Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Göç ve Mülteci Hareketlerinin Türkiye’nin Göç Politikalarına Etkileri

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 71 - 86, 31.12.2020
https://doi.org/10.47257/busad.842195

Öz

Göç, insanların bir yerden başka yerlere yerleşmelerinin, yeni yurtlar edinmek için anayurtlarından ayrılmaları olarak da tanımlanabilir. Göç, insanlık tarihi boyunca neden olduğu ekonomik, sosyal ve siyasal etkilerle her zaman gündemde kalmaktadır. Göçlerin sebepleri dönemden döneme ve bölgeden bölgeye sürekli değişmiştir. Bunun temelinde açlık, kuraklık, hastalık, seller, depremler gibi doğal afetlerin yanı sıra, savaşlar ve siyasi çekişmeler de etkili olmuştur. Her ne sebeple olursa olsun göç olgusu, insanların kendi istekleriyle ve severek gerçekleştirdikleri bir eylem değildir. Her göç olayı bir problemi geride bırakma çabasından kaynaklanmaktadır. Vatanını terk ederek başka insanların vatanlarına istemeyerek de olsa giden insanlar her zaman hoş karşılanmazlar. Bu nedenle de uluslararası düzenlemelerle koruma altına alınmaları sağlanmıştır. Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne göre göç eden insanların mülteci veya sığınmacı statüsünde olmalarının nedenleri siyasi ya da doğal nedenlerle ülkelerinden ayrılmalarıdır. Bu çalışmada Türkiye’nin yaşadığı göç deneyimlerinin, göç yönetimi ve mülteci politikalarına olan etkisi üzerinde durulmaya çalışılmış; geliştirilen politikalar incelenmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

  • CANPOLAT, H. ve ARINER, H. O. (2012). “Küresel Göç İle Avrupa Birliği ile Türkiye’nin Göç Politikalarının Gelişimi”, ORSAM RAPORU, Rapor no 22.
  • ÇAKRAN, Ş. ve EREN, V. (2017). “Mülteci Politikası: Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, cilt: 14, sayı 39, ss 1-30

Turkey's Immigration Policy of The Effects if Migration and Asylum Seeker Movements

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 71 - 86, 31.12.2020
https://doi.org/10.47257/busad.842195

Öz

Migration can also be defined as people moving from one place to another and leaving their homeland to find new dormitories. Migration has always remained on the agenda with its economic, social and political effects throughout human history. The reasons for migrations have constantly changed from time to time and from region to region. In addition to natural disasters such as famine, drought, disease, floods and earthquakes, wars and political conflicts have also been instrumental in this. For whatever reason, the phenomenon of immigration is not an action people take voluntarily and fondly. Every migration event stems from an effort to leave a problem behind. People who leave their homeland and go to other people's homelands unwillingly are not always welcome. For this reason, they are protected by international regulations. According to the 1951 Geneva Convention on the Legal Status of Refugees, the reasons why immigrants are in refugee or asylum-seeker status is that they leave their country for political or natural reasons. In this study the lived experience of migration, Turkey has tried to focus on the impact of migration management and refugee policy; developed policies have been tried to be examined.

Kaynakça

  • CANPOLAT, H. ve ARINER, H. O. (2012). “Küresel Göç İle Avrupa Birliği ile Türkiye’nin Göç Politikalarının Gelişimi”, ORSAM RAPORU, Rapor no 22.
  • ÇAKRAN, Ş. ve EREN, V. (2017). “Mülteci Politikası: Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, cilt: 14, sayı 39, ss 1-30

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Bülent ERDİL
TEİAŞ
0000-0002-1566-3283
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Erdil, B. (2020). Göç ve Mülteci Hareketlerinin Türkiye’nin Göç Politikalarına Etkileri . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (2) , 71-86 . DOI: 10.47257/busad.842195