Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Expenctations of Families In Directing Their Children to Taekwondo/Kickboks Branch

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 46 - 64, 31.10.2022

Öz

Purpose: Sports and physical activity form the basis of a healthy lifestyle. For this reason, children should be directed to sports as early as possible and it should be ensured that they make sports a habit. The basis of this can be realized primarily in the family environment. The development of the child in all areas belongs to the family, and the task of contributing to the development of the child in the psychomotor area with sports falls on the family again. The perspectives of parents, who are the most basic elements in the family, towards sports are important. The aim of this study is to examine the reasons and views of families to direct their children to taekwondo and kickboxing sports branches.
Method: A qualitative study model was used in this research. The research was conducted with participant families who sent their children to taekwondo and kickboxing branches, which were formed by simple random sampling method. In the interview, a semi-structured interview form consisting of 7 questions developed by the researchers was used.
Results and Conclusion: Families stated that they were quided for positive results in the interview questions asked about their expectations in directing their children to sports, on the other questions asked, it is thought that regulations should be made based on the deficiencies and negativities in general.

Kaynakça

 • Alibaz, A., Gündüz, N., Şentuna, M. (2006). Türkiyede Üst Düzey Taekwondo, Karate Ve Kick-Boks Sporcularının Bu Spor Branşına Yönelmelerine Teşvik Eden Unsurlar, Yapma Nedenleri Ve Geleceğe Yönelik Beklentileri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 91-102.
 • Ayan, V., Mülazımoğlu, O. (2010). Sporda seçim ve spora yönlendirmede 810 yaş grubunda gözden geçirme – ve iyi performans profillerinin Ankara örneği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4 (3), 152-159.
 • Çimen, E., Yaman, M. D. (2020). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Spora Başlama Nedenleri Ve Beklentileri (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 25-39.
 • Dalkılıç (2011). Ders Dışı Etkinlerin İçinde Sporun Faydalarından Bahsetmiş Karataş, E. Ö. (2022). Ders Dışı Etkinliklerde Beden Eğitimi ve Spor. Efe Akademi Yayınları.
 • Giorgi, A. (1997). The Theory, Practice, and Evaluation of the Phenomenological Method as a Qualitative Research Procedure. Journal of Phemomenological Psychology, 28(2), 235-260.
 • Güven, Ö. (2006). Beden eğitimi ve spora katılımda aile faktörü. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 10(10), 81-90.
 • Hergüner, G. (1991). Spora yönelmesinde gösteri ve gösteriler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 91-95.
 • Kılıç M, Arslan A. (2018). Parçalanmış aileye mensup lise öğrencilerinin sosyalleşmesinde sporun etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 17(66), 505-517.
 • Kotan, Ç., Hergüner, G., Yaman, Ç. (2009). İlköğretim Okullarında Okuyan Sporcu Öğrencilerin Spor Yapmalarında Okul Ve Aile Faktörünün Etkisi Sakarya İl Örneği. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 49-58.
 • Orhan, R. (2019). Çocuklar için çocuklara hediye ve sporun. Orhan, Rüstem. "Çocuk sevindirici etkinlikler ve sporun gösterileri.".
 • Özder, A. (2011). Farklı Branşlardaki Erkek Sporcuların Kinantropometrik Analizi (Futbol, Güreş, Halter, Teakwando).
 • Özpolat, A. (2010). Ailede demokratik sosyalleşme. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 20(20), 9-24.
 • Özşaker M., A. Orhun. (2005). İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersinin Amaç Ve İçeriğine İlişkin Sorunlar, Editör: O. Gültekin, 4. Ulusal Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Burfaş Ofset Tesisleri, Bursa.
 • Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z., ve Yavuz, N. F. (2015). Okul öncesi dönemde beden eğitimi ve spor. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3, 479-488.
 • Rohkohl, S. (2022). Ab wann sollten Kinder Sport machen? https://www.dak.de/dak/gesundheit/ ab-wann-sport-fuer-kinder-1655304.html.
 • Şirin, E. F., Hamamioğlu, Ö. (2007). Uzak Doğu Spor Branşlarındakî (Taekwondo, Karate, Judo) Sporcu Gençlerin Spora Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 29-42.7.
 • Tel, M., Türk Taekwondo Milli Takım Sporcularının Seçilen Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Analizi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 1996.
 • TKF, (2022) https://kickboks.gov.tr/sayfa/tarihce.html Ulaşım tarihi 20.05.22
 • TTF, (2022) https://www.turkiyetaekwondofed.gov.tr/default.asp?SayfaID=10 Ulaşım tarihi 20.05.22
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldız, E. ve Çetin, Z. (2018). Sporun Psiko-Motor Gelişim Ve Sosyal Gelişime Etkisi. Hacettepe University Faculty Of Health Sciences Journal, 5(2), 54-66.
 • Yüksel, M. (2019). Ailenin Spora Katılımı İle Çocuklarının Elit Spora Yönelmesi Arasındaki İlişki. Odü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Odüsobiad), 9(2), 319-326.
 • Zahner, L., TW-Team. (2013). Bedeutung von Sport und Bewegung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Institut für Sport und Sportwissenschaften, Universität Basel.

