Cilt: 6 Sayı: 1, 31.03.2023

Yıl: 2023

ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi, Spor Bilimleri alanını içeren ilgili derleme ve araştırmaları, bilim dünyasıyla buluşturmak üzere 2018 yılından beri yayın hayatına devam eden alanında saygın Ulusal ve Uluslararası nitelikte hakemli yayın (Bilimsel Dergi) organıdır.

ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisinin amacı; Spor Bilimleri alanına ilişkin güncel gelişmeleri bütüncül ve kapsayıcı bir biçimde inceleyerek bu doğrultuda ortaya çıkan özgün makale ve derlemeleri hedef kitle ile paylaşmaktır.

Bu amaçla dergimiz Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanı içerisinde yer alan, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Biyomekanik ve Kinesiyoloji, Spor Eğitimi, Spor Sağlık Bilimleri, Sporda Beslenme, Egzersiz Fizyolojisi, Spor Anatomisi, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Spor Sosyolojisi, Spor Felsefesi, Spor Bilişim Teknolojisi, Spor Yönetim Bilimleri, Spor İşletmeciliği, Spor Pazarlaması, Sporda Organizasyon, , Rekreasyon, Rekreasyon Liderliği, Spor Turizmi alanında yayınlar yayınlamaktadır. Buna ek olarak sporun disiplinler arası özelliği nedeniyle farklı bilim alanlarıyla kesişim noktalarında yapılan özgün araştırmalar, derinlemesine inceleme ve yorumlamalara dayalı derleme çalışmaları ve Editöre mektup da dergimizde yayınlanmaktadır. Dergiye yayınlanması için başvurulan bilimsel makaleler ile teorik veya deneysel araştırmaların veya spor bilimleri alanındaki pratik uygulamaların yeni verileri içermesi beklenmektedir.

ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi, Editöre mektup, derleme, araştırma ve orijinal araştırmaları yayınlamaktadır. Dergiye yayınlanması için başvurulan bilimsel makaleler ile teorik veya deneysel araştırmaların veya spor bilimleri alanındaki pratik uygulamaların yeni verileri içermesi beklenmektedir.

ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi Çanakkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığın tarafından yayımlanan çevrimiçi hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi yılda 3 sayı olarak çıkar. Dergi kapsamında aşağıda belirtilen konular da çalışmaları yayınlamaktadır.

a. Hareket ve Antrenman Bilimleri 

b. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

c. Spor Sağlık Bilimleri

d. Spor Psikolojisi 

e. Spor Yönetimi ve Rekreasyon

f. Engellilerde Egzesiz ve Spor


Sayfa Yapısı

Metin, A4 boyutlarındaki kağıda üstten, alttan ve yanlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak, iki yana yaslı şekilde ve tek sütun olarak hazırlanmalıdır.

İlk sayfa hariç tüm sayfaların sağ alt köşelerinde sayfa numaraları bulunmalı,

Yazı Tipi

Bütün metinde 12 punto-Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.

 Tüm başlıklar 12 punto ve Bold olmalıdır.

Paragraf Yapısı

Paragraf sekmesinde girintiler bölümü;Paragraf sekmesinde girintiler bölümü;

İlk satırın başında 1.25 cm (bir tab) boşluk (öz ve abstract hariç), aralık sekmesinde önce 6 nk ve sonra 0 nk tanımlanmalıdır.

Satır aralığı  için bir buçuk aralık  seçilmelidir.

Sayfa Sınırı

Hazırlanan çalışmaların uzunluğu, kaynakça kısmı dâhil olmak üzere 25 sayfayı geçmemelidir. İngilizce uzun özet (summary) bu sınırlamaya dâhil değildir.

 

Çalışma Bölümleri

Başlık

Çalışmanın başlığı ilk harfleri büyük ve en fazla 12 sözcükten oluşmalıdır. Başlık 14 punto-Times New Roman yazı karakterinde, satır aralığı tek olacak şekilde bold yazılmalı ve sayfaya ortasına hizanlanmalıdır.

Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse başlığın sonuna * dipnotu konularak açıklama yapılmalıdır.

Yazar İsimleri

Yazar isimleri bold ve 12 punto, çalıştıkları kurum isimleri ise 10 punto ve bold olmadan verilmelidir.

