Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 38, 723 - 745, 30.10.2020
https://doi.org/10.35408/comuybd.570335

Öz

Bu araştırmada, beş yıldızlı otellerde çalışan bireylerin kişilik özelliklerinin örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, Antalya ilinindeki otel çalışanlarını kapsamaktadır. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi tercih edilmiş, 397 kişilik veri seti değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ilk olarak faktör analizi uygulanmış, ölçeklerin geçerlilik ve güvenirliği belirlenmiştir. Faktör analizinin ardından araştırmadan elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bu bulgulara göre; dışa dönük kişilik özelliğinin ÖVD'nın vicdanlılık, sivil erdem, nezaket ve özgecilik boyutları ile pozitif yönlü ve anlamlı ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Kişilik özelliklerinden uyumluluğun ise tüm ÖVD boyutları ile anlamlı ilişkisinin olduğu görülmüştür. Duygusal denge ise centilmenlik ve sivil erdem boyutları ile negatif yönde anlamlı ilişkiye sahiptir. Öz disiplin ve gelişime açıklık boyutlarının ÖVD ile ilişkisi incelendiğinde; öz disiplin kişilik özelliğinin tüm ÖVD boyutları ile anlamlı ilişkisininin olduğu, gelişime açıklık kişilik özelliğinin vicdanlılık, sivil erdem, nezaket ve özgecilikle ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla regresyon analizleri uygulanmıştır. Bu analizlerden elde edilen bulgulara göre dışa dönüklüğün sivil erdem ve nezaket boyutu üzerinde etkili olduğu görülürken, uyumluluğun nezaket boyutu haricindeki tüm ÖVD boyutları üzerinde anlamlı etkisinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca duygusal denge boyutunun ÖVD'nın sadece centilmenlik ve özgecilik boyutu üzerinde anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Öz disiplin ve gelişime açıklık boyutlarının ÖVD'na etkisine yönelik regresyon analizi sonuçları incelendiğinde ise öz disiplin kişilik özelliğinin ÖVD'nin tüm boyutları üzerinde etkisinin olduğu, gelişime açıklığın vicdanlılık, sivil erdem ve özgecilik boyutları üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar dikkate alındığında beş yıldızlı otel çalışanlarının sahip olduğu kişilik özelliklerinin ÖVD sergileme düzeyinde etkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırma sonucunda elde edilen bulguların konu ile ilgili literatüre ve otel işletmeleri üzerine yapılacak olan diğer çalışmalara katkı sağlayacağı nitelik taşıdığı düşünülmektedir. 

Kaynakça

 • Acker, J. & Van Houten, D. R. (1974). Differential Recruitment and Control: The Sex Structuring of Organizations. Administrative science quarterly, 19(2), 152-163. doi: 10.2307/2393886
 • Ağaoğlu, O. K. (1992). İşgücünü Verimli Kullanma Tekniklerinin Turizm Sektörüne Uygulanması. Verimlilik Dergisi, 1991, 110-121.
 • Aktaş, H. (2011). Sivil Havacılık İşletmelerinde Beşeri Faktöreler Perspektifinden Uçuş Ekibi Kaynak Yönetimi: Sivil Havacılık İşletmeleri Pilotlarının Kişilik Yapıları ile Uçuş Ekibi Kaynak Yönetimi Tutumları Arasındaki İlişki, Doktora Tezi, İstanbulÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aksu, A. A., Şekercioğlu, G., Ehtiyar, V. R., Yıldız, S., & Yılmaz, Y. (2010). The Relationship Between Personality, Gender and Departments: Application of 16 Personality Factor Questionnaire in the Antalya region of Turkey. Quality &Quantity, 44(6), 1113-1127. doi: 10.1007/s11135-009-9264-5
 • Altay, A. (2015). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Kişilik Arasındaki İlişki Üzerine Bİr Araştırma,Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı.
 • Allport, G. W. (1937). Personality: a Psychological Interpretation. American Journal of Sociology 45(1), 769-771.
