Güncel Sayı

Cilt: 20 Sayı: 1, 27.03.2024

Yıl: 2024

Makaleler

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarındaki bilimsel çalışmaları kapsayan disiplinler arası bir dergidir. Dergimiz, araştırmacıların güncel, bilim ve teknolojiye katkı sağlamaya yönelik uygulamalı ve teorik çalışmalarını değerlendirmek üzere, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmektedir. Yılda 4 sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere 3 ayda bir yayımlanan dergimizde, 2017 yılından itibaren sadece yazım dili İngilizce olan makale başvuruları değerlendirilmeye alınmaktadır.

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne gönderilen tüm araştırma makaleleri en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sırasında, yazarların ve hakemlerin birbirlerinin bilgilerine ulaşmamalarını sağlamak amacıyla Kör Hakemlik süreci kullanılmaktadır. Değerlendirme süreci sonucunda; hakemlerden gelen raporlar ışığında makalenin yayımlanmasına ilişkin son karar Baş Editör veya Baş Editör Yardımcıları tarafından verilmektedir.

Makalelerin değerlendirilme sürecinde; Etik Kurallar, İntihal Kontrolü ve Telif Hakları Formu öncelikle dikkate alınmaktadır.

Öz
Bu kısımda, mevcut çalışmanın amacını, ana bulgularını, sonuç ve yenilikçi yönlerini gösteren kısa bir özet verilmelidir. Özet metni iki yana yaslanmalı ve Times New Roman yazı tipinde 8 punto yazı boyutunda yazılmalıdır. Özet yaklaşık olarak 100-250 kelime içermeli ve içerisinde kısaltma ve alıntı kullanılmamalıdır. Anahtar kelime sayısı 3 ile 7 arasında olmalıdır.

 

Giriş

Giriş kısmında; çalışmanın amacı ve ilgili literatür çalışmaları kapsamlı bir şekilde verilmelidir. Kısaltmalar ilk olarak parantez içerisinde tanımlanmalı ve devamında kısaltma halinde kullanılmalıdır. Mevcut çalışmada kullanılan yöntemlerin ve sonuçların diğer çalışmalardaki yöntem ve sonuçlar ile farklılıkları ve/veya benzerlikleri vurgulanmalıdır.

Giriş metni çift sütun halinde, Times New Roman yazı tipi ve 10 punto yazı boyutu kullanılarak yazılmalıdır. Giriş metni 1 satır aralıklı yazılmalı ve arasında ise yine 1 satır boşluğu bırakılmalıdır, her sayfa numaralandırılmalıdır. Gerekli görülen vurgulamalar için italik yazı karakteri kullanılmalıdır.

 

Yazı Boyutu ve Düzeni

Makale sayfaları, A4 (210 x 297 mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır.

Yazarların isimlerinin ve soy isimlerinin sadece ilk harfleri büyük olarak Times New Roman yazı tipinde ve 10 punto yazı büyüklüğünde yazılmalıdır. Yazarların adres bilgileri belirtilen sıra ile her bir farklı adres bir satırda olacak şekilde verilmelidir. Yazışmadan sorumlu yazara (Corresponding author) ait e-posta adresi, yazarların adres bilgilerinin altında verilmelidir. Son verilen e-posta adresi ile makale tarihi bilgilerini içeren satır arasında 8 punto boşluk bırakılması gerekir.

 

Başlıklar

Makalenin ana başlığı Times New Roman yazı tipinde ve 15 punto yazı büyüklüğünde, kalın yazı karakterinde olmalıdır. Makale başlığının ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Tüm başlıklarda Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Birinci seviye bölüm başlıkları kalın yazı karakterinde, sola hizalanmış ve 10 punto büyüklüğünde olmalı, başlıktaki kelimelerin baş harfi büyük yazılmalıdır. İkinci, üçüncü ve dördüncü seviye alt başlıklar, ana başlıklarla aynı formatta ve yazı büyüklüğünde ve sola hizalı yazılmalıdır.

 

Yazı Tipi

Ana metin için düz ve iki yana yaslanmış 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Vurgu gerektiren haller gibi özel durumlarda kalın yazı karakteri kullanılmalıdır.