Yazar/lar/ın tam adları, unvanları, çalıştıkları kurumlar, adres, telefon ve elektronik posta bilgileri belirtilmelidir.

Öz/Özet ve Abstract

Öz/özet ve abstract 250-300 kelimeyi aşmamalıdır. Başlık sayfasının ardından önce Türkçe öz/özet, daha sonra İngilizce özet (abstract) verilmelidir.

Araştırma makalelerinin özünde/özetinde Amaç ,Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümleri başlıklar halinde uygun içerikle yer almalıdır:

Anahtar Kelimeler

Özün/Özetin sonunda en fazla beş adet olacak şekilde anahtar sözcükler küçük harflerle yazılarak verilmelidir. Tüm bu düzenlemeler ayrı bir sayfadan başlayan İngilizce özet (abstract) için de uygulanmalıdır.

Ana Metin

Nicel ve nitel çalışmalar  Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini içermelidir.

 Giriş :  Çalışmanın önemi, literatürdeki durumu, spor bilimleri içerisinde nasıl bir öneme sahip olacağı ve son paragraf da amacın açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir.

 Yöntem aşağıdaki bölümlerden oluşmalı,

Katılımcılar: Araştırmaya katılan fiziksel bilgileri

Materyal; Kullanılan araçlar markası, üretim yeri, vb.

Metot: Kullanılan yöntemler alt başlıklar olarak detaylı bir şekilde açıklanarak yazılmalı.

İstatistiksel Analiz: Kullanılan istatistiksel analiz yöntemleri belirtilmelidir.

Bulgular:Tablo ve/veya grafikler olarak verilmelidir. Tablo ve grafiğe ait en önemli bulguyu tablo altında açıklama olarak verilmeli.

Tartışma; Elde edilen bulguların doğru ve ayrıntılı bir yorumu verilmelidir. Bu bölümde kullanılacak literatürün, yazarların bulguları ile

direkt ilişkili olmasına dikkat edilmelidir. Son paragrafta sonuç net olarak yazılmalıdır.

Öneriler; Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre bu alanda çalışma yapacaklara çalışma ışığında neler önerilebileceği ve 

uygulanabileceği yazılmalıdır.

Teşekkür: Varsa destekleyen kuruluş ve/veya yardım edenler açıkça belirtilmeli.

Kaynakça


Kaynakların gerçekliğinden yazarlar sorumludur. Kaynaklar metin içinde yazarların soyadı ve yazının yayın tarihi ile birlikte parentez içine alınarak belirtilmeli ve kaynaklar bölümünde ise numaralandırılmadan alfabetik sıraya uygun olarak gösterilmelidir.

Atıflarda yazarlar arasında & işareti değil ve/and ibaresi kullanılmalıdır. İkiden fazla yazarlı olan çalışmaların parantez içindeki gösteriminde “ve ark.,/et al.,” ifadesi kullanılmalıdır.

Örnek, (Bompa ve ark., 2002)


Kaynakça yazımına yeni bir sayfadan başlanmalıdır. Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.


Kaynakların gerçekliğinden yazarlar sorumludur. Kaynaklar metin içinde yazarların soyadı ve yazının yayın tarihi ile birlikte parentez içine alınarak belirtilmeli ve kaynaklar bölümünde ise numaralandırılmadan alfabetik sıraya uygun olarak gösterilmelidir.


Dergiler için:    Yazar Adı. (tarih). Makale adı. Dergi adı. cilt(sayı), sayfa.

Örnek: Yilmaz E, Özen G, Koc H. (2018). Evaluation of alpine skiing injuries in terms of personal precautions: Erciyes sample. Turk J Sports Med. 53(1), 9-16.


Kitaplar için: Yazar Adı.(Yıl). Kitap Adı, Şehir: Yayınevi.

Örnek: Özen, G. (2018). Sporda Yetenek Seçimi ve Yönlendirme. Ankara: Akademisyen.

İnternet ortamında alınmış ise: http://dosyanın tam web adresi, Erişim: dosyanın indirilme tarihi şeklinde verilmelidir.

İngilizce Özet/Summary

Türkçe yazılmış makalelerin kaynakça bölümünün sonrasına İngilizce özet (summary) eklenmesi gerekmektedir. İngilizce yazılmış makalelere de Türkçe uzun özet eklenmelidir. Türkçe uzun özet 750-1000 kelime arasında olmalıdır. İngilizce özet “Introduction”,  “Method”, “Results”  ve “Discussion and Conclusion”  başlıkları altında düzenlenmelidir. Bu başlıkların içeriği “Ana Metin” kısmında belirtilen kurallar dahilinde düzenlenmelidir.


