Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 19, 30.10.2015
https://doi.org/10.17518/caty.23105

Öz

-

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Aygen, Mehmet Saadettin, Bütün Yönleriyle Bozcaada, Türkeli Yayınları, Afyon 1985.
 • Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih Devri Mimarisi, C. III, İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü
 • Yayınları, İstanbul 1953.
 • Babinger, Franz, Mehmed der Eroberer und Seine Zeit Welten Stürmer Einer Zeitenwende, München 1953.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, C. AS. Dosya 141/Gömlek 6259.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, C. AS. Dosya 174/Gömlek 7584.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, C. AS. Dosya 287/Gömlek 11911.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, C. AS. Dosya 51/Gömlek 2394.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, C. AS. Dosya 614/Gömlek 25915.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, C. AS. Dosya 681 / Gömlek 28604.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HAT. Dosya 1029 / Gömlek 42842.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HAT. Dosya 1254/Gömlek 48497.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HAT. Dosya 1287/Gömlek 49914.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HAT. Dosya 40 / Gömlek 2007A.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HAT. Dosya 595 / Gömlek 29210.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HAT. Dosya 599/Gömlek 29335A.
 • Cezar, Mustafa, Mufassal Osmanlı Tarihi, C. IV, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011.
 • Çakır, Ömer, “Çimenlik Kalesi’nin Tamir Kitâbesi Hakkında Bir Vesika ve Bir Tashih” Çanakkale Merkezi
 • Değerleri Sempozyumu (25-26 Ağustos 2008), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, No:
 • , Çanakkale 2008, ss. 846-854.
 • Çanakkale Boğazı’ndaki İstihkâmlar ve Tabyaları (II. Abdülhamid Arşivi), İstanbul Üniversitesi Nadir
 • Eserler Kütüphanesi, 779-72/1-26.
 • Dukas, Bizans Tarihi, Çev. VL. Mirmiroğlu, İstanbul Matbaası, İstanbul 1956.
 • Emecen, Feridun, “Gelibolu”, İslam Ansiklopedisi, C. 14, DİA., İstanbul 1993, ss. 1-6.
 • Eren, Ramazan, Çanakkale ve Yöresi Türk Devri Eserleri, Çanakkale 1990.
 • Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Haz.Y. Dağlı vd., 5. Kitap, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
 • -
 • http://www.gallipoli-1915.org/warillustrated.ing.htm (23.04.2013)
 • Kuniholm, Peter, Dendrochronologically Dated Otoman Monuments, Plenum Publishers, New York 2000.
 • Raczynski, Edward, 1814’de İstanbul ve Çanakkale’ye Seyahat, Çev.Kemal Turan, Tercüman 1001 Temel
 • Eser, İstanbul 1980.
 • Sertoğlu, Midhat, Mufassal Osmanlı Tarihi, C. V, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011.
 • Şenocak, Lucienne Thys, “Bir Valide Sultan’ın Himayesinde Seddülbahir ve Kumkale”, Osmanlı
 • Mimarlığının 7 yy.ı (Uluslarüstü Bir Miras), Yem Yayınları, İstanbul 1999, ss. 112-117.
 • Şenocak, Lucienne Thys, “Kumkale ve Seddülahir Osmanlı Kaleleri”, Cogito, S. 28, Yapı Kredi Yayınları,
 • İstanbul 2001, ss.274-282.
 • Şenocak, Lucienne Thys, Hadice Turhan Sultan (Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Baniler), Çev.Ayla
 • Ortaç, Kitap Yayınevi, İstanbul 2009.
 • Tekindağ, M. C. Şihabeddin, “Çanakkale(Tarih)”, İslam Ansiklopedisi, C.3, MEB., Eskişehir 1997, ss. 340-
 • -
 • Tuncel, Metin, “Çanakkale”, İslam Ansiklopedisi, C. 8, DİA., İstanbul 1993, ss. 197-199.
 • Yusuf Acıoğlu
 • -
 • Tuncel, Metin, “Çanakkale Boğazı”, İslam Ansiklopedisi, C.8, Diyanet Yayınları, İstanbul 1993, ss.199-
 • -
 • Türker, Ayşe Ç., “Atik Hisar Kalesi”, V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu (19-
 • Nisan 2001), Ankara 2001, s.193-206.
 • Türker, Ayşe Ç., “The Gallipoli Castle in the Byzantine Period”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 • Dergisi, C. 23, Ankara 2006, ss. 175-198.
 • Türker, Ayşe Ç., “Çanakkale Boğazında Bizans Dönemine Ait Tarihi ve Arkeolojik Veriler”, Çanakkale I:
 • Savaşı ve Tarihi, İstanbul 2006, ss.515-585.
 • Türker, Ayşe Ç., “Early Christian and Byzantine Archaeology on the Valleys around Madytos”, Anadolu ve
 • Çevresinde Ortaçağ 3, AKVAD, Ankara 2009, ss.51-73.
 • Türker, Çiğdem, “Anadolu Yarımadası’nın En Batı Ucunda Yer Alan Tipik Bir Osmanlı Köyü: Babakale”,
 • Türk Etnografya Dergisi, S.XVIII, Ankara 1988, 139-151.
 • Uysal, Ali Osman, “Kaymak Mustafa Paşa’nın Hâtırası: Babakale”, Ayvacık Değerleri Sempozyumu (25-
 • Ağustos 2008), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, No: 87, Çanakkale 2008, ss.
 • -150.
 • Uzunçarşılı, İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu
 • Basımevi, Ankara 1948.
 • Vanthoft, Wolfert Uğural “Çanakkale Savaşları’nın İzini Sürüyor”, Popüler Tarih, S. 56, Dünya Yayıncılık,
 • İstanbul 2005, ss. 18-25.
 • Yazıcı, Gülgün; İmran Şahin; Mesut Yazıcı, “Bozcaada’da Osmanlı Medeniyetinin Tanıkları: Kitabeler”
 • Bozcaada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, No: 77,
 • Çanakkale 2008, ss. 101-102.
 • Yazıcı, Gülgûn Erişen, Gelibolu Mevlevîhanesi ve Gelibolu’da Mevlevilik, Çanakkale Kitaplığı Yayınları,
 • Çanakkale 2009.

