Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 106 - 128 2019-12-27

Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Norm Kadro Literatürünün Analizi
Analysis of Norm Staff Literature in Turkish Local Governments

Hilal Yüceyılmaz [1] , Hüseyin Özgür [2]


İşletmelerin ve kamu kurumların verimliliğini artırmaya amaçlayan ve aslında eski bir kavram olan norm kadroya yönelik akademik ilgi devam etmektedir. 2004-2005 yıllarında yerel yönetimlere ilişkin kanunlar ile 2006 sonrası dönemde doğrudan norm kadroya yönelik ikincil düzenlemelerin oluşturulması ve uygulanması yeni çalışmaları teşvik etmektedir. Çalışmanın ana amaçları, literatür analizi yoluyla, bu konudaki uygulayıcılar, politika yapıcılar, akademisyenler ve diğer ilgililere yol göstermek ve mevcut çalışmaları sistematik ve karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmada literatür analizi (alanyazınsal inceleme) yoluyla, tüketici olmasa da, geniş kapsamlı biçimde yerel yönetimlerde norm kadro araştırmaları sistematik biçimde irdelenmekte ve karşılaştırılmaktadır. Doktora tezinden geliştirilen bu esere göre, Türkiye’de yerel yönetimlerde norm kadro çoğunlukla teknik ve mevzuat yönüyle ele alınmaktadır. Norm kadronun yerel yönetimlerde pratikte nasıl işlediğine, sorunlarına ve katkılarına dair daha çok alan araştırması ihtiyaçtır.

Academic interest in norm staff, which is actually an old concept, which aims to increase the productivity of enterprises and public institutions, continues. The enactment and implementation of relevant legislation, especially local government laws passed in 2004-2005 and secondary norm staff regulations enacted on and after the 2006 period, trigger new research. The aims of this study are to guide academicians, practitioners, policy makers, and other interested parties who study on norm staff in local governments and to make a systematic and comparative examination of the existing relevant studies through extensive literature analysis. In the study, although it is  not intended to be exhausting, through extensive literature analysis/review, norm staff studies in local governments are systematically reviewed, analyzed and compared. Developed from a doctoral dissertation, the findings of this study show that studies in norm staffing in Turkish local government are mostly dealt with the technical and regulatory aspects of it. More empirical researches on how the norm staffing works in local government, its problems and contributions to the personnel system are needed.

 • AÇIKGÖZ, Zekeriya (2011), İl Özel İdarelerinin Yeniden Yapılandırılması: İstanbul İl Özel İdaresi Örneği, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • ADALI, Sacid (1989), “Belediyelerde Yeni Bir Fonksiyonel Teşkilatlanma ve Sapanca Örneği”, İl Özel İdareleri Başta Olmak Üzere Mahalli İdareler ve Toplum Kalkınması Sempozyumu, B. Atalay, İ. Karaman, G. Erdumlu (Yayına Hazırlayanlar), 8-11 Haziran 1987, Tokat, DPT Yayını No: 2173, SPB: 417, Ankara.
 • AK, Emine İmran (2013), İnsan Kaynakları Planlama Aracı Olarak Norm Kadro Uygulaması: İzmir Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir.
 • AKÇAKAYA, Murat (2008), İnsan Kaynakları Planlamasının Bir Aracı Olarak Norm Kadro Uygulaması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılı Doktora Tezi), Ankara.
 • AKÇAKAYA, Murat (2010), İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Planlaması, Norm Kadro Uygulaması, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • AKSAKAL SEVER, Türkan (2006), İlköğretim Okullarında Norm Kadro Yönetmeliği Uygulamasının 2001-2002 ve 2005-2006 Yıllarında Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi İstanbul İli-Kartal İlçesi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya.
 • ALICI, Orhan Veli (2017), “Büyükşehir Belediyelerinin Teşkilat Yapıları Ve Kadro Kullanımları Üzerine Bir Değerlendirme”, Journal of International Social Research, 10.51 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51_pdf/6iksisat_kamu_isletme/alici_orhanveli.pdf (02.05.2018)
 • ALTINEL, Çağlar (2018), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizinin Önemi ve Toros Üniversitesi İdati Birimleirnde İş Analizi ve Norm Kadrı Oluşturulmasına Yönelik Bir Uygulama, Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yaımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mersin.
 • ATAAY, İsmail Durak (2003), “Kamuda Norm Kadro ve İstihdam”, Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, 22-23 Şubat 2003, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Yayını, Ankara, ss. 205-226.
