Yıl 2016, Cilt 14 , Sayı 28, Sayfalar 157 - 197 2016-12-01

A Research on Generation X, Y and Z Students’ Perceptions of Protean and Boundaryless Career
X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma

Canan ÇETİN [1] , Serol KARALAR [2]


Protean career and boundaryless career are two notions which emerged in recent years and help researchers, managers and employees to discuss the notion of career efficiently. It can be mentioned that it is important to analyze those notions in terms of generations which individuals with various job characteristics belong to. Accordingly, evaluating the Generation X, Y and Z students’ perceptions of protean and boundaryless career constitutes the main purpose of this study. In this context, a survey was conducted on 1825 high school, associate degree, undergraduate and graduate students who study in Edirne and Istanbul. Data gained from the survey has been evaluated with the help of SPSS. As a result of the analysis on the surveys, it has been revealed that Generation Y students’ perceptions of protean and boundaryless career are higher than the other generations. In addition to that, it has been found out that there is statistically significant difference in terms of gender, marital status, educational status, income level and job tenure variables
Çok yönlü ve sınırsız kariyer; kariyer kavramının araştırmacılar, yöneticiler ve işgörenler tarafından etkili bir şekilde ele alınmasına yardımcı olan ve son yıllarda ortaya çıkan iki kavramdır. Bu kavramların, iş ile ilgili farklı özellikler gösteren bireylerin mensubu oldukları kuşak türleri bazında incelenmesinin önem taşıdığı söylenebilir. Bu doğrultuda, X, Y ve Z kuşağı öğrencilerin çok yönlü ve sınırsız kariyer algılarının değerlendirilmesi bu araştırmanın esas amacını oluşturmaktadır. Belirlenen amaç kapsamında, Edirne ve İstanbul’da öğrenim gören 1825 lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencisi üzerinde bir anket çalışması uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı yardımı ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, Y kuşağı mensubu öğrencilerin çok yönlü ve sınırsız kariyer algılarının diğer kuşaklara kıyasla daha yüksek olduğu ortaya koyulmuştur. Ayrıca cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, gelir düzeyi ve tam zamanlı iş deneyimi değişkenleri açısından da istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur
 • Abrams, J. and V. von Frank, The Multigenerational Workplace: Communicate, Collaborate and Create Community, (California: Corwin, 2014), s. 10.
 • Adıgüzel, O., H. Z. Batur ve N. Ekşili, “Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar”, Süleyman Demirel Üniver- sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı: 19, 2014, s. 165-182.
 • Altunışık, R., R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Araştır- ma Yöntemleri, (İstanbul: Sakarya Kitabevi, 2005), Geliştirilmiş 4. Baskı, s. 223.
 • Baruch, Y., “The Development and Validation of a Measure for Protean Career Ori- entation”, The International Journal of Human Resource Management, Vol. 25, No. 19, 2014, s. 2702-2723.
 • Batur, Z. H. ve O. Adıgüzel, “Schein’in Kariyer Değerleri Perspektifinde Öğrenci- lerin Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Isparta İli Fen Lisesi Öğrencileri Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Der- gisi, Sayı 42, 2014, s. 327-348.
 • Berkup, B. S., “Working With Generations X And Y In Generation Z Period: Mana- gement Of Different Generations In Business Life”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 5, No. 19, s. 218-22.
 • Briscoe, P. J. and D. T. Hall, “The Interplay of Boundaryless and Protean Care- ers: Combinations and Implications”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 69, 2006, s. 4-18.
 • Briscoe, P. J., D. T. Hall and R. L. Frautschy DeMuth, “Protean and Boundaryless Careers: An Empirical Exploration”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 69, 2006, s. 30-47.
 • Byrne, B. M., Structural Equation Modeling with AMOS Basic Concepts, Applicati- ons, and Programming, (New York: Taylor and Francis, 2010), Second Edition, s. 103.
 • Castellano, G. W., Practices for Engaging the 21st Century Workforce: Challenges of Talent Management in a Changing Workplace, (New Jersey: Pearson Edu- cation, 2014), s. 40.
 • Chan, Y. K., M. A. Uy, M. R. Ho, Y. L. Sam, O. S. Chernyshenko and K. T. Yo, “Com- paring Two Career Adaptability Measure for Career Construction Theory: Re- lations with Boundaryless Mindset and Protean Career Attitudes”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 87, 2015, s. 22-31.
 • Claus-Ehlers, S. C., “Encyclopedia of Cross-Cultural School Psychology” içinde Patterson, K. C, Generational Differences, (New York: Springer, 2010), s. 477.