 • Allison, B. J., Voss, R. S. & Dryer, S. (2001). Student Classroom and Career Success: The Role of Organizational Citizenship Behavior. Journal of Education for Business, 76(5), 282-288. doi: 10.1080/08832320109599650
 • Arslan, S. (2008). Kişilik, Huy ve Psikopatoloji, Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar Dergisi, 2(1), 7-18.
 • Barnard, C. (1938). The Functions of The Executive. New York: Cambridge/Mass Press.
 • Barrick, M. R. & Mount, M. K. (1991). The Big Five Personality Dimensions and Job Performance: A Meta Analysis. Personnel Psychology, 44(1), 1-26. doi: 10.4102/sajip.v29i1.88
 • Benet-Martinez, V., & John, O. P. (1998). Los Cinco Grandes Across Cultures and Ethnic Groups: Multitrait-Multimethod Analyses of the Big Five in Spanish and English. Journal of personality and social psychology, 75(3), 729-50. doi: 10.1037//0022-3514.75.3.729
 • Bryant, R. (2004). Personal States: Making Connections Between People and Bureaucracy in Turkey. Polar: Political and Legal Anthropology Review, 27(2), 129-131.
 • Boeree, C. G. (2004). Personality Theories Melacak Kepribadian Anda Psikolog Dunia, Shippensburg University Master Thesis, New York.
 • Burger, J. M. (2006) Kişilik: Psikoloji Biliminin İnsan Doğasına Dair Söyledikleri, (çev. E. Sarıoğlu). İstanbul: Kaktüs Yayınları.
 • Borman, W. C., & Motowidlo, S. M. (1993). Expanding The Criterion Domain to Include Elements Of Contextual Performance. Personnel Selection in Organizations; San Francisco: Jossey-Bass,
 • Büyüköztürk, S., Kiliç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S. & Demirel, F. (2012). Bilimsel Arastirma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayımcılık.
 • Chen, S. X. & Carey, T. P. (2009). Assessing Citizenship Behavior in Educational Contexts: The Role of Personality, Motivation, and Culture. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(2), 125-137.
 • Cloninger, C. R. (1994). Temperament and Personality. Current Opinion in Neurobiology, 4(2), 266-273. doi: 10.1016/0959-4388(94)90083-3
 • Cloninger, C. R. (1987). A Systematic Method For Clinical Description And Classification of Personality Variants: A Proposal. Archives of General Psychiatry, 44(6), 573-588.
 • Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A Psychobiological Model of Temperament and Character. Archives of General Psychiatry, 50(12), 975-990.
 • Cüceloğlu, D. (2015). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çelik, M. (2007). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı.
 • Çevirgen A., & Yüksel M. (2011) İşletme Odaklı Toplumun Artışı ve Geleceği, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Demir, C. (2012). Kişilik Özellikleri ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Malatya, İnönü Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü.
 • Dede, E. (2017). İş Güvencesizliği Algısının ve Örgütsel Güven Düzeyinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkileri: Devlet Ortaokulu ve Özel Ortaokul Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, TicaretÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı.
 • Deluga, R. J. (1994). Supervisor Trust Building, Leader‐Member Exchange and Organizational Citizenship Behaviour, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 67(4), 315-326. doi: 10.1111/j.2044-8325.1994.tb00570.x
 • Demirel, Y., Seçkin, Z., & Özçınar, M. F. (2011). Örgütsel İletişim ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 20(2), 33-48.
 • Demirel, İ. N. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Şiddet İçerikli Programlara Yönelik Tutumları ve Kişilik Özelliklerinin Resim Çalışmalarına Yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 1-20. doi: 10.16986/HUJE.2017027880
 • DiPaola, M. F., & Hoy, W. K. (2005). Organizational Citizenship Of Faculty And Achievement Of High School Students. The high school journal, 88(3), 35-44.
 • Erdoğan, İ., & Alemdar, K. (2010). Öteki kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. İstanbul: Erk Yayınları.
