Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 83 - 103, 30.06.2022
https://doi.org/10.47935/ceded.1077964

Öz

Turkish coursebooks are prepared according to the "Turkish Course Curriculum of Ministry of National Education." In the curriculum, the legal basis of the curricula are stated, and the general objectives determined for the students graduated from secondary school and other objectives specified under the title of "communication in mother tongue" in the " Qualifications Framework for Turkey" are explained. It has been expressed in the curriculum that the curriculum is prepared on the basis of the "thematic approach" in order to achieve the special objectives of the Turkish course. In this study, whether the texts in the "5th Grade Turkish Coursebook" published by the Ministry of National Education were conformed for the "theme" they belonged was investigated according to the views of the teachers. To achieve this, answers were sought for the questions of “What is the theme of the texts in the 5th grade Turkish coursebook according to the teachers? Is the text conformed with the theme in the coursebook?” The phenomenological design was used in the study. It was concluded as result of the study that three out of eight randomly selected texts from each theme in the relevant coursebook were not included under the correct theme in the coursebook, and five texts were under the accurate theme.

Kaynakça

 • Ağar, M. E. (2006). Türkçe öğretiminin tarihçesi. Journal of Human Sciences, 8(1), 1-10. Retrieved from https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/91
 • Aksan, D. (1975). Ana dili. Türk Dili, S. 285.
 • Akkurt, E. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki bilgilendirici ve tahkiyeli metinlerin anlaşılabilirliği ile ilgili görüşleri ve metinlerin metin okunabilirliği açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Aktaş, Ş. & Gündüz, O. (2004). Yazılı ve sözlü anlatım-kompozisyon sanatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Aşıcı, M. (1997). Türkçe öğretiminde metin ve metin incelenmesi. Türkçe ve Edebiyat Öğretimi Sempozyumu Türkçe –Edebiyat Eğitiminde Sorunlar, Çözümler, Yeni Yaklaşımlar Bildirileri 3 Mayıs 1997 içinde (s. 72-80). İstanbul: Eyüboğlu Eğitim Kurumları Yayınları.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15.
 • Bölükbaş, F. (2003). Beyaz Lale öyküsünün şiddet-çocuk psikolojisi bağlamında değerlendirilmesi. Çocuk Edebiyatına ve Çocuk Hekimliğine Yansıyan Şiddet Sempozyumu içinde (s. 65-70). Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.
 • Epçaçan, C. & Okçu, V. (2010). İlköğretim Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Millî Eğitim, 40(187), 39-51.
 • Evren, Z. (2008). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki edebî metinlerin çocuk edebiyatı ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Günay, D. (2003). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • Haykır, H. A., Kaplan, H. Kiryar, A., Tarakçı, R. & Üstün, E. (2018). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe ders kitabı 5. Ankara: MEB Yayınları.
 • Kılınç, A. & Duman, I. (2012). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki tematik yaklaşım üzerine bir inceleme. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 4, 94-101.
 • Lüle Mert, E. (2012). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan öykülerin çocuk yazınının temel ilkeleri bağlamında incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 73-93.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma – desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev.) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Oğuzkan, A. F. (2013). Çocuk edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Şekerci, Y. (2018). 6. sınıf ortaokul Türkçe ders kitabı. Ankara: Eksen Yayıncılık.
 • TDK (2021). Türk Dil Kurumu Sözlüğü. https://sozluk.gov.tr/

5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yer Aldığı Temaların Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 83 - 103, 30.06.2022
https://doi.org/10.47935/ceded.1077964