 • Crowley-Henry, M., “The Protean Career: Exemplified by First World Foreign Re- sidents in Western Europe?”, International Studies of Management & Organi- zation, Vol. 37, No. 3, 2007, s. 44-64.
 • Cohen, L., L. Manion and K. Morrison, Research Methods in Education, (New York: Routledge, 2007), 6th Edition, s. 104.
 • Çetin, C. (çev.), Noe, A. R., İnsan Kaynaklarının Eğitimi & Geliştirilmesi, (İstanbul: Beta Basım, 2009), 1. Basım, s. 401.
 • Dowd, O. K. and D. M. Kaplan, “The Career Life of Academics: Boundaried or Boundaryless?”, Journal of Human Relations, Vol. 58, No. 6, 2005, s. 699-721.
 • Dulin, L., “Leadership Preferences of a Generation Y Cohort: A Mixed-Methods Investigation”, Journal of Leadership Studies, Vol. 2, No. 1, 2008, s. 43-59.
 • Eby, L. T., M. Butts and A. Lockwood, “Predictors of Success in the Era of the Boun- daryless Career”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 24, 2003, s. 689-708.
 • Fabricant, F., J. Miller and D. J. Stark (2014), Creating Career Success: A Flexible Plan for the World of Work, (Boston: Cengage Learning, 2014), s. 7-8.
 • Gabriel, G. C. W. and M. D. Nasina, “The Boundaryless Career Attitude and Or- ganisational Commitment among Public Accountants in Penang, Malaysia”, Journal of Social and Development Sciences, Vol. 3, No. 9, 2012, s. 304-312.
 • Golovonski, H., Event 3.0: How Generation Y & Z are Re-shaping the Events In- dustry, (London: Newtonstrand, 2011), s. 48-49.
 • Greenhaus, H. J., A. G. Callanan and M. V. Godshalk, Career Management, (Cali- fornia: Sage Publications, 2009), 4th Edition, s. 23.
 • Grimland, S., E. Vigoda-Gadot and Y. Baruch, “Career Attitudes and Success of Managers: The Impact of Chance Event, Protean, and Traditional Careers”, The International Journal of Human Resource Management, Vol. 23, No. 6, 2012, s.1074-1094.
 • Gubler, M., J. Arnold and C. Coombs, “Reassessing the Protean Career Concept: Empirical Findings, Conceptual Components , and Measurement”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 35, 2014, s. 23-40.
 • Hall, T. D., “Protean Careers of the 21st Century”, Academy of Management Execu- tive, Vol. 10, No. 4, 1996, s. 8-16.
 • Hall, T. D., “The Protean Career: A Quarter-Century Journey”, Journal of Vocatio- nal Behavior, Vol. 65, 2004, s. 1-13.
 • Hayes, K. D. and J. D. Ninemeier, Human Resources Management in the Hospita- lity Industry, (New Jersey: John Wiley & Sons, 2008), s. 413.
 • Hutchings, K. and S. Michailova, “Research Handbook on Women in International Management” içinde Moeller, M., N. Napier and R. McGourty, Career and Family Expectations of Women in International Management: A View Across Generations, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014), s. 112.
 • Inceoğlu, L., J. Segers, D. Bartram and D. Vloeberghs, “Age Differences in Work Motivation”, (Tebliğ, 23rd Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, San Francisco, ABD, 2008).
 • Inkson, K., “Protean and Boundaryless Careers as Metaphors”, Journal of Vocatio- nal Behavior, Vol. 69, 2006, s. 48-63.
 • Inkson, K., H. Gunz, S. Ganesh and J. Roper, “Boundaryless Careers: Bringing Back Boundaries”, Journal of Organization Studies, Vol. 33, No. 3, 2012, s. 323-340.
 • Javadein, S. R. S., E. Ebrahimi and M. R. Fathi, “Ranking Employees Based on their Career Orientation: Considering Protean and Boundaryless Career Attitudes”, Global Journal of Management Studies and Researches, Vol. 1, Iss. 3, 2014, s. 136-142.
 • Kalaycı, Ş., “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri” içinde Eroğlu, A., Bölüm 10: Çok Değişkenli İstatistik Tekniklerin Varsayımları, (Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2010), s. 212.
 • Kalaycı, Ş., “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri” içinde Kalaycı, Ş., Bölüm 15: Faktör Analizi, (Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2010), s. 322.
 • Kalaycı, Ş., “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri” içinde Kayış, A., Bölüm 19: Güvenilirlik Analizi, (Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2010), 5. Bas- kı, s. 405.