Çanakkale’deki Osmanlı Kaleleri

Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 19, 30.10.2015
https://doi.org/10.17518/caty.23105

Öz

Çanakkale’de, Osmanlı döneminde Yıldırım Bayezıd’dan itibaren bölgeyi, özellikle boğazı korumak ve İstanbul’a Akdeniz’den gelecek saldırılara engel olmak amacıyla kaleler yapılmıştır. Yıldırım Bayezıd’dan sonra kale inşasına XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar devam edilmiştir. Mevcut bazı kaleler onarılmış ve bunlara yenileri eklenmiştir. Kaleler, dönemin koşullarına ve teknolojik gelişmelere uygun bir biçimde şekillenmiştir. Çanakkale’de, Osmanlı döneminde yapılan ve onarılarak büyük ölçüde yenilenen toplam on üç kalenin varlığı tespit edilebilmiştir. Bunlardan biri, tamamen yok olmuştur. Geriye kalan on iki kale ise günümüze mevcut halleri ile ulaşabilmiştir

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Aygen, Mehmet Saadettin, Bütün Yönleriyle Bozcaada, Türkeli Yayınları, Afyon 1985.
 • Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih Devri Mimarisi, C. III, İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü
 • Yayınları, İstanbul 1953.
 • Babinger, Franz, Mehmed der Eroberer und Seine Zeit Welten Stürmer Einer Zeitenwende, München 1953.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, C. AS. Dosya 141/Gömlek 6259.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, C. AS. Dosya 174/Gömlek 7584.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, C. AS. Dosya 287/Gömlek 11911.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, C. AS. Dosya 51/Gömlek 2394.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, C. AS. Dosya 614/Gömlek 25915.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, C. AS. Dosya 681 / Gömlek 28604.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HAT. Dosya 1029 / Gömlek 42842.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HAT. Dosya 1254/Gömlek 48497.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HAT. Dosya 1287/Gömlek 49914.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HAT. Dosya 40 / Gömlek 2007A.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HAT. Dosya 595 / Gömlek 29210.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HAT. Dosya 599/Gömlek 29335A.
 • Cezar, Mustafa, Mufassal Osmanlı Tarihi, C. IV, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011.
 • Çakır, Ömer, “Çimenlik Kalesi’nin Tamir Kitâbesi Hakkında Bir Vesika ve Bir Tashih” Çanakkale Merkezi
 • Değerleri Sempozyumu (25-26 Ağustos 2008), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, No:
 • , Çanakkale 2008, ss. 846-854.
 • Çanakkale Boğazı’ndaki İstihkâmlar ve Tabyaları (II. Abdülhamid Arşivi), İstanbul Üniversitesi Nadir
 • Eserler Kütüphanesi, 779-72/1-26.
 • Dukas, Bizans Tarihi, Çev. VL. Mirmiroğlu, İstanbul Matbaası, İstanbul 1956.
 • Emecen, Feridun, “Gelibolu”, İslam Ansiklopedisi, C. 14, DİA., İstanbul 1993, ss. 1-6.
 • Eren, Ramazan, Çanakkale ve Yöresi Türk Devri Eserleri, Çanakkale 1990.
 • Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Haz.Y. Dağlı vd., 5. Kitap, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
 • -
 • http://www.gallipoli-1915.org/warillustrated.ing.htm (23.04.2013)
 • Kuniholm, Peter, Dendrochronologically Dated Otoman Monuments, Plenum Publishers, New York 2000.
 • Raczynski, Edward, 1814’de İstanbul ve Çanakkale’ye Seyahat, Çev.Kemal Turan, Tercüman 1001 Temel
 • Eser, İstanbul 1980.
 • Sertoğlu, Midhat, Mufassal Osmanlı Tarihi, C. V, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011.
 • Şenocak, Lucienne Thys, “Bir Valide Sultan’ın Himayesinde Seddülbahir ve Kumkale”, Osmanlı
 • Mimarlığının 7 yy.ı (Uluslarüstü Bir Miras), Yem Yayınları, İstanbul 1999, ss. 112-117.
 • Şenocak, Lucienne Thys, “Kumkale ve Seddülahir Osmanlı Kaleleri”, Cogito, S. 28, Yapı Kredi Yayınları,
 • İstanbul 2001, ss.274-282.
 • Şenocak, Lucienne Thys, Hadice Turhan Sultan (Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Baniler), Çev.Ayla