Öz

Türkçe ders kitapları “Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Türkçe Dersi Öğretim Programı”na uygun olarak hazırlanmaktadır. Ortaokulu bitiren öğrenciler için belirlenmiş amaçlar ise; bir önceki eğitim kademesinde edinilmiş olan yetkinliklerin geliştirilmesi, millî ve manevî değerlerin öğrenciler tarafından benimsenmiş olması, öğrencilerin haklarını bilip sorumluluklarının gereğini yapan bireyler olması gerektiği, öğrencilerin “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve tüm disiplinlerde belirtilmiş olan temel düzeydeki beceri ve yetkinlikleri kazanmış olması olarak belirtilmiştir.. Böylece Türkçe derslerinin amaçları net bir şekilde ortaya konulmuş ve ana yapısının nasıl olması gerektiği ifade edilmiş olmaktadır. Programda Türkçe dersinin özel amaçlarına ulaşmak için öğretim programının “tematik yaklaşım” esas alınarak hazırlandığı ifade edilmiştir. Türkçe ders kitaplarına alınacak metinler farklı açılardan farklı zamanlarda birçok kez incelenmiştir. Bu çalışmada ise MEB tarafından yayımlanmış “5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı”ndaki metinlerin ders kitabında verildikleri “tema” başlığının uygun olup olmadığı öğretmen görüşlerine göre incelenmiştir. Bunun için “Öğretmenlere göre 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin teması nedir? Metin ders kitabında yer verildiği temaya uygun mudur?” sorularının cevabı aranmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen görüşlerinden elde edilen verilere göre ilgili ders kitabında yer alan her temadan random seçilen sekiz metinden üçünün ders kitabında verildiği tema başlığının uygun olmadığı, beş metnin ise verildiği tema başlığının uygun olduğu sonucunca ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Ağar, M. E. (2006). Türkçe öğretiminin tarihçesi. Journal of Human Sciences, 8(1), 1-10. Retrieved from https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/91
 • Aksan, D. (1975). Ana dili. Türk Dili, S. 285.
 • Akkurt, E. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki bilgilendirici ve tahkiyeli metinlerin anlaşılabilirliği ile ilgili görüşleri ve metinlerin metin okunabilirliği açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Aktaş, Ş. & Gündüz, O. (2004). Yazılı ve sözlü anlatım-kompozisyon sanatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Aşıcı, M. (1997). Türkçe öğretiminde metin ve metin incelenmesi. Türkçe ve Edebiyat Öğretimi Sempozyumu Türkçe –Edebiyat Eğitiminde Sorunlar, Çözümler, Yeni Yaklaşımlar Bildirileri 3 Mayıs 1997 içinde (s. 72-80). İstanbul: Eyüboğlu Eğitim Kurumları Yayınları.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15.
 • Bölükbaş, F. (2003). Beyaz Lale öyküsünün şiddet-çocuk psikolojisi bağlamında değerlendirilmesi. Çocuk Edebiyatına ve Çocuk Hekimliğine Yansıyan Şiddet Sempozyumu içinde (s. 65-70). Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.
 • Epçaçan, C. & Okçu, V. (2010). İlköğretim Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Millî Eğitim, 40(187), 39-51.
 • Evren, Z. (2008). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki edebî metinlerin çocuk edebiyatı ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Günay, D. (2003). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • Haykır, H. A., Kaplan, H. Kiryar, A., Tarakçı, R. & Üstün, E. (2018). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe ders kitabı 5. Ankara: MEB Yayınları.
 • Kılınç, A. & Duman, I. (2012). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki tematik yaklaşım üzerine bir inceleme. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 4, 94-101.
 • Lüle Mert, E. (2012). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan öykülerin çocuk yazınının temel ilkeleri bağlamında incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 73-93.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma – desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev.) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Oğuzkan, A. F. (2013). Çocuk edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Şekerci, Y. (2018). 6. sınıf ortaokul Türkçe ders kitabı. Ankara: Eksen Yayıncılık.
 • TDK (2021). Türk Dil Kurumu Sözlüğü. https://sozluk.gov.tr/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Cem Şems TÜMER> (Sorumlu Yazar)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4933-7478
Türkiye


Özcan CANPOLAT>
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0003-4969-742X
Türkiye

Teşekkür Bu çalışma, "5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Tema ve Konu Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi" başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ceded1077964, journal = {Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi}, eissn = {2667-5528}, address = {Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Yalnızbağ Yerleşkesi, ERZİNCAN}, publisher = {Oğuzhan YILMAZ}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {83 - 103}, doi = {10.47935/ceded.1077964}, title = {5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yer Aldığı Temaların Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Tümer, Cem Şems and Canpolat, Özcan} }
APA Tümer, C. Ş. & Canpolat, Ö. (2022). 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yer Aldığı Temaların Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi . Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi , 5 (1) , 83-103 . DOI: 10.47935/ceded.1077964
MLA Tümer, C. Ş. , Canpolat, Ö. "5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yer Aldığı Temaların Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi" . Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi 5 (2022 ): 83-103 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ceded/issue/68862/1077964>
Chicago Tümer, C. Ş. , Canpolat, Ö. "5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yer Aldığı Temaların Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi". Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi 5 (2022 ): 83-103
RIS TY - JOUR T1 - 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yer Aldığı Temaların Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi AU - Cem ŞemsTümer, ÖzcanCanpolat Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47935/ceded.1077964 DO - 10.47935/ceded.1077964 T2 - Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 103 VL - 5 IS - 1 SN - -2667-5528 M3 - doi: 10.47935/ceded.1077964 UR - https://doi.org/10.47935/ceded.1077964 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yer Aldığı Temaların Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi %A Cem Şems Tümer , Özcan Canpolat %T 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yer Aldığı Temaların Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi %D 2022 %J Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi %P -2667-5528 %V 5 %N 1 %R doi: 10.47935/ceded.1077964 %U 10.47935/ceded.1077964
ISNAD Tümer, Cem Şems , Canpolat, Özcan . "5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yer Aldığı Temaların Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi". Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi 5 / 1 (Haziran 2022): 83-103 . https://doi.org/10.47935/ceded.1077964
AMA Tümer C. Ş. , Canpolat Ö. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yer Aldığı Temaların Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi. ÇEDED. 2022; 5(1): 83-103.
Vancouver Tümer C. Ş. , Canpolat Ö. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yer Aldığı Temaların Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi. 2022; 5(1): 83-103.
IEEE C. Ş. Tümer ve Ö. Canpolat , "5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Yer Aldığı Temaların Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi", Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 83-103, Haz. 2022, doi:10.47935/ceded.1077964