 

Denklemler

Denklemler ayrı satırlar halinde ve/veya gerektiğinde metin içerisinde de verilebilir. Metin içerisinde verilecek olan denklemlerin veya denklemde kullanılan değişkenlerin yazımında MS-Word® denklem düzenleyicisi kullanılmalı ve denklemler mümkün olduğunca tek satırda ifade edilmelidir. Metin içerisinde kullanılan sayılar ve birimleri aynı satırda olmalı ve ondalıklı sayı ayıracı olarak nokta kullanılmalıdır. Denklemlerin her birinin ayrı satıra yazılmasıyla verilmesi durumunda her bir denklem ayrı ayrı parantezler içerisinde numaralandırılmalıdır. Denklemler, şablonda da belirtildiği üzere ayrı ayrı hücreler içerisinde verilmeli; birinci hücre içerisindeki formül ortalanmış, ikinci hücre içerisindeki denklem numarası sağa hizalanmış olmalıdır. Hücrelerin sol ve sağ kenar boşlukları sıfırlanmalıdır. Tek satıra sığmayan denklemler iki veya daha fazla satırda ifade edilebilir.

 

Şekiller

Bütün şekiller (grafikler, fotoğraflar vb. Dahil) metindeki ilgili yazının sağ tarafına yerleştirilmeli ve metindeki görünümlerine göre sırayla numaralandırılmalıdır. Aynı numaralı Şekil başlığına ait Şekil parçaları küçük harflerle (a, b, c, vb.) gösterilmelidir. Sunulan şekil eğer tek sütuna sığmayacak kadar büyük ise iki sütunu kaplayacak halde verilebilir. Ancak tüm sayfa genişliğini kaplayan şekil, sayfanın başında veya sonunda verilmelidir. Makaledeki her şekil, “Şekil Başlığı” içermeli ve Şekil Başlıkları her şeklin altına yazılmalıdır. Daha önce yayınlanmış olan herhangi bir şekle dair alıntı yapılmış ise mutlaka kaynak gösterilmelidir.

 

Tablolar

Bütün tablolar; resim, excel veya pdf olarak değil, şablonda belirtildiği formatıyla birlikte düzenlenebilir metin olarak Word dosyası halinde eklenmelidir. Tablolar, yazıdaki ilgili metnin yanına yerleştirilmelidir. Tüm tablolar, metindeki görünümlerine göre art arda numaralandırılmalıdır. “Tablo Başlığı”, tabloların üstüne yazılmalıdır. Tablolara ilişkin dipnotlar, üst indislerin açıklamaları ve diğer istatistiksel veriler için verilen yıldız işaretleri tablonun altına yerleştirilmelidir. Daha önce yayınlanmış herhangi bir tablonun yeniden alıntı yapılması durumunda Tablo başlığının sonunda, orijinal kaynağı referans olarak verilmelidir.

 

Teşekkür

Teşekkür yazısı Times New Roman yazı tipi ve 10 punto yazı büyüklüğünde yazılmalıdır.

Yazarlar teknik yardım, çalışmanın gerçekleştirilmesi esnasında kullandıkları maddi desteği sağlayan kurum ve/veya kuruluşları ve teşekkürlerini bu kısımda belirtebilirler. Maddi destek sağlayan kurum ve/veya kuruluşlarının adları tam olarak yazılmalıdır. Makalelerin değerlendirilmesi Kör Hakem sürecine dayandığı için, “Teşekkür” metni makalenin yayımlanmasının Dergimizce kabul edilmesinden sonra eklenmelidir.

 

Kaynakça

(Times New Roman, 8 puan)

Kaynaklar bölümü Times New Roman yazı tipinde ve 8 punto yazı büyüklüğünde yazılmalıdır. Dergilerin adları tam ve italik olarak belirtilmelidir. Metinde belirtilen yayınlanmış veya yayınlanmak üzere kabul edilmiş çalışmalara ait atıflar  köşeli parantez içinde gösterilmelidir. Metinde yazarların isimleri ile birlikte yapılan atıflarda; atıfın numarası da köşeli parantez içinde mutlaka verilmelidir. Örneğin; Barnaby ve Jones [8] farklı bir sonuç elde ettiler. "ve diğerleri" sadece iki yazardan sonra kullanılmalıdır. Metinde köşeli parantez içinde verilen atıflar, Kaynaklar bölümünde metinde göründükleri sırayla listelenmelidir. 

