Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 142 - 159 2019-12-27

Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem
Importance of Store Atmosphere for the Consumers

Yelda Ülker [1]


Günümüzde satın alma noktası iletişimi çalışmaları aracılığıyla markalar, tüketicinin satın alma kararı vermesine çalışmaktadır. Bu bağlamda satın alma noktası iletişiminin unsurlarından olan mağaza atmosferi, markaların tüketicilerle iletişim kurmasında önemlidir. Bu sebeple markalar, mağaza atmosferini oluştururken hedef kitlesinin yaş, cinsiyet, gelir durumu gibi demografik etkenlerini, iyice araştırılmalı ve bu değişkenleri dikkate alarak mağazalarını dizayn etmelidir. Günümüzde kozmetik pazarı hızla büyümektedir. Bu araştırmada tüketicilerin kozmetik mağazalarının atmosferine verdikleri önem irdelenmiştir. Tüketicilerin demografik değişkenlikleri (yaş, cinsiyet, medeni durum vb.) ile mağaza atmosferine verdikleri öneme yönelik puanları arasındaki farklılığın belirlenmesi araştırmanın temel amacıdır. Bu bağlamda, araştırmada 320 katılımcıya yüz yüze anket uygulanmıştır. Anova yöntemi ile elde edilen verilere göre, katılımcıların bazı demografik özellikleri ile mağaza atmosferine verdikleri önem puanları arasında fark bulunmaktadır.

Today, through point-of-purchase communication efforts, brands are trying to make a consumer's decision to buy. In this context, the store atmosphere, which is one of the elements of point-of-sale communication, is important for brands to communicate with consumers. For this reason, brands, while creating a store atmosphere, demographic factors such as age, gender, income status of the target audience should be thoroughly investigated and designed their stores by considering these variables. Today, the cosmetics market is growing rapidly. In this research, the importance of consumers to the atmosphere of cosmetics stores was examined. The main purpose of the research is to determine the difference between the demographic variables (age, gender, marital status, etc.) of consumers and their importance points to the store atmosphere. In this context, a face-to-face questionnaire was applied to 320 participants. According to the data obtained by the Anova method, there is a difference between some demographic characteristics of the participants and the importance of store atmosphere for them.

