Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 88 - 105 2019-12-27

Relationships Between Parenting Attitudes and Adult Separation Anxiety
Ebeveyn Tutumları İle Yetişkin Ayrılık Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ebru Savaşlı [1] , İkbal Tuba Şahin Sak [2]


This quantitative study examined the relationships between four types of parenting attitudes and adult separation anxiety among 493 parents of children attending preschool. Independent-samples t-test, one-way ANOVA, and Pearson correlation revealed that parental educational levels were related to significant differences among all four parenting attitudes. The female respondents’ mean scores on the ASA [Adult Separation Anxiety Questionnaire] were higher than those of the male respondents. Significant differences in the parents’ ASA scores were related to their ages, educational levels, house types and monthly incomes. There was also a negative relationship between separation anxiety and the authoritative parenting attitude, and a positive relationship between separation anxiety and the other three attitudes studied.

Bu nicel çalışmada, çocukları okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 493 ebeveynin ebeveynlik tutumları ile yetişkin ayrılık kaygıları arasındaki ilişki incelemiştir. Veri analizi için bağımsız örneklemler için t-testi, tek yönlü ANOVA ve Pearson korelasyon analizleri yapılmıştır. Analiz sonucunda, anne babaların eğitim durumlarına göre bütün ebeveynlik tutumlarında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Annelerin Erişkin Ayrılma Anksiyetesi Ölçeği’nden aldıkları ortalama puanların babaların aldığı puanlardan yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ebeveynlerin Erişkin Ayrılma Anksiyetesi Ölçeği puanlarındaki önemli farklılıklar, yaşları, eğitim düzeyleri, yaşadıkları ev tipi ve aylık gelirleriyle ilişkilidir. Ayrıca, yetişkin ayrılık kaygısı ile demokratik/yetkili ebeveynlik tutumu arasında negatif, diğer üç tutum (otoriter, izin verici, aşırı koruyucu) arasında ise pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür.
 • ALGAN, G. A., & ŞENDİL, G. (2013). Okul öncesi çocuklar ve ebeveynlerinin bağlanma güvenlikleri ile çocuk yetiştirme tutumları arasındaki [The relations among parents’ and preschool children’s attachment security and child rearing attitudes]. Psikoloji Çalışmaları Dergisi [Studies in Psychology], 33(1), 55-68
 • ALKAN, M. (2007). Duygudurum ve anksiyete bozukluklarında panik-agorafobik spektrumun ve erişkin ayrılma anksiyetesinin komorbiditesi ve etkileri [The comorbidity and effects of panic agoraphobic spectrum and adult separation anxiety in mood and anxiety disorders]. Unpublished doctoral dissertation, Ege University.
 • AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. (2014). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı (DSM-V-TR) [Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM–5)]. (Trans. E. Köroğlu), Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • AMINABADI, N., POURKAZEMI, M., BABAPOUR, J., & OSKOUEI, S.-G. (2012). The impact of maternal emotional intelligence and parenting style on child anxiety and behavior in the dental setting. Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia Bucal, 17(6), 1089-1095.
 • AYDOĞDU, F., & DİLEKMEN, M. (2016). Ebeveyn tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi [The evaluation of parents’ attitudes in terms of different variables]. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi [Bayburt Faculty of Education Journal], 11(2), 569-585.
 • BAKHLA, A. K., SINHA, P., SHARAN, R., BINAY, Y., VERMA, V., & CHAUDHURY, S. (2013). Anxiety in school students: Role of parenting and gender. Industrial Psychiatry Journal, 22(2), 131-137.
 • BAŞBUĞ, S., CESUR, G., & DURAK-BATIGÜN, A. (2016). Algılanan ebeveynlik biçimi ve yetişkin ayrılma anksiyetesi: Kişilerarası bilişsel çarpıtmaların aracı rolü [Perceived parental styles and adult separation anxiety: The mediating role of ınterpersonal cognitive distortions]. Türk Psikiyatri Dergisi [Turkish Journal of Psychiatry], 27, 1-13.
 • BAUMRİND, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child Development, 37(4), 887-908.
 • BAUMRIND, D. (1967). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. Genetic Psychology Monographs, 75(1), 43-88.
