Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 3, 55 - 69, 31.12.2022

Öz

Amaç: Spor bilimleri fakültesi, spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin liderlik becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Yöntem: İlişkisel tarama modeline dayanılarak yapılan bu araştırmanın örneklemini, spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören 179 erkek ve 130 kadın olmak üzere toplamda 309 gönüllü öğrenci katılmıştır. Araştırmada öğrencilerin liderlik özellikleri ve problem çözme beceri düzeyini ortaya koymak için Cansoy, Türkoğlu ve Parlar (2016) tarafından geliştirilen “Liderlik Özellikleri Ölçeği” ile Yaman ve Dede tarafından 2008 yılında geliştirilmiş olan “Yetişkinler İçin Problem Çözme Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır.
Bulgular: Kişilerin anne davranış-tutumunun koruyucu olması ile kişilerin liderlik özellikleri ve problem çözme becerileri arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırmada kadınların erkeklere oranla problem çözme becerisi ortalamasının daha yüksek olduğu görülmüştür.
Sonuç: Bu araştırmada spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin liderlik özelliklerinin problem çözme becerisini olumlu ve anlamlı yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Referans1 Akıncı, A. Y., Çakır, F., Pepe, K. & Türkay, İ. K. (2020). Lisanslı Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Yalvaç Akademi Dergisi, 5(1), 64-72.
 • Referans2 Aktepe, Ü. (2015). Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler ile Duygularının İfade Etme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler. (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı, Konya. 43
 • Referans3 Aydinli, F. (2020). Türkiye'deki Karate Antrenörlerin Problem Çözme Becerileri ve Liderlik Tarzlarının İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı, Spor Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul. 29-30.
 • Referans4 Bekdaş, M. & Günay, G. Y. (2021). Turizm İşletmelerindeki Yöneticilerin Bilge Liderlik, Yaratıcı Öz Yeterlilik ve Yaratıcı Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki: Edirne İli Örneği. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 94-113.
 • Referans5 Bingöl, E. (2014). İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyi ve Problem Çözme Becerilerine Olan Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, İşletme Bilim Dalı, Gaziantep.
 • Referans6 Bulut, Y. & Bakan, İ. (2015). Yönetici ve Yöneticilik Üzerine Kahramanmaraş Kentinde Bir Araştırma. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5 (9), 63-89.
 • Referans7 Cansoy, R., Türkoğlu, M. E. & Parlar, H. (2016). Liderlik Özellikleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması ve Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 45 (212), 139-159.
 • Referans8 Carmeli, A., Gelbard, R. & Reiter‐Palmon, R. (2013). Leadership, Creative Problem Solving Capacity, and Creative Performance: The Importance of Knowledge Sharing. Human Resource Management, 52(1), 95-122.
 • Referans9 Cengiz, M. (2021). Okul Yöneticilerinin Liderlik Tarzları (Yüksek Lisana Tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Programı, İstanbul. 17-18.
 • Referans10 Çalışkan, S., Sezgin, G. S. & Erol, M. (2006). Fizik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Davranışlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 73-81.
 • Referans11 Çırpan, H. (1999). Lider mi, Yönetici mi?. Active Bankacılık ve Finans Dergisi, 7, 1-5.
 • Referans12 Heppner, P. P. & Baker C.E. (1997). Applications of the Problem Solving Inventory. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 29(4), 229-241.
 • Referans13 Herdman, E. A. (2012). Liderlik ve Yönetim: Teori Var Pratik Yok. Korkmaz, Ö.Y. (Çev). Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 9(1), 3-9.
 • Referans14 Kaufmann, G. & Vosburg, S. K. (1997). “Paradoxical” Mood Effects on Creative Problem-Solving. Cognition & Emotion, 11(2), 151-170.
 • Referans15 Koç, K. (2018). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Adaylarının Liderlik Özellikleri ile Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 223-232.
 • Referans16 Kuğu, N. (2019). Okul Öncesi Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Stili Düzeyi ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. (Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, İstanbul, 69-77.
 • Referans17 Mutlu, T. O., Akoğlu, H. E., Şentürk, H. E., Ağılönü, A. & Özbey, Ö. (2019). Antrenör Adaylarının İletişim ve Liderlik Becerilerinin İncelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 167-177.
 • Referans18 Paydaş, M. (2019). Antrenörlerin Liderlik Tarzlarının Problem Çözme Becerisine Olan Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dalı, Karaman.
 • Referans19 Şahin, F. Y. (2002). Yönetici Adaylarının Mantıklı Karar Verme ve Problem Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 27(125), 8-16.
 • Referans20 Tabak, A., Sığrı, Ü., Eroğlu, A. & Hazır, K. (2009). Örgütlerde Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Algılamalarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 387-397.
 • Referans21 Taşdemir, E. (2009). Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 29, 149-165.
 • Referans22 Tengilimoğlu, D. (2005). Kamu ve Özel Sektör Örgütlerinde Liderlik Davranışı Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 1-16.
 • Referans23 Uğur, S. S. & Uğur, U. (2014). Yöneticilik ve Liderlik Ayrımında Kişisel Farklılıkların Rolü. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 122-136.
 • Referans24 Ülger, Ö. E. (2003). Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerinin Liderlik Davranışlarıyla İlişkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul. 82.
 • Referans25 Yaman, S. & Dede, Y. (2008). Yetişkinler İçin Problem Çözme Becerileri Ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 7(14), 251-269.
 • Referans26 Yeşiltaş, P. D. (2015). Okul Müdürlerinin Değer ve Değer Kazanımına İlişkin Görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Konya. 4-27.