 • Ortaç, Kitap Yayınevi, İstanbul 2009.
 • Tekindağ, M. C. Şihabeddin, “Çanakkale(Tarih)”, İslam Ansiklopedisi, C.3, MEB., Eskişehir 1997, ss. 340-
 • -
 • Tuncel, Metin, “Çanakkale”, İslam Ansiklopedisi, C. 8, DİA., İstanbul 1993, ss. 197-199.
 • Yusuf Acıoğlu
 • -
 • Tuncel, Metin, “Çanakkale Boğazı”, İslam Ansiklopedisi, C.8, Diyanet Yayınları, İstanbul 1993, ss.199-
 • -
 • Türker, Ayşe Ç., “Atik Hisar Kalesi”, V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu (19-
 • Nisan 2001), Ankara 2001, s.193-206.
 • Türker, Ayşe Ç., “The Gallipoli Castle in the Byzantine Period”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 • Dergisi, C. 23, Ankara 2006, ss. 175-198.
 • Türker, Ayşe Ç., “Çanakkale Boğazında Bizans Dönemine Ait Tarihi ve Arkeolojik Veriler”, Çanakkale I:
 • Savaşı ve Tarihi, İstanbul 2006, ss.515-585.
 • Türker, Ayşe Ç., “Early Christian and Byzantine Archaeology on the Valleys around Madytos”, Anadolu ve
 • Çevresinde Ortaçağ 3, AKVAD, Ankara 2009, ss.51-73.
 • Türker, Çiğdem, “Anadolu Yarımadası’nın En Batı Ucunda Yer Alan Tipik Bir Osmanlı Köyü: Babakale”,
 • Türk Etnografya Dergisi, S.XVIII, Ankara 1988, 139-151.
 • Uysal, Ali Osman, “Kaymak Mustafa Paşa’nın Hâtırası: Babakale”, Ayvacık Değerleri Sempozyumu (25-
 • Ağustos 2008), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, No: 87, Çanakkale 2008, ss.
 • -150.
 • Uzunçarşılı, İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu
 • Basımevi, Ankara 1948.
 • Vanthoft, Wolfert Uğural “Çanakkale Savaşları’nın İzini Sürüyor”, Popüler Tarih, S. 56, Dünya Yayıncılık,
 • İstanbul 2005, ss. 18-25.
 • Yazıcı, Gülgün; İmran Şahin; Mesut Yazıcı, “Bozcaada’da Osmanlı Medeniyetinin Tanıkları: Kitabeler”
 • Bozcaada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, No: 77,
 • Çanakkale 2008, ss. 101-102.
 • Yazıcı, Gülgûn Erişen, Gelibolu Mevlevîhanesi ve Gelibolu’da Mevlevilik, Çanakkale Kitaplığı Yayınları,
 • Çanakkale 2009.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf ACIOĞLU
0000-0003-4142-9797

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 19

Kaynak Göster

Bibtex @ { canakkalearastirmalari52909, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {13}, pages = { - }, doi = {10.17518/caty.23105}, title = {Çanakkale’deki Osmanlı Kaleleri}, key = {cite}, author = {Acıoğlu, Yusuf} }
APA Acıoğlu, Y. (2015). Çanakkale’deki Osmanlı Kaleleri . Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı , 13 (19) , . DOI: 10.17518/caty.23105
MLA Acıoğlu, Y. "Çanakkale’deki Osmanlı Kaleleri" . Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/canakkalearastirmalari/issue/4006/52909>
Chicago Acıoğlu, Y. "Çanakkale’deki Osmanlı Kaleleri". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - Çanakkale’deki Osmanlı Kaleleri AU - Yusuf Acıoğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17518/caty.23105 DO - 10.17518/caty.23105 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 13 IS - 19 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/caty.23105 UR - https://doi.org/10.17518/caty.23105 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Çanakkale’deki Osmanlı Kaleleri %A Yusuf Acıoğlu %T Çanakkale’deki Osmanlı Kaleleri %D 2015 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 13 %N 19 %R doi: 10.17518/caty.23105 %U 10.17518/caty.23105
ISNAD Acıoğlu, Yusuf . "Çanakkale’deki Osmanlı Kaleleri". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 / 19 (Ekim 2015): - . https://doi.org/10.17518/caty.23105
AMA Acıoğlu Y. Çanakkale’deki Osmanlı Kaleleri. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2015; 13(19): -.
Vancouver Acıoğlu Y. Çanakkale’deki Osmanlı Kaleleri. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2015; 13(19): -.
IEEE Y. Acıoğlu , "Çanakkale’deki Osmanlı Kaleleri", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, c. 13, sayı. 19, Eki. 2015, doi:10.17518/caty.23105