Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Amerikan 10 Yıllık Tahvil Faizleri İle Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi

Yıl 2018, Cilt: 16 Sayı: 31, 443 - 459, 01.02.2018

Öz

Finansal entegrasyon bir ekonomide yaşanan çalkantılardan diğer ülke
ekonomilerinin de etkilenmesine yol açmaktadır. Örneğin 2008 Finansal
Krizi ile birlikte FED’in yapmış olduğu faiz indirimleri gelişmekte olan
ülkelere sermaye girişi hızlandırmış, risk yönetiminin ve portföy çeşitlendirmesinin önemini arttırmıştır. Bilindiği üzere Amerikan tahvil piyasası
dünyanın en büyük tahvil piyasasıdır ve çalkantılı dönemlerde uluslararası yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmektedir. Bu çalışmada, 2006:01-2016:02 dönemi için aylık veriler kullanılarak, Görünürde
İlişkisiz Regresyon yöntemi (SUR) ile birlikte Amerikan 10 yıllık tahvil
faizleri ile gelişmekte olan ülke borsaları arasında herhangi bir ilişki olup
olmadığının test edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, ABD 10
yıllıklarının 5 gelişmekte olan ülkenin borsa endeksi üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. İlaveten Malezya borsasının uluslararası çeşitlendirme
açısından fırsatlar sunduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Adjasi, Charles K.D. ‘Macroeconomic uncertainty and Conditional Stock-Price Volatility in Frontier African Markets: Evidence From Ghana’. The Journal of Risk Finance, 10 (4), 2009, s. 333-349. Ajayi, Richard A.; Friedman, Joseph ve Seyed, Mehdian M. ‘On The Relationship Between Stock Returns And Exchange Rates: Tests Of Granger Causality’. Global Finance Journal, 9 (2), 1998, s. 241-251. Akel, Veli ve Gazel, Sümeyra. ‘Döviz kurları ile BIST Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı’. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44, 2014, s. 23-41. Akkum, Tülin ve Vuran, Bengü. ‘Türk Sermaye Piyasasındaki Hisse Senedi Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlama Modeli İle Analizi’. İşletme İktisat Finans, 20 (233), 2005, s. 28-45. Aktaş, Metin ve Akdağ, Saffet. ‘Türkiye’de Ekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatları İle İlişkilerinin Araştırılması’. International Journal Social Science Research, (2013). 50-67. Albeni, Mesut ve Demir, Yusuf. ‘Makro Ekonomik Göstergelerin Mali Sektör Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi (İMKB Uygulamalı). ’ Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 2005, s. 1-18. Al-Khazali, Osamah M. ‘Stock Prices, Inflation and Output: Evidence From The Emerging Markets. Selected Paper’. European Applied Business Research Conference, (2003). Venice. Italy. Alper, Değer ve Kara, Esen. ‘Borsa İstanbul’da hisse senedi getirilerini etkileyen makroekonomik faktörler: BIST Sınai Endeksi Üzerine Bir Araştırma’. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017, 22(3), s.713-730. Altay, Erdinç. ‘The Effect Of Macroeconomic Factors On Asset Returns: A Comparative Analysis Of The German And The Turkish Stock Markets İn An Apt Framework’. Öneri Dergisi, 6 (23), 2005, s. 217-237. Choudhry, Taufiq. ‘Inflation And Rates Of Return On Stocks: Evidence From High Inflation Countries’. Journal of International Financial Markets, 11, 2001, s. 75-96. Cihangir, Mehmet ve Kandemir, Tuğrul. ‘Finansal Kriz Dönemlerinde Hisse Senetleri Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlandırma Modeli Aracılığıyla Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma (Kasım 2000 Ve Şubat 2001 Finansal Krizleri Üzerine Değerlendirme ve Gözlemler)’. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (1), 2010, s. 257- 296. Dickey, David A. ve Fuller, Wayne A. ‘Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root’, Econometrica, 49 (4), 1981, s. 1057-1072. Durukan, Banu. ‘İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Makroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi’. İMKB Dergisi, 3 (11), 1999, s. 23-29. Eren, Murat ve Başar, Selim. ‘Makroekonomik faktörler ve kredi temerrüt takaslarının BIST-100 Endeksi Üzerindeki Etkisi: ARDL Yaklaşımı’. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (3), 2016, s.567-589. Fisher, I. (1930). The Theory of Interest. New York: Macmillan. Gan, Christopher; Minsoo Lee; Hua, Hwa Au Yong; Jun, Zhang. ‘Macroeconomic Variables And Stock Market İnteractions: New Zealand Evidence’. Investment Management and Financial Innovations, 3(4) , 2006, s. 89-101. Geetha, Carolina; Mohidin Rosle; Chandran, Vivin Vincent ve Chong, Victoria. ‘The Relationship Between İnflation And Stock Market: Evidence From Malaysia, United States and China’. International Journal of Economics and Management Sciences, 1(2), 2011, s. 1-16. Gençtürk, Mehmet. ‘Finansal Kriz Dönemlerinde Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi’. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (1), 2009, s. 127-136. Kalyanaraman, Lakshmi ve Tuwajri, Al Basmah. ‘Macroeconomic Forces And Stock Prices: Some Empirical Evidence From Saudi Arabia’. International Journal of Financial Research, 5 (1), 2014, s. 81-92. Kaya, Vahdet, Çömlekçi, İstemi ve Kara, Oğuz. ‘Hisse Senedi Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Değişkenler 2002-2012 Türkiye Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35, 2013, s. 167-176. Kuwornu, J. K. M. ve Owusu-Nantwi V. ‘Macroeconomic variables and Stock Market Returns: Full Information Maximum Likelihood Estimation’. Research Journal of Finance and Accounting, 2(4), 2011, s. 49-63. Linck, Lucio ve Decourt, Roberto Frota. ‘Stock Returns, Macroeconomic Variables And Expectations: Evidence from Brazil’. Pensamiento & Gestión Universidad del Norte, 2016, s. 91-112. Maghayereh, Aktham. ‘Causal Relations among Stock Prices and Macroeconomic Variables in the small, Open Economy of Jordan’. Jkau: Econ. & Adm., 17 (2), 2002, s. 3-12. Mukherje, Tarun K. ve Atsuyuki, Naka. ‘Dynamic Relations between Macroeconomic Variables and the Japanese Stock Market: An Application of a Vector Error Correction Model’. Journal of Financial Research, 18, 1995, s. 223-237. Nishat, Mohammed ve Shaheen Rozina. ‘Macroeconomic Factors and Pakistani equity market’. The Pakistan Development Review, 43 (4), 2004, s. 619-637. Omağ, Aclan. ‘Türkiye’de 1991-2006 Döneminde Makroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi’. Öneri Dergisi, 8 (32), 2009, s.283-288. Özer, Ali; Kaya, Abdulkadir ve Özer, Nevin. ‘Hisse Senedi Fiyatları İle Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi’. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1), 2011, s. 163-182. Phillips, Peter C., Perron, Pierre. ‘Testing for a Unit Root in Time Series Regression’. Biometrika, 75(2), 1988, s. 335-346. Sayılgan, Güven ve Süslü, Cemil. ‘Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye Ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme’. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 5(1), 2011, s. 73-96. Sharma, Gagan, Deep ve Mahendru, Mandeep. ‘Impact of Macro-Economic Variables on Stock Prices in India’. Global Journal of Management and Business Research, 10 (7), 2010, s. 1-18. Soenen, Luc A. ve Hennigar, Eric S. ‘An Analysis of Exchange Rates and Stock Prices: The U.S. experience between 1980 and 1986’. Akron Business and Economic Review, (1988). 7-16. Sohail, Nadeem ve Hussain, Zakir. ‘Long-run and Short-Run Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Prices in Pakistan: The Case of Lahore Stock Exchange’. Pakistan Economic and Social Review, 2009, s. 183-198. Sohail, Nadeem ve Zakir, Hussain. ‘The Macroeconomic Variables and Stock Returns in Pakistan: The Case of KSE 100 Index’. International Research Journal of Finance and Economics, 80, 2011, s. 905-918. Wongbangpo, Praphan ve Sharma, Subhash C. ‘Stock Market and Macroeconomic Fundamental Dynamic İnteractions: ASEAN-5 Countries’. Journal of Asian Economics, 13, 2002, s. 27-51. Yılmaz, Ömer; Güngör, Bener ve Kaya, Vedat. ‘Hisse Senedi Fiyatları ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasında Eşbütünleşme ve Nedensellik’. İMKB Dergisi, 9 (34), 2006, s. 1-16. Zellner, Arnold. ‘An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias’. Journal of The American Statistical Association, 57 (298), 1962, s. 348-368. Zügül, Muhittin ve Şahin, Cumhur. ‘İMKB 100 Endeksi ile Bazı Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Uygulama’, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 16, 2009, s. 1-16.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sinem Eyüboğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2018
Gönderilme Tarihi 1 Şubat 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 16 Sayı: 31

