Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı Özel Sayı, Sayfalar 117 - 128 2020-04-28

Effects of Human Capital on Economic Growth in Selected Asian Countries
Effects of Human Capital on Economic Growth in Selected Asian Countries

Nazife Özge KILIÇ [1] , Murat BEŞER [2]


Dünyada yapılan araştırmalarda ülkelerin iktisadi kalkınması üzerinde beşeri sermayenin önemli payının olduğu vurgulanmaktadır. Özellikle 20.yy ortalarından itibaren ülkelerin kalkınma ve büyüme sürecinde yaşadıkları sorunların çözümünde beşeri sermaye dikkat çekmeye başlamıştır. Büyümenin itici gücü olan faktörlerin birikimini ve büyüme sürecinin işleyişini araştıran İçsel Büyüme Teorisi, ekonomilerde yaşanan büyüme sürecinde fiziki sermaye ile açıklanamayan faktörlerinde var olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Günümüz ekonomilerinin büyüme süreçlerinde de büyük bir yere sahip olan beşeri sermaye faktörü çalışmada insani gelişim endeksi olarak ele alınmış ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisi seçilmiş 5 Asya Ülkesi (Hong Kong, Japonya, Çin, Singapur, Kore) için 1990-2016 yılları arasında panel veri analizi yardımıyla incelenmiştir. Değişkenler için öncelikle yatay kesit bağımlılığı ve homojenlik testleri yapılmıştır. Paneli oluşturan ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığı tespit edildiği için serilerin durağanlığını incelemek üzere yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil birim kök testlerinden Hadri-Kruzomi testi ve nedensellik testi için ise Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) nedensellik testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ekonomik büyümeden insani gelişim endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

In researches which are conducted in the world, it has been pointed out that there is an important share of human capital on countries’ development. Especially since the middle of 20th centuries, human capital had been stared to get attention in solving problems which countries went through during development and growth. Intrinsic Growth Theory that searches savings of factors which are driving power of growth and mechanism of growth process has been based on thought which there is also factors that cannot be explained by physical capital in the growth process of economies. Human capital factor which has also a big place in growth processes of today’s economies had been taken as humanitarian development index and effect on economic growth had been chosen; it had been analyzed for 5 Asian countries (Hong Kong, Japan, China, Singapore, Korea) in between years of 1990 and 2016 by the help of panel data analysis. Firstly, cross-sectional dependency and homogeneity tests had been performed for variables. Since cross- sectional dependency was found between countries constituting the panel, Hadri-Kruzomi (2012) test which is one of second-generation unit root tests and considers cross-sectional dependency had been used to examine the stability of series and Emirmahmutoğlu and Köse (2011) causality test had been used for causality test. According to analysis results, unidirectional causality relation had been determined from economic growth to humanitarian development index.

