Son Sayı

Cilt: 5 - Sayı: 1, 30.06.2022

Yıl: 2022

Değerli Okurlar,

Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi'nin (ÇEDED) amacı;

Çocuk edebiyatı, edebiyat eğitimi ve dil eğitimi alanlarında bir literatür oluşmasına katkı sağlamak,

Var olan literatürü geliştirmek,

Bahsi geçen alanlarda yayın yapan akademisyenlerin yayınlarını görünür kılmak,

Araştırmacıların alandaki yeni gelişmeleri takip edebileceği bir platform oluşturmak,

Her sayıda kurgusal nitelikli bir çocuk kitabının tanıtımına ve eleştirisine yer vererek çocuk ve yetişkin okura bakış açısı sunmaktır.

Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi (ÇEDED), çocuk edebiyatı, edebiyat eğitimi ve dil eğitimi alanlarında araştırma ve derleme niteliğinde özgün bilimsel makaleler ve kitap tanıtımları/eleştirileri yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. 2018 yılı Mayıs ayında yayın hayatına başlayan derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir.

Yazarlarımız Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi'ne (ÇEDED) makale ya da kitap tanıtımı/eleştirisi gönderirken "Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi Yayın Şablonu"nu dikkate almalıdır. Dergi yazım kurallarına şablonda ayrıca yer verilmiştir.

Kaynak gösteriminin APA 7 esaslarına göre yapılması gerekmektedir.

Çok yazarlı makale

Douglas, S. R., & Kim, M. (2014). Task-based language teaching and English for academic purposes: An investigation into instructor perceptions and practice in the Canadian context. TESL Canada Journal, 31(8), 1-22. https://doi.org/10.18806/tesl.v31i0.1184F

Editörlü kitap içinde bölüm ya da makale

Emiroğlu, S. (2013). Konuşma eğitimi. M. Durmuş & A. Okur (Ed.), Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı içinde (s. 277-291). Ankara: Grafiker.

Yayımlanmış tez

Hollander, M. M. (2017). Resistance to authority: Methodological innovations and new lessons from the Milgram experiment (Publication No. 10289373) [Doctoral dissertation, University of Wisconsin-Madison]. ProQuest Dissertations and Theses Global.

Bölümleri farklı kişiler tarafından çevrilen editörlü kitap

Johnson, A. P. (2015). Başlangıç (Z. Kaya, Çev.). Y. Uzuner & M. Ö. Anay (Ed.), Eylem araştırması el kitabı içinde (s. 43-58). Anı. (Orijinal eserin basım tarihi 2005).

Tek yazarlı makale

Karadağ, B. F. (2020). İstasyon tekniğinin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanımı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 560-578. https://doi.org/10.17679/inuefd.511793

Tek yazarlı kitap

Willis, J. (1996). A framework for task-based learning. Longman Limited.

Çok yazarlı kitap

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Tıpkıbasım). Seçkin.

Yayımlanmamış tez

Yılmaz, O. (2013). Fatih Erdoğan’ın eserlerinin eğitsel değerler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi. (2013).

Yayın Etiği

Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, çocuk edebiyatı, edebiyat eğitimi ve dil eğitimi alanlarındaki nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi'ne gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonunda kabul edilen makaleler ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır.

Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisinin parçalarından olan yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların ‘Yayın Etiği Komitesi (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/) tarafından belirtilen etik ilkelere ve yönergelere uymaları gerekmektedir. Bu kapsamda Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisinin bileşenlerine ait sorumluluklara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.


Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisinin Editör Kurulu Sorumlulukları
1. Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisine başvurusu yapılan her makaleden, Editör Kurulu sorumludur ve üyeler bu sorumluluğu bilir. Kişisel kazançların düşünülmemesi ve bağımsız karar verme bu sorumluluğun temelidir. Yayıncı ve Editör Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.

2. Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi Editör Kurulunun temel amacı dergiyi sürekli geliştirmek ve yayın niteliklerini arttırmaya yardımcı olmaktır.

3. Editör Kurulu, kör hakemlik değerlendirme süreci, etik ilkelerin belirlenmesi ve çalışmaların yayımlanması gibi dergi politikalarını belirlemekle ve bu politikaları uygulamakla yükümlüdür.

4. Editör Kurulu, Dergide yayımlanmış makale yazarlarının telif hakkını korumakla yükümlüdür.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
1. Editörler, hakemlerin, yazarların, araştırmacıların ve okuyucuların istekleri noktasında gerektiğinde çalışmalar ile ilgili dönüt vermeye özen gösterirler.

2. Editörler, bir çalışmanın yayın sürecinde düzeltmeler yapmaya ve açıklama gerektiren konularda objektif yorumlarda bulunmaya özen gösterirler.

3. Editörler, özgün makalelerin ve bilimsel alanyazına katkı sağlayacak çalışmaların yayımlanmasına özen gösterirler.

4. Editörler, dergiye gönderilen çalışmaların önemli bir problemi olmadığı sürece makaleleri değerlendirme sürecine kabul eder.

5. Editörler, bilimsel alanyazına katkı sağlayamayacak, özgün olmayan ya da derginin yayım alanına girmeyen çalışmaları Editör Kurulu adına ön değerlendirme aşamasında ret etme hakkınsa sahiptir.