                                                                                        

Yazım Şablonu          Etik Kurul Onay Formu      Telif Hakkı Formu

YAYIN ETİĞİ VE DERGİ POLİTİKASI

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (CBUJOS: Celal Bayar University Journal of Science) fen ve mühendislik bilimleri alanlarına yönelik nitelikli bilimsel çalışmaları yayınlamayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda, Dergimiz; Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE: Committee on Publication Ethics) web sayfasında açıklanan ilkeler ve kılavuzlarda yer alan kurallara uygun olan makaleleri yayınlamaktadır.
Yazarlar tarafından makalelerde oluşturulan verilerin yanlış aktarılması, çarpıtılması, bilimsel verilere yer verilmeksizin çalışmanın aktarılması ve Türkçe tam metin olarak yayınlanan bildiri çevirisinin Dergimize gönderilmesi gibi durumların tespit edilmesi sonucunda makale yazarlarına bu durum bildirilerek, çalışmaları red edilecektir. Dergimiz bünyesinde bilimsel çalışmanın yayınlanmasına katkı sağlayan bütün paydaşlardan (Editör, Yazar, Hakem, Yayıncı ve Okuyucu) Yayın Etiği ve Dergi Politikasına uyum sağlamaları beklenmektedir. Bu beklentiler doğrultusunda paydaşlara ait görev ve sorumluluklar aşağıda sıralanmaktadır:

Editör Kurulunun Görevleri

Editör Kurulu Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nin bilimsel niteliğinin artırılması ve çeşitli bilimsel platformlarda taranmasına ve endekslenmesine gayret göstermekle yükümlüdür.
Editör Kurulu Dergiye gönderilen makalerin gizliliğine önem verilmekte olup, bu makalelere ilişkin herhangi bir bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmamaktadır, makalelerde adı geçen yazarlar hakkında bir bilgi vermemektedir, yazarlarla hakemlere dair bir bilgi paylaşmamaktadır.
Dergiye başvurusu yapılan her makaleden Editör Kurulu sorumlu olup, yayınlanacak olan makalenin gözden geçirilmesi, hakemlerin çalışma konuları göz önünde bulundurularak şeffaf bir biçimde seçilmesi ve hakemlere gönderilmesi, kabul/red durumlarının belirlenmesi Editör Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır.
Editör Kurulu makalelerin Dergide basılması ile ilgili olumlu veya olumsuz karar verirken; makalenin alana katkısına, ilgili alana yönelik yapılan diğer çalışmalardan ayırt edilebilir olmasına, araştırma yöntemlerinin geçerliliğine, anlatımın açıklığına ve yeterli sayıda referans verilmesine dikkat etmektedir.
Editör Kurulu; yazım kurallarında yer alan makale taslağına uygun hazırlanan çalışmaları ön kontrol aşamasına alır, ön kontolde uygun görülen çalışmalar değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilmektedir. Makaleler yazar adı belirtilmeksizin, kör hakemlik inceleme sürecine uygun olarak değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilmektedir. Hakemlerden gelen değerlendirmeler ve öneriler, hakem bilgileri paylaşılmaksızın, yazarlara gönderilmektedir. Gerekli görülen düzeltmeler sonrasında makalenin dergide yayınlanmasına ilişkin nihai karar Editör Kurulu tarafından verilmektedir.