 • AYDIN, Vahdettin, KORKMAZ, Adem, ACAR, Osman Kürşat (2013), “Belediyelerde Bir Personel Politikası Olarak Taşeronlaşma Sorununun Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Y. Bulut, V. Eren, V. Karakaya (Editörler), Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Pegem Akademi, Ankara, ss. 845-862.
 • AYKAÇ, Burhan ve Hüseyin YAYMAN (2003), “Kamuda İnsan Kaynaklan Planlamasının Bir Aracı Olarak Norm Kadro Çalışmaları”, Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi Bildirileri, (Derleyenler) Ç. Gümüşsuyu, F. Kartal, E. Tural ve Y. Yıldırım, TODAİE, Ankara, ss. 295-314.
 • BAHÇECİOĞLU, Niyazi. (1994), Belediyelerde Personel Çalıştırılması ve Kadro Standardizasyonu, TBD-KAV, Ankara, ss. 9-14.
 • BİLGİN, K. Ufuk (2007a), “Yerel Yönetimlerde Norm Kadro (Belediyeler)”, Ayşegül Sabuktay (Editör), Belediye Yönetimi, TODAİE, Ankara, ss. 155-167.
 • BİLGİN, K. Ufuk (2007b), “Yerel Yönetimlerde Norm Kadro (İl Özel İdareleri)”, Ayşegül Sabuktay (Editör), İl Özel İdaresi Yönetimi, TODAİE, Ankara, ss. 153-192.
 • BİLGİN, K. Ufuk ve Nihat AYTÜRK (2003), “Türkiye’de Kamu Kuruluşlarında Norm Kadro”, Türk İdare Dergisi, Yıl 75, S: 438, ss. 157-179.
 • BİLGİN K. Ufuk ve H. Hüseyin CAN (2008), “Yerel Yönetimler Personeline Etkisi Açısından Yerel Yönetimler Reformu”, 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sakarya, ss. 1-17.
 • BİLGİN, K. Ufuk, TAMER, Mustafa, SARIOĞLU, Fatih, ÖZTAŞ, Mehmet (2009), “Mevzuat-Uygulama İkileminde Yerel Yönetimler Personel Sorunları”, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı 2, TODAİE, Ankara, ss. 623-635.
 • CENTEL, Tuncay (2003), “Esnek İstihdam”, Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu 22-23 Şubat 2003, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayını, Ankara, ss. 235-246.
 • DEMİRCİ, Aytül Güneşer (2009), Kamu Personel Sistemleri Analizi: Türkiye’de Kariyer-Kadro Gerilimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • DEMİRCİ, Aytül Güneşer (2010), “Bir Politika Transfer Örneği Olarak Türkiye’de Kadro Sisteminin İnşası”, Toplum ve Demokrasi Dergisi, Sayı 8-9-10, ss. 143-168.DİNÇ, Fatih, ÇOLAKOĞLU, Tekin, KURTİPEK, Serkan (2018), “Büyükşehir Belediyelerinin Spor Hizmetleirnde Çalışmakta Olan Personelin Kadro Tanımları ve İstihdam ProblemlerineYönelik Derleme Bir Çalışma”, İnternational Journal of Human Sciences, 15 (4), 2533-2552.
 • DÜZGÜN, Mehmet Emin (2004), Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Norm Kadro Uygulamalarının Değerlendirilmesi Ankara Örneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara.
 • EKEN, Musa ve M. Lütfi ŞEN (2004), “Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması”, Yerel Yönetimler Kongresi Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Bildiriler Kitabı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Biga Belediyesi İşbirliğiyle, Biga, Çanakkale, ss. 607-617.
 • EKEN Musa ve M. Lütfi ŞEN (2005), “Belediye Personel Sistemi ve Son Gelişmeler”, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar -1: Reform, H. Özgür ve M. Kösecik (Editörler), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss. 109-129.
 • ENGİN, Hülya (2008), Kamuda İnsan Kaynakları Planlaması Olarak Norm Kadro, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • ERDEM, Fikrullah (2004), Norm Kadro ve Norm Kadro Uygulaması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • EREN, Erdal ve Hamza GÜNEŞ (2007), Mahalli İdareler İçin Norm Kadro Uygulamaları, Mitaged Yayınları, Ankara.
 • EREN, Veysel (2011), “Belediye Yöneticilerinin Yerel Yönetim Reformları Hakkındaki Düşünceleri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, S: 16, ss. 89-111.