Investigation Of The Relationship Between The Leadership Characteristics And The Problem Solving Skills Of Students Who Study In Sport Management

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 3, 55 - 69, 31.12.2022

Öz

Purpose: The aim of this study is to examine the relationship between leadership skills and problem solving skills of students studying at the faculty of sports sciences.
Methods: A total of 309 volunteer students, 179 males and 130 females studying in the sports management program, participated in the sample of this research, which was based on the relational screening model. "Leadership Characteristics Scale” developed by Cansoy, Türkoğlu and Parlar (2016) and "Adults Problem Solving Skills Scale” developed by Yaman and Dede in 2008 were used as data collection tools in the research.
Results: It has been determined that there is a positive relationship between the protective behavior-attitude of the mothers and the leadership characteristics and problem-solving skills of the individuals. In the study, it was observed that the problem- solving average of women was higher than men.
Conclusion: In this study, it was concluded that the leadership characteristics of sports management students positively affected their problem-solving skills.

Kaynakça

 • Referans1 Akıncı, A. Y., Çakır, F., Pepe, K. & Türkay, İ. K. (2020). Lisanslı Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Yalvaç Akademi Dergisi, 5(1), 64-72.
 • Referans2 Aktepe, Ü. (2015). Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler ile Duygularının İfade Etme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler. (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı, Konya. 43
 • Referans3 Aydinli, F. (2020). Türkiye'deki Karate Antrenörlerin Problem Çözme Becerileri ve Liderlik Tarzlarının İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı, Spor Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul. 29-30.
 • Referans4 Bekdaş, M. & Günay, G. Y. (2021). Turizm İşletmelerindeki Yöneticilerin Bilge Liderlik, Yaratıcı Öz Yeterlilik ve Yaratıcı Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki: Edirne İli Örneği. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 94-113.
 • Referans5 Bingöl, E. (2014). İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyi ve Problem Çözme Becerilerine Olan Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, İşletme Bilim Dalı, Gaziantep.
 • Referans6 Bulut, Y. & Bakan, İ. (2015). Yönetici ve Yöneticilik Üzerine Kahramanmaraş Kentinde Bir Araştırma. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5 (9), 63-89.
 • Referans7 Cansoy, R., Türkoğlu, M. E. & Parlar, H. (2016). Liderlik Özellikleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması ve Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 45 (212), 139-159.
 • Referans8 Carmeli, A., Gelbard, R. & Reiter‐Palmon, R. (2013). Leadership, Creative Problem Solving Capacity, and Creative Performance: The Importance of Knowledge Sharing. Human Resource Management, 52(1), 95-122.
 • Referans9 Cengiz, M. (2021). Okul Yöneticilerinin Liderlik Tarzları (Yüksek Lisana Tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Programı, İstanbul. 17-18.
 • Referans10 Çalışkan, S., Sezgin, G. S. & Erol, M. (2006). Fizik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Davranışlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 73-81.
 • Referans11 Çırpan, H. (1999). Lider mi, Yönetici mi?. Active Bankacılık ve Finans Dergisi, 7, 1-5.
