Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Belediyecilikten Sosyal Politikaya Geçiş Bağlamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 37, 685 - 704, 28.07.2020
https://doi.org/10.35408/comuybd.722401

Öz

Yerel yönetimler günümüzde önemli sosyal politika uygulayıcısı kurumlar olarak görülmektedir. Özellikle sorumluluk sahalarındaki vatandaşların farklılaşan ve özelleşen ihtiyaçlarının giderilerek, toplumsal huzurun sağlanmasında önemli işlevleri bulunmaktadır. Bu çalışmada Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sunumunu gerçekleştirdiği hizmetlerin sosyal yardım ve sosyal hizmetler çerçevesinde mi yoksa daha geniş kapsamlı olarak sosyal politikalar düzeyinde mi olduğu araştırılmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden “yarı yapılandırılmış mülakat” yöntemi ile elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sunumunu gerçekleştirdiği hizmetlerin çoğunlukla sosyal yardım ve sosyal hizmetler çerçevesinde olduğu ve özellikle engelliler gibi belirli bir kesimi hedeflediği ortaya konmuştur. Bu doğrultuda Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sunumu gerçekleştirdiği hizmetlerin sosyal politika uygulamalarından çok sosyal yardım ve sosyal hizmetler üzerine odaklandığı sonucuna varılmıştır