 • EROĞLU, Mehmet (2010), Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Norm Kadro, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • FIRAT, A. Serap (2002), “Belediyelerde Norm Kadro Çalışmaları”, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Cilt 7, S: 5, Mayıs, ss. 23-29.
 • GÜLBAHAR, Bahadır (2004), Milli Eğitimde Norm Kadro Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Konuyla İlgili Çözüm Önerileri, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • GÜLER, Birgül Ayman (2003a), “Kamu Personel Sisteminde Reform Zorlamaları”, Kamu Sektöründe İş Güvencesinin Geleceği Semineri, PSI Türkiye Sendikaları, 9 Ocak 2003 Bildiri.
 • GÜLER, Birgül Ayman (2003b), “Kamu Personel Sisteminde Reform Zorlamaları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 36, S: 4, Aralık, ss. 17-34.GÜLER, Birgül Ayman (2005), Kamu Personeli, İmge Kitabevi, Ankara.GÜLER, Birgül Ayman, ASLAN, O. Ender, CAN Mevlüt, CANMAN Doğan, ÇINAR, Tayfun, KARAHANOĞULLARI, Onur, KARASU, Koray, SABUKTAY, Ayşegül,
 • SEZEN, Seriye, Şen, Sebahattin (1999), Belediye Personel Yönetimi, TODAİE-YYAEM, Ankara.
 • GÜLER, Birgül Ayman ve M. Kemal ÖKTEM (1989), “Belediyelerimizde Personel Sistemi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 22, S: 2, ss. 25-39.
 • GÜLER, Şaban (2002), Eğitim Bölgeleri ve Norm Kadro Uygulamalarının Eğitim Olanaklarının Geliştirilmesine Etkisi, Marmara Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • GÜNGÖR, Hayrettin (2007a), “İl Genel Meclisi”, İl Özel İdaresi Yönetimi, A. Sabuktay (Editör), TODAİE, Ankara, ss. 27-61.
 • GÜNGÖR, Hayrettin (2007b), “İl Genel Encümeni”, İl Özel İdaresi Yönetimi, A. Sabuktay (Editör), TODAİE, Ankara, ss. 61-79.
 • GÜNGÖR, Hayrettin (2007c), “İl Özel İdaresi Teşkilatı”, İl Özel İdaresi Yönetimi, A. Sabuktay (Editör), TODAİE, Ankara, ss. 143-153.
 • HAMAMCI, Can (2007a), “İl Özel İdareleri Genel Yapı”, İl Özel İdaresi Yönetimi, A. Sabuktay (Editör), TODAİE, Ankara, ss. 3-13.
 • HAMAMCI, Can (2007b). “Belediyeler: Genel Yapı”, Belediye Yönetimi, A. Sabuktay (Editör), TODAİE, Ankara, ss. 57-61.
 • İDRİSOĞLU, Feyza Kalav (2014), Staffing Norms Practice in Turkish Public Administration: A Critical Evaluation (Türk Kamu Yönetiminde Norm Kadro Uygulaması: Eleştirel Bir Değerlendirme), Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • KALKANDELEN, A. Hayrettin (1976), İşletmelerde ve Kamu Kuruluşlarında Norm Kadro ve Reorganizasyon, TODAİE, Ankara.
 • KALKANDELEN, A. Hayrettin (1984), İşletmelerde ve Kamu Kuruluşlarında Kadrolama Yöntem ve Teknikleri, Sümerbank, Ankara.
 • KALKANDELEN, A. Hayrettin (1987a), Norm Kadro ve Teknolojisi, Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), Ankara.
 • KALKANDELEN, A. Hayrettin (1987b), “Norm Kadro Kılavuzu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 20, S: 4, Aralık, ss. 109-128.
 • KALKANDELEN, A. Hayrettin (1997a), “Kamu Personel Yönetimindeki Temel Sorunlar ve Çözümler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 6, S: 1, ss. 77-79.
 • KALKANDELEN, A. Hayrettin (1997b), Örgütlerde Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro, 2. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • KARA, Nacihan (2010), Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması: Isparta Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta.
 • KARACAN, Halil (2009), Belediyelerde Norm Kadro Süreci, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • KAYA Raporu (1991), Kamu Yönetimi Araştırması Genel Rapor, TODAİE, Ankara.
 • KÖKSAL, Bekir (2006), Belediyelerde Örgüt Yapılarının Standardizasyonu ve İstanbul Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • MIHÇIOĞLU, Cemal (1958), Amerika Birleşik Devletlerinde Kadroların Sınıflandırılması, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara.
 • ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Uğur (1987), “Türkiye'de Kadro Rejiminin Gelişimi (I)”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 5, No. 2, ss. 69-95.
 • ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Uğur (1988), “Türkiye’de Kadro Rejiminin Gelişimi (II)”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 6/1-2, ss. 127-152.
 • ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Uğur ve M. Kemal ÖKTEM(2004), “Kamu Görevlileri ile Kamu Görevlileri Sendikalarının Kamu Sektöründeki Norm Kadro Çalışmalarına Karşı Tutumları”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 22, S: 1, ss. 249-263.
 • ÖZDEMİR, Kutluhan (2010), Kamuda İnsan Kaynakları Planlaması Çerçevesinde Norm Kadro Uygulamasının Analizi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • ÖZDİNLER, Cihan (2012), Norm Kadro Uygulamalarının Türkiye’de Kamu Personel Yönetimine Olası Etkileri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Edirne.
 • ÖZHAN, Hasan. (1994a), “Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Hasan Özhan’ın Konuşması”, Belediyelerde Personel Çalıştırılması ve Kadro Standardizasyonu, Türk Belediyecilik Derneği, TBD-KAV, Ankara.
 • ÖZHAN, Hasan (1994b), “Belediyelerde Personel İstihdamı: Sayısal Dağılımı, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Türk İdare Dergisi, Sayı 403, ss. 17-45.
 • ÖZKAL SAYAN, İpek (2013), “Türkiye’de Merkeziyetçilik Yerellik Tartışmaları Bağlamında Belediyelerde Personel Yönetimi”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Y. Bulut, V. Eren, S. Karakaya, A. Aydın (Editörler), Pegem Akademi, Ankara, ss. 825-836.
 • PEKER, Kadir (2014), Belediye Personel Sistemi ve Norm Kadro Uygulamaları, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Sakarya.
 • PEKER, Kadir ve M. Lütfi ŞEN (2015), “Belediye Yöneticilerinin Norm Kadro Uygulamasına İlişkin Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Alan Araştırması: İstanbul İli Örneği”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 7, ss. 106-121.
 • PİRLER, Orhan, GÜRSOY, E. Zihni, BAŞSOY Ahmet (1999), Belediyelerde Teşkilatlanma, Kadro İhdası Personel İstihdamı ve Eğitimi, Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenaeur Vakfı, Ankara.
 • SABUKTAY, Ayşegül (2007a), Belediye Yönetimi, Yerel Yönetimler Reformunu Destekleme Programı Kitap Dizisi, TODAİE, Ankara.
 • SABUKTAY, Ayşegül. (2007b), İl Özel İdaresi Yönetimi, Yerel Yönetimler Reformunu Destekleme Programı Kitap Dizisi: 2, TODAİE, Ankara.
 • SADİOĞLU, Uğur ve Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN (2011), “Yerel Yönetim Personel Sistemlerinde Reform Çalışmaları: Alman ve Türk Deneyimlerinden Yansıyan Eğilimler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Bazı Dersler”, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, IV (1), ss. 129-171.
 • SADİOĞLU, Uğur ve Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN (2013) “Belediyelerde Personel Politikasını Stratejik Planlar Üzerinden Okumak: İl Belediyeleri Örneği”, Memleket Siyaset Yönetim, 19-20, ss. 63-96.
 • SEZEN Seriye ve Koray KARASU (1999), “Belediyelerde Kadro ve İstihdam Yapısı”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 8, S: 3, ss. 20-54
 • ŞEN, M. Lütfi ve Musa EKEN (2007), “Belediye İnsan Kaynakları Yönetimi”, Kamu Yönetimi Yazıları: Teoride Değişim, Yeniden Yapılanma, Sorunlar ve Tartışmaları, B. Eryılmaz, M. Eken ve M. L. Şen (Editörler), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss. 542-563.
 • TAMER, Mustafa (1993), İl Özel İdaresi: Yerel Yönetim Sistemi İçindeki Yeri ve Geleceği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmış Doktora Tezi), Erzurum.
 • TAMER, Mustafa (1994), İl Özel İdaresi, Tamer Ofset, Ankara.
 • TAMER, Mustafa (2003), İl Özel İdareleri: Yerel Yönetim Uygulaması, Mevzuat, Yargı Kararları, Üçüncü Baskı, Tamer Matbaacılık, Ankara.
