Yıl 2018, Cilt 16 , Sayı 1, Sayfalar 463 - 492 2018-03-31

TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE TOPLUMSAL VE EKONOMİK STATÜYE DAYALI EŞİTSİZLİKLER

Mümtaz Levent AKKOL [1]


                Bu makalede; müzik eğitimi veren kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin toplumsal ve ekonomik konumlarının, müzik eğitimine ilişkin tercihlerini, beklentilerini, uygulamalarını tavır ve düşüncelerini ne ölçüde etkilediği ve farklılaştırdığının araştırılıp incelenmesiyle müzik eğitiminin sosyolojik alt yapısının ortaya konması amaçlanmıştır. Müzik öğretmeni olmaya aday müzik öğretmenliği öğrencileri ile müzik öğretmenlerinin fikirlerine, görüşlerine, yorum ve tecrübelerine başvurularak, bu farklılıklar ve eşitsizliklerin müzik eğitimine etkileri ile müzik eğitimine bakış ve algı farklılıkları arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla nicel ve nitel araştırma tekniklerini bir arada kullanan bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları ışığında; müzik eğitimine ilişkin tercih, beklenti, uygulama, tavır ve düşüncelerin, cinsiyet, yaş, ailelerin ve öğrencinin gelir düzeyi, aile fertlerinin eğitim durumu, mesleği, etnik köken, doğum yeri, yaşanılan ve yetişilen yerin kırsal mı kentsel mi olduğu gibi toplumsal ve ekonomik statüyü ölçen değişkenler ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Müzik eğitiminde daha özgürlükçü bir alan yaratılması adına; eğitimde kullanılan müzik türlerinin çeşitliliği sağlanmalı, farklılıklar gözetilmelidir. Ayrıca amatör müzik eğitimine ve özel yetenek sınavlarına yönelik herkese açık, parasız kurslar desteklenmeli, okul ve yurtların fiziki şartları, öğrencilere yapılan ekonomik yardımlar iyileştirilmeli ve genel müzik eğitiminde kullanılan şarkı dağarcığındaki şarkı ve marşlar gözden geçirilmelidir.