 • BINICI-TEKIN, Z. (2016). Ebeveyn tutum biçimlerinin 11-18 yaş aralığındaki ergenlerin depresyon, kaygı ve kendilik algıları üzerine etkiler [Examining the influence of parenting styles on depression, anxiety, and self-perception among 11-18 year-old adolescents]. Unpublished master’s thesis, Üsküdar University.
 • BOLATTEKİN, A. (2014). Anne-babanın bağlanma stilleri anne-baba tutumları ve çocuklarındaki davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the effect of parents' attachment and parents' attitudes on children’s' behavior problems]. Unpublished master’s thesis, İstanbul Arel University.
 • BORNSTEIN, M. H., PUTNICK, D. L., & LANSFORD, J. E. (2011) Parenting attributions and attitudes in cross-cultural perspective. Parenting, 11(2-3), 214-237.
 • BROWN, L., & IYENGAR, S. (2008). Parenting styles: The impact on student achievement, Marriage & Family Review, 43(1-2), 14-38.BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ-ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş., & DEMİREL, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Akademi.
 • DEMİR, Y., & KUMCAĞIZ, H. (2015). Öğrencilerin anne baba tutumlarını algılama biçimleri ve şiddete eğilimleri [Students perception forms of attitudes of parents and tendencies to violence]. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(2), 221-234.
 • ERÖZKAN, A. (2012). Ergenlerde kaygı duyarlığı ve ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examination of relationship between anxiety sensitivity and parenting styles in adolescents]. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 52-57.
 • FRAENKEL, J. R., & WALLEN, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York, NY: McGraw-Hill, Inc.
 • GÜRLEK-YÜKSEL, E. (2006). Üniversite öğrencilerinin ayrılma bireyleşme özellikleri ve etkileyen etmenler [Properties of separation-individuation process and related factors in university students]. Thesis of expertise in Medicine, Celal Bayar University.
 • HALPENNY, A. M., NIXON, E., & WATSON, D. (2010). Parents’ perspectives on parenting styles and disciplining children. Dublin: Minister for Health and Children.
 • İNCİ, M. A., & DENİZ, Ü. (2015). Babaların tutumları ile çocuğun yaşı, cinsiyeti, doğum sırası ve kardeş sayısı değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relation between father attitudes and the variables of the child’s age, gender, birth order and number of siblings]. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi [The Black Sea Journal Of Social Sciences], 7(2), 1-9.
 • JAMBUNATHAN, S., & COUNSELMAN, K. (2002). Parenting attitudes of Asian Indian mothers living in the United States and in India. Early Child Development and Care, 172(6), 657-662. DOI: 10.1080/03004430215102.
 • KARABULUT-DEMİR, E., & ŞENDİL, G. (2008). Ebeveyn tutum ölçeği (ETÖ) [Parent attitude scale (PAS)]. Türk Psikoloji Yazıları [Turkish Psychological Articles], 11(21), 15-25.
 • KASHAHU (XHELILAJ), L., DIBRA, G., OSMANAGA, F., & BUSHATI, J. (2014). The relationship between parental demographics, parenting styles and student academic achievement. European Scientific Journal, 10(13), 237-251.
 • KUZGUN, Y. (1991). Ana baba tutumlarının bireyin kendini gerçekleştirme düzeyine etkisi [Impact of parental attitudes on individual’s self-actualization level]. In Aile yazıları-3: Birey, kişilik ve toplum [Family articles: Individual, personality and society]. (pp. 65-78.) Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.
 • LEVY, D. (1966). Maternal overprotection. New York: W. W. Norton and Company Inc.
 • LİN, Y.-C., & BİLLİNGHAM, R. E. (2014). Relationship between parenting styles and gender role identity in college students. Psychological Reports: Relationships & Communications, 114(1), 250-271.
 • MANICAVASAGAR, V., MERNANE, C., PINI, S., ABELLI, M., REES, S., EAPEN, V., & SILOVE, D. (2010). Adult separation anxiety disorder: A disorder comes of age. Current Psychiatry Reports, 12(4), 290-297.
 • MANICAVASAGAR, V., SILOVE, D., WAGNER, R., & DROBNY, J. (2003). A self-report questionnaire for measuring separation anxiety in adulthood. Comprehensive Psychiatry, 44(2), 146-153.
 • MANICAVASAGAR, V., SILOVE, D., WAGNER, R., & HADZI-PAVLOVIC, D. (1999). Parental representations associated with adult separation anxiety and panic disorder--agoraphobia. The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 33(3), 422-428.
