Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of School Managers Charismatic Leadership Features To Schools Corporate Reputation

Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 3, 234 - 256, 24.09.2021
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.958569

Öz

The general aim of this research is to investigate the effect of school principals’ charismatic leadership features on schools’ corporate reputations according to teachers’ opinions. The relational survey model was used in the research. 4576 teachers who had been working at schools in Onikişubat district in Kahramanmaraş created the universe of this study. 582 teachers working at state schools who were selected with the simple random sample method created the research sample. Personal Information Form and Charismatic Leadership Scale developed by Conger and Kanungo (1994) and Corporate Reputation Scale developed by Karaköse (2006) were used to collect data. Independent Groups t-Test, ANOVA, Pearson Correlation Analysis and Regression Analysis were carried out in the analysis of the data. As the result of this search, a significant relationship was observed between the school principals’ charismatic leadership levels and schools’ corporate reputation, also seen that school principals’ charismatic leadership features are predictors of schools corporate reputation.

Kaynakça

  • Antonakis, J.,Fenley, M.,&Liechti S. (2011). Can charisma be taught? Tests of two interventions. Academy of Management Learning ve Education, 10, 3, 374–396.
  • Arabacı, İ.B. (2014). Okul müdürlerinin karizmatik liderlik özellikleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Uluslararası TurkishJournal of EducationalStudies, 1(1),192-221.
  • Aydoğar, N.,&Yirci, R. (2020). Devlet ve özel okul yöneticilerinin yenilik yönetimi becerilerinin karşılaştırılması: Nicel bir araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(39), 1286-1308.
  • Conger, J. A.,&Kanungo, R. (1987). Toward a behavioral theory of charismatic leadership in organizational settings. Academy of Management Review, Vol. 12, No: 4, 637-647.

Okul Müdürlerinin Karizmatik Liderlik Özelliklerinin Okulların Kurumsal İtibarına Etkisi

Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 3, 234 - 256, 24.09.2021
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.958569

Öz

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin karizmatik liderlik özelliklerinin okulların kurumsal itibarına etkisini incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017 yılı bahar döneminde Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçe merkezinde görev yapan 4576 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemi ise evrenden basit tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilen 582 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması aşamasında Kişisel Bilgi Formu ile Conger ve Kanungo (1994) tarafından geliştirilen Karizmatik Liderlik Ölçeği ve Karaköse (2006) tarafından geliştirilen Kurumsal İtibar Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde Bağımsız Gruplar t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, LSD testi, Games Howell Testi, Pearson Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin karizmatik liderlik özellikleri ile okulların kurumsal itibarı arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiş, okul müdürlerinin karizmatik liderlik özelliklerinin okulların kurumsal itibarının bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.

Kaynakça

  • Antonakis, J.,Fenley, M.,&Liechti S. (2011). Can charisma be taught? Tests of two interventions. Academy of Management Learning ve Education, 10, 3, 374–396.
  • Arabacı, İ.B. (2014). Okul müdürlerinin karizmatik liderlik özellikleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Uluslararası TurkishJournal of EducationalStudies, 1(1),192-221.
  • Aydoğar, N.,&Yirci, R. (2020). Devlet ve özel okul yöneticilerinin yenilik yönetimi becerilerinin karşılaştırılması: Nicel bir araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(39), 1286-1308.
  • Conger, J. A.,&Kanungo, R. (1987). Toward a behavioral theory of charismatic leadership in organizational settings. Academy of Management Review, Vol. 12, No: 4, 637-647.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Cüneyt DEMİR (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-7145-9260
Türkiye


Ramazan YİRCİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-4696-7420
Türkiye

Teşekkür Değerli danışmanım Doç. Dr. Ramazan Yirci'ye ve fedakar öğretmenlerimize teşekkür ederim
Yayımlanma Tarihi 24 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Demir, C. & Yirci, R. (2021). Okul Müdürlerinin Karizmatik Liderlik Özelliklerinin Okulların Kurumsal İtibarına Etkisi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (3) , 234-256 . DOI: 10.18026/cbayarsos.958569