Yıl 2016, Cilt 14 , Sayı 28, Sayfalar 611 - 631 2016-12-01

Trends in Organizational Behavior Research in Turkey: A Case of National Management and Organization Congress
Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği

Duygu KIZILDAĞ [1] , Belkıs ÖZKARA [2]


Efforts, knowledges, skills and abilities of the employees affect the goals of the organizations. Not only are employees within the organization, but also interaction between employees have significant effects on efficiency, profitability and longevity of the organization. Therefore, organizational behavior that investigates the individuals and group’s behaviors that affects the organization has an important place in literature. The aim of this study, to determine the course of organizational behavior literature in Turkey with reference to The National Congress of Management and Organizations proceedings since 1993. For this reason, the papers in the field of organizational behavior between the years 1993 and 2014 in proceedings books were rewieved with content analysis in terms of title, author and research methods. As a result, it was found that the number of papers were increased. The theme of the papers were more specific and sub-dimensions orientation and the empirical and explanatory methods of research were increased by year
Örgüt içindeki çalışanların gösterdikleri gayret, sahip oldukları bilgi, beceri ve yetenekler örgütlerin amaçlarına ulaşmasını etkilemektedir. Sadece örgüt içindeki çalışanlar değil, çalışanların birbirleriyle olan etkileşimleri de örgütlerin verimliliği, kârlılığı ve uzun ömürlülüğü üzerinde belirleyici olmaktadır. Bu nedenle örgütü etkileyen birey ve grupların davranışlarını inceleyen örgütsel davranış alanı örgüt literatüründe önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, 1993 yılından beri düzenli bir şekilde yapılan Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi bildirilerinden hareketle Türkiye’de örgütsel davranış literatürünün seyrini ve yönelimini ortaya koymaktır. Bu amaçla 1993-2014 yılları arasında yayımlanmış bildiri kitaplarındaki örgütsel davranış alanındaki bildiriler başlık, yazarlar ve araştırma yöntemleri açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, bildiri sayısının yıllara göre arttığı, bildiri temalarında daha spesifik ve alt boyutlara yönelimin olduğu, yöntem açısından görgül, açıklayıcı araştırmaların yıllara göre artış gösterdiği bulunmuştur
 • Akyol Bertan ve Akçay Cengiz, “Analysis of Organizational Behaviour Studies in Turkey/Türkiye’deki Örgütsel Davranış Çalışmalarının Analizi”, Eğitimde Ku- ram ve Uygulama, Cilt:11, Sayı: 1, 2015, s.149-170.
 • Anderson Neil, Öneş Deniz S., Kepir Sinangil Handan ve Viswesvaran Chockalin- gam, Endüstri İş ve Örgüt Psikolojisi I-II, (İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2009).
 • Ashkanasy Neal M., Härtel Charmine. E. J. and Daus Catharine S., “Diversity and Emotion: The New Frontiers in Organizational Behavior Research”, Journal of Management, Cilt: 28, Sayı: 3, 2002, s.307-338.
 • Başaran İbrahim Ethem, Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü, (Ankara: Feryal Matbaası, 2000).
 • Bayraktaroğlu Serkan ve Yıldırım Engin, “Nitel Araştırmanın Dayanılmaz Hafif- liği”, (11. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Afyonkarahisar, Türkiye, Mayıs 2003), s.415-419.
 • Brief Arthur P. and Weiss Howard M., “Organizational Behavior: Affect in The Workplace”, Annual Review of Psychology, Cilt: 53, Sayı: 1, 2002, s. 279-307.
 • Erdem Ferda, “Örgütsel Davranış Araştırmalarında Niş Alanlar Nasıl Belirleniyor? Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Yazını Üzerine Kısa Bir Değerlen- dirme”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı:1, 2009, s. 65-78.
 • Erdemir Erkan, “Türkiye’de Yönetim/Örgüt Alanının Gelişimi”, Eskişehir Osman- gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, 2009, s.7-12.
 • Greenberg Jerald and Baron Robert A, Behaviour in Organizations, (New York: Prentice Hall, 1997).
 • Jaffee, David, Organization Theory: Tension and Change, (New York: McGrawHill, 2001).
 • Kutanis Rana, Bayraktaroğlu Serkan ve Yıldırım Engin, “Nitel Araştırmanın Daya- nılmaz Hafifliği-2: İdealler ve Gerçekler”, (15. Ulusal Yönetim ve Organizas- yon Kongresi, Sakarya, Türkiye, Mayıs 2007), s.233-243.
 • Levy Paul E. Industrial Organizational Psychology Understanding The Workplace, (New York: Worth Publishers, 2013).
 • Mowday Richard T. and Sutton Robert I., “Organizational Behavior: Linking İndi- viduals and Groups to Organizational Contexts”, Annual Review of Psycho- logy, Cilt: 44, Sayı: 1, 1993, s.195-229.
 • Özen Şükrü, “Türk Yönetim/Organizasyon Yazınında Yöntem Sorunu: Kongre Bil- dirileri Üzerine Bir İnceleme”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma- ları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2001, s.89-115.
 • Özen Şükrü ve Kalemci Arzu, “Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi’nin Do- ğuşu, Kurumsallaşması Ve Alana Etkileri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 4, 2009, s.79-112.
 • Riggio Ronald E., Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, (Çev.Ed.: Belkıs Özkara), (Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2014).
 • Robbins Stephan P. ve Judge Timothy, Örgütsel Davranış, (Çev.Ed.: İnci Erdem), (Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2012).
 • Sabuncuoğlu Zeyyat ve Vergiliel Tüz Melek, Örgütsel Davranış, (İstanbul: Alfa Ak- tüel Yayıncılık, 2013).
 • Şencan Hüner, “Davranış Bilimlerinin Tarihsel Evrimi Ve Türkiye’de Davranış Bilimlerinin Gelişim Süreci”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1-2, 1990, s.21-37.
 • Şimşek M. Şerif., Çelik Adnan ve Akgemci Tahir, Davranış Bilimlerine Giriş ve Ör- gütlerde Davranış, (Konya: Eğitim Yayınevi, 2014).
 • Üsdiken Behlül ve Erden Zeynep, “1990’lı Yıllarda Türkiye’de Yönetim Alanı: Di- siplinin Yapısı Ve Yaklaşımlar”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 2002, s.91-112.
 • Yozgat Uğur ve Kartaltepe Nihal, “Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongre Ki- taplarında Yer Alan Bildirilerin Bibliyometrik Profili: Örgüt Teorisi Ve Örgüt- sel Davranış Bildirileri Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniver- sitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı:1, 2009, s.149-166.
Diğer ID JA98CC82UC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Duygu KIZILDAĞ

