Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Eğitimde Fırsat Ve İmkân Eşitliğine Farklı Bir Bakış

Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 3, 1 - 17, 27.09.2019
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.468124

Öz

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde; meslek liseleri için dal değiştirmenin en geç 11. sınıf birinci döneminde olacağı belirtilmektedir. İlde aynı alan/dal da eğitim veren tek okul bulunması durumunda 11. sınıfta öğrenim gören bir öğrencinin nakil olmak için farklı bir ile gitmesi gerekecektir. Bu araştırmanın amacı, Denizli ilinde “Uçak Bakım” alanında eğitim veren tek okulda öğrenim gören meslek lisesi öğrencilerinin 11. sınıfta aynı il içinde nakil olamamalarının yarattığı fırsat ve imkân eşitliğinin tartışılmasıdır. Araştırma Denizli ilinde eğitim veren özel meslek liseleri ile sınırlıdır. Bu araştırmada bir olayı detaylı bir şekilde anlamak için içsel vaka çalışması yapılmıştır. Ekonomik koşullar nedeni ile 11. sınıfta okuluna devam edemeyen bir öğrenci ya aynı alanda başka okul bulacak ya da açık liseye kayıt yaptırabilecektir. Bu öğrencinin aynı ilde gideceği başka okul olmaması durumunda öğrencinin alanla ilgili eğitimini sonlandırabilmekte ya da öğrenci sevmediği bir mesleği yapabilmektedir. Bu durumun fırsat ve imkân eşitsizliğine neden olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Christensen L. B., Johnson R. B. ve Turner L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz, (12. Baskı). Çeviri Editörü: Ahmet AYPAY, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Crawford, C. (2014). Socio-economic differences in university out comes in the UK: drop-out, degree completion and degree class, IFS Working Paper W14/31, https://www.ifs.org.uk/ publications/7420, (Erişim Tarihi: 15.08.2018).
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, https://www.unicef.org/ turkey/crc/_cr23d.html, (Erişim Tarihi: 29.08.2018).Ergen, H. (2013). “Türkiye’de Eğitimde Planlama Yaklaşımları ve Kullanılan Eğitim Göstergeleri”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt:9, sayı: 2, ss.151-167.
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, https://www.unicef.org/ turkey/udhr/ _gi17.html#art1, (Erişim Tarihi: 29.08.2018)
 • Jerrim, J. ve Micklewright, J. (2014). Socio Economic Gradients in Children’s Cognitive Skills: Are Cross-Country Comparisons Robustto Family Background?, IZA DP No. 8392, https://www.iza.org/publications/dp/8392/socioeconomic-gradients-in-childrens-cognitive-skills-are-cross-country-comparisons-robust-to-who-reports-family-background, (Erişim Tarihi: 15.08.2018).
 • Jerrim, J.,Chmielewski, A.K. ve Parker, P. (2015). Socio-Economic Inequality in Access Tohigh-Status Colleges: A Cross-Country Comparison, Research in Social Stratification and Mobility, sayı:42, ss. 20–32.Kandemir, O. ve Kaya, F. (2010). Gelir Dağılımının Yüksek Öğrenimde Fırsat Eşitliğine Etkisi: Türkiye’de Özel Üniversite Gerçeği, Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt:18, sayı: 2, ss. 557-566.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, (2013). http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18812&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=orta%F6%F0retim, (Erişim Tarihi: 19.08.2018).
 • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, (2012). http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/06162448_Yzel_YYretim_kurumlarY_yYnetmeliYi.pdf, (Erişim Tarihi: 19.08.2018).
 • Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). http://www.mevzuat.gov.tr/ Mevzuat Metin/1.5.1739.pdf. (Erişim Tarihi: 19.08.2018).
 • OECD (2004). How Student Performance Varies between Schools and the Role that Socio-economic Background Plays in This. Learning for Tomorrow’s World – First Results from PISA 2003. http://www.oecd.org/education/school/ programme for international student assessment pisa/33918016.pdf, (Erişim Tarihi: 14.08.2018).
 • Özbaş, M. (2013). “Genel Lise ve Fen Lisesi Öğrencilerinin Ortaöğretimde Fırsat ve İmkân Eşitliğine Yönelik Algılarının İncelenmesi”, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:4, sayı: 10, ss. 1-18.
 • Petek, H. ve Önder, E. (2015). Ortaokulların Fırsat ve İmkan Eşitliği Açısından Değerlendirilmesi (Burdur il örneği, International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt:1, sayı: 3, ss. 908-920.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.2709.pdf, (Erişim Tarihi: 14.08.2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Eylül
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Hüsnü ERGÜN
0000-0002-5501-8019
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Ergün, H. (2019). Eğitimde Fırsat Ve İmkân Eşitliğine Farklı Bir Bakış . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (3) , 1-17 . DOI: 10.18026/cbayarsos.468124