Müzik Eğitimi, Müzik Sosyolojisi, Müzik Eğitimi Sosyolojisi, Sosyolojik Çözümleme, Toplumsal Eşitsizlikler
  • AKKOL, Mümtaz Levent (2014), Türkiye’de Müzik Eğitiminin Sosyolojik Çözümlemesi: Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünde Sosyolojik Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Eskişehir. ARAS, Tuncay (2016), “Çoklu Kültürün Bir İfade Biçimi Olarak Çalgıcı Romanlar”, Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler I, Transnational Press London, ss. 151-156. AYAS, Güneş (2014), Musiki İnkılabının Sosyolojisi: Klasik Türk Müziği Geleneğinde Süreklilik ve Değişim, Doğu Kitabevi, İstanbul. AYAS, Güneş (2015), “Mûsiki İnkılâbı ve Medyada Sembolik Şiddet: Erken Cumhuriyet Dönemi Gazete-Dergilerinde Osmanlı Müziğinin Temsili”, Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (21-23 Mayıs 2014), ss. 181- 200. BALIKÇIOĞLU E. , ve B. DALGIÇ (2015), “Türkiye’de Orta Gelirli Sınıfın Profili”, Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR), cilt.1, sayı.1, ss. 17-31. BERKES, Niyazi (2003), Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2011), Veri Analizi El Kitabı, Pagem Akademi Yayınları, Ankara. DeNORA, Tia (2003), After Adorno Rethinking Music Sociology, Cambridge University Press, Cambridge. EROL, Ayhan (2012), “Music, Power and Symbolic Violence: The Turkish State's Music Policies During The Early Republican Period” European Journal of Cultural Studies, vol.15, no.1, : ss. 35- 52. ESGİN, Ali (2012), “Bir Müzik Sosyolojisi Var mıdır?” Doğu Batı Düşünce Dergisi, yıl.15, sayı. 62, ss. 153-183. GREEN, Lucy (1999), “Research in the Sociology of Music Education: Some Introductory Concepts”, Music Education Research, vol.1, no.2, ss. 159-170. GREEN, Lucy (2003), “Why Ideology is Still Relevant for Critical Thinking in Music Education”, Action, Criticism & Theory, vol. 2, no.2, ss. 2-24. GÖNÇ ŞAVRAN, Temmuz (2010), Toplumsal Eşitsizlikler ve Sağlık: Eskişehir’de Sosyolojik Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Eskişehir. GÜNEŞ, Deniz (2014), “Alevi-Bektaşi Kültürel Kimliğinin İfadesinde Müzik, Zâkir ve Bağlamanın rolü”, Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı.2, ss. 55-67. GÜVEN, U. Z. ve A. ERGUR (2014), “Dünyada ve Türkiye’de Müzik Sosyolojisinin Yeri ve Gelişimi”, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 29. Sayı, 2014/2, ss.1-19. HEINICH, Nathalie (2013), Sanat Sosyolojisi, (çev.) Turgut Arnas, Bağlam Yayıncılık, İstanbul. KATOĞLU, Murat (2011), “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Eğitim, Kültür, Sanat” (yay.yön.) Sina Akşin, Türkiye Tarihi 4: Çağdaş Türkiye 1909-1980, ss. 415-522, Cem Yayınevi, İstanbul. KILIÇ, Yalın (2014), “Türkiye’de Eğitimsel Eşitsizlik ve Toplumsal Tabakalaşma İlişkisine Dair Ampirik Bir Çalışma”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sayı.2, ss. 243-263. LEE, Julie (2003), “A Requem for Classical Music”, Regional Review Q 2, ss. 14-23. MARSHALL, Gordon (2009), Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. MUSTAN DÖNMEZ, Banu (2014), Alevi Müzik Uyanışı, Gece Kitaplığı, Ankara. ÖZBEK, Meral (2010), Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim Yayınları, İstanbul. PLEHANOV, Georgi (1999), Sosyalist Açıdan Toplum, Sanat ve Eleştiri, (çev.) Asım Bezirci, Evrensel Basım Yayın, İstanbul. ROY, Willam G. (2006), “Book Rewiew; After Adorno Rethinking Music Sociology, Tia DeNora”, Current Musicology, no.86, ss. 111-114. ŞAHİN, İlkay (2008), “Dinî Hayatın Ritmi: Ritüel ve Müzik”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.49, sayı.2, ss. 269-285. ŞAHİN, M. ve R. DUMAN (2008), “Cumhuriyetin Yapılanma Sürecinde Müzik Eğitimi”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, cilt. 7, sayı.16-17, ss. 259-272. TANİLLİ, Server (1994), Uygarlık Tarihi, Cem Yayınevi, İstanbul. TİMUR, Taner (2001), Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Kitabevi, Ankara. VÄKEVÄ, L. ve H. WESTERLUND (2007) “The ‘Method’ of Democracy in Music Education”, Action, Criticism, and Theory for Music Education, vol. 6, no. 4, ss. 96-108. VAUGEOIS, Lise (2007), “Claiming the Space of Music Education as a Site of Postcolonial Contestation”, Action, Critism and Theory for Music Education, vol. 6/4, ss. 163-200. VULLIAMY, G. ve J. SHEPHERD (1984), “The Application of a Critical Sociology to Music Education”, British Journal of Music Education, vol. 1, no. 3, ss. 247-266. YANIKLAR, Cengiz (2010), “Kültürel Sermaye, Eğitim Ve Toplumsal Tabakalaşma: Pierre Bourdieu'nün Yeniden Üretim Kuramına Eleştirel Bir Bakış”, Sosyoloji Dergisi, sayı.22, ss. 121-138.
Birincil Dil tr
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Mümtaz Levent AKKOL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2018

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos411517, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {463 - 492}, doi = {10.18026/cbayarsos.411517}, title = {TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE TOPLUMSAL VE EKONOMİK STATÜYE DAYALI EŞİTSİZLİKLER}, key = {cite}, author = {AKKOL, Mümtaz Levent} }
APA AKKOL, M . (2018). TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE TOPLUMSAL VE EKONOMİK STATÜYE DAYALI EŞİTSİZLİKLER. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (1) , 463-492 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/36381/411517
MLA AKKOL, M . "TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE TOPLUMSAL VE EKONOMİK STATÜYE DAYALI EŞİTSİZLİKLER". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018 ): 463-492 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/36381/411517>
Chicago AKKOL, M . "TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE TOPLUMSAL VE EKONOMİK STATÜYE DAYALI EŞİTSİZLİKLER". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018 ): 463-492
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE TOPLUMSAL VE EKONOMİK STATÜYE DAYALI EŞİTSİZLİKLER AU - Mümtaz Levent AKKOL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 463 EP - 492 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE TOPLUMSAL VE EKONOMİK STATÜYE DAYALI EŞİTSİZLİKLER %A Mümtaz Levent AKKOL %T TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE TOPLUMSAL VE EKONOMİK STATÜYE DAYALI EŞİTSİZLİKLER %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD AKKOL, Mümtaz Levent . "TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE TOPLUMSAL VE EKONOMİK STATÜYE DAYALI EŞİTSİZLİKLER". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 1 (Mart 2018): 463-492 .
AMA AKKOL M . TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE TOPLUMSAL VE EKONOMİK STATÜYE DAYALI EŞİTSİZLİKLER. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(1): 463-492.
Vancouver AKKOL M . TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE TOPLUMSAL VE EKONOMİK STATÜYE DAYALI EŞİTSİZLİKLER. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(1): 492-463.