Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 249 - 267 2019-12-27

Küresel Sağlık Politikasının Aktörleri
Actors of Global Health Policy

Burcu Gediz oral [1] , Tuğba Arpazlı Fazlılar [2]


Küresel sağlık politikası oluşturma alanları kamusal alanlardan ulusötesi kâr amaçlı sektörü içeren alanlara doğru kaymaktadır. Bu süreçte bulaşıcı olmayan hastalıklar ve sağlık sistemlerini geliştirme konuları ihmal edilmiştir. Öte yandan bulaşıcı hastalıklar küresel sağlık öncelikleri olarak gündeme gelmiştir. Günümüzde sağlık sorunlarının üstesinden gelmeye yönelik yaklaşımlarda teknolojik çözümlere daha sıcak bakılmaktadır. Bunun sonucu olarak ticaret ve sanayi çıkarları daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle küresel sağlık politikası günden güne parçalanarak dikey bir yapıya dönüşmüştür. Bu çalışmada küresel sağlık politikası aktörleri, küresel sağlık öncelikleri ve sağlık önceliklerini ele alma araçları olmak üzere üç konu ele alınmıştır. Çalışmada, uluslararası örgütlerin, kamu özel sektör işbirliklerinin (KÖSİ1) ve sivil toplum örgütlerinin düşük ve orta gelirli ülkelerde sağlık hizmetleri ve sağlık politikası hazırlama konusundaki değişen politika yönergeleri deskriptif yöntemle analiz edilmektedir.

Areas of global health policy-making are shifting from public sphere to areas that include transnational profit-making sectors. In this process, non-infectious diseases and health system development issues have been neglected. On the other hand, infectious diseases have emerged as global health priorities. Nowadays, technological solutions are taken care of in approaches to overcome health problems. As a result of this trade and industry interests became  more prominent.  Therefore global health policy has turned into a vertical structure. In this study, three topics were discussed: global health policy actors, global health priorities, and instruments to defined health priorities. In this study, the changing policy guidelines of international organizations, public private partnerships (PPPs) and non-government organizations in preparing health care and health policy in low and middle-income countries are analyzed bu using descriptive method.