 • MCLEAN, C. P., ASNAANİ, A., LİTZ, B. T., & HOFMANN, S. G. (2011). Gender differences in anxiety disorders: Prevalence, course of illness, comorbidity and burden of illness. Journal of Psychiatric Research, 45(8), 1027-1035.
 • MOUSAVİ, S. E., LOW, W. Y., & HASHİM, A. H. (2016). Perceived parenting styles and cultural influences in adolescent’s anxiety: A cross-cultural comparison. Journal of Child and Family Studies, 25(7), 2102-2110.
 • MUNRO, S. (2013). Authoritarian? Permissive? Democratic? Your parenting style has a huge impact. The Brandon Sun. Access: http://cfswestern.mb.ca/wp-content/uploads/2014/03/authoritarian-permissive-democratic-your-parenting-style-has-a-huge-impact.pdf
 • PARSAK, B. (2015). Ebeveyn tutumları ile okul öncesi dönem çocuklarının davranış problemleri arasındaki ilişkide çocukların empati ve sosyal beceri düzeylerinin rolü [The role of empathy and social skill levels of preschool children in relation between parental attitudes and behavioral problems]. Unpublished master’s thesis, Adnan Menderes University.
 • PEREIRA, A. İ., BARROS, L., MENDONÇA D., & MURIS, P. (2014). The relationships among parental anxiety, parenting, and children’s anxiety: The mediating effects of children’s cognitive vulnerabilities. Journal of Child and Family Studies, 23(2), 399-409.
 • RAPEE, R. M. (1997). Potential role of childrearing practices in the development of anxiety and depression. Clinical Psychology Review, 17, 47-67.
 • REN, L., & EDWARDS, C. P. (2015). Pathways of influence: Chinese parents' expectations, parenting styles, and child social competence, Early Child Development and Care, 185(4), 614-630, DOI: 10.1080/03004430.2014.944908
 • ROSEN, L. D., CHEEVER, N. A., & CARRIER, L. M. (2008). The association of parenting style and child age with parental limit setting and adolescent MySpace behavior. Journal of Applied Developmental Psychology, 29, 459-471.
 • SAK, R., ŞAHİN-SAK, İ. T., ATLİ, S., & ŞAHİN, B. K. (2015). Okul öncesi dönem: Ebeveyn tutumları [Preschool period: Parenting attitudes]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Mersin University Journal of the Faculty of Education], 11(3), 972-991.
 • SHEAR, K., JİN, R., RUSCİO, A. M., WALTERS, E. E., & KESSLER, R. C. (2006). Prevalence and correlates of estimated DSM-IV child and adult separation anxiety disorder in the National Comorbidity Survey Replication. Am J Psychiatry, 163(6), 1074-1083.
 • SILOVE, D. M., MARNANE, C. L., WAGNER, R., MANICAVASAGAR, V. L., & REES, S. (2010). The prevalence and correlates of adult separation anxiety disorder in an anxiety clinic. BMC Psychiatry, 10(21), 1-7.
 • STARCEVIC, V. (2010). Anxiety disorders in adults: A clinical guide. New York : Oxford University Press.
 • STEPHENS, M. A. (2009). Gender differences in parenting styles and effects on the parent child relationship. University Honors Program, Texas State University. Access: https://digital.library.txstate.edu/bitstream/handle/10877/3300/fulltext.pdf
 • STONE, L. L., OTTEN, R., SOENENS, B., ENGELS, R. C. M. E., & JANSSENS, J. M. A. M. (2015). Relations between parental and child separation anxiety: The role of dependency-oriented psychological control. Journal of Child and Family Studies, 24(11), 3192-3199.
 • ŞANLI, D., & ÖZTÜRK, C. (2012). Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi [An analysis of the factors affecting the child rearing attitudes of mothers]. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi [Buca Faculty of Education Journal], 32, 31-48.
 • YAVUZER, H. (1994). Çocuk psikolojisi [Child psychology]. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • YAVUZER, H. (2000). Ana-baba ve çocuk [Mother-father and child]. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Ebru Savaşlı (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9054-6212
Yazar: İkbal Tuba Şahin Sak
Kurum: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA Savaşlı, E , Şahin Sak, İ . (2019). Relationships Between Parenting Attitudes and Adult Separation Anxiety. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (4) , 88-105 . DOI: 10.18026/cbayarsos.516813