 • Erdaş, K. D. (2010). Lider Üye Mübadelesi, Algılanan Örgütsel Destek ve Öz Denetim Kişilik Özelliğinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Göncü, A., (2006). Motivational Processes Involved in the Relationship Between Leadership and Organizational Citizenship Behaviors, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Eröz, S. S. (2014). Otel İşletmelerinde Örgüt İklimi ve Duygusal Emek İlişkisi: Trakya Bölgesinde Bir Araştırma. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(7), 198-223
 • Feist, J. & Feist, G., J. (2008). Theories of Personality. Harcourt Brace College Publishers, New York
 • Fromm, E. (2017). The Nature of Hypnosis and Other Altered States of Consciousness: An Ego Psychological Theory 1. In Hypnosis 81-104. Routledge.
 • Fromm, E. (1956). The sane society. Routledge.
 • Gençay, A. (2017). Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
 • George, J. M., & Brief, A. P. (1992). Feeling Good-Doing Good: A Conceptual Analysis of The Mood at Work-Organizational Spontaneity Relationship. Psychological Bulletin, 112(2), 310-29. doi: 10.1037/0033-2909.112.2.310
 • Gürbüz, S. (2007). Yöneticilerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İş Tatmini ve Algıladıkları Örgütsel Adalet İle İlişkisi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı
 • Göksal, M., (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.
 • Göncü, A., (2006). Motivational Processes Involved in the Relationship Between Leadership and Organizational Citizenship Behaviors, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Graham, J. W. (1991). An Essay On Organizational Citizenship Behavior. Employee Responsibilities and Rights Journal, 4(4), 249-270.
 • Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. 2013. Partial Least Squares Structural Equation Modeling: Rigorous Applications, Better Results Aand Higher Acceptance.
 • Hogan, R. (1994). Trouble at The Top: Causes and Consequences of Managerial Incompetence, Journal Practice and Research 46(1), 9-15. doi: 10.1037/1061-4087.46.1.9
 • Hui, C., Law, K. S., & Chen, Z. X. (1999). A Structural Equation Model of The Effects of Negative Affectivity, Leader-Member Exchange, and Perceived Job Mobility on In-Role and Extra-Role Performance: A Chinese Case. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 77(1), 3-21. doi: 10.1006/obhd.1998.2812
 • Indarti, S., Fernandes, A. A. R., & Hakim, W. (2017). The Effect of OCB in Relationship Between Personality, Organizational Commitment and Job Satisfaction on Performance. Journal of Management Development, 36(10), 1283-1293.
 • İşbaşı, J. Ö. (2000). Çalışanların yöneticilerine duydukları güvenin ve örgütsel adalete ilişkin algılamalarının örgütsel vatandaşlık davranışının oluşumundaki rolü,Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Johanson, J. E. (2001). Formal Structure and İntra-Organisational Networks: An Analysis in a Combined Social and Health Organisation in Finland. Scandinavian Journal of Management, 16(3), 249-267.
 • Kalaycı, Ş., Albayrak, S., A., Eroğlu, A., Küçüksille, E. & Ak, B. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kamer, M. (2001). Örgütsel Güven, Örgütsel Baglılık ve Örgütsel Vatandaslık Davranıslarına Etkileri, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Katz, D.,& Kahn, R. L. (1978). The Social Psychology of Organizations New York Wiley.
 • Kılıç, E. (2010). Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Yabancılaşma Arasındaki İlişki-Çağrı Merkezi Çalışanları Üzerine Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Konovsky, M. A., & Organ, D. W. (1996). Dispositional and Contextual Determinants of Organizational Citizenship Behavior. Journal of organizational behavior, 17(3), 253-266. doi: 10.1002/(SICI)1099-1379(199605)17:33.0.CO;2-Q
 • Köse, S., Kartal, B. & Kayalı, N. (2003). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Tutuma İlişkin Faktörlerle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(20), 357-384.