Yazar: Belkıs ÖZKARA

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Aralık 2016
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016

Bibtex @ { comuybd534116, journal = {Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-5318}, eissn = {2147-9771}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {611 - 631}, doi = {}, title = {Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği}, key = {cite}, author = {KIZILDAĞ, Duygu and ÖZKARA, Belkıs} }
APA KIZILDAĞ, D , ÖZKARA, B . (2016). Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi , 14 (28) , 611-631 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/43613/534116
MLA KIZILDAĞ, D , ÖZKARA, B . "Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği". Yönetim Bilimleri Dergisi 14 (2016 ): 611-631 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/43613/534116>
Chicago KIZILDAĞ, D , ÖZKARA, B . "Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği". Yönetim Bilimleri Dergisi 14 (2016 ): 611-631
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği AU - Duygu KIZILDAĞ , Belkıs ÖZKARA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 611 EP - 631 VL - 14 IS - 28 SN - 1304-5318-2147-9771 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilimleri Dergisi Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği %A Duygu KIZILDAĞ , Belkıs ÖZKARA %T Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği %D 2016 %J Yönetim Bilimleri Dergisi %P 1304-5318-2147-9771 %V 14 %N 28 %R %U
ISNAD KIZILDAĞ, Duygu , ÖZKARA, Belkıs . "Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği". Yönetim Bilimleri Dergisi 14 / 28 (Aralık 2016): 611-631 .
AMA KIZILDAĞ D , ÖZKARA B . Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2016; 14(28): 611-631.
Vancouver KIZILDAĞ D , ÖZKARA B . Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2016; 14(28): 631-611.