 

Tablo, Şekil ve Ekler

Ø Tablo, şekil, resim, grafik gibi unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir.

Ø Makale içerisinde ne kadar görsel öğe (tablo, grafik, şekil gibi) kullanılacağı konusunda seçici olunmalıdır. Temel amaç makalede yer alan bilgileri en anlaşılır şekilde okuyucuya iletmektir; uzun ve rakamlarla dolu tablolar, karmaşık şekiller ve grafiklere yer verilmemelidir. Bu nedenle çalışma içerisinde anlaşılır şekilde ifade edilebilecek sonuçlar, tablo ile verilmemelidir. Örneğin, çoğunlukla istatistiksel anlamlılık testleri metin içerisinde yazı ile kolaylıkla ifade edilebilmektedir: “Tek yönlü varyans analizi sonuçları, [(1,136)= 4.86, p = .029, η2= .03], fiziksel uygunluk düzeye göre anlamlı bir fark … gibi”.

Ø Eskiden varyans analizleri gibi istatistiksel anlamlılık testleri tablolarla verilirken, günümüzde sonuçlarını metin içerisinde vermek daha yaygın bir uygulama haline gelmiştir.

Ø Metin içerisinde verilen istatistiksel sonuçlar ayrıca tablo ile verilmemelidir. Tabloda verilmiş istatistikler ise tekrar metin içerisinde yazılmamalı, tabloya atıfta bulunulmalıdır.

Ø Tablolar ve şekiller makale içerisinde verildiği sırayla numaralandırılmalıdır (Örneğin, Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3, Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 gibi)

Ø Verilen bir tabloya metin içerisinde atıf yapılmış olmalıdır. Tablolara atıf yaparken tablo numarası kullanılmalıdır, “aşağıdaki tabloda, yukarıdaki tabloda” gibi ifadeler  kullanılmamalıdır (Örneğin, Tablo 5’e bakıldığında … gibi)

Ø Tablo ya da şekil altında açıklayıcı notlara yer verilebilir, başka bir kaynaktan alınan tablonun kaynağı da tablo altında not olarak verilmelidir.

Genel olarak tablo, şekil, resim, grafik gibi unsurlar metin içerisinde verilirken aşağıdaki biçim özellikleri dikkate alınmalıdır.

 

Tablo ve Şekiller


Ø  Tablolarda sütunları ayıran dikey çizgiler ve satırları ayıran yatay çizgiler kullanılmamalıdır; tablonun başlangıcında ve bitimindeki alt çizgiler ile sütun başlıklarının bulunduğu satırların altlarındaki çizgiler belirgin hale getirilmelidir.

 Tablo 1.  Tablo Örneği (APA stiline uygun olmalıdır.)

Değişkenler

 

1

2

3

4

1- Dayanıklılık

r

1

 

 

 

2- Kuvvet

r

0.16**

1

 

 

3- Sürat

r

-0.26**

0.19**

1

 

4- Esneklik

r

-0.19**

0.25**

0.67**

1

Ø  Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Paragraf sekmesinde aralık bölümünde; önce ve sonra alanı 0, satır aralığı tek olmalıdır.

Ø  Tablo ve şekiller sola dayalı olmalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır.

Ø  Tablo ve şekil başlıklarının nasıl verileceğine ilişkin bilgi için Başlık Sistemi bölümüne bakınız.

Ekler

Ø  Metnin içinde verilmesi uygun olmayan materyaller “ek” olarak kaynakçadan sonra her bir ek yeni bir sayfada yer alacak şekilde verilmelidir.

Ø  Makalede sadece bir varsa, “Ek” olarak başlıklandırılmalı ve metinde aynı şekilde atıfta bulunulmalıdır (bkz. Ek A). Eğer birden fazla ek var ise “Ek A, Ek B, …” şeklinde sıralanmalı ve metin içinde aynı şekilde atıfta bulunulmalıdır (bkz. Ek A, Ek B).

Ø  Metnin içerisinde atıfta bulunulmayan ekler, ek olarak konulmamalıdır. Eklerin ayrıca başlıkları olmalıdır ve istenildiği takdirde formüller, rakamlar, tablolar, şekiller ya da çizimlere yer verilmelidir.