Kaynakça

 • Altan, Ö., Z. (2011) “Sosyal Politika”, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No: 900, Eskişehir.
 • Arlı, S. ve Nazik, M. H. (2001), “Bilimsel Araştırmaya Giriş”, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Bedir, E., Özaydın, M., M. ve Metin, B. (2013) “Sosyal Politika 1”, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No: 1589, Eskişehir.
 • Beki, A. (2008) “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları (Ümraniye Belediyesi Örneği), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, SBE, Sakarya.
 • Eren, E. (2001) “Yönetim ve Organizasyon”, Genişletilmiş 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Ersöz, H., Y. (2003) “Doğuşundan Günümüze Sosyal Politika Anlayışı ve Sosyal Politika Kurumlarının Değişen Rolü”, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmua¬sı, Cilt 53, Sayı 2, İstanbul.
 • Ersöz, H.,Y.(2011) “Sosyal Politikada Yerelleşme”, İstanbul Ticaret Odası Yayınla¬rı, Yayın No: 2010-99, İstanbul.
 • Genç, Y. ve Çat, G. (2013), “Engellilerin İstihdamı ve Sosyal İçerme İlişkisi”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 8, Sayı 1.
 • Güneş, İ. (1996) “Yerel Yönetimler ve Siyasal Faktörler”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Adana.
 • Karakış, E. (2009) “Küreselleşen Dünya Yönetiminde Yerel Yönetimler Bağlamında Sosyal Politika”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Karataş, Z. (2015), “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, Sosyal Hizmet E-Dergi, Cilt 1, Sayı 1.
 • Kessler, G. (1945) “İçtimai Siyaset”, Çev. Orhan Tuna, Gençlik Kitabevi Neşriyat, İçtimai Eserler Serisi, No 3, Milli Mecmua Basımevi, İstanbul.
 • Koçak, O. (2017) “Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları ve Pendik Belediyesi Örneği”, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıl 7, Cilt 7, Sayı 12.
 • Krippendorff, K. (2004), “Content Analysis: An Introduction To Its Methodology”, Sage Publication, USA - New York.
 • Nadaroğlu, H. (2001) “Mahalli İdareler”, Beta Yayınları, Yenilenmiş 7. Baskı, İstanbul.
 • Neuman, L.(2012), “Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar: Cilt 2”, 5. Baskı, Yayın Odası, İstanbul.
 • Nişancı, Z. N. (2015) “Geçmişten Günümüze Yönetim Düşüncesi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 13, Sayı 25, Çanakkale.
 • Özel, M. ve Polat, C. (2013) “Yerel Yönetimlerde Değişim ve Yerel Yönetim Hizmetlerinde ‘Müşteri Odaklı Pazarlama’ Yaklaşımı”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 1.
 • Öztop, S. (2017) “Mülki İdare-Belediye İlişkileri”, Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler, Edi. Prof. Dr. Hamza Ateş ve Mücahit Bıyıkoğlu, Der Yayınları, İstanbul.
 • Öztürk, H. ve Gül, H. (2012), “Sosyal Belediyecilik Sosyal Devlete ve Sosyal Haklara Bir Alternatif Mi?” IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Paşaoğlu, D. (2013) “Yönetim ve Yöneticilik”, Yönetim ve Organizasyon, Edi. Celil Koparal ve İnan Özalp, Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 1900, T.C. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Pektaş, E. K. (2010) “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Temel Sorunlar”, Sakarya Üniversitesi Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Sakarya.
 • Şenkal, A. (2017) “Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika”, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Talas, C. (1997) “Toplumsal Politika”, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Talas, C. (1992) “Türkiye’nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi”, Bilgi Yayınevi, Ankara.
 • Taşçı, F. (2017) “Türkiye’de Sosyal Politika ve Dönüşüm: Zihniyet, Aktörler, Uygulamalar”, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Yayınları, Ankara.
 • Taşğın, N. Ş. ve Özel, H. (2011), “Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Dönüşümü”, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt 22, Sayı 2.
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2015), “Türkiye’de Sosyal Hizmet ve Yardımların Yeniden Organizasyonu”, Araştırma ve Politika Serisi 21, Ankara.
 • Tezgel, O. (2013) “Sosyal Politika”, Sendikacılık Akademisi Ders Notları 2 (SBF), Türk-İş Yayınları, Aydoğdu Ofset, Ankara.
 • Tokol, A. (2013) “Uluslararası Sosyal Politika”, Genişletilmiş 2. Baskı, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Toprak, D. ve Şataf, C. (2009) “Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu Çerçevesinde Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1.
 • Toprak, Z. (2010) “Yerel Yönetimler”, Birleşik Matbaacılık, 8. Baskı, İzmir.
 • Tortop, N. (1999) “Mahalli İdareler”, Yargı Yayınları, Ankara.
 • Uçaktürk, T., Uçaktürk, A. ve Özkan, M. (2009) “Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Bağlamında Sosyal Belediyecilik: Biga Belediyesi Örneği”, VI. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Uğur, S. S. ve Uğur, U. (2014) “Yöneticilik Ve Liderlik Ayrımında Kişisel Farklılıkların Rolü”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1.
 • Uzunoğlu, E. (2019), “Engelli Bireylerin Toplumsal Yaşama Katılımında Yerel Yönetimlerin İşlevleri: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 7, Sayı 94.
 • Ünlü, U. (2016), “Sosyal Belediyecilik Anlayışının E-Belediyecilik Uygulamalarına Entegre Edilmesi”, Sayıştay Dergisi, Sayı 12, Temmuz-Eylül.
 • Yasım, Y. K. (2019), “İşgücü Piyasasında Dezavantajlı Gruplar”, Edi. Yavuz Kağan Yasım, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları, Ankara.
 • Yenihan, B. (2017) “Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Güvenlik: Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi Üzerine Bir Karşılaştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 30, Çanakkale.
 • Yenisu, E., Şahin, F. ve Öztekkeli, H. (2019) “Yönetim Düşüncesinin Evriminde Sistem Kuramının Etkileri: Kavramsal Bir Çözümleme”, Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 18.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008), “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, Seçkin Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara.
 • Yılmazer, A. (2005) “Belediye Yöneticilerinin İş Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluğa Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Adapazarı Büyükşehir ve Merkez Belediyesinde bir Araştırma”, 2. Etik Sempozyumu, http://www.etiksempozyumu.sakarya.edu.tr/etik/3.2/3Aydin%20Yilmazer.pdf, Erişim Tarihi 19.03.2019.
 • Yiğit, M. (2008) “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Katılım, Demokrasi ve AB Sürecinin Etkileri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa ÇÖPOĞLU> (Sorumlu Yazar)
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
0000-0003-3320-0845
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 17 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 37

Kaynak Göster

APA Çöpoğlu, M. (2020). Sosyal Belediyecilikten Sosyal Politikaya Geçiş Bağlamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi . Yönetim Bilimleri Dergisi , 18 (37) , 685-704 . DOI: 10.35408/comuybd.722401