 • Kale, E. ve S. Özer, “İşgörenlerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2012, s. 173-196.
 • Kanbur, A. ve G. H. Salihoğlu, “Çalışanların Sınırsız ve Değişken Kariyer Yolcu- luğunda İşkolikliğin Rolü Üzerine Bir Araştırma”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s. 27-58.
 • Keengwe, J. and J. J. Agamba, “Models for Improving and Optimizing Online and Blended Learning in Higher Education” içinde Lee, T. and D. H. Lim, Learning through Web-Based Authoring Tools, (Hershey: IGI Global, 2014), s. 274.
 • Ledesma, D. R. and P. Valero-Mora, “Determining the Number of Factors to Retain in EFA: An Easy-to-use Computer Program for Carrying out Parallel Analy- sis”, Practical Assessment, Research & Evaluation, Vol. 2, No. 2, 2007, s. 1-11.
 • Mainiero, L. S. and S. E. Sullivan, “Kaleidoscope Careers: An Alternate Explanation for the “opt-out” Revolution”, Academy of Management Executive, Vol. 19, No. 1, 2005, s. 106-123.
 • Mccrindle Research, New Generations at Work: Attracting, Recruiting, Retraining & Training Generation Y, (New South Wales: Mccrindle Research, 2006), s. 10.
 • Mishra, R. K., S. Sarkar and P. Singh, “Today’s HR for a Sustainable Tomorrow” içinde Patranabis C. I., The Future of Workforce Management: Perspectives and Way Ahead, (New Delhi: Allied Publishers, 2012), s. 97.
 • Mosley, C. D., Sr. C. D. Mosley and P. H. Pietri, Supervisory Management: The Art of Inspiring, Empowering and Developing People, (Stamford: Cengage Lear- ning, 2014), Ninth Edition, s. 222.
 • Okurame, E. D. and R. Fabunmi, “Protean and Boundaryless Careers: Exploring the Role of Mentoring and Gender in the context of a Major African Country”, Career Development International, Vol. 19, Iss. 1, 2014, s. 73-100.
 • Onay, M. ve Z. Vezneli, “Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer: Akademisyenlerin Kariyer Yaşamı”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 4, No. 1, 2012, s. 193-202.
 • Park, Y., “Factors Influencing Self-Directed Career Management: An Integrative Investigation”, Journal of European Industrial Training, Vol. 33, No. 7, 2009, s. 578-593.
 • Park, Y. and W. J. Rothwell, “The Effects of Organizational Learning Climate, Care- er-enhancing Strategy, and Work Orientation on the Protean Career”, Human Resource Development Internation, Vol. 12, No. 4, 2009, s. 387-405.
 • Rastgar, A. A., E. Ebrahimi and M. Hessan, “The Effects of Personality on Protean and Boundaryless Career Attitudes”, International Journal of Business Mana- gement and Economics, Vol. 1., Iss. 1, 2014, s. 1-5.
 • Reynolds, C. K. and F. T. Hebert, “Learning Achievements of Students in Cohort Groups”, The Journal of Continuing Higher Education, Vol. 46, No. 3, 1998, s. 34-42.
 • Rodrigues, A. R. and D. Guest, “Have Careers Become Boundaryless?”, Journal of Human Relations, Vol. XX, No. X, 2010, s. 1-19.
 • Sargent, D. L. and S. R. Domberger, “Exploring the Development of a Protean Ca- reer Orientation: Values and Image Violations”, Career Development Interna- tional, Vol. 12, No. 6, 2007, s. 545-564.
 • Scott, L. C. and M. Y. Byrd, “Handbook of Research on Workforce Diversity in a Global Society: Technologies and Concepts” içinde Jackson, L. S., Leveraging Intergenerational Diversity to Meet Business Goals, (Hershey: Business Scien- ce Reference, 2012), s. 396.
 • Seemiller, C. and M. Grace, “Move over Millenials, Generation Z is Here ”, http:// advising.arizona.edu/sites/default/files/Move%20over%20Millennials%20Ge- neration%20Z%20is%20Here-UPAC.pdf, (Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2016).
 • Singh, A., “Challenges and Issues of Generation Z”, IOSR Journal of Business and Management, Vol. 16, Iss. 7, 2014, s. 59-63.
 • Skromme Granrose, C. and P. A. Baccili, “Do Psychological Contracts Include Bo- undaryless or Protean Careers?”, Career Development International, Vol. 11, No. 2, 2006, s. 163-182.
 • Smola, K. W. and C. D. Sutton, “Generational Differences: Revisiting Generational Work Values For The New Millennium”, Journal of Organizational Behavior, 23, 2002, s. 365.