Ailelerin Çocuklarını Taekwondo/Kick Boks Branşına Yönlendirmedeki Beklentileri

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 46 - 64, 31.10.2022

Öz

Amaç: Spor ve fiziksel aktivite, sağlıklı bir yaşam tarzının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle çocuklar, mümkün olabildiğince erken yaşlarda spora yönlendirilmeli ve sporu alışkanlık haline getirmeleri sağlanmalıdır. Bunun temeli de öncelikle aile ortamında gerçekleşebilmektedir. Çocuğun bütün alanlarda gelişimi aileye aittir, gelişmesine psikomotor alanda ise sporla gelişmesine katkı sağlamadaki görev yine aileye düşmektedir. Ailede en temel unsur olan anne ve babanın spora bakış açıları önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; ailenin çocuklarını taekwondo ve kick boks spor branşlarına yönlendirme sebeplerini ve görüşlerinin incelenmesidir.
Yöntem: Bu araştırma nitel çalışma modeli kullanılmıştır. Araştırma basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle oluşturulan çocuklarını taekwondo ve kick boks branşlarına gönderen katılımcı aileler ile yapılmıştır. Görüşmede uzman görüşleri dikkate alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 7 sorudan oluşan ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Aileler çocuklarını spora yönlendirmedeki beklentileri üzerine sorulan görüşme sorularına olumlu sonuçlar doğrultusu için yönlendirme yaptıklarını, diğer yöneltilen sorular üzerinde ise geneldeki eksiklerden ve olumsuzluklardan yola çıkılarak düzenlemelere gidilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Alibaz, A., Gündüz, N., Şentuna, M. (2006). Türkiyede Üst Düzey Taekwondo, Karate Ve Kick-Boks Sporcularının Bu Spor Branşına Yönelmelerine Teşvik Eden Unsurlar, Yapma Nedenleri Ve Geleceğe Yönelik Beklentileri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 91-102.
 • Ayan, V., Mülazımoğlu, O. (2010). Sporda seçim ve spora yönlendirmede 810 yaş grubunda gözden geçirme – ve iyi performans profillerinin Ankara örneği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4 (3), 152-159.
 • Çimen, E., Yaman, M. D. (2020). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Spora Başlama Nedenleri Ve Beklentileri (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 25-39.
 • Dalkılıç (2011). Ders Dışı Etkinlerin İçinde Sporun Faydalarından Bahsetmiş Karataş, E. Ö. (2022). Ders Dışı Etkinliklerde Beden Eğitimi ve Spor. Efe Akademi Yayınları.
 • Giorgi, A. (1997). The Theory, Practice, and Evaluation of the Phenomenological Method as a Qualitative Research Procedure. Journal of Phemomenological Psychology, 28(2), 235-260.
 • Güven, Ö. (2006). Beden eğitimi ve spora katılımda aile faktörü. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 10(10), 81-90.
 • Hergüner, G. (1991). Spora yönelmesinde gösteri ve gösteriler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 91-95.
 • Kılıç M, Arslan A. (2018). Parçalanmış aileye mensup lise öğrencilerinin sosyalleşmesinde sporun etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 17(66), 505-517.
