Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 12 2020-03-24

Hikmet Temel Akarsu’nun Çocuğa Yönelik Eserlerindeki Fantastik Karakterlerin Kişilik Özelliklerinin Analizi
Analysis of Personality Characteristics of Fantastic Characters in Children's Works of Hikmet Temel Akarsu

Mehmet FİDAN [1] , Osman GÜNDÜZ [2]


Kaçış edebiyatı olarak da nitelendirilen fantastik edebiyat anlatıcısına sağladığı sınırsız hayal gücü ve kendini ifade edebilme imkânları ile yazarların tercih ettiği bir yazın türü olarak öne çıkmaktadır. Özellikle son dönemde bazı fantastik eserlerin sinemaya uyarlanması ve bu filmlerin yüksek izleyici sayısına ulaşması onlara kaynaklık eden eserlere karşı da okuyucunun ilgi göstermesine imkân sağlamıştır. Bu durum dolaylı olarak diğer fantastik eserlere de olumlu yönde etki etmiştir. Bu türden fantastik ögeler taşıyan eserlerin çocuklar, gençler için ilgi çekici olması eğitsel açıdan bir fırsat olarak görülmüş ve bu eserler eğitsel amaçlı da kullanılmaya başlanmıştır. Hikmet Temel Akarsu’nun çocuğa yönelik eserlerinde fantastik ögelerin eğitsel amaçlar doğrultusunda kullanıldığı görülmektedir. Bu araştırmanın amacı Hikmet Temel Akarsu’nun çocuğa yönelik eserlerindeki fantastik karakterlerin kişilik özelliklerinin belirlenmesidir. Araştırma sürecinde nitel yöntemlerden betimsel analiz metodu kullanılmıştır. Yazarın çocuğa yönelik eserlerindeki fantastik karakterlerin kişilik özellikleri olarak çevrecilik, iyilikseverlik ve doğruluk tespit edilmiştir.

Fantastic literature, which is also known as escape literature, stands out as a type of literature preferred by the authors with the unlimited imagination and self-expression opportunities it provides to its narrator. Especially in the recent period, the adaptation of some fantastic works to the cinema and the fact that these films have reached a high number of viewers have enabled the reader to show interest to the works that source them. This situation indirectly had a positive effect on other fantastic literature works. The fact that the works carrying such fantastic elements are interesting for children and young people has been seen as an educational opportunity and these works have also been used for educational purposes. In Hikmet Temel Akarsu's works aimed at children, it is seen that fantastic elements are used for educational purposes. The aim of this study is to determine the personality characteristics of the fantastic characters in Hikmet Temel Akarsu's works aimed at the child. In the research process, descriptive analysis method was used. The personality characteristics of the fantastic characters in the author's works directed towards the child were determined as environmentalism, benevolence and accuracy.

  • Akarsu, H. T. (2010). Çevreci peri: doğa düşmanlarına karşı. (2. Basım). İstanbul: Çizmeli Kedi Yayınları. Akarsu, H. T. (2013). Güzelçamlı’nın kayıp panteri. (4.Basım). İstanbul: Can Çocuk Yayınları. Akarsu, H. T. (2013). İlham perisi: türlerin yok edilmesine karşı. (2. Basım). İstanbul: Çizmeli Kedi Yayınları. Akarsu, H. T. (2013). Sultan peri: gdo canavarlarına karşı. İstanbul: Çizmeli Kedi Yayınları.Akarsu, H. T. (2013). Uzaylı peri dünyamızı tüketenlere karşı. (2. Basım). İstanbul: Çizmeli Kedi Yayınları. Eco, U. (2013). Anlatı ormanında altı gezinti (çev. K. Atakay). İstanbul: Can Yayınları.Gündüz, O., (2013). Cumhuriyet dönemi Türk romanı. Ramazan Korkmaz. (ed.). Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839 – 2000) içinde (s. 399-574). Ankara: Grafiker Yayınları.Güven, A. Z., (2014). Gülistan ve Bostan adlı eserlerin değerler eğitimi bakımından incelenmesi. Turkish Studies, 9 (6), 505–517.Kağıtçıbaşı, Ç. ve Kuşdil, M. E. (2000). Türk öğretmenlerin değer yönelimleri Schwartz’ın değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15 (45), 59-76.Moran, B. (2009). Türk romanına eleştirel bir bakış 3. İstanbul: İletişim Yayınları.Tanrıögen, A. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayınları.Todorov, T. (2012). Fantastik – edebî türe yapısal bir yaklaşım. (2.Basım). İstanbul: Metis Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9347-2992
Yazar: Mehmet FİDAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Osman GÜNDÜZ
Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Mart 2020

APA FİDAN, M , GÜNDÜZ, O . (2020). Hikmet Temel Akarsu’nun Çocuğa Yönelik Eserlerindeki Fantastik Karakterlerin Kişilik Özelliklerinin Analizi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 1-12 . DOI: 10.18026/cbayarsos.475976