Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 19, 30.10.2015
https://doi.org/10.17518/caty.84486

Öz

-

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Aliağaoğlu, A. (2008). “Savaş Alanları Turizmi İçin Tipik Bir Yer: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı”.
 • Milli Folklor, 78, s.88-104.
 • Aslan, A. (2002). “Küreselleşme ve Din”. Köprü Dergisi, 77.
 • Atay, L. ve Yeşildağ, B. (2012).“Savaş Alanları Turizmi: Gelibolu Yarımadasına Gelen Ziyaretçilere
 • Yönelik Bir Çalışma”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (26).
 • Atay, L. (2008). Kılavuzluğunun Çanakkale İl’indeki Uygulaması ve ilgili Turizm Mevzuatı Açısından
 • Değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19 (2), s.169-176.
 • Bean, C. (1979). “Australian Dictionary of Biography” (Volume 7). In B Nairn and G Serle (eds), Melbourne
 • University Press.
 • Begg, P. (1981). “Inexpliqué Revue Par Fascicules” Publiée Par Les. Atlas, 4 (40), 792-795.
 • Clarke, D. (2014). “Britain’s X-traordinary Files” (2 th ed.). London: Bloomsbury Publishing.
 • Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2013 verileri
 • Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2006 verileri
 • Çakıcı, A.C., Mercan, Ş.O., Harman, S. (2007). “Sayılarla Çanakkale Turizminin Değerlendirilmesi”.
 • Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2), s.113-135.
 • Damousi, J. (1999). “The Labour of Loss: Mourning, Memory and Wartime Bereavement in Australia”,
 • Melbourne. Cambridge University Press.
 • Dean, M. (1976). “The Tourist A New Theory of The Leisure Class”. New York: Schocken Books.
 • Doğaner, S. (2006).”Savaş ve Turizm: Troya ve Gelibolu Savaş Alanları”. Türk Coğrafya Dergisi, 46, s.1-
 • -
 • Doğaner, S. (1994). “Çanakkale Boğazı Kıyılarının Coğrafyası”. Türk Coğrafya Dergisi, 29, s.125-160.
 • Doğanay, H. (2001). “Türkiye Turizm Coğrafyası”. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Erat, M. (2003). “Çanakkale Muharebelerinde Türk Ordusunun İaşe Problemi”. Çanakkale Araştırmaları
 • Türk Yıllığı/The Turkish Yearbook of Gallipoli Studies,1,( s.114). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz
 • Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi.
 • Esenkaya, A. (2010). “Çanakkale Savaşlarında Gelibolu ve Civarı”. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
 • (s.36). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma
 • Merkezi.
 • Erdem, H. (2006). “The Differences Between Dark and Heritage Tourism: The Case of Anzac”, Forth
 • International Symposiom on Business Administration. , Check Repuplic, Kalvina.
 • Fischinger, A. L. (2004). Der Blick ins Jenseits I Was Wir Noch Über das Leben Nach Dem Tod Wissen.
 • Germany: Herstellung und Verlag:Books on Demand GmbH.
 • Foley, M. ve Lennon, J.J. (1996).“JFKand Dark Tourism: A Fascination With Assasination”. Journal of
 • Heritage Studies.
 • Gammage, B. (2008). “The Broken Years: Australian Soldiersin the Great War”. Melbourne University
 • Press.
 • Genelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi V. Cilt III.
 • Kitap: Çanakkale Savaşları, Genel Kurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara, 1980
 • Ilgar, R. (2003). “Küreselleşme Yaklaşımları”. EKEV Ulusal Hakemli Akademik Dergi, Sosyal Bilimler
 • (Social Sciences), 16, s.247-254.
 • Ilgar, R. (2009). “Çanakkale İlinde Fiziki Çevreye Özgü Sorunların Değerlendirilmesi”. Doğu Coğrafya
 • Dergisi, 14(21), s.109-121.
 • Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi
 • -
 • Kaya, L.G. (2002). “Cultural Landscape for Tourism”. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman
 • Fakültesi Dergisi, 3(4),s.54.
 • Korkmaz, A. (1998). “Turizmin Ekonomik ve Sosyal Etkileri”. İktisat Fakültesi Mecmuası, 46, s.406.
 • Koyuncu,A. (2010). “Osmanlı Döneminde Balkanlarda İslamlaşma Olaylarının Genel Özellikleri”. ÇOMÜ