 • ACAR, Elif ve SÖNMEZ, Harun (2015), “Konjoint Analizi ve Genç Kadın Tüketicilerin Hazır Giyim Mağaza Tercihlerini Etkileyen Unsurların İncelenmesi”, The Journal of Academic Social Science, Cilt:3, Sayı:12, ss.278-295.
 • AKYÜZ, İlker (2015), “Farklı Demografik Özellikteki Tüketici Gruplarına Göre Mobilya Satış Mağazası Atmosferi Oluşturma Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk -Teknik Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, ss.896-907.
 • ALTUNA, Oylum Korkut (2015), Duyusal Markalama, (ed.). Müge Arslan, Masamızda Marka Sohbetleri 67-98, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • ARSLAN, Baran (2016), “Sanal Mağaza Atmosferi Unsurlarının Anlık Satın Almaya Etkisi”, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayı:1, ss.117-136.
 • ARSLAN, Müge (2011), Mağazacılıkta Atmosfer, 2. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • AYDIN, Kenan (2013), Perakende Yönetiminin Temelleri, 4. Baskı, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara.
 • BATI, Uğur (2013), Markethink ya da Farkethink, 2. Baskı, İyi Yayınlar, İstanbul.
 • BAYÇU, Sevil (2016), Mağaza Atmosferi (Ünite 1, 2, 6), 3. Baskı, (ed.) Mine Oyman, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2465, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1436. Eskişehir:Anadolu Üniversitesi.
 • BAYRAKTAR, Azra (2011), Görsel Mağazacılıkta Vitrinlerin Önemi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • BELLIZZI, Joseph ve HITE, Robert (1992), “Environmental Color, Consumer Feelings, and Purchase Likelihood”, Psychology & Marketing, Volume:9 Issue:5, pp.347-363.
 • BERMAN, Barry ve EVANS, Joel (1992), Retail Management: A Strategic Approach, Macmillan Publishing Company, New York.
 • CHILDERS, Terry, CARR, Christopher, PECK, Joann ve CARSON, Stephen (2001), “Hedonic and Utilitarian Motivations for Online Retail Shopping Behavior”, Journal of Retailing, Volume: 77, Issue: 4, pp.511-535.
 • DEMİRCİ, Fatma. (2000), Perakendecilikte Mağaza Düzenlemesi, Beta Basım, İstanbul.
 • FETTAHLIOĞLU, Seçil Hatice (2014), “Tüketicilerin Mağaza Atmosferinden Etkilenme Düzeylerinin Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 11, ss.27- 40.
 • GEGEZ, Ercan (2013), Pazarlama Araştırmaları, Beta Basım, İstanbul.
 • INMAN, Jeffrey ve WINER, Russell (1998), “Where The Rubber Meets The Road : A Model of In Store Consumer Decision Making”, Working Paper, Report No:98 Cambridge: Marketing Science Institute, pp.98-122.
 • İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu neler söylüyor?. (2017), Erişim: 02 Ocak 2019, https://gayrimenkulturkiye.com/2017/01/25/rapor-istanbul-ana-caddeleri-2017/
 • KACHAGANOVA, Elmira (2008), Mağaza Atmosferinin Satın Almaya Etkisi ve Departmanlı Mağazada Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul.
 • Kozmetikte Tüketim Profili (2002), Capital Dergisi. https://www.capital.com.tr/is-dunyasi/soylesiler/kozmetikte-tuketim-profili-490973 Erişim Tarihi: 14.01.2019.
 • KURTULUŞ, Kemal (2010), Araştırma Yöntemleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • KÜÇÜKKÖYLÜ, Senem (2010), Perakendecilikte Mağaza Atmosferinin Mağaza İmajı Oluşturmadaki Önemi ve Konya İlinde Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya.
 • LABRECQUE, Lauren ve MILNE, George (2012), “Exciting Red and Competent Blue: The Importance of Color in Marketing”, Journal of The Academy of Marketing Science, Issue: 40, pp.711-727. DOI 10.1007/s11747-010-0245-y
 • LEVY, Michael and Weitz, Barton (2001), Retailing Management, 4th Edition, International Edition, McGraw Hill, Irwin, New York.
 • LINSTROM Martin (2012), Brand Washed (çev.) L. Göktem, Optimist Yayınları, İstanbul.
 • MADDEN, Thomas, HEWETT, Kelly ve ROTH, Martin (2000), “Managing Images in Different Cultures: A Cross-National Study of Color Meanings and Preferences”, Journal of International Marketing, Volume: 8, Issue:4, pp.90-107.
 • MARTINEAU, Pierre (1958), “The Personality of the Retail Store”, Harvard Business Review, Volume: 36, Issue: 1, pp.47-55.
 • MCDONNELL, John (2007), “Music, Scent and Time Preferences for Waiting Lines”, International Journal of Bank Marketing, Volume:25, Issue:4, pp.223-237.
 • MILLIMAN, Ronald (1982), “Using Background Music to Affect The Behavior of Supermarket Shoppers”, The Journal of Marketing, Volume:46, Issue:3, pp.86-91.
 • MULHERN, Francis (1997), “Retail Marketing: From Distribution to Integration”, International Journal of Research in Marketing, Volume: 14, Issue: 2, pp.103-124.
 • NARESH, Malhotra ve BIRKS, David (2000), Marketing Research An Applied Approach, Prentice Hall, London.
 • ODABAŞI, Yavuz ve BARIŞ, Gülfidan (2006), Tüketici Davranışı, 6. Baskı, MediaCat Yayınları, İstanbul.
 • OKAY, Ayla (2013), Kurum Kimliği, 7. Baskı, Derin Yayınları, İstanbul.
 • ÖZDAMAR, Kazım (2004), Paket Programlar İle İstatiksel Veri Analizi, 5. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • PELSMACKER, De Patrick, GEUENS, Maggie ve BERGH, Joeri Van Den (2001), Marketing Communications, Prentice Hai, London.
 • ROSENBERG, Jerry (1995), Dictioııary of Retailing and Merchandising, John Wiley & Son, New York.
 • TOSUN, Nurhan (2017), Marka Yönetimi, 3. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul.
 • TUĞSAL, Türker (2014), Modern Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • TURLEY, Lou ve CHEBAT, Jean-Charles (2002), “Linking Retail Strategy, Atmospheric Design and Shopping Behaviour”, Journal of Marketing Management, Volume:18, Issue:1-2, pp.125-144. DOI: 10.1362/0267257022775891
 • VLAHOS, James (2007), Scent and Sensibility. Erişim: 01 Ocak, 2019. https://www.nytimes.com/2007/09/09/realestate/keymagazine/909SCENT-txt.html
 • YALCH, Richard ve Spangenberg, Eric (2000), “The Effects of Music in a Retail Setting on Real and Perceived Shopping Times”, Journal of Business Research, Volume:49, Issue: 2, pp.139-147.
 • YENİÇERİ, Tülay (2005), “Mağaza İmajı ve Mağaza İmajı Boyutları Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi”, Yönetim Dergisi, Cilt:16, Sayı:52, ss.39-53.
 • YÜKSEKBİLGİLİ, Zeki (2016), “Hızlı Moda Tüketicilerinin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önemin Ölçülmesi İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Avrasya Mağaza Atmosfer Ölçeği”, Akademik Sosyal Araştırma Dergisi, Cilt:4, Sayı: 30, ss.444-473.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8105-2686
Yazar: Yelda Ülker (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA Ülker, Y . (2019). Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (4) , 142-159 . DOI: 10.18026/cbayarsos.525180