Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı Özel Sayı, Sayfalar 31 - 44 2020-04-28

Social Media and Crisis Management: The Case Study of Cambridge Analytica
Sosyal Medya ve Kriz Yönetimi: Cambridge Analytica Örneği

PELIN VARDARLIER [1] , CEM ZAFER [2]


The ever-growing use of new communication technologies and their evolving functionality transform the use of social media in businesses. The views of social media that are very different from each other, sometimes even diametrically opposed to each other, are put forward in terms of the effects of social media on individuals, social groups and society as a whole. Especially in crisis situations, through social media, businesses tend to communicate faster with their target audiences. However, they aim to protect their image and manage their reputation. In particular, the recent example of Cambridge Analytica, a company that analyzed social media data and utilized strategic management tools on social media, has had a serious role in the US elections and the crisis management of changing political balances caused by this social change has been loudly heard. In this study, a general theoretical framework related to social media and crisis management is presented, followed by views on the Cambridge Analytica crisis and its effects on Facebook.

Yeni iletişim teknolojilerinin giderek artan kullanıcılığı ve gelişen işlevselliği işletmelerde sosyal medya kullanımını dönüştürmektedir. Sosyal medyanın bireyler, toplumsal gruplar ve bir bütün olarak toplum üzerinde yapabileceği etkiler konusunda, birbirinden çok farklı, hatta kimi zaman birbirleriyle taban tabana zıt görüşler ileri sürülmektedir. Özellikle kriz durumlarında sosyal medya aracılığı ile işletmeler hedef kitleleri ile daha hızlı iletişim kurmaya yönelmektedirler. Bununla birlikte imajlarını korumayı ve itibar yönetimini amaçlamaktadırlar. Son dönemde dünyayı yakından ilgilendiren Cambridge Analytica şirketinin sosyal medya verileri üzerinden gerçekleştirdiği analiz ile yine sosyal medya üzerinden stratejik yönetim araçlarının kullanımıyla Amerika seçimlerinde kayda değer seviyede oynadığı rol ve bu gerçekleşen toplumsal değişimin dünya üzerindeki politik dengelerde yarattığı kriz yönetimi oldukça ses getirmişti. Bu noktadan hareketle yapılan bu çalışmada, ilk önce sosyal medya ve kriz yönetimi ile ilgili genel bir teorik çerçeve sunulmakta ve daha sonra Cambridge Analytica krizi ve krizin Facebook'a etkilerine ilişkin bakış açıları ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