6. Editörler, değerlendirme sürecine alınan çalışmalar ile ilgili hakem görüşlerini temel alır ve çalışmada çok ciddi problemler olmadığı sürece hakem ve alan editörleri tarafından verilen kararları değiştirmezler.

7. Editörler, kör hakemlik ve değerlendirme süreci ile ilgili politikalara dikkat ederek hakem bilgilerini hiçbir şekilde açıklamaz ve çalışmaların yansız bir şekilde değerlendirmesi için özen gösterirler.

8. Editörler, derginin hakem havuzunu sürekli genişletme çabasında bulunarak hakemlik sürecinin geniş bir yelpazede yürütülmesini sağlar.

9. Editörler, bilimsel olmayan dayanaklara göre yazılmış değerlendirmeleri ve akademik görgü kurallarına uyulmayan hakem değerlendirmeleri dikkate almazlar.

10. Editörler, derginin yayın süreci içerisinde yer alan herkesle etkili bir iletişim kurar ve düzenli toplantılar düzenlerler.

11. Editörler, dergide yer alan makalelerdeki kişisel verilerin korunmasına noktasına özen gösterirler.

12. Editörler, dergiye gönderilen makalelerde mutlaka insan ve hayvan haklarının korunmasına dikkat ederler.

13. Editörler, makalenin etik kurul onayı ya da deneysel araştırma izni gerektirdiği ancak dergiye bu belgelerin gönderilmediği noktalarda ilgili çalışmayı reddederler.

14. Editörler, makalelerde yer alan hataların ya da tutarsızlıkların düzeltilmesi noktasına dikkat ederler.

15. Editörler, yayımlanan bir makaleye yönelik olarak gelen eleştirileri dikkate alırlar ve eleştirilen makalenin yazar/yazarlarına cevap hakkı tanırlar.

16. Editörler, dergiye yöneltilen şikâyet ve talepleri inceler, gerekli açıklamaları yaparlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisine gönderilen makalelerin değerlendirilmesi sürecinde yazarların hakemleri, hakemlerin de yazarları tanımadıkları çift yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır. Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisine gönderilen makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumluluklara dikkat etmelidir:

1. Hakemlerin, yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmeleri gerekmektedir.

2. Hakemlerin, makale değerlendirmesini yansızlık ve gizlilik içinde yapmaları gerekmektedir.

3. Hakemlerin, değerlendirmede bulundukları çalışmaları değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra yok etmeleri gerekmektedir.

4. Hakemlerin, değerlendirmeye aldıkları makale ile ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anlamaları durumunda, makaleyi değerlendirmeyi reddetmeleri ve editörlere bilgi vermeleri gerekmektedir.

5. Hakemlerin, makaleleri değerlendirmeleri sırasında akademik görgü kurallarına uymaları, yapıcı bir dil kullanmaları ve kişisel yorumlarda bulunmamaları gerekmektedir.

6. Hakemlerin, değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmaları değerlendirme süresi içinde incelemeleri gerekmektedir.

7. Hakemlerin, makale değerlendirme talebini 7 gün içinde cevaplamaları, kabul ettikleri değerlendirmeleri 15 gün içinde tamamlamaları gerekmektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisine makale başvurusu yapan yazarlar şu etik sorumluluklara dikkat etmelidir:

1. Yazarlar, başka bir dergide yayımladıkları ya da yayımlanması için gönderdikleri bir çalışmayı Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisine göndermemelidir.

2. Yazarlar, yalnızca özgün makalelerini Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisine göndermelidir.

3. Yazarlar, Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi Telif Hakkı Formunu eksiksiz doldurmak ve sisteme yüklemekle yükümlüdürler.

4. Yazarlar, Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisine gönderdikleri makalelerin yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara doğru şekilde atıf yapmalıdır.

5. Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisine gönderilen çalışmalarda makaleye katkısı bulunmayan kişiler yazar olarak yazılmamalıdır.

6. Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisine gönderilen bir makalede çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişiler editörlere bildirilmelidir.

7. Makalenin değerlendirilmesi sürecinde yazarlardan çalışmaya dair bilgi ya da ham veriler Editör Kurulu adına Alan Editörleri tarafından talep edilebilir. Talep edilen bilgilerin olması durumunda yazarlar ilgili talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

8. Yazarlar, çalışmalarında yer alan verilerin kullanım haklarına ve çalışma için gerekli izinlerin alındığına dair durumları belgelendirmelidir.

9. Yazarlar, hangi süreçte olursa olsun çalışmalarıyla ilgili bir hata fark ettiklerinde editörlere bilgi vermek, hatayı düzeltmek ya da makaleyi geri çekmekle yükümlüdür.

10. Yazarlar, etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir. (Doküman analizi ile gerçekleştirilmiş çalışmalarda etik kurul onayına gerek yoktur.)

11. Yazarlar, veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb. uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisinde editörler, hakemler ya da yazarlar ile ilgili etik ilkelere uygun olmayan bir davranış ya da dergide yer alan bir makale ilgili etik olmayan durumlarla karşılaşılması durumunda cededdergi@hotmail.com adresine bildirimde bulunulmalıdır.

Yayımlanmak üzere dergimize gönderilen çalışmalardan herhangi bir yayın ücreti talep edilmemektedir.