 • Kotan, Ç., Hergüner, G., Yaman, Ç. (2009). İlköğretim Okullarında Okuyan Sporcu Öğrencilerin Spor Yapmalarında Okul Ve Aile Faktörünün Etkisi Sakarya İl Örneği. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 49-58.
 • Orhan, R. (2019). Çocuklar için çocuklara hediye ve sporun. Orhan, Rüstem. "Çocuk sevindirici etkinlikler ve sporun gösterileri.".
 • Özder, A. (2011). Farklı Branşlardaki Erkek Sporcuların Kinantropometrik Analizi (Futbol, Güreş, Halter, Teakwando).
 • Özpolat, A. (2010). Ailede demokratik sosyalleşme. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 20(20), 9-24.
 • Özşaker M., A. Orhun. (2005). İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersinin Amaç Ve İçeriğine İlişkin Sorunlar, Editör: O. Gültekin, 4. Ulusal Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Burfaş Ofset Tesisleri, Bursa.
 • Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z., ve Yavuz, N. F. (2015). Okul öncesi dönemde beden eğitimi ve spor. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3, 479-488.
 • Rohkohl, S. (2022). Ab wann sollten Kinder Sport machen? https://www.dak.de/dak/gesundheit/ ab-wann-sport-fuer-kinder-1655304.html.
 • Şirin, E. F., Hamamioğlu, Ö. (2007). Uzak Doğu Spor Branşlarındakî (Taekwondo, Karate, Judo) Sporcu Gençlerin Spora Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 29-42.7.
 • Tel, M., Türk Taekwondo Milli Takım Sporcularının Seçilen Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Analizi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 1996.
 • TKF, (2022) https://kickboks.gov.tr/sayfa/tarihce.html Ulaşım tarihi 20.05.22
 • TTF, (2022) https://www.turkiyetaekwondofed.gov.tr/default.asp?SayfaID=10 Ulaşım tarihi 20.05.22
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldız, E. ve Çetin, Z. (2018). Sporun Psiko-Motor Gelişim Ve Sosyal Gelişime Etkisi. Hacettepe University Faculty Of Health Sciences Journal, 5(2), 54-66.
 • Yüksel, M. (2019). Ailenin Spora Katılımı İle Çocuklarının Elit Spora Yönelmesi Arasındaki İlişki. Odü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Odüsobiad), 9(2), 319-326.
 • Zahner, L., TW-Team. (2013). Bedeutung von Sport und Bewegung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Institut für Sport und Sportwissenschaften, Universität Basel.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hatice Kübra Tekçe 0000-0003-4892-9815

Oktay Çoban 0000-0003-2863-8754

Erken Görünüm Tarihi 11 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Tekçe, H. K., & Çoban, O. (2022). Ailelerin Çocuklarını Taekwondo/Kick Boks Branşına Yönlendirmedeki Beklentileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 46-64.

Sayın Araştırmacılar,

Spor Bilimleri alanındaki çalışmaları içeren uluslararası nitelikte ve hakemli dergi olarak yayımlanan ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi'nin EYLÜL 2023'de çıkacak olan sayısı için dergimizin kapsamı dahilinde olan konularla ilgili özgün araştırma ve derleme türünde makaleler kabul edilecektir. Bu anlamda ilgili sayı için makaleler 2023 yılının AĞUSTOS ayı sonuna kadar gönderilebilir.

 Bilgilerinize sunulur.

Editör

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