 • ALKHARABSHEH, A., Ahmad, Z. A. and Kharabsheh, A. (2014), “Characteristics of Crisis and Decision Making Styles: The Mediating Role of Leadership Styles”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 129, 282-288.
 • BAUBİON, C. 2013. Risk Management: Strategic Crisis Management. OECD Publishing.
 • CASTELLS, Manuel. (2002). Local and global: cities in the network society. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 93(5), 548-558.
 • EREN, Eren and Vardarlıer, Pelin. (2013), “Social media's role in developing an employees sense of belonging in the work place as an HRM strategy”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 852-860.
 • FENER, Tuğba ve Cevik, Tuğçe. (2015), “Leadership in Crisis Managment: Separation of Leadership and Executive Concepts”. Procedia Economics and Finance. 26, pp.695 – 701.
 • GRAY, Rebecca, Vitak, J., Easton, E. W. and Ellison, N. B. (2013), Examining social adjustment to college in the age of social media: Factors influencing successful transitions and persistence. Computers & Education, 67, 193-207.
 • http://digitalage.com.tr/modern-sosyal-muhendislik-cambridge-analytica-skandalindan-cikan-sonuclar/, (08.10.2018).
 • https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43469086,(09.10.2018).
 • https://webrazzi.com/2018/03/22/cambridge-analytica-hikayesi-facebook-ve-buyuk-veri/, (09.04.2018).
 • http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/facebook-skandali-sonrasi-cambridge-analytica-sirketi-kapaniyor-40824237, (09.08.2018).
 • http://www.milliyet.com.tr/Cambridge-Analytica-nedir--Cambridge-Analytica-ve-Facebook-veri-skandali-nedir--molatik-7467/, (15.09.2018).
 • https://www.ft.com/content/2af83cd4-eda3-11e8-89c8-d36339d835c0, (09.04.2018).
 • IRAK, Dağhan, ve Onur Yazıcıoğlu, (2012), “Türkiye ve Sosyal Medya”. İstanbul: Okuyanus Yayınları.
 • JINSONG, Zhang, Yu Yonghai, Xu Bing, ve Zhu Kaiyu. ( 2009),“A Social Network Service-oriented architecture for mass customization.” IEEE 10th International Conference on. Wenzhou: Computer-Aided Industrial Design & Conceptual Design. 2012 - 2015.
 • KARAPINAR, Kütay, (2006), “Türkiye’de Sayısal Platform Yayıncılığı ve Digitürk Beklentiler ve Sorunlar”, Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı Kitabı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul.
 • KOSINSKI, Michal, Stillwell, David and Graepel, Thore, (2013), “Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 201218772.
 • LIEBESKIND, Julia. Porter, Oliver, A. L., Zucker, L. and Brewer, M. (1996). “Social networks, learning, and flexibility: Sourcing scientific knowledge in new biotechnology firms”. Organization science, 7(4), 428-443.
 • LOCKWOOD, Nancy R. and SPHR, G. (2005). “Crisis management in today’s business environment”. SHRM Research Quarterly, 4, s. 1-9.
 • MAHAJAN, Preeti, (2009), “Use Of Social Networking In A Linguistically And Culturally Rich India.” The International Information & Library Review. India: Elsevier, 129-136.
 • ONAT, Ferah, ve Alikılıç, Özlem Aşman, (2008), “Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla Ilişkiler Ortamlari Olarak Değerlendirilmesi”. Journal of Yaşar University, 3(9), 1111-1143.
 • SAFKO, Lon, (2012), “Fusion Marketing Bible”. McGraw-Hill Publishing.
 • SAFKO, Lon, & Brake, David K. (2009), “The social media bible: Tactics, tools, and strategies for business success “(3rd ed.). New Jersey: Wiley.
 • SOLIS, Brian, (2010). Defining social media: 2006–2010. Message posted to http://www. briansolis. com.
 • TEKVAR, Sırma Oya, (2012), “Yeni medya ve halkla ilişkilerde dönüşüm: farklı kurumsal yapılarda halkla ilişkiler algısı ve sosyal paylaşım ağları”. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • TOPRAK, Ali, (2009), Toplumsal Paylaşım Ağı facebook:" görülüyorum öyleyse varım!". Kalkedon.
 • TÖRENLI, Nurcan, (2005), “Yeni medya, yeni iletişim ortamı”. Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 94-96.
 • VARDARLIER, Pelin, (2017), “Learning From Catastrophes and Leadership Thought”. Journal of Arts, Science & Commerce. 8, (3), p.160.
 • VISE, David. A. and Malseed, Mark, (2005), The Google Story–Inside the Hottest Business. Media and Technology Success.
 • VURAL, Z. Beril ve Bat, Mikail (2010), “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”. Journal of Yasar University, 20 (5): 3348-3382.
 • WELLMAN, Barry, and Milénia Gulia, (1999), "Net Surfers Don't Ride Alone: Virtual Communities as Communities." Pp. 331-66 in Barry Wellman (ed.), Networks in the Global Village. Boulder, Col.: Westview Press.
 • YÜCESAN-ÖZDEMIR, Gamze, (2008), “İletişim, Emek ve Kalkınma: Ekonomi Politik Yaklaşım”, 40. Yıl Kitaplığı, Ankara, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • ZAFARMAND, Nafiseh, (2010), “Halkla İlişkiler Alanında Yeni Mecra ve Uygulamaların Yeri ve Önemi: Sosyal Medya ve PR. 2.0”. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5101-6841
Yazar: PELIN VARDARLIER
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0285-2755
Yazar: CEM ZAFER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Nisan 2020

APA VARDARLIER, P , ZAFER, C . (2020). Social Media and Crisis Management: The Case Study of Cambridge Analytica. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (Özel Sayı) , 31-44 . DOI: 10.18026/cbayarsos.491147