Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Yazmayla İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 2, 300 - 311, 28.06.2021
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.889022

Öz

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının dijital yazmayla ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu basit seçkisiz örnekeleme yöntemiyle seçilen 229 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada Dijital Ortamda Yazmaya İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri normal dağılım gösterdiği için betimsel analiz, t-testi, ANOVA, koelasyon analizi yapılmıştır. Türkçe öğretmeni adayları günde 5 saatten fazla internet kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adayları genel olarak dijital yazmayı kullandıklarını ve günlük 3 saatin üzerinden dijital yazdıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanlar dijital yazmanın kolaylık sağladığını, dijital ortamda her türlü yazma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebildiklerini dile getirmişlerdir. Türkçe öğretmeni adaylarının dijital yazmayla ile ilgili görüşleriyle cinsiyetleri, not ortalamaları, yazma şekilleri, yaşları, sınıf düzeyleri, internette geçirdikleri süre, dijital yazma süreleri arasında ilişki olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Baker, S. F., & Lastrapes, R. E. (2019). The writing performance of elementary students using a digital writing application. Interactive Technology and Smart Education. 16(4), 343-362. https://doi.org/10.1108/ITSE-08-2018-0057
 • Bulunmaz, B. (2017). Yeni medya okuryazarlığı ve haberde doğruluk algısı. Journal of Research in Education and Teaching-Jret , 6(3), 38-50.
 • Dahlström, H. (2019). Digital writing tools from the student perspective. Education and Information Technologies, 24(2), 1563-1581.
 • De Roock, R. S. (2020). On the Material Consequences of (Digital) Literacy: Digital Writing With, For, and Against Racial Capitalism. Theory Into Practice. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00405841.2020.1857128
 • Duran, E. (2013). Yazmada etkililik: Kalem ve klavyeye yönelik bir karşılaştırma. Turkish Studies, 8(3), 179-187.
 • Fundalina (2020). 2020 Yılı Global Dijital Raporu. Erşim Adresi: https://www.fundalina.com/2020-yili-global-dijital-raporu/ Erişim Tarihi: 20.01.2021
 • Gonzales, L. (2018). Sites of translation: What multilinguals can teach us about digital writing and rhetoric (p. 153). University of Michigan Press.
 • Güneş, F. (2016). Eğitimde kalem ve tuşlarla yazma tartışmaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5(1), 19–33.
 • Ilomäki, L., Paavola, S., Kantosalo, A. and Lakkala, M. (2016). Digital Competence-an emergent boundary concept for policy and educational research. Educ. Inf. Technol (21), 655-679. Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Soysal, T. (2020). 2018 Türkçe dersi öğretim programı'nın dijital yetkinlik bakımından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(54) , 184-199.
 • Larraz, V. and Esteve, F. (2015). Evaluating digital competence in simulation environments. E. G. Bullen, In Teaching and learning in digital worlds, strategies and ıssues in higher education (s. 99-105). Tarragone: URV.
 • Maden, S., Banaz, E., Maden, A. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital ortamlardaki yazma alışkanlıkları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 7 (1), 103-112.
 • MEB (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02-T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf Erişim Tarihi: 15.01.2021
 • Susar Kırmızı, F., Kapıkıran, Ş. ve Akkaya, N. (2021). Dijital ortamda yazmaya ilişkin tutum ölçeği (DOYAT): Ölçek geliştirme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(52), 1-28.
 • TÜİK (2020). 2020 Hane halkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679. Erişim Tarihi: 09.01.2021
 • Yamaç, A., Öztürk, E., & Mutlu, N. (2020). Effect of digital writing instruction with tablets on primary school students’ writing performance and writing knowledge. Computers & Education, 157, 1-18, https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103981

Analysis of the Opinions of Turkish Language Teachers About Digital Writing

Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 2, 300 - 311, 28.06.2021
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.889022

Öz

The study aims to determine the views of Turkish language teacher candidates about digital writing. In the research, the relational screening model, one of the quantitative research models, was used. The sample group of the study consists of 229 Turkish language teacher candidates selected by a simple random sampling method. In the research, the Attitude Scale for Writing in Digital Media was used. Since the data of the study showed normal distribution, descriptive analysis, t-test, ANOVA and coelation analysis were performed. Turkish language teacher candidates declared that they use the internet more than 5 hours a day. Teacher candidates expressed that they use digital writing and write digitally for more than 3 hours daily. Participants in the study stated that digital writing provides convenience and that they can easily perform all kinds of writing operations in a digital environment. It was observed that there was a relationship between Turkish language teacher candidates' opinions on digital writing and their gender, grade point averages, writing styles, ages, grade levels, time spent on the internet, and digital writing time.

Kaynakça

 • Baker, S. F., & Lastrapes, R. E. (2019). The writing performance of elementary students using a digital writing application. Interactive Technology and Smart Education. 16(4), 343-362. https://doi.org/10.1108/ITSE-08-2018-0057
 • Bulunmaz, B. (2017). Yeni medya okuryazarlığı ve haberde doğruluk algısı. Journal of Research in Education and Teaching-Jret , 6(3), 38-50.
 • Dahlström, H. (2019). Digital writing tools from the student perspective. Education and Information Technologies, 24(2), 1563-1581.
 • De Roock, R. S. (2020). On the Material Consequences of (Digital) Literacy: Digital Writing With, For, and Against Racial Capitalism. Theory Into Practice. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00405841.2020.1857128
 • Duran, E. (2013). Yazmada etkililik: Kalem ve klavyeye yönelik bir karşılaştırma. Turkish Studies, 8(3), 179-187.
 • Fundalina (2020). 2020 Yılı Global Dijital Raporu. Erşim Adresi: https://www.fundalina.com/2020-yili-global-dijital-raporu/ Erişim Tarihi: 20.01.2021
 • Gonzales, L. (2018). Sites of translation: What multilinguals can teach us about digital writing and rhetoric (p. 153). University of Michigan Press.
 • Güneş, F. (2016). Eğitimde kalem ve tuşlarla yazma tartışmaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5(1), 19–33.
 • Ilomäki, L., Paavola, S., Kantosalo, A. and Lakkala, M. (2016). Digital Competence-an emergent boundary concept for policy and educational research. Educ. Inf. Technol (21), 655-679. Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Soysal, T. (2020). 2018 Türkçe dersi öğretim programı'nın dijital yetkinlik bakımından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(54) , 184-199.
 • Larraz, V. and Esteve, F. (2015). Evaluating digital competence in simulation environments. E. G. Bullen, In Teaching and learning in digital worlds, strategies and ıssues in higher education (s. 99-105). Tarragone: URV.
 • Maden, S., Banaz, E., Maden, A. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital ortamlardaki yazma alışkanlıkları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 7 (1), 103-112.
 • MEB (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02-T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf Erişim Tarihi: 15.01.2021
 • Susar Kırmızı, F., Kapıkıran, Ş. ve Akkaya, N. (2021). Dijital ortamda yazmaya ilişkin tutum ölçeği (DOYAT): Ölçek geliştirme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(52), 1-28.
 • TÜİK (2020). 2020 Hane halkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679. Erişim Tarihi: 09.01.2021
 • Yamaç, A., Öztürk, E., & Mutlu, N. (2020). Effect of digital writing instruction with tablets on primary school students’ writing performance and writing knowledge. Computers & Education, 157, 1-18, https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103981

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mete Yusuf USTABULUT> (Sorumlu Yazar)
Cumhurbaşkanlığı
0000-0002-8864-645X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ustabulut, M. Y. (2021). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Yazmayla İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (2) , 300-311 . DOI: 10.18026/cbayarsos.889022