 • Uluslararası Balkanlar ve İslam Sempozyumu 3 - 5 Kasım 2010, Çanakkale, http://www.comu.edu.
 • tr/yayinlar/balkanlar_ve_islam_kongresi_2010.pdf
 • Kurşun, A. (1996). “İslam Ansiklopedisi Çanakkale Muharebeleri Maddesi”, Türkiye Diyanet Vakfı
 • Yayınları. İstanbul
 • Kurtz, L. (1995).“Gods in the Global Village: The Worlds Religions in the Sociological Perspective”.
 • London: Pine Forge Press.
 • Larry, Y. (1999). “The International Hospitality Busines”. London: Management and Operation, The
 • Haworth Press Inc.
 • Leslie, D. (2001). “Urban Generation and Glasgow’s Galleries with Particular
 • Reference to the Burrel Collection”. G. Richards (Editör), Cultural Attractions
 • and European Tourism,UK, p. 112-133.
 • Malcolm F. and Lennon J.J. (1996). “JFK and dark Tourism: A Fascination with Assassination”,
 • Intermnational Journal of Heritage Studies (Taylor &Farncis) 2 (4): 198-211
 • Özbey, F.R. (2002). “Sustainable Tourism Development in Globalization Progress”. Globalization and
 • Sustainable International Scientific Conference, Book:4, Varna. pp. 135-150.
 • Sarıyer, N. (2013). “Kutsal Yer Hacılığı-Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda Yabancı Turistlerle Bir
 • Araştırma”. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3(1), s.42-46.
 • Seaton, A.V. (1999). “War and Thanatourism Waterloo 1815-191”. Annals of Tourism Research, 26 (1),
 • p.130-158.
 • Scates, B. (2002). “In Galilipoli’s Shadow: Pilgrimage, Memory, Mourning and The Great War”. Australian
 • Historical Studies, 119, p.1-21.
 • Tanrıverdi, A. (2006). http://www.adnantanriverdi.com/index.php/sosyo-kulturel-konular/kultureldegerler/canakkale-ile-ilgili-yorumlar/128-canakkaledeki-gizli-kuvvetler-sarkamista-nedenyardim-etmedi-30-mart-2006.html.
 • Tuncoku, A.M. (2000). “Anzakların Kaleminden Mehmetçik-Çanakkale 1915”. Ankara: Atatürk Kültür Dil
 • ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları.
 • Umar, B. (1993). “Türkiye’deki Tarihsel Adlar”. İstanbul: İnkılâp Kitabevi Yayınları.
 • Ünaydın, R. E. (2009). “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat”. İstanbul: İş Bankası Kültür
 • Yayınları.
 • Valena L, S. (1998). “War and Tourism An American Ethnography”. Annals of Tourism Research, 25 (1),s.
 • -
 • West, B. D. (2005). “Independent Travel and International Civil Religious Pilgrimage: Backpackers at the
 • Gallipoli Battlefields”. In B. West (Ed.), Down the Road : Exploring Backpacker and Independent
 • Travel (p.9-31). API Press.
 • Yavuz, M.F. (2005). “Antik Çağlarda Gelibolu Berzahında İnşa Edilen Savunma Duvarları”. İstanbul
 • Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, s.41
 • Yazıcı, H. ve Güner, İ. (1998). “Çanakkale Boğazı’nda Ulaşım”. Türk Coğrafya Dergisi, 35, s.25-50.
 • Yeşildağ, B. (2010). “Savaş Alanları Turizm Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı Örneği”. , Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Rüştü Ilgar
 • -
 • İnternet Kaynakları
 • Anon 1. http://www.nzembassy.com/node/4252 (Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı Resmi Sitesi), Erişim
 • Tarihi 13.05.2014
 • Anon 2: http://digm.meb.gov.tr/belge/yonetmelik_SosyalEtkinlikler.doc, Erişim Tarihi 13.05.2014
 • Anon 3: http://www.eceabat.gov.tr/default_B0.aspx?content=193, Erişim Tarihi:02.08.2014
 • Anon 4: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5911/, Erişim Tarihi:07.10.2014
 • Anon 5: http://www.awm.gov.au/commemoration/anzac/anzac-tradition/, Erişim Tarihi: 12.01.2015
 • Anon 6: http://www.kultur.gov.tr, Erişim Tarihi: 12.03.2012
 • Anon 7: http://www.eceabat.gov.tr/default_B0.aspx?id=257 Erişim Tarihi:25.01.2015
 • Anon 8: http://www.zetetique.ldh.org/gallbegg2.html, Erişim tarihi 07.01.2015
 • Anon 9: http://mysterial.org.uk/cgi-bin/index.cgi?action=printtopic&id=537, Erişim tarihi 07.01.2015
 • Anon 10: World Tourism Organization, UNWTO Tourism Highlights 2014 Edition, January 2014, s.16,
 • Erişim Tarihi:012.01.201

Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi

Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 19, 30.10.2015
https://doi.org/10.17518/caty.84486

Öz

Savaş, kimi zaman bir halkın özgürlük ve bağımsızlık meselesi iken, kimi zaman da sömürgeciliğe karşı bir direniştir. Çanakkale Savaşları da Anadolu insanının sömürgeciliğe karşı bir savunma savaşıdır. Gelibolu Yarımadası tarihi alanları keder turizmi bakımından çok güçlü çekim potansiyeline sahip bir turizm alanıdır Günümüzde Çanakkale Savaş Alanları yıllık yaklaşık 2 milyon ziyaretçi (Anon 7) çekerek mabetleşen bir mekân haline gelmiştir. Alan yılın belirli dönemlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda yanında ülkemizin her bölgesinden düzenlenen turlarla ziyaret edilmektedir. Çanakkale ili zamanla bu faaliyetlere refleksler göstermiş ve sosyo-ekonomik anlamda etkilenmiştir. Gelibolu hacısı, Norfolk alayı bulut olayı (tarih gerçekleri ya da mistik ifade) gibi materyaller turizmde kullanılmalıdır.

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Aliağaoğlu, A. (2008). “Savaş Alanları Turizmi İçin Tipik Bir Yer: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı”.
 • Milli Folklor, 78, s.88-104.
 • Aslan, A. (2002). “Küreselleşme ve Din”. Köprü Dergisi, 77.
 • Atay, L. ve Yeşildağ, B. (2012).“Savaş Alanları Turizmi: Gelibolu Yarımadasına Gelen Ziyaretçilere
 • Yönelik Bir Çalışma”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (26).
 • Atay, L. (2008). Kılavuzluğunun Çanakkale İl’indeki Uygulaması ve ilgili Turizm Mevzuatı Açısından
 • Değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19 (2), s.169-176.
 • Bean, C. (1979). “Australian Dictionary of Biography” (Volume 7). In B Nairn and G Serle (eds), Melbourne
 • University Press.
 • Begg, P. (1981). “Inexpliqué Revue Par Fascicules” Publiée Par Les. Atlas, 4 (40), 792-795.
 • Clarke, D. (2014). “Britain’s X-traordinary Files” (2 th ed.). London: Bloomsbury Publishing.
 • Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2013 verileri
 • Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2006 verileri
 • Çakıcı, A.C., Mercan, Ş.O., Harman, S. (2007). “Sayılarla Çanakkale Turizminin Değerlendirilmesi”.
 • Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2), s.113-135.
 • Damousi, J. (1999). “The Labour of Loss: Mourning, Memory and Wartime Bereavement in Australia”,
 • Melbourne. Cambridge University Press.
 • Dean, M. (1976). “The Tourist A New Theory of The Leisure Class”. New York: Schocken Books.
 • Doğaner, S. (2006).”Savaş ve Turizm: Troya ve Gelibolu Savaş Alanları”. Türk Coğrafya Dergisi, 46, s.1-
 • -
 • Doğaner, S. (1994). “Çanakkale Boğazı Kıyılarının Coğrafyası”. Türk Coğrafya Dergisi, 29, s.125-160.
 • Doğanay, H. (2001). “Türkiye Turizm Coğrafyası”. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Erat, M. (2003). “Çanakkale Muharebelerinde Türk Ordusunun İaşe Problemi”. Çanakkale Araştırmaları
 • Türk Yıllığı/The Turkish Yearbook of Gallipoli Studies,1,( s.114). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz
 • Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi.
 • Esenkaya, A. (2010). “Çanakkale Savaşlarında Gelibolu ve Civarı”. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
 • (s.36). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma
 • Merkezi.
 • Erdem, H. (2006). “The Differences Between Dark and Heritage Tourism: The Case of Anzac”, Forth
 • International Symposiom on Business Administration. , Check Repuplic, Kalvina.