 • Krentschmer, E. (1937). Heredity and Constitution in Aetiology of Psychic Disorders, British Medical Journal, 2(3999), 403-406. doi: 10.1136/bmj.2.3999.403
 • Lam, S. S.,Hui, C. & Law, K. S. (1999). Organizational Citizenship Behavior: Comparing Perspectives of Supervisors and Subordinates Across Four İnternational Samples, Journal of Applied Psychology, 84(4), 594-601. doi: 10.1037/0021-9010.84.4.594
 • Leduc-Parks, L., Feldman, G., & Bardi, A. (2015). Personality Traits and Personal Values: A Meta-Analysis, Personality and Social Psychology Review, 19(1), 3-29.
 • Menand, L. (2017). A Critic at Large The Stone Guest, The New Yorker, 12(4), 75-82.
 • Mcgregor, D. M. (1960). The Human Side Enterprise, The American Management Associoation New York 24(1), 41-49.
 • McAdams, D. P. (1997). A Conceptual History Of Personality Psychology, In Handbook of Personality (1) 3-39.
 • Millon, T., Lerner, M. J. & Weiner, I. B. (2003). Handbook of Psychology, Personality and Social Psychology, John Wiley & Sons, Inc, 5(2), 1-668
 • Morrison, E. W. (1994). Role Definitions And Organizational Citizenship Behavior: The İmportance Of The Employee's Perspective, Academy of Management Journal, 37(6), 1543-1567.
 • Nettle, D. (2009). Personality: What Makes You The Way You Are, Oxford University Press, Oxford.
 • Okutan, E. (2010). Kişilik Özelliklerinin Tükenmişliğe Etkisi: Bir Örnek Olay İncelemesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüSakarya.
 • Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome, Lexington Books/DC Heath and Com.
 • Organ, D. W. (1990a). The Motivational Basis of Organizational Citizenship Behavior, Research in Organizational Behavior, 12(1), 43-72.
 • Organ, D. W. (1990b). The Subtle Significance of Job Satisfaction, Clinical Laboratory Management Review, 4(1), 94-98.
 • Organ, D. W. (1994). Personality and Organizational Citizenship Behavior, Journal of Management, 20(2), 465-478.
 • Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents, and Consequences. Sage Publications, Kalifornia.
 • Organ, D. W. & Ryan, K. (1995). A Meta‐Analytic Review Of Attitudinal And Dispositional Predictors of Organizational Citizenship Behavior, Personnel psychology, 48(4), 775-802.
 • Özsoy, E., & Yıldız, G. (2013). Kişilik Kavramının Örgütler Açısından Önemi: Bir Literatür Taraması. İşletme Bilimi Dergisi, 1(2), 1-12.
 • Özler, D. E. (2015). Örgütsel Davranışta Güncel Konular. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Pond, S. B., Nacoste, R. W., Mohr, M. F. & Rodriguez, C. M. (1997). The Measurement of Organizational Citizenship Behavior: Are We Assuming Too Much?, Journal of Applied Social Psychology, 27(17), 1527-1544.
 • Pekey, H., & Arslanbaş, D. (2008). The Relationship Between Indoor, Outdoor and Personal Voc Concentrations in Homes, Offices and Schools in The Metropolitan Region of Kocaeli, Turkey. Water, air, and soil pollution, 191(1-4), 113-129.
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H. & Fetter, R. (1990). Transformational Leader Behaviors and Their Effects on Followers' Trust in Leader, Satisfaction, and Organizational Citizenship Behaviors, The leadership quarterly, 1(2), 107-142.
 • Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (1994). Organizational Citizenship Behaviors And Sales Unit Effectiveness, Journal of marketing research, 31(3), 351-363.
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of The Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of management, 26(3), 513-563.
 • Roethlisberger, F. J., & Dickson, W. J. (2003). Management and the Worker, Psychology Press.
 • Sekaran, U. (1992). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. Ontario, Canada: John Wiley and Sons.
 • Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185-211.
 • Sabuncuoğlu, Z., & Tokol, T. (2001). İşletme. İstanbul: Ezgi Yayınları.