 • AFŞAR, M. (2009), “Türkiye’de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(1), 85-98.
 • AKÇACI, T. (2013), “Eğitim harcamalarının iktisadi büyümeye etkisi”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4(5), 65-79.
 • ALTINTAŞ, H. and ÇETİNTAŞ H. (2011), “Türkiye’de ekonomik büyüme, beşeri sermaye ve ihracat arasındaki ilişkilerin ekonometrik analizi: 1970-2005”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 36, 33-56.
 • ATAMTÜRK, Burak (2007), “Büyüme Teorileri ve IMF Politikaları”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: XXII, Sayı:1, 92-93.
 • AY, A., and YARDIMCI, P. (2008), “Türkiye’de Beşeri Sermaye Birikimine Dayalı AK Tipi İçsel Büyümenin VAR Modeli İle Analizi (1950-2000)”, Maliye Dergisi, Sayı:155, 39-54.
 • BAHARUMSHAH, Ahmad Zubaidi ve ALMASAIED, Suleiman W. (2009), Emerging Markets Finance & Trade / 45(1), January-February ss. 90–102.
 • BAL, H., Algan, N., MANGA, M. and KANDIR, E. (2014), “Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Örneği”, International Conference On Eurasian Economies, (http://avekon.org/papers/923.pdf 17/11/2015’de erişildi).
 • BERBER, Metin (2006), “İktisadi Büyüme ve Kalkınma”, 6. Baskı, Derya Kitabevi, Trabzon, 180.
 • BREMPONG, Kwabena Gyimah, OLIVER Paddison ve WORKIE M. (2006), “Higher Education and Economic Growth in Africa”, Journal of Development Studies 42(3), ss. 509–529.
 • BREUSCH, T.S. and PAGAN A.R. (1980), “The Lagrange Multiplier Test and Its Application to Model Specification in Econometrics”, Review of Economic Studies 47, pp.239-254.
 • ÇALIŞKAN, Ş., KARABACAK M., ve MEÇİK, O. (2013), “Türkiye’de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1923-2011 (Kantitatif Bir Yaklaşım)”, Yönetim Bilimleri Dergisi 11(21):29-48
 • EMİRMAHMUTOĞLU, F. and KÖSE N. (2011), “Testing for Granger Causality in Heterogeneous Mixed Panels”, Economic Modelling, 28: 870-876.
 • ERCAN YENER, Nihal (2000), “Planlama Dergisi Özel Sayı”, (http://ekutup.dpt.gov.tr/planlama/42nciyil/ercanny.pdf), (03.10.2018).
 • HADRI, Kaddour ve KURIZOMI Eiji (2012), “A Simple Panel Stationarity Test in the Presence of Serial Correlation and a Common Factor”, Economics Letter, Sayı:115, ss.31-34.
 • IM, Kyung So, PESARAN, M. SHIN Hashem and Yongcheol (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics 115, pp.53-74.
 • IN, F. and DOUCOULIAGOS, C. (1997), “Human Capital Formation and US Economic Growth: a Causality Analysis”, Applied Economics Letters, Taylor & Francis Journals 4(5): 329-331.
 • İZGİ, B. B., and ARSLAN, İ. (2008), “Türkiye’de genç işsizliği, eğitim ve büyüme ilişkisi (1988-2008), 2. Ulusal İktisat Kongresi İzmir,1-11.
 • KAR, Muhsin and AĞIR, Hüseyin (2003), “Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Testi”, (http://www.elelebizbize.com/ekutuphane/muhsinkar/turkiyedebeserisermaye.pdf), (10.09.2018)
 • KAR, Muhsin and TABAN, Sami (2003), “Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 58(3).
 • KARABULUT, K. and EMSEN, Ö. S. (1997), “Kalkınma Teorileri ve Geliştirilen Son Büyüme Modeli: Yeni Büyüme Teorisi”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 11(34).
 • KELLY, T. (1997), “Public Expenditures and Growth”, Journal of Development Studies, 60-84.
 • KİBRİTÇİOĞLU, A. (1998), “İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 53, No: 1-4, Ocak- Aralık, 11.
 • KOÇ, A. (2013), “Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yatay Kesit Analizi ile AB Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Maliye Dergisi, Sayı 165.
 • LEVIN, A. L. and RAUT, L.K. (1997), “Complementarities between Exports and Human Capital in Economic Growth: Evidence from the SemiIndustrialized Countries”, Economic Development and Cultural Change (46):15574.
 • LEVIN A, LIN C F, CHU Chia-Shang, J. (2002), “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties”, Journal of Econometrics, V.108, p.1-24.
 • LUCAS, Robert (1988), “On the Mechanichs of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 3-42.
 • MANGA, M., BAL, H., ALGAN, N. ve KANDIR, E. D. (2015), “Beşeri Sermaye, Fiziksel Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Örneği”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, 2015, Sayfa 45-60.
 • PELINESCU, E. (2015), “The impact of human capital on economic growth”, Procedia Economics and Finance 22, 184-190.
 • PESERAN, Hashem M. (2004), “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”. Discussion Paper No. 1240 August, p.5.
 • PESARAN, M. Hashem and YAMAGATA, T. (2008). “Testing Slope Homogeneity in Large Panels”, Journal of Econometrics, 142, pp.50–93.
 • ROMER, P. M. (1990), “Are Nonconvexities Important Understanding Growht?”, AEA Papersand Proceedings, 80:2, 97-103.
 • SARKAR, D. (2007), “The Role of Human Capital In Economic Growth Revisited”, Applied Economics Letters, 2007, 14, ss.419– 423.
 • ŞİMŞEK, M., and KADILAR, C. (2010), “Türkiye’de beşeri sermaye, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik analizi”, C.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 11(1), 115-140.
 • TABAN, S., and KAR, M. (2006), “Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme: Nedensellik analizi 1969-2001”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 159-182.
 • TODA, Hiro Y. and YAMAMOTO T. (1995), “Statistical Inferencein Vector Autoregression with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics 66, 225-250.
 • TOPALLI, N. (2017), “Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı: 10(2), ss:129- 140.
 • TUNÇ, M. (1993), “Türkiye’de Eğitimin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi”, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi 8(2): 1-32
 • ULUTÜRK, Süleyman (2001), “Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 1(1), 131-139.
 • VARSAK, S. and BAKIRTAŞ, İ. (2009), “Ekonomik Büyüme Üzerinde Beseri Sermayenin Etkisi: Türkiye Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:25, 49-59.
 • YÜLEK, Murat (1997), “İçsel Büyüme Teorileri, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Kamu Politikaları Üzerine”, Hazine Dergisi, Sayı: 6, 89-105.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6738-3638
Yazar: Nazife Özge KILIÇ
Kurum: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8487-4586
Yazar: Murat BEŞER
Kurum: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Nisan 2020

APA KILIÇ, N , BEŞER, M . (2020). Effects of Human Capital on Economic Growth in Selected Asian Countries. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (Özel Sayı) , 117-128 . DOI: 10.18026/cbayarsos.527865