Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü

Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, 1 - 29, 30.06.2018
https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.310160

Öz

Bu çalışma örgütsel kariyer yönetimi, iş tatmini ve duygusal bağlılık arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı çalışanlar tarafından algılanan kariyer yönetimi uygulamalarının örgütleriyle aralarındaki duygusal bağlılık seviyesini nasıl etkilediğini belirleyebilmek ve bu etkiye iş tatminin herhangi bir aracılık etkisinin bulunup bulunmadığını tespit etmektir. Bu amaçla Konya ilinde hizmet ve üretim sektöründeki farklı işletmelerde çalışan 607 işgörenden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Hipotezleri test etmek için hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda hem genel iş tatmininin hem de içsel ve dışsal iş tatmininin, örgütsel kariyer yönetiminin duygusal bağlılık üzerindeki etkisinde kısmi aracılık rolüne sahip olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, 4. Baskı, İstanbul: Avcı Ofset.
 • Anderson, J.C. ve Gerbing, D.W. (1988). Structural Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.
 • Aytaç, S. (2005). Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Geliştirilmesi Sorunları, İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Balcı, A. (2003). Örgütsel Sosyalleşme Kuram Strateji ve Taktikler, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Baron, R.M. ve Kenny, D.A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.
 • Bateman, T.S. ve Strasser, S. (1984). A Longitudinal Antecedents of Organizational Commitment. Academy of Management Journal, 27(1), 95-112.
 • Byrne, B.M. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications and Programming, 2nd Edition, New York: Routledge Taylor and Francis Group.
 • Bingöl, D. (2016). İnsan Kaynakları Yönetimi, 10. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Bolat O.İ. ve Bolat, T. (2008). Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 75-94.
 • Bowin, R.B. ve Harvey, D. (2000). Human Resource Management – An Experiential Approach. 2nd Ed., New Jersey: Prentice Hall.
 • Cengiz, A.A (2002). Örgüt Yaşamında Örgütsel Bağlılığın Belirleyicileri ve Eskişehir Bölgesinde Doktor ve Hemşire Meslek Grupları Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma. 10.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yayın No:4.
 • Demir, M.E. ve Çini, M.A. (2014). Konya Bankacılık Sektöründe Eğitim ve Kariyer Fırsatları Açısından İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1-2), 161-171.
 • Duman, G. (2000). Yönetim Açısından İş Tatmini. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Doğan, S. ve Kılıç, S. (2007). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 29(Temmuz-Aralık), 37-61.
 • Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Eisenberg, E.M., Monge, P.R. ve Miller, K.I. (1987). Involvement in Communication Networks as a Predictor of Organizational Commitment. Human Communication Research, 10(2), 179-201.
 • Greenhaus, J.H., Callanan, G.A. ve Kaplan, E. (1995). The Role of Goal Setting in Career Management. International Journal of Career Management, 7(5), 3-12.
 • Karaduman, A. (2002). Ekip Çalışmasında Liderin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Kılıç, G. (2008). Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Küçük, M. (2012). Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Banka Çalışanları Üzerindeki Etkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Mayo, A. (1991). Managing Careers in Organizations, London: IPM.
 • Meyer, J.P., Allen, N.J. ve Gellatly, L.R. (1990). Affective and Continuance Commitment to the Organization: Evaluation of Measures and Analysis of Concurrent and Time-Lagged Relations. Journal of Applied Psychology, 75(6), 710-720.
 • Meyer, J.P. ve Allen, N.J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.
 • Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi: AMOS Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Mowday, R.T., Steers, R.M. ve Porter, L.W. (1979). The Measurement of Organizational Commitment. Journal of Vocational Behavior, 14(2), 224-247.
 • Mowday, R.T., Porter, L.W. ve Steers, R.M. (1982). Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover. London: Academic Press.
 • Nijhof, W.J., de Jong, M.J. ve Beukhof, G. (1998). Employee Commitment in Changing Organizations: An Exploration. Journal of European Industrial Training, 22(6), 243-248
 • Noe, R.A. (2009). İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi, 4. Baskı, Çev.: Canan Çetin, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Nunnally, J.C. ve Bernstein, I.H. (1994). Psychometric Theory, 3rd Edition, New York: McGraw-Hill Inc.
 • Sabuncuoğlu, E.T. (2007). Eğitim, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Ege Akademik Bakış, 7(2), 621-636.
 • Sekaran, U. (1992). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 2nd Edition, New York: John Wiley.
 • Sobel, M.E. (1982). Asymptotic Confıdence Intervals for Indirect Effects in Structural Equation Models, Sociological Methodology, 13, 290-312.
 • Şimşek, M.Ş. ve Öge, H.S. (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi, 6. Baskı, Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları.
 • Şimşek, M.Ş., Çelik, A. ve Akatay, A. (2016). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Uygulamaları, 3. Baskı, Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları.
 • Tortop, N. (1994). Personel Yönetimi. 5. Baskı. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Örücü, E., Yumuşak, S. ve Bozkır, Y. (2006). Kalite Yönetimi Çerçevesinde Bankalarda Çalışan Personelin İş Tatmini ve İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi, 13(1), 39-51.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18(2), 113-130.
 • Ölçüm, Ç.M. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Poyraz, K. ve Kama, B. (2008). Algılanan İş Güvencesinin, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 143-164.
 • Reichers, A.E. (1985). A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment. Academy of Management Review, 10(3), 465-476.
 • Wasti, S.A. (2002). Affective and Continuance Commitment to the Organization: Test of an Integrated Model in The Turkish Context. International Journal of Intercultural Relations, 26(5), 525-550.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi Haziran 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ozan BÜYÜKYILMAZ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0001-5499-1485
Türkiye


İsmail KARAKULLE
Kastamonu Üniversitesi, Devrekani Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
Türkiye


İsmail KARATAŞ Bu kişi benim
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ckuiibfd310160, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {1 - 29}, doi = {10.18074/ckuiibfd.310160}, title = {Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü}, key = {cite}, author = {Büyükyılmaz, Ozan and Karakulle, İsmail and Karataş, İsmail} }
APA Büyükyılmaz, O. , Karakulle, İ. & Karataş, İ. (2018). Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü . Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 1-29 . DOI: 10.18074/ckuiibfd.310160
MLA Büyükyılmaz, O. , Karakulle, İ. , Karataş, İ. "Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü" . Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 1-29 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ckuiibfd/issue/38041/310160>
Chicago Büyükyılmaz, O. , Karakulle, İ. , Karataş, İ. "Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 1-29
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü AU - Ozan Büyükyılmaz , İsmail Karakulle , İsmail Karataş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.310160 DO - 10.18074/ckuiibfd.310160 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 29 VL - 8 IS - 1 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.310160 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.310160 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü %A Ozan Büyükyılmaz , İsmail Karakulle , İsmail Karataş %T Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü %D 2018 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 8 %N 1 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.310160 %U 10.18074/ckuiibfd.310160
ISNAD Büyükyılmaz, Ozan , Karakulle, İsmail , Karataş, İsmail . "Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Haziran 2018): 1-29 . https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.310160
AMA Büyükyılmaz O. , Karakulle İ. , Karataş İ. Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(1): 1-29.
Vancouver Büyükyılmaz O. , Karakulle İ. , Karataş İ. Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 8(1): 1-29.
IEEE O. Büyükyılmaz , İ. Karakulle ve İ. Karataş , "Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 1-29, Haz. 2018, doi:10.18074/ckuiibfd.310160