Diğer

Ø  p değeri sadece tablo dışında gösterilmelidir. Tablo içerisinde ayrı bir p sütunu oluşturulmamalıdır.

Ø  Metin içindeki istatistiksel ifadeler (F, p gibi) italik olarak gösterilmelidir. Virgülden sonra sadece iki digit (hane) kullanılmalıdır. Ayrıca istatistiksel ifadeler verilirken kullanılan “=” işaretinden önce ve sonra bir boşluk bırakılmalıdır (Örneğin, (1,40) = 6.78).

 


Referans Kullanımı

Bir aday makale içerisinde yazarın kendisine ait olmayan her türlü bilgiyi, veriyi, görüşü aktarırken sahibini ve kaynağını belirtmesi zorunludur. Ayrıca, daha önce yayınlanmış ve yazarın kendisine ait başka bir yayından alınan bilgi ve görüşleri aktarırken de önceki yayına atıf yapılmalıdır. Metin içerisinde verilen her kaynak, kaynakça listesinde de bulunmalıdır.

Metin İçi Referans Kullanımı

Atıflarda yazarlar arasında & işareti değil ve ibaresi kullanılmalıdır

Örnek,

Kılınç ve Özen' in (2015) çalışması … (Kesme işaretini parantezli ifadeye koymayınız)

(Çetin ve Erdoğan, 2014)

(Adam, Care ve John, 1993)

Atıfların Sıralanması

Parantez içinde atıflar alfabetik olarak dizilmelidir.

Örnek,

(Akın ve Kartal, 1996; Burcu, 1984; Can, 1996; , Çolak ve Kara, 2002; Sarıca, 2006; Zafer, 2001)


Aynı Soyadlı Yazar

Aynı soyadlı iki yazar olması durumunda, yazarların adlarının baş harfleri soyadları ile birlikte verilmelidir.

Örnek,

N. Özgen (1985) ve M. Özturk (1990) tarafından yapılan yazılarda “……….”dır .

R. D. Lucy (1959) ve P. A. Luke (1986) araştırmalarında …

Aynı Yazarın Aynı Tarihli Çalışmaları

Aynı yazarın aynı tarihli birden çalışması var ise, tarihin sonuna küçük harflerle (a, b, c gibi) sıralama yapılmalıdır. Sıralamada metin içindeki atıf sırası dikkate alınmalıdır.

Örnek,

(Atar, 1990a, 1990b, 1990c; Yılmaz, 1992 baskıda-a, 1992 baskıda-b)

Özen, (2001a), Özen (2001b)

Aynı Yazarın İki Çalışması

Aynı yazara ait iki çalışma verilirken çalışmaların  yıllarına göre verilmelidir.

Örnek, (Myers, 1998, 2003)

Yayın Etiği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.


Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.


Yayıncının Etik Sorumlukları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi’nin yayıncısı olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu’nu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu oluşturur. Editörler Kurulu üyeleri, eğitim bilimlerinin bilim dalları gözetilerek her üye üç yıl için görevlendirilir. Editörler Kurulu başkanı olarak bir editör ve duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörleri belirlenir. Ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Süresi dolan üyenin süresi uzatılabilir. Editör, makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi'ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu, Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi'nde yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Kılavuzu”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Kılavuzu” hazırlar, gerektiğinde günceller.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu, hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.
Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.
Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.
Editörler, yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.
Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi ’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:

Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
Yazarların Etik Sorumlulukları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:

Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi'ne göndermemelidir.
Yazar(lar), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 'ne özgün makale göndermelidir.
Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda sporbf@comu.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir. 

Dergimize gönderilen makaleler ve yayın süreci için ücret talep edilmez.

Sayın Araştırmacılar,

Spor Bilimleri alanındaki çalışmaları içeren uluslararası nitelikte ve hakemli dergi olarak yayımlanan ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi'nin EYLÜL 2023'de çıkacak olan sayısı için dergimizin kapsamı dahilinde olan konularla ilgili özgün araştırma ve derleme türünde makaleler kabul edilecektir. Bu anlamda ilgili sayı için makaleler 2023 yılının AĞUSTOS ayı sonuna kadar gönderilebilir.

 Bilgilerinize sunulur.

Editör

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