Hakemlerin Görevleri

Hakemler, taraflarına gönderilen makaleleri değerlendirmeyi kabul ederken, bu makalelerin uzmanlık alanlarına yönelik olduğunu beyan ederler.
Hakemler, makaleleri değerlendirme tekliflerine kendilerine tanınan süre içerisinde olumlu/olumsuz cevap vermek durumundadır.
Makaleyi değerlendirmeyi kabul eden hakem(ler), kendilerine tanınan süre içerisinde makaleyi değerlendirmekle sorumludur.
Etik Kurallar çerçevesinde, hakemler çıkar çatışmalarından uzak durmalı, herhangi bir çalışmanın çıkar çatışmasına dayalı olduğunu fark etmeleri durumunda Editör Kuruluna bilgi vermeli ve çalışmayı değerlendirmeyi red etmelidir.
Hakemler, değerlendirme süreci ve sonrasında gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun davranmalı, Yayın Değerlendirme Formunu doldurmakla birlikte, akademik görgü kurallarına uygun biçimde, değerlendirdiği makaleye ilişkin olumlu/olumsuz yorumlarda bulunmalıdır.

Yazarların Görevleri

Yazarlar, başka bir dergide değerlendirme aşamasında olan çalışmayı Dergimize göndermemelidir.
Yazarlar, Etik İlkelere ve Kurallara bağlı olarak çalışmalarını Dergimize göndermelidir. Bu bağlamda, gerekiyorsa Etik Kurul Onayı Yazısını da başvuru esnasında Dergimize göndermelidir.
Makalede içeriğinde “Referanslar” başlığının üzerinde Etik Kurul Kararının gerektiği/gerekmediği bütün durumlar bir paragraf ile açıklanmalıdır.
Yazarlar, gönderdikleri makalelerin içeriğinden, anlatımından, dilinden ve özgünlüğünden sorumludur. İntihal araştırması için iThenticate adlı program kullanılmakta olup, benzerlik oranı %27’yi aşmamalıdır. Bu oranın üzerinde olan çalışmalar ön kontrol aşamasında reddeilmektedir.
Yazarların, makalelerinde kullandıkları verilerin, kurum/kuruluşlardan alındığı durumlarda ilgili kurum/kuruluşların onayını gösteren belgeyi de Dergimize sunmaları gerekmektedir.
Kabul edilen makaleler, Dergimizde basılmadan önce, redaksiyon (ön onay) için yazarlar tarafından incelenip belirtilen süre içerisinde gerekli görülen düzeltmeler yapılıp, basım onayı verilmelidir. Makale basıldıktan sonra, herhangi bir değişiklik talebinde bulunan yazarlar basım tarihinden sonraki ilk 3 gün içerisinde Editör Kurulu ile iletişime geçmelidir.
Yazarlar, makale ile ilgili her türlü yazışmada Dergipark Web Sayfasında bulunan iletişim butonunu kullanmalıdır. Editörlerin kişisel e-posta adreslerine gönderilen yazışmalar, Etik Kurallar çerçevesince, dikkate alınmamaktadır.


Dergi Politikası

Makalelerini Dergimiz tarafından değerlendirilmesi, basılması için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimizin değerlendirme süreci aşağıda verilmektedir:
İşlem süresi geçen tüm durumlar için verilecek ek süre: 10 gün
Yeni makalenin işleme alınması için gereken maksimum süre: 10 gün
Sekreter adımındayken sekretere verilen maksimum süre: 10 gün
Editörün makaleyi üzerine alması için gereken maksimum süre (Kontrol Tamamlandı Adımı): 10 gün
Editörün üzerine aldıktan sonra işleme devam etmesi için gereken maksimum süre (Editörde Adımı): 10 gün
Makalenin karar için hazır olduktan sonra işleme devam edilmesi için verilen maksimum süre (Karar İçin Hazır Adımı): 15 gün
Editörün karar vermesi için verilen maksimum süre (Karar Bekleniyor Adımı): 20 gün
Yayın süreci için editöre verilen maksimum süre (Yayın Süreci Adımı): 20 gün
Yazım-Dil, İstatistik, Mizanpaj Editörü ve Son Okuyucu için maksimum işlem süresi: 10 gün
Yazara işlem yapması için gönderilen davete cevap süresi: 10 gün
Yazara işlem yapması için verilen süre: 7 gün
Hakeme değerlendirme yapması için gönderilen davete cevap süresi: 7 gün
Hakeme verilen değerlendirme süresi: 20 gün

Dergimiz erişime açık olup, makale gönderim, süreç işletim ücreti talep edilmemektedir.