 • Referans12 Heppner, P. P. & Baker C.E. (1997). Applications of the Problem Solving Inventory. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 29(4), 229-241.
 • Referans13 Herdman, E. A. (2012). Liderlik ve Yönetim: Teori Var Pratik Yok. Korkmaz, Ö.Y. (Çev). Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 9(1), 3-9.
 • Referans14 Kaufmann, G. & Vosburg, S. K. (1997). “Paradoxical” Mood Effects on Creative Problem-Solving. Cognition & Emotion, 11(2), 151-170.
 • Referans15 Koç, K. (2018). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Adaylarının Liderlik Özellikleri ile Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 223-232.
 • Referans16 Kuğu, N. (2019). Okul Öncesi Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Stili Düzeyi ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. (Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, İstanbul, 69-77.
 • Referans17 Mutlu, T. O., Akoğlu, H. E., Şentürk, H. E., Ağılönü, A. & Özbey, Ö. (2019). Antrenör Adaylarının İletişim ve Liderlik Becerilerinin İncelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 167-177.
 • Referans18 Paydaş, M. (2019). Antrenörlerin Liderlik Tarzlarının Problem Çözme Becerisine Olan Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dalı, Karaman.
 • Referans19 Şahin, F. Y. (2002). Yönetici Adaylarının Mantıklı Karar Verme ve Problem Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 27(125), 8-16.
 • Referans20 Tabak, A., Sığrı, Ü., Eroğlu, A. & Hazır, K. (2009). Örgütlerde Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Algılamalarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 387-397.
 • Referans21 Taşdemir, E. (2009). Toplumların İdaresinde Liderler ve Yöneticiler. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 29, 149-165.
 • Referans22 Tengilimoğlu, D. (2005). Kamu ve Özel Sektör Örgütlerinde Liderlik Davranışı Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 1-16.
 • Referans23 Uğur, S. S. & Uğur, U. (2014). Yöneticilik ve Liderlik Ayrımında Kişisel Farklılıkların Rolü. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 122-136.
 • Referans24 Ülger, Ö. E. (2003). Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerinin Liderlik Davranışlarıyla İlişkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul. 82.
 • Referans25 Yaman, S. & Dede, Y. (2008). Yetişkinler İçin Problem Çözme Becerileri Ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 7(14), 251-269.
 • Referans26 Yeşiltaş, P. D. (2015). Okul Müdürlerinin Değer ve Değer Kazanımına İlişkin Görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Konya. 4-27.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Eda Özkan 0000-0003-3651-2107

Hale Kula 0000-0003-2969-1784

Fikret Soyer 0000-0002-8528-3622

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Özkan, E., Kula, H., & Soyer, F. (2022). SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 55-69.

Sayın Araştırmacılar,

Spor Bilimleri alanındaki çalışmaları içeren uluslararası nitelikte ve hakemli dergi olarak yayımlanan ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi'nin EYLÜL 2023'de çıkacak olan sayısı için dergimizin kapsamı dahilinde olan konularla ilgili özgün araştırma ve derleme türünde makaleler kabul edilecektir. Bu anlamda ilgili sayı için makaleler 2023 yılının AĞUSTOS ayı sonuna kadar gönderilebilir.

 Bilgilerinize sunulur.

Editör

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