Yıl 2016, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 65 - 84 2016-06-01

1 NUMARALI KARAMAN AHKÂM DEFTERİ’NİN ŞEKİL VE İÇERİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
KARAMAN AHKÂM DEFTERS NUMBERED 1 AND CONTENT IN TERMS OF EVALUATION OF FIGURE

Gürkan CEVGER [1]


Ahkâm Defterleri, temelde halkın şikâyet ve problemlerini çözüme kavuşturmak ve adaleti tesis etmek amacıyla düzenlenmiştir. Osmanlı bürokrasisinde 16 eyalet adına düzenlenen bu defterlerin şekil ve içerik yönünden değerlendirilmesi ve tanıtılması gerek tarihi çalışmalara gerekse bölge üzerine yapılacak akademik çalışmalara katkı sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Bu çalışmada 1 numaralı Karaman Ahkâm Defteri’nin fiziksel durumu, dil ve diplomatik özellikleri, muhtevası ve içerdiği belge sayıları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışma sırasında elde edilen veriler gerektiğinde tablo haline getirilip metin içerisinde verilmiş, böylece çalışmaya istatistiksel katkı sağlanılması amaçlanmıştır. Bu çalışma neticesinde defterdeki hükümlerin muhtevası, hükümlerin aylara ve yıllara göre dağılımları ile defterde bahsi geçen yerleşim birimleri de tespit edilerek bölgenin coğrafi sınırları hakkında da bilgilere ulaşılmıştır.
The Ahkâm Defters, to solve the basic problems of the people's complaints and justice is held to the facility. Ottoman bureaucracy, organized on behalf of 16 states in the form of this book and evaluation in terms of content and work history should be made on the introduction of both is important in terms of contributing to academic study. The physical condition of Karaman Ahkâm Defter No. 1 In this study, language and diplomatic properties, content and number of documents that contain are examined in detail. The data obtained during the study presented in the text brought into the table is required, so the statistical study was aimed to contribute achievable. In this study, a result of the content of the provisions of the books, according to the month and year of the provisions mentioned in the book distribution of the settlements were reached in the information about the geographic boundaries of the region are identified
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi: 1 Numaralı Karaman Ahkâm Defteri.
 • Ahıskalı, Recep, (1999), “Divan-ı Hümayun Teşkilâtı”, Osmanlı, VI, Yeni Türkiye Yayınları.
 • Akbulut, Hüseyin, (2007), “1858 Arazi Kanunnamesi’nin Rumeli’de Uygulanması Açısından 1862–1866 Tarihli 84 Numaralı Rumeli Ahkâm Defterinin Değerlendirilmesi”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydın Bilgin ve Günalan, Rıfat,( 2008), XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Maliyesi ve Defter Sistemi, İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
 • Aydıner, Mesut (2007), “Ragıb Paşa”, DİA., XXXIV, Türk Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Haz. Yusuf İhsan Genç vd. , Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010, s. 9–20.
 • Çorbacıoğlı, Mesude, (1988), “Osmanlı Devlet Teşkilâtında Mevcut Kalemler ve Görevleri”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomâtik Semineri 30 Nisan–2 Mayıs, 1988, İstanbul 1988, s. 72–83.
 • Devellioğlu, Ferit, (2001), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügât, (18. Baskı), Ankara: Aydın Kitabevi.
 • Faroqhi, Suraiya, (2003), Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir? (2.Baskı), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • ----------------, (2006), Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı, İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
 • Gökbilgin, Tayyib, (1992), Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul: Enderun Kitabevi.
 • Halaçoğlu, Yusuf, (2007), XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, (6.Baskı), Ankara: TTK. Yayınları.
 • İnalcık, Halil, (2009), Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300–1600) , (Çev. Ruşen Sezer), (14.Baskı), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • ----------------, (2010), Osmanlılar Fütuhat, İmparatorluk, Avrupa İle İlişkiler, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Kütükoğlu, Mübahat S, (1995), “Mühimme Defteri”, DİA, XXXI, Türk Diyanet Vakfı Yayınları.
 • ----------------,(1984), Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul: Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları.
 • Özel, Ahmet, (1988), “Ahkâm”, DİA, I, Türk Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Öztürk, Said, “Kayseri ve Çevresinin Sosyo-Ekonomik Tarihi İçin Önemli Bir Kaynak: Karaman Ahkâm Defterleri”, III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyum Bildirileri (06–07 Nisan 2000), Kayseri 2000, s. 403.
 • ----------------, (2001), “Sosyo-Ekonomik Tarih Kaynağı Olarak Ahkâm Defterleri”, (Editör) Kemal Çiçek, Pax Ottomana: Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, (s. 613), Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Pakalın, Mehmet Zeki, (1946), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Şahin İlhan ve Emecen, Feridun, “ II. Beyazıd Dönemine Ait Bir Ahkâm Defterinin Diplomâtik Özellikleri”, Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri Bildirileri, (30–31 Mayıs 1994), İstanbul 1994.
 • Temelkuran, Tevfik, (1975),“Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi”, Tarih Enstitüsü Dergisi, Cilt.VI, s. 131.
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, (1988), Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhâl, Ankara: TTK Yayınları.
 • ----------------, (1988), Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, Ankara: TTK Yayınları.
 • ----------------, (1988), Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, Ankara: TTK Yayınları.
Diğer ID JA75SS87JK
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gürkan CEVGER
Kurum: ?

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2016

Bibtex @ { cesmicihan250958, journal = {Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi}, issn = {2149-5866}, address = {T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {65 - 84}, doi = {}, title = {1 NUMARALI KARAMAN AHKÂM DEFTERİ’NİN ŞEKİL VE İÇERİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Cevger, Gürkan} }
APA Cevger, G . (2016). 1 NUMARALI KARAMAN AHKÂM DEFTERİ’NİN ŞEKİL VE İÇERİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ . Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi , 3 (1) , 65-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cesmicihan/issue/23554/250958
MLA Cevger, G . "1 NUMARALI KARAMAN AHKÂM DEFTERİ’NİN ŞEKİL VE İÇERİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 3 (2016 ): 65-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cesmicihan/issue/23554/250958>
Chicago Cevger, G . "1 NUMARALI KARAMAN AHKÂM DEFTERİ’NİN ŞEKİL VE İÇERİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 3 (2016 ): 65-84
RIS TY - JOUR T1 - 1 NUMARALI KARAMAN AHKÂM DEFTERİ’NİN ŞEKİL VE İÇERİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Gürkan Cevger Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 84 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-5866- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 1 NUMARALI KARAMAN AHKÂM DEFTERİ’NİN ŞEKİL VE İÇERİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Gürkan Cevger %T 1 NUMARALI KARAMAN AHKÂM DEFTERİ’NİN ŞEKİL VE İÇERİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2016 %J Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi %P 2149-5866- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Cevger, Gürkan . "1 NUMARALI KARAMAN AHKÂM DEFTERİ’NİN ŞEKİL VE İÇERİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 3 / 1 (Haziran 2016): 65-84 .
AMA Cevger G . 1 NUMARALI KARAMAN AHKÂM DEFTERİ’NİN ŞEKİL VE İÇERİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E – DERGİSİ. 2016; 3(1): 65-84.
Vancouver Cevger G . 1 NUMARALI KARAMAN AHKÂM DEFTERİ’NİN ŞEKİL VE İÇERİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi. 2016; 3(1): 65-84.