 • TAMER, Mustafa (2007), Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • TAMER, Mustafa (2009), İl Özel İdareleri: Açıklamalı –Yorumlu- İçtihatlı, Dördüncü Baskı, Tamer Matbaacılık, Ankara.
 • TAMER, Mustafa (2014), İl Özel İdareleri: Açıklamalı –Yorumlu- İçtihatlı, Beşinci Baskı, Tamer Matbaacılık, Ankara.
 • TEZSEZER, Serap (2010), Yerel Yönetimlerde Norm Kadro Uygulaması - Taşeronlaşma ve Etkileri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Edirne.
 • TİKİCİ, Mehmet (1989), Hizmetiçi Eğitimin Norm Kadro ile İlişkilendirilmesi ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Örnek Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir.
 • TİMUR, Hikmet (1986), “Norm Kadro ve İş Değerlendirmesinin Emek Verimliliğine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 4, S: 1-2, ss. 149-164.
 • TİMUR, Hikmet (1990), İş Değerlendirmesinden Önce Yapılması Gerekli Çalışmalar”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 8, S:1, ss. 141-148.
 • TİMUR, Hikmet (2004a), “Norm Kadro Saptama Teknikleri ve Norm Kadro Kılavuzunu Hazırlama Yöntemi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 22/2, ss. 201-222.
 • TİMUR, Hikmet (2004b), “Norm Kadro Saptama Teknikleri ve Norm Kadro Kılavuzunu Hazırlama Teknikleri”, Asomedya, Ankara Sanayi Odası Yayını, http://www.aso.org.tr, (30/10/2014).
 • TİMUR, Hikmet (1992), “Norm Kadro, İş ve Personel Başarı Değerlendirmesi”, TAI Yöneticileri Eğitim Semineri, 7-8 Ağustos, 1992.
 • TİMUR, Hikmet (1998), “Norm Kadro Üzerine Düşünceler”, Ulusal Yönetim Kongresi, 24 Mayıs 1998.
 • TİMUR, Hikmet (2008), Organizasyon, Reorganizyon, İş Tanımları ve Norm Kadro: Kuramsal ve Uygulamadan Örneklerle, Siyasal Kitabevi, Ankara.TİMUR, Hikmet (2018), (http://yunus.hacettepe.edu.tr/~timur/) (05.02.2019)
 • TOPRAK, Zerrin (2010), Yerel Yönetimler, Birleşik Matbaacılık, İzmir.
 • TORTOP, Nuri (1994), Belediyelerde Personel Çalıştırılması ve Kadro Standardizasyonu, Türk Belediyecilik Derneği (TBD) ve KAV, Ankara, ss. 14-20.
 • TOPRAK, Zerrin (2014), Yerel Yönetimler, Siyasal Kitabevi, İzmir.
 • TORTOP, Nuri, AYKAÇ, Burhan, YAYMAN, Hüseyin, ÖZER, M. Akif. (2006), İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • TÜHİS (2003), Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu 22-23 Şubat 2003, Ankara.
 • TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) (2002), Kamu Personel Rejimi ve Reform Çalışmaları Semineri, TÜHİS, Ankara.
 • TBD (Türkiye Belediyeler Birliği) ve KAV (Konrad Adenauer Vakfı (2003), Belediyelerde Personel İstihdamı, Ankara.
 • TBD (Türkiye Belediyeler Birliği) ve KAV (Konrad Adenauer Vakfı (1994), Belediyelerde Personel Çalıştırılması ve Kadro Standardizasyonu, Ankara.
 • YAŞAR, Gonca (2010), Performans Artırmada Norm Kadro Çalışmaları: Ameliyathane Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir.
 • YÜCEYILMAZ, Hilal (2016), Yerel Yönetimlerde Personel Temini ve Norm Kadro Uygulaması: Aydın İli Örneği, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Denizli.
 • YÜCEYILMAZ, Hilal ve Hüseyin ÖZGÜR (2018), “Türkiye’de Belediye Norm Kadro Yönetmelikleri ve Ek Tablolarının Analizi: 2006-2017: Mevzuat Temelli Bir Okuma”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, S: 1, ss. 87-115.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3144-394X
Yazar: Hilal Yüceyılmaz (Sorumlu Yazar)
Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1219-1273
Yazar: Hüseyin Özgür (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA Yüceyılmaz, H , Özgür, H . (2019). Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Norm Kadro Literatürünün Analizi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (4) , 106-128 . DOI: 10.18026/cbayarsos.522538