaşı gibi görünmüş olsa da asıl amaç her iki devlet için de maddi çıkarlarını korumaktı. 1574’te Osmanlı donanmasının çıktığı Tunus seferi burası için yapılan Habsburg-Osmanlı savaşlarının sonuncusu olmuştur. Bu savaşla Tunus uzun bir süre devam edecek olan Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Böylece her iki imparatorlukta güçlerini başka yönlere çevirmişlerdir. Bu çalışmada Osmanlılar ile Habsburgların Tunus üzerine yaşadıkları çekişme ve bu duruma son veren 1574 Tunus seferi ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

  • Aksun, Z. N. (1994), Osmanlı Devletinin Tahlili, Tenkidi, Siyasi Tarihi, C.I, Ankara, Ötüken YayıneviAli, M. (2000), Gelibolulu Mustafa Ali ve Künhü’l- Ahbar’ında II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet devirleri, KayseriBilgin, F. (2013), Tunus Üzerinde Osmanlı-İspanyol Hâkimiyet mücadelesi (XVI. Asır), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S.12Çelebi, K. (2007), Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan Tuhfetü’l-Kibâr Fî Esfâri’l-Bihâr, İstanbul, Kabalcı KitabeviDanişmend, İ.H. (2011), İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul, Doğu KütüphanesiFinkel, C. (2007), Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı, İstanbul, Timaş YayınlarıGürkan, E. S. (2011), Osmanlı-Habsburg Rekabeti Çerçevesinde Osmanlılar’ın XVI. Yüzyıl’daki Akdeniz Siyaseti, H. Çoruh, M. Y. Ertaş, M. Z. Köse içinde, Osmanlı Dönemi Akdeniz Dünyası ( S. 11-50), İstanbul, Yeditepe YayıneviHammer, J. (2008), Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, İstanbul, Kum Saati YayınlarıKavas, A. (2012), “Tunus”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı YayıneviKurtoğlu, F. (1935), Türk Deniz Tarihinden, İstanbul, Sebat MatbaasıTabakoğlu, H. S. (2016), Akdeniz’de Osmanlı-İspanya Rekabeti, 1560-1574: Teşkilat, Denizgücü ve Savaş, İstanbulUzunçarşılı, İ. H. (2011), Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih KurumuYiğit, İ. (2012), “Tunus”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Zeynep ERGİNSOY> (Sorumlu Yazar)

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Erginsoy, Z. (2019). Kuzey Afrika'da Osmanlı-Habsburg Mücadelesinin Sonu; 1574 Tunus Seferi . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (1) , 26-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/busad/issue/49319/535379