 • Fischinger, A. L. (2004). Der Blick ins Jenseits I Was Wir Noch Über das Leben Nach Dem Tod Wissen.
 • Germany: Herstellung und Verlag:Books on Demand GmbH.
 • Foley, M. ve Lennon, J.J. (1996).“JFKand Dark Tourism: A Fascination With Assasination”. Journal of
 • Heritage Studies.
 • Gammage, B. (2008). “The Broken Years: Australian Soldiersin the Great War”. Melbourne University
 • Press.
 • Genelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi V. Cilt III.
 • Kitap: Çanakkale Savaşları, Genel Kurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara, 1980
 • Ilgar, R. (2003). “Küreselleşme Yaklaşımları”. EKEV Ulusal Hakemli Akademik Dergi, Sosyal Bilimler
 • (Social Sciences), 16, s.247-254.
 • Ilgar, R. (2009). “Çanakkale İlinde Fiziki Çevreye Özgü Sorunların Değerlendirilmesi”. Doğu Coğrafya
 • Dergisi, 14(21), s.109-121.
 • Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi
 • -
 • Kaya, L.G. (2002). “Cultural Landscape for Tourism”. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman
 • Fakültesi Dergisi, 3(4),s.54.
 • Korkmaz, A. (1998). “Turizmin Ekonomik ve Sosyal Etkileri”. İktisat Fakültesi Mecmuası, 46, s.406.
 • Koyuncu,A. (2010). “Osmanlı Döneminde Balkanlarda İslamlaşma Olaylarının Genel Özellikleri”. ÇOMÜ
 • Uluslararası Balkanlar ve İslam Sempozyumu 3 - 5 Kasım 2010, Çanakkale, http://www.comu.edu.
 • tr/yayinlar/balkanlar_ve_islam_kongresi_2010.pdf
 • Kurşun, A. (1996). “İslam Ansiklopedisi Çanakkale Muharebeleri Maddesi”, Türkiye Diyanet Vakfı
 • Yayınları. İstanbul
 • Kurtz, L. (1995).“Gods in the Global Village: The Worlds Religions in the Sociological Perspective”.
 • London: Pine Forge Press.
 • Larry, Y. (1999). “The International Hospitality Busines”. London: Management and Operation, The
 • Haworth Press Inc.
 • Leslie, D. (2001). “Urban Generation and Glasgow’s Galleries with Particular
 • Reference to the Burrel Collection”. G. Richards (Editör), Cultural Attractions
 • and European Tourism,UK, p. 112-133.
 • Malcolm F. and Lennon J.J. (1996). “JFK and dark Tourism: A Fascination with Assassination”,
 • Intermnational Journal of Heritage Studies (Taylor &Farncis) 2 (4): 198-211
 • Özbey, F.R. (2002). “Sustainable Tourism Development in Globalization Progress”. Globalization and
 • Sustainable International Scientific Conference, Book:4, Varna. pp. 135-150.
 • Sarıyer, N. (2013). “Kutsal Yer Hacılığı-Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda Yabancı Turistlerle Bir
 • Araştırma”. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3(1), s.42-46.
 • Seaton, A.V. (1999). “War and Thanatourism Waterloo 1815-191”. Annals of Tourism Research, 26 (1),
 • p.130-158.
 • Scates, B. (2002). “In Galilipoli’s Shadow: Pilgrimage, Memory, Mourning and The Great War”. Australian
 • Historical Studies, 119, p.1-21.
 • Tanrıverdi, A. (2006). http://www.adnantanriverdi.com/index.php/sosyo-kulturel-konular/kultureldegerler/canakkale-ile-ilgili-yorumlar/128-canakkaledeki-gizli-kuvvetler-sarkamista-nedenyardim-etmedi-30-mart-2006.html.
 • Tuncoku, A.M. (2000). “Anzakların Kaleminden Mehmetçik-Çanakkale 1915”. Ankara: Atatürk Kültür Dil
 • ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları.
 • Umar, B. (1993). “Türkiye’deki Tarihsel Adlar”. İstanbul: İnkılâp Kitabevi Yayınları.
 • Ünaydın, R. E. (2009). “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat”. İstanbul: İş Bankası Kültür
 • Yayınları.
 • Valena L, S. (1998). “War and Tourism An American Ethnography”. Annals of Tourism Research, 25 (1),s.
