Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 14 - 23 2019-06-25

Hemşire ve Ebelerin Bebeğin Gelişimini Desteklemeye Yönelik Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Şehnaz Ceylan [1] , Özlem Gözün Kahraman [2] , Nida Kılınç [3]


Bu çalışmanın amacı, aile hekimliğinde çalışan hemşire ve ebelerin bebeğin gelişimini desteklemeye yönelik davranışını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Aynı zamanda, hemşire ve ebelerin bebeğin gelişimini destekleme davranışını yaş, eğitim durumu, çalışma yılı ve ilgilenilen çocuk sayısı değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, aile sağlığı merkezlerinde çalışan 185 hemşire ve ebe oluşturmuştur. Ölçeğin faktör analizine uygunluğunu belirlemek için öncelikle “Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı” ve “BarlettSphericity Testi” yapıldı ve ölçeğin faktör analizi için uygun olduğu tespit edildi. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirleyebilmek için faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini tespit etmek amacıyla Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Hemşire ve ebelerin bebeğin gelişimini destekleme davranışı yaş, eğitim durumu, çalışma yılı ve ilgilenilen çocuk sayısı değişkenlerine göre Kruskal Wallis Testi kullanılarak incelenmiştir. Analizler sonucunda yapılan faktör analizi çalışması, ölçeğin tek faktörlü olduğunu ve 11 maddeden oluştuğu göstermektedir. Ölçekte bulunan maddelerin faktör yükleri 0,41 ile 0,72 arasında değişmektedir. Açıklanan varyans madde toplamında %38’dir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayı değeri 0,82’dir. Tüm bu sonuçlar, geliştirilen “Hemşire ve Ebelerin Bebeğin Gelişimini Desteklemeye Yönelik Davranışını Belirleme Ölçeği (HEBGDÖ)”nin, sağlık personelinin bebeğin gelişimini desteklemeye yönelik davranışını belirlemede kullanılabileceğini göstermektedir. Hemşire ve ebelerin bebeğin gelişimini destekleme davranışı yaş, eğitim durumu, ilgilenilen çocuk sayısı değişkenlerine göre farklılık göstermezken, aile hekimliğinde çalışma süresine göre farklılık göstermiştir.

Sağlık personeli, bebeğin gelişimi
  • Alan, H. (2011). Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Desteğin Anne Bebek Bağlılığına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.Atasoy, I. ve Ermin, C. (2016). Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Mesleklerine Bakış Açısının İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi,6(2): 83-91.Arslan, F., Uzun, Ş. (2008). Hemşirenin postnatal eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin incelenmesi. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 28:736-742.Beydağ, K. D. (2007). Doğum sonu dönemde anneliğe uyum ve hemşirenin rolü. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6), 479-484.Berk, L. E. (2013). Bebekler ve çocuklar. N. Işıkoğlu Erdoğan, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi elkitabı (İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum). Ankara: Pegem Yayıncılık.Crawford, M. J. and Weber, B. (2014). Early Intervention Every Day! EmbeddingActivities in Daily Routines for Young Children and Their Familie. USA: Paul H. Brookes Publishing Co.Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.Güleşen, A.,& Yıldız, D. (2013). Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 12(2), 177-82.Gözün Kahraman, Ö. ve Çetin, A. (2014, Nisan). Gelişimsel geriliği olan bebeğe sahip annelerin yaşadıkları sürece ilişkin görüşlerinin ve gereksinimlerinin belirlenmesi. Sözel bildiri, ICECI 2014 Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya.Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS: and sex and drugs and rock 'n' roll (third edition). London: Sage.Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2006). How to Design and Evaluate Research in Education, 6th Ed., McGraw-Hill, New York.Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel, Ankara.Karadağ, M., Oğuz, I. Ş. I. K., CANKUL, İ. H., & ABUHANOĞLU, H. (2015). Hekim ve hemşirelerin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 160-179.Ülker, P., Kahraman, Ö. G., ve Ceylan, Ş. (2015). Sağlık Personelinin Erken Müdahale Konusunda Annelerle Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Değerlendirmeleri. Hacettepe UniversityFaculty of HealthSciencesJournal, 1.Park, J. R., Chapple, M., Wharrad, H., Bradley, S. (2007). Early nursing career experience for 1994-2000 graduates from the University of Nottingham. Journal of Nursing Management, 15(4): 414-23.Sabancıoğulları, S., ve Doğan, S. (2011). Bir Entegre Eğitim Programından Yeni Mezun Olan Hemşirelerin Meslek ve Okul Eğitimine İlişkin Düşünceleri ve Profesyonel Kimlik Düzeyleri., İ.Ü.F.N. Hem. Derg, 20(3): 184-192.Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Taştepe,T. ve Akyol, A. K. (2014). Hastanelerde görev yapan çocuk gelişimcilerin çalışma ortamları ile mesleklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi,3 (1-2-3), 29-54.Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara. Nobel Yayıncılık.Yaşar, M. (2014). İstatistiğe yönelik tutum ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 36, 59-75.
  • Atasoy, I. ve Ermin, C. (2016). Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Mesleklerine Bakış Açısının İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi,6(2): 83-91.
  • Crawford, M. J. and Weber, B. (2014). Early Intervention Every Day! EmbeddingActivities in Daily Routines for Young Children and Their Familie. USA: Paul H. Brookes Publishing Co.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırmalar
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9313-7353
Yazar: Şehnaz Ceylan (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2767-0592
Yazar: Özlem Gözün Kahraman
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9092-9301
Yazar: Nida Kılınç
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2019

APA Ceylan, Ş , Gözün Kahraman, Ö , Kılınç, N . (2019). Hemşire ve Ebelerin Bebeğin Gelişimini Desteklemeye Yönelik Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Çocuk ve Gelişim Dergisi , 2 (3) , 14-23 . DOI: 10.36731/cg.492848