  • Acartürk, E. ve Keskin, S. (2012), “Türkiye’de Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı Modeli”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 25-51. Barr, D. A. (2007), “Ethics in Public Health Research: A Research Protocol to Evaluate the Effectiveness of Public–Private Partnerships as a Means to Improve Health and Welfare Systems Worldwide”, American Journal of Public Health, 97, 19-25.Besley, T. ve Ghatak, M. (2007), “Reforming Public Service Delivery”, Journal of African Economies, 16 (1), 127-156. Brown, S. (2008), Global public-private partnerships for pharmaceuticals: operational and normative features, challenges, and prospects. Retrieved from: http://www.eisanet.org/be-bruga/eisa/files/events/turin/Brown-Sherri%20Brown%20Turin%202007.pdf, (04.02.2019).Boz, S. S. (2013), “Kamu Özel İşbirliği Modeli”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 277-332.Buse, K. ve Walt G. (2000a), “Global Public Private Health Partnerships: Part II What Are the İssues for Global Governance?”, Bulletin of the World Health Organization, 78 (5), 699-709.Buse, K. ve Walt, G. (2000b), “Global Public-Private Partnerships: Part I – A New Development in Health?”, Bulletin of the World Health Organization, 78 (4), 549-561. Buse, K. ve Harmer, A.M. (2007), “Seven Habits of Highly Effective Global Public-Private Health Partnerships: Practice and Potential”, Social Science & Medicine, 64, 259-271. Dodgson, R., Lee, K. ve Drager, N. (2002), Global Health Governance. A conceptual Review, Discussion paper n.1, LSHTM – WHO, February. Ertürk Atabey, S. (2012), Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikası, Ankara: Gazi Kitabevi. Johnson, S. A. (2017), Challenges in Health and Development From Global to Community Perspectives, Second Ed., Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-53203-5 ISBN 978-3-319-53204-2 (eBook), (01.02.2019).Gediz Oral, B. (2014), “Sağlık Hizmetlerinin Küresel Kamusal Mal Olarak Değerlendirilmesi: Uluslararası Örgütler”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 51 (588), 79-96. Gediz Oral, B. (2016a), “Sağlık Hizmetleri Arzında Bir Alternatif: Kamu Özel Sektör İşbirlikleri”, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, ISBN 978-975-8628-48-3, 631-639.Gediz Oral, B. (2016b), “Marketization of Health Sevices, An Alternative Supply of Health Services: Public Prive Partnerships in Turkey”, 2016 Sosyo-Economic Strategies, Ed. Ali Rıza Gökbunar, Birol Kovancılar, Selim Duramaz, Germany: Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-3-330-00679-9, 135-16. Gediz Oral, B. ve Arpazlı Fazlılar, T. (2018), “Sağlık Odaklı Küresel Kamu Özel Sektör İşbirlikleri”, Maliye Araştırmaları -2, Ed. Selçuk İpek, E-ISBN: 978-605-327-740-8, Ekin Yayınevi, Bursa, 315-336.Gürkan, M. F. (2014), Kamu Özel Ortaklığı, Ankara: Adalet Yayınevi. Karahanoğulları, Y. (2012), “Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Mali Değerlendirmesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67(2), 95-125. Kirmanoğlu, H., Yılmaz, B. E. ve Susam, N. (2006), “Maliye Teorisinin Çıkmazı Küresel Kamusal Mallar (Kalkınma Yardımları İçinde Küresel Kamusal Malların Finansmanı)”, 21. Türkiye Maliye Sempozyumu: Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10- 14 Mayıs, Antalya.Missoni, E. (2008), “Who governs World Health?”, http://www.eduardomissoni.net/CV/mieiscrittipdf/080926%2020Who_Governs_World_Health_Martigny.pdf, (10.02.2019).Missoni, E. ve Pacileo G. (2015), “Global Public-Private Partnerships”, https://www.aeonprime.net/pdf-2-1-3-global-public-private-partnerships-eduardo-missoni-guglielmo-pacileo.html, (25.02.2019).Nordhaus, W. D. (2005), “Paul Samuelson and Global Public Goods”, Review literature and arts of the Americas, 36(4), 387-389.Ollila E. (2005), “Global Health Priorities - Priorities of the Wealthy?”, Global Health, 1, 6-10.1186/1744-8603-1-6, (04.04.2018).Rangan, S., Samii, R., ve Van Wassenhove, L. N. (2006), “Constructive Partnerships: When Alliances between Private Firms and Public Actors Can Enable Creative Strategies”, Academy of Management Review, 31(3), 738-751. Sarısu, A. (2008), “Altyapı Yatırımlarında Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri-I”, Yaklaşım Dergisi, 181, 199- 205.Schomaker, R. M. (2017), “Public-Private Governance Regimes in the Global Sphere”, Public Organization Review, 17(1), 121-138. Smith, R. D. ve MacKellar, L. (2007), “Global Public Goods and the Global Health Agenda: Problems, Priorities and Potential”, Globalization and Health, 3(9) http://www.globalizationandhealth.com/content/3/1/9, (15.02.2019).Smith, R.D. (2003), “Global Public Goods and Health”, Bulletin of the World Health Organization, 81(7), 475.Stiglitz, J. E. (1994), Kamu Kesimi Ekonomisi, Çev. Batırel, Ö .F., 549, İİBF Yayın No: 396, İkinci Baskı, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.Şahin, M. ve Uysal, Ö. (2012), “Kamu Maliyesine Etkileri Açısından Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Üzerine Bir Değerlendirme”, Maliye Dergisi, 162, 155- 174. Türmen, T. (1999), “Making Globalization Work for Better Health”, Development 42(4), 8-11.Walt, G. (1998), “Globalization of International Health”, Lancet, (351), 434-437.Woodward D, Drager N, Beaglehole R. ve Lipson, D. (2001), “Globalisation and Health: A 22 Framework for Analysis and Action”, Bulletin of the World Health Organization, 79, 875-881.Yalçın, A. Z. (2009), “Küresel Çevre Politikalarının Küresel Kamusal Mallar Perspektifinden Değerlendirilmesi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21), 288-309.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7096-9288
Yazar: Burcu Gediz oral (Sorumlu Yazar)
Kurum: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8838-8959
Yazar: Tuğba Arpazlı Fazlılar
Kurum: Uygulamalı bilimler yüksekokulu
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA Gediz oral, B , Arpazlı Fazlılar, T . (2019). Küresel Sağlık Politikasının Aktörleri. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (4) , 249-267 . DOI: 10.18026/cbayarsos.548710