 • -
 • West, B. D. (2005). “Independent Travel and International Civil Religious Pilgrimage: Backpackers at the
 • Gallipoli Battlefields”. In B. West (Ed.), Down the Road : Exploring Backpacker and Independent
 • Travel (p.9-31). API Press.
 • Yavuz, M.F. (2005). “Antik Çağlarda Gelibolu Berzahında İnşa Edilen Savunma Duvarları”. İstanbul
 • Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, s.41
 • Yazıcı, H. ve Güner, İ. (1998). “Çanakkale Boğazı’nda Ulaşım”. Türk Coğrafya Dergisi, 35, s.25-50.
 • Yeşildağ, B. (2010). “Savaş Alanları Turizm Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı Örneği”. , Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Rüştü Ilgar
 • -
 • İnternet Kaynakları
 • Anon 1. http://www.nzembassy.com/node/4252 (Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı Resmi Sitesi), Erişim
 • Tarihi 13.05.2014
 • Anon 2: http://digm.meb.gov.tr/belge/yonetmelik_SosyalEtkinlikler.doc, Erişim Tarihi 13.05.2014
 • Anon 3: http://www.eceabat.gov.tr/default_B0.aspx?content=193, Erişim Tarihi:02.08.2014
 • Anon 4: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5911/, Erişim Tarihi:07.10.2014
 • Anon 5: http://www.awm.gov.au/commemoration/anzac/anzac-tradition/, Erişim Tarihi: 12.01.2015
 • Anon 6: http://www.kultur.gov.tr, Erişim Tarihi: 12.03.2012
 • Anon 7: http://www.eceabat.gov.tr/default_B0.aspx?id=257 Erişim Tarihi:25.01.2015
 • Anon 8: http://www.zetetique.ldh.org/gallbegg2.html, Erişim tarihi 07.01.2015
 • Anon 9: http://mysterial.org.uk/cgi-bin/index.cgi?action=printtopic&id=537, Erişim tarihi 07.01.2015
 • Anon 10: World Tourism Organization, UNWTO Tourism Highlights 2014 Edition, January 2014, s.16,
 • Erişim Tarihi:012.01.201

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rüştü ILGAR
0000-0002-4981-7324

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 19

Kaynak Göster

Bibtex @ { canakkalearastirmalari52905, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {13}, pages = { - }, doi = {10.17518/caty.84486}, title = {Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi}, key = {cite}, author = {Ilgar, Rüştü} }
APA Ilgar, R. (2015). Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi . Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı , 13 (19) , . DOI: 10.17518/caty.84486
MLA Ilgar, R. "Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi" . Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/canakkalearastirmalari/issue/4006/52905>
Chicago Ilgar, R. "Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi AU - Rüştü Ilgar Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17518/caty.84486 DO - 10.17518/caty.84486 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 13 IS - 19 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/caty.84486 UR - https://doi.org/10.17518/caty.84486 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi %A Rüştü Ilgar %T Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi %D 2015 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 13 %N 19 %R doi: 10.17518/caty.84486 %U 10.17518/caty.84486
ISNAD Ilgar, Rüştü . "Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 / 19 (Ekim 2015): - . https://doi.org/10.17518/caty.84486
AMA Ilgar R. Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2015; 13(19): -.
Vancouver Ilgar R. Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2015; 13(19): -.
IEEE R. Ilgar , "Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, c. 13, sayı. 19, Eki. 2015, doi:10.17518/caty.84486

Cited By