Kaynak Göster

APA Eyüboğlu, S. (2018). Amerikan 10 Yıllık Tahvil Faizleri İle Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(31), 443-459.

Sayın Araştırmacı;

Dergimize gelen yoğun talep nedeniyle Ekim 2024 sayısı için öngörülen kontenjan dolmuştur, gönderilen makaleler ilerleyen sayılarda değerlendirilebilecektir. Bu hususa dikkat ederek yeni makale gönderimi yapmanızı rica ederiz.

Yönetim Bilimler Dergisi Özel Sayı Çağrısı
Yönetim Bilimleri Dergisi 2024 yılının Eylül ayında “Endüstri 4.0 ve Dijitalleşmenin Sosyal Bilimlerde Yansımaları” başlıklı bir özel sayı yayınlayacaktır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 5-6 Temmuz 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı’nda sunum gerçekleştiren yazarların dergi için ücret yatırmasına gerek olmayıp, dekont yerine Konferans Katılım Belgesini sisteme yüklemeleri yeterli olacaktır.
Gönderilen makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olması ve DergiPark sistemi üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Özel sayı ana başlığı ile ilgisiz makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Özel sayı için gönderilen makalelerin "Makalemi özel sayıya göndermek istiyorum" kutucuğu işaretlenerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Özel sayı için gönderilmemiş makalelerin bu sayıya eklenmesi mümkün olmayacaktır.
Özel Sayı Çalışma Takvimi
Gönderim Başlangıcı: 15 Nisan 2024
Son Gönderim Tarihi: 15 Temmuz 2024
Özel Sayı Yayınlanma Tarihi: Eylül 2024

Dergimize göndereceğiniz çalışmalar linkte yer alan taslak dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Çalışmanızı aktaracağınız taslak dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu yüzden biçimlendirmeyi ve ana başlıkları değiştirmeden çalışmanızı bu taslağa aktarmanız gerekmektedir.
İngilizce Makale Şablonu için tıklayınız...

Saygılarımızla,