Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 53 - 60 2018-06-25

Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitimi Yıl Sonu Eğlencesine İlişkin Beklentileri
Parents’ Expectations About Preschool Education End of the Year Party

Hatice Bekir [1] , Remzi Aydın [2]


Bu çalışmanın amacı; çocuğu okul öncesi eğitim alan ebeveynlerin okul öncesi eğitimi yıl sonu eğlencesine ilişkin beklentilerini ortaya koymaktır. Çalışma, nitel araştırma modellerinden fenomenoloji (olgu bilim) deseninde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu, amaçlı grubu belirleme (ölçüt) yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi ile seçilen, çocuğu (beş yaş) Ankara ilinde bir üniversite bünyesinde bulunan uygulama anaokuluna kayıtlı sekiz anne ve yedi baba oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile bireysel görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır.

Çalışma sonucunda, anne ve babaların tamamı okul öncesi eğitimi yıl sonu eğlencesi düzenlenmesini istediklerini belirtmişlerdir.  Beş anne ve üç baba eğlence içeriğinin çocuklarının yıl içinde yaptıkları faaliyetlerin sergilenmesi ve sahne gösterisi şeklinde olmasını, üç anne ve dört baba ise çocukların kendilerini rahat hissedecekleri her türlü eğlenceyi içerecek şekilde olmasını istediklerini ifade etmişlerdir. Beş anne ve üç baba okul öncesi eğitimi yıl sonu eğlencesinin sahneli bir gösteri salonunda düzenlenmesini, üç anne ve dört baba ise çocukların iklim koşullarına göre sınıf ya da okul bahçesinde düzenlenmesini beklediklerini ifade etmişlerdir.

The aim of the study is to define parents’ expectations about pre-school education end of year party. The current study is designed within a qualitative research model which is phenomenology. Participants of the study were chosen through one of the purposive sampling methods which is homogenous sampling. Participants consist of 15 parents including 8 mothers and 7 fathers whose children (age 5) are enrolled in a nursery practice school of a university in Ankara. Data was collected with a semi-structured interview form developed by the researchers and an individual interview. Descriptive and content analyses were utilized in data analysis.

According to the results, all the parents favor the organization of the “Pre-school Education End of Year Party”. 8 of these parents prefer the content of the party to include school year activities and to be performed on a stage, while 7 of them prefer any fun activity in which children feel themselves comfortable. 8 of the parents expect the party to be held in a performance hall with a stage, while 7 of them expect it to be held in children’s in the class or school yard- according to weather conditions.

  • Aral, N., Kandır, A. ve Can Yaşar M.(2000). Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı, İstanbul: Ya-Pa.
  • Arı, M. (2003). Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve kalitenin önemi. Sevinç, M. (Ed.),Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar İçinde (31-35). İstanbul: Morpa.
  • Glesne, C.(2013). Kelimelerin Uçmasını Sağlamak P. Yalçınoğlu (Çev)., Nitel araştırmaya giriş. A, Ersoy & P. Yalçınoğlu (Çev. Edt.). (2. Baskı) :139-188, Ankara: Anı.
  • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage
  • Milli Eğitim Bakanlığı.(2013). “Okul Öncesi Eğitimi Yıl Sonu Eğlencesi” hakkında 10.04.2013 tarihli Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün yazısı.
  • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. Edt.). Ankara:Pegem Akademi.
  • Pedagoji Derneği.(2017).Anaokulu gösterileri kaldırılsın. https://pedagojidernegi.com/wp-content/uploads/2017/10/AnaokuluG%C3%B6sterileriKald%C4%B1r%C4%B1ls%C4%B1n.pdf 01.06.2018 tarihinde ulaşılmıştır.
  • Tokuç, H. (2007). Anne ve babaların okul öncesi eğitim hakkındaki görüş ve beklentilerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
  • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.baskı), Ankara: Seçkin
  • Zembat, R. (2007). Okul öncesi eğitimde nitelik. Oktay, A. ve Polat Unutkan, Ö. (Ed.), Okul öncesi eğitimde güncel konular içinde (25-45). Ankara:Morpa.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Hatice Bekir (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Remzi Aydın
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2018

APA Bekir, H , Aydın, R . (2018). Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitimi Yıl Sonu Eğlencesine İlişkin Beklentileri. Çocuk ve Gelişim Dergisi , 1 (1) , 53-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cg/issue/36546/430739