 • Schmitt, D. P., Allik, J., McCrae, R. R. & Benet-Martínez, V. (2007). The Geographic Distribution of Big Five Personality Traits: Patterns and Profiles of Human Self-Description Across 56 Nations, Journal of cross-cultural psychology, 38(2), 173-212.
 • Siedlecki, V. (2013). Adler Individual Psychology, Researchgate, 2 (1), 1-13.
 • Somer, O. K. Mediha & Tatar, A. (2000). Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluşturulması, Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 21-33.
 • Soysal, A. (2008). Çalışma Yaşamında Kişilik Tipleri: Bir Literatür Taraması, Çimento İşveren Dergisi, 1(22), 4-19.
 • Sümer, N. & Sümer, H.C. (2005) Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği (Yayınlanmamış çalışma).
 • Smith, C. A., Organ, D. W. & Near, J. P. (1983). Organizational Citizenship Behavior: Its Nature and Antecedents. Journal of applied psychology, 68(4), 653.
 • Şafak, N. E. (2016). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Mizaç Özellikleri, Alıcı Dil ve Dikkat Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şanlı, T. (1991) Hemşirelikte Kişilerarası İlişkilerin Boyutları. (Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler, Editör: Geylan, R.), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1991.
 • Taşçı, D. & Koç, U. (2007). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Örgütsel Öğrenme Değerleri İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Görgül Bir Araştırma, AnadoluÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 215-239.
 • Tatlıoğlu, K. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Beş Faktör Kişilik Kuramına Göre Kişilik Özellikleri Alt Boyutlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Tarih Okulu Dergisi, 7 (17), 939-971.
 • Titrek, O., Bayrakçı, M., & Zafer, D. (2009). Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 17, 1-28.
 • Topçu, M. K. (2015). Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Rolü, Doktora Tezi, Ankara, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı.
 • Tomrukçu, B. (2008). Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle İş Değerleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.
 • Topaloğlu, G. (2005). Dönüştürücü Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki,Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bİlimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı.
 • Türkel, A. U. (1992). İşletme Yöneticilerinin Davranışlarına Yön Veren Hakim Kişilik Faktörleri ile Yönetsel Davranış Arasındaki İlişkiler ve Uygulama.İstanbul: MarmaraÜniversitesi Yayınları.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uğurlu, N., Oğuzalp, A., & Cevirme, A. (2011). Examination of The Personalities and Anxiety Levels of Children in Prison: a Sample of Crime in Muğla, Turkey. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 18(8), 664-670.
 • Uzun, Ö. (2012). Yönetimde Güncel Yaklaşımlar İçinde Sanal Organizasyonlar, Şebeke Organizasyonları ve Stratejik Ortaklıklar.Anadolu Üniversitesi Yayınları. Ankara:Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Yalçınkaya, P. (2014). Kendini İşe Kaptırma-Kişilik-İş Niteliği İlişkisi: Farklı Meslek Gruplarının Kendini İşe Kaptırma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı.
 • Yeke, S. (2015). Çalışanların Kişilik Özellikleri, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İş Tutkunluğu Arasındaki İlişkiler, Yüksek Lisans Tezi,İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı.
 • Zel, U. (2011). Kişilik ve Liderlik. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • KTB. (2016). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 Yılı İşletme Belgeli Konaklama Tesislerine Giriş ve Geceleme Sayıları. http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9857/isletme-belgeli-tesisler(erişim tarihi: 02.06.2017).
 • KTB. (2017). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 Yılı İşletme Belgeli Konaklama Tesislerine Giriş ve Geceleme Sayıları. http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9579/turizm-tesisleri (erişim tarihi: 02.06.2017).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sefa CEYHAN> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-3788-0756
Türkiye


Mustafa YILDIRIM>
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4471-1333
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2020
Başvuru Tarihi 26 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 38

Kaynak Göster

APA Ceyhan, S. & Yıldırım, M. (2020). Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma . Yönetim Bilimleri Dergisi , 18 (38) , 723-745 . DOI: 10.35408/comuybd.570335