 • Segers, J., I. Inceoglu, D. Vloeberghs, D. Bartram and E. Henderickx, “Protean and Boundaryless Careers: A Study on Potential Motivators”, Journal of Vocatio- nal Behavior, Vol. 73, 2008, s. 212-230.
 • Sullivan, E. S. and M. B. Arthur, “The Evolution of Boundaryless Career Concept: Examining Physical and Psychological Mobility”, Journal of Vocational Beha- vior, Vol. 69, 2006, s. 19-29.
 • Talaş, E. ve F. Çakmak, “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımlarının Kohort Analizi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergi- si, Sayı 18, 2013, s. 18-34.
 • Tams, S. and M. B. Arthur, “New Directions for Boundaryless Careers: Agency and Interdependence in a Changing World”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 31, 2010, s. 629-646.
 • Türkmen, M. ve K. Yıldız, “Çalışma Hayatında Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Yö- netimi”, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2012, s. 4-17.
 • Varlejs, J. and G. Walton Blackburn, “Strategies for Regenerating the Library and Information Profession” içinde H., A. Starkey and K. Wise, Generational Tug- of-War: Playing Nice between Millennials and Baby Boomers in a Multi-Gene- rational Staff, (The Hague: IFLA Publications, 2009), s. 151.
 • Vogel, P., Generation Jobless?: Turning the Youth Unemployment Crisis Into Op- portunity, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2015), s. 50.
 • Volmer, J. and D. Spurk, “Protean and Boundaryless Career Attitudes: Relations- hips with Subjective and Objective Career Success”, ZAF, Vol. 43, 2011, s. 207- 218.
 • Wong, Z., Human Factors in Project Management: Concepts, Tools and Techniques for Inspiring Teamwork and Motivation, (San Francisco: Jossey-Bass, 2007), s. 25.
 • https://www.cipd.co.uk/binaries/developing-next-generation.pdf, (Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2016).
 • http://www.esds1.pt/site/images/stories/isacosta/secondary_pages/10%C2%BA_ block1/Generations%20Chart.pdf, (Erişim Tarihi: 3 Mayıs 2016).
 • http://extension.missouri.edu/extcouncil/documents/ecyl/Meet-the-generations. pdf, (Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2016).
 • http://www.osym.gov.tr/belge/1-23560/2015-osys-yuksekogretim-programlari-ve- kontenjanlari-ki-.html, (Erişim Tarihi: 21 Aralık 2015).
 • http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0124420#m_en_gb0124420, (Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2015).
 • http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/protean, (Erişim Tarihi: 10 Eylül 2015).
 • http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cohort, (Erişim Tarihi: 25 Kasım 2015.
 • http://www.smh.com.au/lifestyle/diet-and-fitness/talkin-bout-my-label-20110720- 1ho7s.html, 20 Temmuz 2011.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK. GTS.572b76719ed822.62456737, (Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2016).
 • http://tdkterim.gov.tr/bts/, (Erişim Tarihi: 7 Eylül 2015).
Diğer ID JA99AU96UG
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Canan ÇETİN

Yazar: Serol KARALAR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Aralık 2016
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016

Bibtex @ { comuybd534079, journal = {Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-5318}, eissn = {2147-9771}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {157 - 197}, doi = {}, title = {X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {ÇETİN, Canan and KARALAR, Serol} }
APA ÇETİN, C , KARALAR, S . (2016). X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi , 14 (28) , 157-197 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/43613/534079
MLA ÇETİN, C , KARALAR, S . "X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma". Yönetim Bilimleri Dergisi 14 (2016 ): 157-197 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/43613/534079>
Chicago ÇETİN, C , KARALAR, S . "X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma". Yönetim Bilimleri Dergisi 14 (2016 ): 157-197
RIS TY - JOUR T1 - X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma AU - Canan ÇETİN , Serol KARALAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 197 VL - 14 IS - 28 SN - 1304-5318-2147-9771 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilimleri Dergisi X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma %A Canan ÇETİN , Serol KARALAR %T X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma %D 2016 %J Yönetim Bilimleri Dergisi %P 1304-5318-2147-9771 %V 14 %N 28 %R %U
ISNAD ÇETİN, Canan , KARALAR, Serol . "X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma". Yönetim Bilimleri Dergisi 14 / 28 (Aralık 2016): 157-197 .
AMA ÇETİN C , KARALAR S . X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2016; 14(28): 157-197.
Vancouver ÇETİN C , KARALAR S . X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2016; 14(28): 197-157.